Teksti suurus:

Rahandusministri 20. septembri 2005. a määruse nr 64 „Kohustusliku pensionifondi osakute kord” muutmine

Väljaandja:Rahandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:07.02.2014
Avaldamismärge:RT I, 04.02.2014, 1

Rahandusministri 20. septembri 2005. a määruse nr 64 „Kohustusliku pensionifondi osakute kord” muutmine

Vastu võetud 29.01.2014 nr 7

Määrus kehtestatakse kogumispensionide seaduse § 12 lõike 3, § 22 lõike 4, § 26 lõike 6, § 31 lõike 5 ja § 35 lõike 4 ning sotsiaalmaksuseaduse § 11 lõike 3 alusel.

Rahandusministri 20. septembri 2005. a määruses nr 64 „Kohustusliku pensionifondi osakute kord“ (RTL 2005, 101, 1557) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 6 lõike 2 esimesest lausest, § 8 lõike 1 punktist 1, § 13 lõikest 3, § 15 lõikest 3 ning § 22 lõigetest 4 ja 7 jäetakse välja sõnad „Eesti Pank“ vastavas käändes;

2) paragrahvi 10 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„(2) Lõikes 1 sätestatud juurdepääsu andmetele tagab registripidaja vastavale pensionifondivalitsejale ja pensionifondi depositooriumile vahetult pärast pensionikontodel registreeritud osakute puhasväärtusele vastavate summade ülekandmist pensionifondi kontole depositooriumis.“.

Jürgen Ligi
Minister

Veiko Tali
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json