Teksti suurus:

Põllumajandusministri 23. veebruari 2005. a määruse nr 21 „Ravimite ning ravimsöötade loomahaiguste ennetamiseks ja raviks kasutamise tingimused ja kord” muutmine

Väljaandja:Põllumajandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:RT I, 04.02.2011, 10

Põllumajandusministri 23. veebruari 2005. a määruse nr 21 „Ravimite ning ravimsöötade loomahaiguste ennetamiseks ja raviks kasutamise tingimused ja kord” muutmine

Vastu võetud 31.01.2011 nr 6

Määrus kehtestatakse „Ravimiseaduse” § 15 lõike 7 alusel.

Põllumajandusministri 23. veebruari 2005. a määrust nr 21 „Ravimite ning ravimsöötade loomahaiguste ennetamiseks ja raviks kasutamise tingimused ja kord” (RTL 2005, 27, 380; 2006, 18, 320) muudetakse järgmiselt:

1) paragrahvi 2 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Kui teatud liiki loomale asjakohasel näidustusel manustamiseks ettenähtud ravim ei ole Eestis kättesaadav, võib kasutada:
1) teist liiki loomale manustamiseks ettenähtud ravimit või sama liiki loomale muul näidustusel manustamiseks ettenähtud ravimit, või
2) kui punktis 1 nimetatud ravim ei ole kättesaadav, siis inimtervishoius kasutatavat ravimit, mis ravimi omaduste kokkuvõtte põhjal on mõeldud kasutamiseks samal näidustusel, või
3) kui punktides 1 ja 2 nimetatud ravimid ei ole kättesaadavad, siis veterinaarravimit, mida on lubatud manustada teises Euroopa Liidu liikmesriigis sama või teist liiki loomale samal või muul näidustusel, ning põllumajanduslooma puhul ravimit, mida teises liikmesriigis on lubatud manustada sama või teist liiki põllumajandusloomale samal või muul näidustusel, või
4) kui punktides 1–3 nimetatud ravimid ei ole kättesaadavad, siis veterinaararsti retsepti kohaselt ekstemporaalselt valmistatud ravimit.”;

2) paragrahvi 2 lõike 3 punkt 2 tunnistatakse kehtetuks;

3) paragrahvi 2 lõike 3 punkti 3 esimene lause sõnastatakse järgmiselt:

„3) ravimi farmakoloogiliselt aktiivne aine on loetletud komisjoni määruses 37/2010, mis käsitleb farmakoloogilisi toimeaineid ja nende liigitust loomsetes toiduainetes sisalduvate jääkide piirnormide järgi (ELT L 15, 20.01.2010, lk 1–72), ning on määratud ajavahemik loomale ravimi viimasest manustamisest tavalistes kasutamistingimustes kuni sellelt loomalt toidu tootmiseni (edaspidi keeluaeg), tagamaks, et toit ei sisalda ravimi jääke koguses, mis ületab nimetatud komisjoni määruses sätestatud piirnorme.”;

4) normitehnilist märkust täiendatakse tekstiga järgmises sõnastuses:

„, muudetud Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiviga 2004/28/EÜ (ELT L 136, 30.4.2004, lk 58–84), komisjoni direktiiviga 2009/9/EÜ (ELT L 44, 14.2.2009, lk 10–61), Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EÜ) nr 470/2009 (ELT L 152, 16.6.2009, lk 11–22) ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiviga 2009/53/EÜ (ELT L 168, 30.6.2009, lk 33–34)”.

Helir-Valdor Seeder
Minister

Ants Noot
Kantsler

/otsingu_soovitused.json