Teksti suurus:

Põllumajandusministri 16. märtsi 2010. a määruse nr 29 „Põllumajandus- ja toidusektoris ning metsandussektoris uute toodete, töötlemisviiside ja tehnoloogiate arendamise alase koostöö tegemise toetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord” muutmine

Väljaandja:Põllumajandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:07.02.2011
Avaldamismärge:RT I, 04.02.2011, 13

Põllumajandusministri 16. märtsi 2010. a määruse nr 29 „Põllumajandus- ja toidusektoris ning metsandussektoris uute toodete, töötlemisviiside ja tehnoloogiate arendamise alase koostöö tegemise toetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord” muutmine

Vastu võetud 31.01.2011 nr 8

Määrus kehtestatakse „Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse” § 58 lõike 5, § 59 lõike 5 ja § 60 lõike 4 alusel ning kooskõlas nõukogu määruse (EÜ) nr 1698/2005 Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondist (EAFRD) antavate maaelu arengu toetuste kohta (ELT L 277, 21.10.2005, lk 1–40) artikli 18 lõike 4 alusel heaks kiidetud „Eesti maaelu arengukavaga 2007–2013”.

Põllumajandusministri 16. märtsi 2010. a määrust nr 29 „Põllumajandus- ja toidusektoris ning metsandussektoris uute toodete, töötlemisviiside ja tehnoloogiate arendamise alase koostöö tegemise toetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord” (RTL 2010, 13, 245; RT I, 23.11.2010, 1) muudetakse järgmiselt:

1) paragrahvi 2 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Toetust võib taotleda:
1) ettevõtja, kes toodab või töötleb ja turustab Euroopa Liidu toimimise lepingu lisas 1 nimetatud tooteid või metsasaadusi ning nimetatud toodete ja saadustega seotud tooteid ning on nimetatud toodete ja saaduste tootja või töötlejana tegutsenud vähemalt taotluse esitamise aastale vahetult eelnenud majandusaastal;
2) põllumajandusministri 11. märtsi 2010. a. määruse nr 25 „Tootjarühma tunnustamise taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord” alusel ja korras tootjarühmana tunnustatud tulundusühistu.”;

2) paragrahvi 2 lõike 2 sissejuhatav lause sõnastatakse järgmiselt:

„Lõike 1 punktides 1 ja 2 nimetatud isik (edaspidi taotleja) peab olema kantud äriregistrisse ja vastama järgmistele nõuetele:”;

3) paragrahvi 2 lõike 2 punkt 4 sõnastatakse järgmiselt:

„4) taotleja suhtes ei ole ajavahemikus taotluse esitamise kuule vahetult eelnenud 12 kuu jooksul tehtud turuinfo esitamise, toidu- ja söödaohutuse, looma- ja taimetervise, loomade heaolu, tarbijakaitse ning keskkonnanõuete rikkumise eest puuduste kõrvaldamiseks ettekirjutust, mis on jäetud tähtpäevaks täitmata, või tema suhtes ei ole eespool nimetatud ajavahemikus jõustunud süüdimõistev otsus süüteo toimepanemise eest;”;

4) paragrahvi 2 lõike 2 punkt 6 tunnistatakse kehtetuks;

5) paragrahvi 3 lõikes 4 ja § 8 lõike 3 punktides 2 ja 3 asendatakse sõnad „Ühenduse asutamislepingu” sõnadega „Liidu toimimise lepingu”;

6) paragrahvi 5 lõike 1 punkt 1 sõnastatakse järgmiselt:

„1) projekti elluviimisega seotud personalikulud, sealhulgas töötasu või lepingujärgne tasu ning tööandja või tellija tasutav sotsiaalmaks ja töötuskindlustusmakse ning puhkusetasu. Taotleja personalikulud ei või ületada 12% projekti abikõlbliku kulu maksumusest;”;

7) paragrahvi 5 lõike 1 punkti 2 esimene lause sõnastatakse järgmiselt:

„sellise tarkvara, katse- ja uurimisseadme ning vahendi ostmise või rentimise kulud, mis on vajalik projekti elluviimiseks.”;

8) paragrahvi 5 lõike 3 punkt 1 sõnastatakse järgmiselt:

„1) tootmis- või töötlemisseadmesse ja ehitisse tehtava investeeringu kulud;”;

9) paragrahvi 5 lõike 3 punktis 12 asendatakse sõnad „juriidilise konsultatsiooni” tekstiosaga „õigus-”;

10) paragrahvi 6 lõigetes 1 ja 2 asendatakse tekstiosa „10 000 eurot” tekstiosaga „5000 eurot”;

11) paragrahvi 7 lõike 3 punkti 2 teine lause sõnastatakse järgmiselt:

„Euroopa Liidu toimimise lepingu lisas 1 nimetatud toodete või metsasaaduste ja nimetatud toodete või saadustega seotud toodete töötlemisele ja turustamisele suunatud võrdlusuuringu puhul ei tohi toetuse suurus koos jooksva majandusaasta ja kahe eelmise majandusaasta jooksul eraldatud vähese tähtsusega abiga ületada 200 000 eurot projektis osaleva taotleja kohta ning Euroopa Komisjoni teatise „Ajutine ühenduse riigiabi meetmete raamistik praeguses finants- ja majanduskriisis rahastamisele juurdepääsu toetamiseks” (ELT C 16, 22.01.2009, lk 1–9) punkti 4.2.2 alapunkti g ja Euroopa Komisjoni teatise „Euroopa Liidu riigiabi meetmete ajutine raamistik praeguses finants- ja majanduskriisis rahastamisele juurdepääsu toetamiseks” (ELT C 6, 11.01.2011, lk 5–15) punkti 2.2 alapunkti h kohaselt ei tohi taotlejale ajavahemikul 1. jaanuarist 2008 kuni 31. detsembrini 2011 eraldatud ühisturuga kokkusobiva piiratud summas antava riigiabi ja antud vähese tähtsusega abi suurus kokku ületada 500 000 eurot projektis osaleva taotleja kohta.”;

12) paragrahvi 8 lõike 3 punktid 1 ja 4 tunnistatakse kehtetuks;

13) paragrahvi 8 lõike 3 punkti 3 täiendatakse pärast sõna „saamise” tekstiosaga „ja 2008. aastal saadud vähese tähtsusega abi”;

14) paragrahvi 8 lõike 4 punktist 3 jäetakse välja tekst „või „Raamatupidamise seaduse” kohaselt kassapõhist raamatupidamise arvestust pidava füüsilisest isikust ettevõtja puhul taotluse esitamise aastale vahetult eelnenud kalendriaasta kohta Maksu- ja Tolliametile esitatud residendist füüsilise isiku ettevõtlusest saadud tulu deklareerimise vormi E ärakiri, mis kajastab ettevõtja tegevust vähemalt kuue kuu jooksul”;

15) paragrahvi 8 lõike 4 punkt 4 ja lõige 7 ning § 10 lõiked 2 ja 3 tunnistatakse kehtetuks;

16) paragrahvi 8 täiendatakse lõikega 41 järgmises sõnastuses:

„(41) Lõikes 4 nimetatud dokumente ei pea esitama taotleja, kelle majandusaasta lõppeb vähem kui 60 tööpäeva enne lõike 2 kohaselt teatatud taotluse esitamise tähtaja viimast päeva.”;

17) paragrahvi 8 lõige 5 sõnastatakse järgmiselt:

„(5) Taotleja esitab järgmised kavandatava projekti nõuetekohasust tõendavad dokumendid:
1) kavandatavas projektis osaleva partneri väljastatud dokument, milles partner kinnitab, et ta vastab § 4 lõike 1 punktis 1 sätestatud nõuetele, et ta ei ole saanud ega taotle samal ajal sama abikõlbliku kulu kohta toetust riigieelarvelistest või muudest Euroopa Liidu või välisvahenditest või muud tagastamatut riigiabi või vähese tähtsusega abi, et tema ja hinnapakkuja ning nende osanik, aktsionär või liige ei oma osalust üksteise äriühingus ega kuulu üksteise juhatusse või nõukokku ning et ta on nõus kavandatavas projektis osalema ja projekti plaanis nimetatud tegevusi ellu viima;
2) ärakirjad dokumentidest, mis tõendavad partneri vastavust § 4 lõike 1 punktis 1 sätestatud nõuetele;
3) ärakiri § 4 lõike 1 punktis 1 nimetatud lepingust.”;

18) paragrahvi 10 lõiked 4 ja 5 sõnastatakse järgmiselt:

„(4) PRIA esitab Tarbijakaitseametile pärast taotluse esitamise tähtaja viimast päeva nimekirja kõikide taotlejate kohta. Tarbijakaitseamet teavitab PRIA-t tarbijakaitsenõudeid rikkunud taotlejatest, kelle suhtes on ajavahemikus taotluse esitamise kuule vahetult eelnenud 12 kuu jooksul tehtud puuduste kõrvaldamiseks ettekirjutus, mis on jäetud tähtpäevaks täitmata, või kelle suhtes on eespool nimetatud ajavahemikus jõustunud süüdimõistev otsus süüteo toimepanemise eest.

(5) PRIA esitab Keskkonnainspektsioonile (edaspidi KKI) pärast taotluse esitamise tähtaja viimast päeva nimekirja kõikide taotlejate kohta. KKI teavitab PRIA-t keskkonnanõudeid rikkunud taotlejatest, kelle suhtes on ajavahemikus taotluse esitamise kuule vahetult eelnenud 12 kuu jooksul tehtud puuduste kõrvaldamiseks ettekirjutus, mis on jäetud tähtpäevaks täitmata, või kelle suhtes on eespool nimetatud ajavahemikus jõustunud süüdimõistev otsus süüteo toimepanemise eest.”;

19) paragrahvi 10 täiendatakse lõigetega 51 ja 61 järgmises sõnastuses:

„(51) PRIA esitab Veterinaar- ja Toiduametile (edaspidi VTA) pärast taotluse esitamise tähtaja viimast päeva nimekirja kõikide taotlejate kohta. VTA teavitab PRIA-t toidu- ja söödaohutuse, looma- ja taimetervise ning loomade heaolu nõudeid rikkunud taotlejatest, kelle suhtes on ajavahemikus taotluse esitamise kuule vahetult eelnenud 12 kuu jooksul tehtud puuduste kõrvaldamiseks ettekirjutus, mis on jäetud tähtpäevaks täitmata, või kelle suhtes on eespool nimetatud ajavahemikus jõustunud süüdimõistev otsus süüteo toimepanemise eest.”

„(61) Kui taotleja majandusaasta lõppeb vähem kui 60 tööpäeva enne § 8 lõike 2 kohaselt teatatud taotluse esitamise tähtaja viimast päeva, siis loetakse, et taotleja vastab nõuetele, mille täitmist kontrollitakse tema majandusaasta aruande alusel, kui nimetatud nõuded on täidetud taotluse esitamise aastale vahetult eelnenud teise majandusaasta kinnitatud majandusaasta aruande kohaselt.”;

20) paragrahvi 13 lõige 1 tunnistatakse kehtetuks;

21) paragrahvi 14 lõiget 2 täiendatakse punktiga 4 järgmises sõnastuses:

„4) eristama selgelt oma raamatupidamises toetuse kasutamisega seotud kulud ning neid kajastavad kulu- ja maksedokumendid muudest kulu- ja maksedokumentidest.”;

22) paragrahvi 15 pealkirjast jäetakse välja sõnad „ja kontrollimine”;

23) paragrahvi 15 lõike 2 punktist 9 jäetakse välja sõnad „või projekti eeldatava maksumuse arvestus kululiikide kaupa”;

24) paragrahvi 15 lõike 3 sissejuhatavat lauset täiendatakse pärast sõna „korras” tekstiosaga „lõikes 2 nimetatud”;

25) paragrahvi 15 täiendatakse lõikega 41 järgmises sõnastuses:

„(41) Kui toetuse saaja sai § 7 lõike 2 punkti 2 kohaselt toetust kõrgema toetusmäära alusel, esitab ta ka lõigetes 2 ja 3 nimetatud dokumendid, mis tõendavad, et projektis osalev partner on kandnud vähemalt 10% projekti abikõlbliku kulu maksumusest.”;

26) määrust täiendatakse paragrahviga 161 järgmises sõnastuses:

§ 161. Toetuse maksmine osaliselt tasutud kuludokumentide alusel

(1) Toetuse võib taotluses kavandatud projekti elluviimiseks välja maksta osaliselt tasutud kuludokumentide alusel, kui toetuse saaja on esitanud pärast projekti asjakohases etapis ettenähtud tegevuste elluviimist ja selle eest vähemalt omafinantseeringuga võrdse rahasumma tasumist PRIA-le lisas 6 toodud vormi kohase kuludeklaratsiooni koos §-s 15 nimetatud dokumentidega.

(2) Toetuse saaja tasub pärast toetuse saamist kuludokumentide alusel tasumata jäänud kogusumma viivitamata isikule, kellelt ta tellis teenuse või töö või ostis kaupa, ning esitab PRIA-le lõikes 1 nimetatud kuludeklaratsiooni koos § 15 lõike 2 punktides 2 ja 4 ning lõike 3 punktis 3 nimetatud dokumentidega seitsme tööpäeva jooksul arvates toetusraha laekumisest oma arvelduskontole.

(3) Toetuse saaja võib osaliselt tasutud kuludokumentide alusel saadud toetust kasutada vaid kavandatud projekti abikõlblike kulude hüvitamiseks.

(4) PRIA võib keelduda toetuse saajale osaliselt tasutud kuludokumentide alusel toetuse väljamaksmisest, kui toetuse saaja ei ole täitnud lõikes 2 ja 3 sätestatud nõudeid või kui kuludokumendid ei ole nõuetekohased.”;

27) määruse lisa 1 tabel A2 sõnastatakse järgmiselt:

A2 Projekti kulud8

 

Kululiik

Kokku

Kulud etappides

I

II

III

IV

A2.1

Taotleja personalikulud

 

 

 

 

 

A2.1.1

   Töötasu

 

 

 

 

 

A2.1.1.1

   – brutosumma või lepingujärgne tasu

 

 

 

 

 

A2.1.1.2

   – tööandja või tellija tasutav sotsiaalmaks

 

 

 

 

 

A2.1.1.3

   – töötuskindlustusmakse

 

 

 

 

 

A2.1.2

   Puhkusetasu

 

 

 

 

 

A2.2

Tarkvara, seadme ja vahendi ostmise või rentimise kulud

 

 

 

 

 

A2.3

Ostetud uuringu, tehnilise teabe ja turuhinnaga ostetud
või litsentseeritud patendi ning konsultatsiooni jms kulud

 

 

 

 

 

A2.3.1

   Personalikulud

 

 

 

 

 

A2.3.1.1

      Töötasu

 

 

 

 

 

 

      – brutosumma või lepingujärgne tasu

 

 

 

 

 

 

      – tööandja või tellija tasutav sotsiaalmaks

 

 

 

 

 

 

      – töötuskindlustusmakse

 

 

 

 

 

A2.3.1.2

      Puhkusetasu

 

 

 

 

 

A2.3.2

   Tarkvara, seadme ja vahendi ostmise või rentimise kulud

 

 

 

 

 

A2.3.3

   Ostetud uuringu, tehnilise teabe ja turuhinnaga ostetud
   või litsentseeritud patendi ning konsultatsiooni jms kulud

 

 

 

 

 

A2.3.4

   Muud tegevuskulud

 

 

 

 

 

A2.4

Taotleja muud tegevuskulud

 

 

 

 

 

A2.5

Abikõlblikud kulud KOKKU

 

 

 

 

 

A2.6

Muud kulud (sh mitteabikõlblikud kulud)

 

 

 

 

 

A2.7

Projekti kulud KOKKU

 

 

 

 

 

28) määruse lisa 1 täiendatakse normitehnilise märkusega, tähistades selle ülemise indeksiga „” järgmises sõnastuses:

Juhul kui taotleja taotleb määruse § 7 lõike 2 punkti 2 kohaselt toetust kõrgema toetusmäära alusel, märgitakse ridadele A2.2–A2.3.4 ja A2.6 lisaks projekti igas etapis kavandatud kulude suurusele ka see, kas nimetatud kulud kannab taotleja või projektis osalev partner.”;

29) määruse lisa 1 normitehnilist märkust 9 täiendatakse viienda lausega järgmises sõnastuses:

„Taotleja taotletava toetuse suurus arvutatakse vaid tema enda kantud kulude põhjal.”;

30) määruse lisa 1 normitehnilist märkust 41 täiendatakse teise lausega järgmises sõnastuses:

„Määruse § 4 lõike 1 punkti 2 kohaselt viib partner projekti ellu taotleja nimel või teevad taotleja ja partner projekti elluviimiseks koostööd Euroopa Komisjoni teatise „Ühenduse raamistik teadus- ja arendustegevuseks ning innovatsiooniks antava riigiabi kohta” punktide 3.2.1 ja 3.2.2 kohaselt. See tähendab, et taotleja ja partner peavad projekti elluviimiseks valima ühe võimaluse kahest, mõlemat võimalust ühel ajal kasutada ei saa.”;

31) määruse lisa 2 punkti 1.1 alapunkti „Milline on projekti etapiviisiline ülesehitus? Kirjeldada:” täiendatakse punktiga järgmises sõnastuses:

„○ avalduse real A2.2 märgitud projekti elluviimiseks vajamineva tarkvara, seadme ja vahendi täpsemaid andmeid (nimetus, mark ja tüüp, võimsus, maht).”;

32) määruse lisa 4 ja 6 kehtestatakse uues sõnastuses (lisatud).

Helir-Valdor Seeder
Minister

Ants Noot
Kantsler

Lisa 4 

Lisa 6 

/otsingu_soovitused.json