Teksti suurus:

Kohustusliku pensionifondi osakute kord

Kohustusliku pensionifondi osakute kord - sisukord
Väljaandja:Rahandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2021
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 15.12.2020, 7

Kohustusliku pensionifondi osakute kord

Vastu võetud 20.09.2005 nr 64
RTL 2005, 101, 1557
jõustumine 07.10.2005

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
19.12.2008RTL 2008, 105, 149803.01.2009, rakendatakse alates 1.01.2009
05.08.2009RTL 2009, 66, 97616.08.2009
17.08.2010RT I 2010, 61, 44804.09.2010
29.10.2010RT I, 09.11.2010, 101.01.2011
15.07.2011RT I, 21.07.2011, 401.08.2011, osaliselt 01.01.2012
22.12.2011RT I, 29.12.2011, 3601.01.2012
17.10.2012RT I, 24.10.2012, 201.01.2013
29.01.2014RT I, 04.02.2014, 107.02.2014
22.03.2018RT I, 29.03.2018, 801.04.2018
08.12.2020RT I, 15.12.2020, 201.01.2021

Määrus kehtestatakse «Kogumispensionide seaduse» § 12 lõike 3, § 22 lõike 4, § 26 lõike 5, § 31 lõike 5, § 35 lõike 4 ning «Sotsiaalmaksuseaduse» § 11 lõike 3 alusel.
[RT I, 15.12.2020, 2 - jõust. 01.01.2021]

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Reguleerimis- ja kohaldamisala
[RT I, 24.10.2012, 2 - jõust. 01.01.2013]

  (1) Määrus reguleerib pensioniregistri pidajale Maksu- ja Tolliameti poolt vahendite ülekandmist ja andmete edastamist, sellega seotud vigade parandamist ning kohustusliku pensionifondi (edaspidi pensionifond) osakute väljalaske, tagasivõtmise ja vahetamise täpsemat korda, samuti päritud pensionifondi osakute tagasivõtmise või pensionikontole kandmise avalduse menetlemise ning pensioni investeerimiskontolt päritud raha väljamaksmise korda.
[RT I, 15.12.2020, 2 - jõust. 01.01.2021]

  (2) Määruses kohustatud isiku kohta sätestatut kohaldatakse ka „Kogumispensionide seaduse” § 10 lõikes 13 nimetatud kuni kolmeaastast Eestis elavat last kasvatava residendist vanema suhtes.
[RT I, 24.10.2012, 2 - jõust. 01.01.2013]

§ 2.   Mõisted

  Määruses kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses:
  1) kohustatud isik – «Kogumispensionide seaduse» (edaspidi seadus) §-s 6 sätestatud isik;
  2) tööandja – «Sotsiaalmaksuseaduse» §-s 4 sätestatud sotsiaalmaksu maksja;
  3) kogumispensioni makse – seaduse §-des 6–9 sätestatud makse;
  4) sotsiaalmaksu kogumispensioni osa – „Sotsiaalmaksuseaduse” § 10 lõigetes 4 ja 41 sätestatud sotsiaalmaksu määra osa 4 protsenti, § 13 lõikes 9 sätestatud sotsiaalmaksu määra osa 2 protsenti ning § 13 lõigetes 11 ja 12 sätestatud sotsiaalmaksu määra osa 6 protsenti;
[RT I, 24.10.2012, 2 - jõust. 01.01.2013]
  5) täiendav sissemakse – seaduse § 10 lõikes 1 sätestatud sissemakse kohustuslikku pensionifondi kuni kolmeaastase Eestis elava lapse kasvatamise korral ning seaduse § 661 lõigetes 2 ja 3 sätestatud sissemaksed kohustuslikku pensionifondi vanemahüvitise saamise korral;
[RT I, 24.10.2012, 2 - jõust. 01.01.2013]
  6) registripidaja – pensioniregistri pidaja;
[RT I, 29.03.2018, 8 - jõust. 01.04.2018]
  7) pensionifondivalitseja – kohustuslikku pensionifondi valitsev fondivalitseja;
  8) maksuhaldur – Maksu- ja Tolliamet;
  9) inspektsioon – Finantsinspektsioon;
  10) kontohaldur – pensioniregistri kontohaldur, kindlustusandja ja pensionifondivalitseja, kelle suhtes kohaldatakse väärtpaberite registri pidamise seaduse § 371 alusel kontohalduri staatust;
[RT I, 15.12.2020, 2 - jõust. 01.01.2021]
  11) pensionileping – seaduse § 45 lõikes 1 sätestatud kohustusliku kogumispensioni kindlustusleping;
[RT I, 15.12.2020, 2 - jõust. 01.01.2021]
  12) pensioni investeerimiskonto – seaduse § 31 lõikes 1 sätestatud pangakonto, millele laekub raha seaduse § 18 lõikes 2 sätestatu kohaselt;
[RT I, 15.12.2020, 2 - jõust. 01.01.2021]
  13) pensioni investeerimiskonto avanud krediidiasutus – kontohaldurist krediidiasutus või krediidiasutuse Eesti filiaal, kes on seaduses sätestatu kohaselt avanud kohustatud isikule pensioni investeerimiskonto.
[RT I, 15.12.2020, 2 - jõust. 01.01.2021]

2. peatükk TASUTUD SUMMADE ÜLEKANDMINE JA ANDMETE EDASTAMINE REGISTRIPIDAJALE 

§ 3.   Arvestuse pidamine maksukohustuslaste registris tööandja isikukontol

  (1) Maksuhaldur peab maksukohustuslaste registris tööandjate lõikes arvestust kohustatud isikutele tehtud väljamaksetelt kinnipeetud kogumispensioni makse ja arvestatud sotsiaalmaksu kohta.

  (2) Lisaks lõikes 1 nimetatule peab maksuhaldur maksukohustuslaste registris arvestust Sotsiaalkindlustusameti arvestatud täiendavate sissemaksete üle.

  (3) Lõikes 1 nimetatud arvestust peetakse tööandja isikukontodel eraldi kogumispensioni makse ja sotsiaalmaksu kohta.

  (4) Tööandja isikukontole tehakse kanded deklaratsiooni alusel deklareeritud ja maksuotsustega määratud (tasumisele kuuluv) ning maksuhalduri tulukontode väljavõtete alusel tasutud või tasaarvestamise otsustega tasaarvestatud (tasutud) summade kohta.

§ 4.   Arvestuse pidamine füüsilisest isikust ettevõtjast kohustatud isiku isikukontodel

  (1) Maksuhaldur peab maksukohustuslaste registris eraldi isikukontodel arvestust füüsilisest isikust ettevõtjast kohustatud isiku kogumispensioni makse ja sotsiaalmaksu kohta.

  (2) Lõikes 1 nimetatud isikukontodele tehakse kanded seaduse ja «Sotsiaalmaksuseaduse» alusel ning maksuhalduri haldusaktidega määratud (tasumisele kuuluv), samuti maksuhalduri tulukontode väljavõtete alusel tasutud või tasaarvestatud (tasutud) summade kohta.

  (3) Kohustus maksta kogumispensioni makset maksustamisperioodi ettevõtlustulult on füüsilisest isikust ettevõtjal, kellel on tekkinud kogumispensioni makse tasumise õigus ja kohustus hiljemalt selle maksustamisperioodi 1. jaanuaril, 1. mail või 1. septembril.
[RT I, 15.12.2020, 2 - jõust. 01.01.2021]

§ 5.   Kohustatud isiku eest registripidajale ülekandmisele kuuluva summa arvutamine

  (1) Ülekandmisele kuuluva summa arvutamiseks avab maksuhaldur igale kohustatud isikule personaalse konto. Personaalsele kontole kantakse tasumisele kuuluvad ja registripidajale üle kantud summad ning maha kantud maksuvõla summad, kusjuures eraldi arvestust peetakse kogumispensioni makse, sotsiaalmaksu kogumispensioni osa ja täiendava sissemakse osa kohta.
[RT I, 21.07.2011, 4 - jõust. 01.01.2012]

  (2) Kohustatud isikute eest kantakse kogumispensioni makse, sotsiaalmaksu kogumispensioni osa või täiendav sissemakse üle registripidajale üksnes juhul, kui tööandja või Sotsiaalkindlustusameti deklaratsiooni või füüsilisest isikust ettevõtjast kohustatud isikule maksuhalduri poolt väljastatud haldusakti alusel tasumisele kuuluv vastav summa on tasutud täies mahus, esitatud deklaratsioon vastab kehtestatud nõuetele ning kõik isikud deklaratsiooni lisas on identifitseeritud ja kantud maksukohustuslaste registrisse.

  (21) Kui deklaratsiooni andmete parandamise järgselt jääb maksuhalduri poolt kohustatud isiku eest registripidajale üle kantud summa väiksemaks kui oleks pidanud, loetakse lõikes 2 nimetatud summa täies mahus mitte tasutuks üksnes selle kohustatud isiku osas.
[RT I, 21.07.2011, 4 - jõust. 01.01.2012]

  (22) Kogumispensioni makse või sotsiaalmaksu kogumispensioni osa maksuvõla mahakandmise korral jaotatakse osaliselt tasutud ja maha kantud summad nende kohustatud isikute vahel, kelle eest on lõikes 2 nimetatud summa osaliselt tasutud, proportsionaalselt nende isikute kohta deklareeritud summadega.
[RT I, 21.07.2011, 4 - jõust. 01.01.2012]

  (3) [Kehtetu – RTL 2008, 105, 1498 - jõust. 03.01.2009, rakendatakse alates 1.01.2009]

  (4) [Kehtetu – RTL 2008, 105, 1498 - jõust. 03.01.2009, rakendatakse alates 1.01.2009]

§ 6.   Nimekirja moodustamine ja summade ülekandmine registripidajale

  (1) Kohustatud isikute eest registripidajale ülekantavate summade kohta moodustab maksuhaldur igal tööpäeval nimekirja (edaspidi nimekiri). Nimekirjas näidatakse:
  1) isiku nimi;
  2) isikukood;
  3) kogumispensioni makse summa;
  4) sotsiaalmaksu kogumispensioni osa summa;
  5) täiendava sissemakse summa;
  6) [Kehtetu – RTL 2008, 105, 1498 - jõust. 03.01.2009, rakendatakse alates 1.01.2009]
  7) makse kinnipidaja registrikood või füüsilisest isikust ettevõtja puhul makse maksja isikukood.

  (2) Maksuhaldur teeb järgmisel tööpäeval pärast nimekirja moodustamist selle alusel koondmaksekorralduse lõike 1 punktides 3–6 nimetatud summade ülekandmiseks registripidaja pangakontole. Summad kantakse registripidajale üle eurodes sendi täpsusega.
[RT I, 04.02.2014, 1 - jõust. 07.02.2014]

  (3) Maksuhaldur avab registripidajale juurdepääsu nimekirjale pärast kinnituse saamist nimekirjas toodud summade ülekandmise kohta.

  (4) Andmete vahetus maksuhalduri ja registripidaja vahel toimub elektrooniliselt vastavalt maksuhalduri ja registripidaja vahel sõlmitud lepingule.

3. peatükk PENSIONIFONDI OSAKUTE VÄLJALASKE ÜLDINE KORD 

§ 7.   Osakute väljalaskmise korraldamine

  Pensionifondi osakute väljalaskmist korraldab registripidaja vastavalt õigusaktidele, pensionifondi tingimustele ning registripidaja poolt pensionifondivalitseja ja pensionifondi depositooriumiga sõlmitud lepingule (edaspidi leping).

§ 8.   Registripidaja ülesanded

  (1) Registripidaja on kohustatud esimesel võimalusel, kuid hiljemalt järgneval tööpäeval pärast seaduse § 18 lõike 1 punktis 1 ja lõike 2 punktis 1 nimetatud summade laekumist ja juurdepääsu saamist nimekirjale:
[RT I, 15.12.2020, 2 - jõust. 01.01.2021]
  1) kontrollima nimekirja alusel selles märgitud maksete summa suuruse vastavust registripidaja pangakontole laekunud summale;
[RT I, 04.02.2014, 1 - jõust. 07.02.2014]
  2) kandma nimekirja ja laekunud summa vastavuse korral isiku pensionikontole laekunud summale ja osaku puhasväärtusele vastava isiku valitud pensionifondi osakud või tegema isiku pensionikontole märke, et laekunud summa on kantud isiku valitud pensioni investeerimiskontole, võttes arvesse § 9 lõikes 3 sätestatud ülejäägi;
[RT I, 15.12.2020, 2 - jõust. 01.01.2021]
  3) kandma punkti 2 kohaselt pensionikontol registreeritud osakute puhasväärtusele vastava summa vastava pensionifondi pangakontole depositooriumis või kui isik on valinud pensioni investeerimiskonto, siis kandma laekunud summa sellele kontole;
[RT I, 15.12.2020, 2 - jõust. 01.01.2021]
  4) edastama iga pensionifondi depositooriumile või pensionifondivalitsejale andmed pensionikontodel täiendavalt registreeritud vastava pensionifondi osakute arvu ja nende eest ülekantud summa kohta. Pensionifondivalitseja taotlusel esitatakse nimetatud andmed iga osakuomaniku kohta.

  (2) [Kehtetu - RT I, 21.07.2011, 4 - jõust. 01.08.2011]

  (3) Registripidaja on kohustatud esimesel võimalusel, kuid hiljemalt viiendal tööpäeval pärast registripidajale juurdepääsu avamist nimekirjale nende kohustatud isikute kohta, kellele ei ole avatud pensionikontot:
  1) avama nendele isikutele pensionikonto;
  2) määrama nendele isikutele loosi teel kohustusliku pensionifondi;
  3) tegema lõikes 1 nimetatud toimingud.
[RT I, 21.07.2011, 4 - jõust. 01.08.2011]

§ 9.   Osakute registreerimine pensionikontol

  (1) Pensionifondi osaku puhasväärtuse, tagasivõtmishinna ja tagasivõtmistasu suuruse edastavad pensionifondi depositoorium või pensionifondivalitseja registripidajale digitaalselt lepingus ettenähtud korras igal tööpäeval hiljemalt kella 12.00-ks.
[RT I, 21.07.2011, 4 - jõust. 01.08.2011]

  (2) Pensionikontol registreerimisele kuuluvate pensionifondi osakute arvu määramisel võetakse aluseks osaku puhasväärtus osakute registreerimispäeval, milleks on seaduse § 18 lõike 1 punktis 1 nimetatud summade ja nimekirja kantud andmete laekumise päev või sellele järgnev tööpäev. Kui pensionifondi osaku puhasväärtust ei ole esitatud lõikes 1 sätestatud tähtajaks, võetakse aluseks viimane registripidajale edastatud osaku puhasväärtus.
[RT I, 15.12.2020, 2 - jõust. 01.01.2021]

  (3) Andmed summa kohta, mis jääb osakute kandmisel pensionikontole ümardamise tulemusel üle (edaspidi ülejääk), kantakse osakuomaniku pensionikontole ning ülejääk võetakse arvesse järgnevate maksete laekumisel.

  (4) Pensionikonto omaniku poolt pensionilepingu sõlmimisel kantakse ülejääk koos osakute koguväärtusega ja pensioni investeerimiskontol oleva summaga vastavale kindlustusandjale, kui kindlustusmakse tasumisel kasutatakse kõiki isikule kuuluvaid pensionifondi osakuid ja tema kõigil pensioni investeerimiskontodel olevaid summasid. Väljamakse tegemisel pensionifondist ja pensioni investeerimiskontolt makstakse ülejääk isikule välja, kui sellise väljamakse puhul kasutatakse kõiki isikule kuuluvaid pensionifondi osakuid ja tema kõigil pensioni investeerimiskontodel olevaid summasid. Registripidaja teeb isiku pensionikontole vastava märke.
[RT I, 15.12.2020, 2 - jõust. 01.01.2021]

§ 10.   Andmete edastamine pensionifondi depositooriumile ja pensionifondivalitsejale

  (1) Määruse § 8 lõike 1 punktis 4 nimetatud andmete edastamine toimub pensionifondi depositooriumile ja pensionifondivalitsejale pensioniregistrisse kantud pensionikontodele vastava juurdepääsu võimaldamise teel. Juurdepääs võimaldatakse sellekohase andmevahetussüsteemi abil lepingus sätestatud korras.
[RT I, 29.03.2018, 8 - jõust. 01.04.2018]

  (2) Lõikes 1 sätestatud juurdepääsu andmetele tagab registripidaja vastavale pensionifondivalitsejale ja pensionifondi depositooriumile vahetult pärast pensionikontodel registreeritud osakute puhasväärtusele vastavate summade ülekandmist pensionifondi kontole depositooriumis.
[RT I, 04.02.2014, 1 - jõust. 07.02.2014]

4. peatükk PENSIONIFONDI OSAKUTE VÄLJALASKE ERIJUHUD 

§ 11.   Pensionifondivalitsejale osakute väljalaskmine

  (1) Pensionifondivalitseja on kohustatud tema poolt valitsetava pensionifondi osakute omandamiseks:
  1) esitama registripidajale «Investeerimisfondide seaduse» § 69 lõike 2 punktides 1, 5 ja 6 nimetatud andmed;
[RT I, 15.12.2020, 2 - jõust. 01.01.2021]
  2) esitama registripidajale andmed inspektsiooni ettekirjutuse kohta, kui osakud omandatakse inspektsiooni ettekirjutuse alusel või inspektsioon on «Investeerimisfondide seaduse» § 70 lõikes 1 sätestatud ettekirjutusega määranud omandatavate osakute maksimaalse arvu, hiljemalt järgmisel tööpäeval pärast ettekirjutuse saamist;
[RT I, 15.12.2020, 2 - jõust. 01.01.2021]
  3) kandma osakute omandamiseks ettenähtud vahendid (edaspidi fondivalitseja vahendid) tema poolt valitsetava pensionifondi kontole depositooriumis pensionifondi tingimustes märgitud osakute väljalaske päeval (edaspidi käesolevas peatükis väljalaske päev) ning lähtudes väljalaske päeva osakute puhasväärtusest, edastades depositooriumile samaaegselt andmed ülekantud summa kohta;
  4) esitama registripidajale avalduse osakute väljalaskeks samaaegselt fondivalitseja vahendite ülekandmisega depositooriumile.

  (2) Pensionifondivalitsejale tema poolt valitsetava pensionifondi osakute väljalaskmiseks kontrollib depositoorium laekunud fondivalitseja vahendite vastavust pensionifondivalitseja poolt edastatud andmetele ning nende vastavuse korral edastab viivitamata kinnituse fondivalitseja vahendite laekumise kohta registripidajale.

  (3) Registripidaja on kohustatud pensionifondivalitseja poolt tema valitsetava pensionifondi osakute väljalaskmiseks:
  1) kandma lõike 1 punktis 4 nimetatud avalduse alusel vastavad andmed pensionifondivalitseja pensionikontole registris;
  2) lähtudes väljalaske päeva puhasväärtusest, laskma pärast lõikes 2 nimetatud kinnituse saamist depositooriumilt pensionifondivalitsejale välja osakud, registreerima osakud viivitamata pensionifondivalitseja pensionikontole registris ning edastama pensionifondi depositooriumile ja pensionifondivalitsejale andmed pensionifondivalitseja pensionikontol registreeritud vastava pensionifondi osakute arvu kohta.

  (4) Lõike 3 punktis 2 nimetatud andmete edastamine toimub pensionifondi depositooriumile ja pensionifondivalitsejale pensioniregistrisse kantud pensionikontodele vastava juurdepääsu võimaldamise teel. Juurdepääs võimaldatakse lepingus sätestatud korras.
[RT I, 29.03.2018, 8 - jõust. 01.04.2018]

5. peatükk PENSIONIFONDI OSAKUTE TAGASIVÕTMINE 

§ 12.   Osakute tagasivõtmise korraldamine

  Pensionifondi osakute tagasivõtmist korraldab registripidaja vastavalt õigusaktidele, pensionifondi tingimustele ning lepingule.

§ 13.   Osakute tagasivõtmine ja väljalase vahetustehingute puhul
[RT I, 15.12.2020, 2 - jõust. 01.01.2021]

  (1) Registripidaja avab pensionifondivalitsejale juurdepääsu informatsioonile vahetustehingute tulemusel tagasivõetavate ning väljalastavate osakute arvu kohta vastava päeva seisuga hiljemalt iga aasta 5. detsembrist, 5. aprillist ja 5. augustist alates.
[RT I, 15.12.2020, 2 - jõust. 01.01.2021]

  (2) Osakute tagasivõtmiseks esitab registripidaja osakuomanike esitatud avalduste alusel vastavalt iga aasta 1. jaanuarile ja 1. maile järgneval esimesel tööpäeval ning 1. septembril või sellele järgneval esimesel tööpäeval, kui 1. september ei ole tööpäev, pensionifondivalitsejale ja pensionifondi depositooriumile osakute tagasivõtmise taotluse kirjalikku taasesitamist võimaldaval kujul.
[RT I, 21.07.2011, 4 - jõust. 01.08.2011]

  (3) Taotluse põhjal vormistatakse osakute tagasivõtmise kanne isiku pensionikontol ning pensionifondi depositoorium kannab koostöös pensionifondivalitsejaga esimesel võimalusel arvates tagasivõtmise taotluse saamisest tagasivõetavate osakute puhasväärtusele vastava summa üle registripidaja kontole.
[RT I, 04.02.2014, 1 - jõust. 07.02.2014]

  (4) Registripidaja kannab osakute tagasivõtmistasu lepingus näidatud pensionifondivalitseja pangakontole viivitamata pärast lõikes 3 nimetatud summa laekumist registripidaja kontole.

  (5) Osakute tagasivõtmishinnaks, puhasväärtuseks ja tagasivõtmistasuks on lõikes 2 sätestatud päeva kella 12.00-ks vastava pensionifondi depositooriumi või pensionifondivalitseja poolt edastatud osakute tagasivõtmishind, puhasväärtus ja tagasivõtmistasu.

  (6) Registripidaja registreerib lõikes 3 nimetatud summa ulatuses pensionikontol isiku poolt seaduse §-s 25 sätestatud avalduses märgitud pensionifondi osakuid, mida isik soovib tagasivõetavate osakute eest omandada, ja isiku pensioni investeerimiskontole kantava summa suuruse, kui avalduses on märgitud osakute tagasivõtmisel saadud summa või sellest osa kandmine pensioni investeerimiskontole.
[RT I, 15.12.2020, 2 - jõust. 01.01.2021]

  (61) Isikule pensioni investeerimiskonto avanud krediidiasutuselt registripidajale laekunud summa ulatuses registreerib registripidaja isiku pensionikontol krediidiasutuse nimetatud pensionifondi osakuid, mida isik soovib omandada.
[RT I, 15.12.2020, 2 - jõust. 01.01.2021]

  (7) Lõikes 6 nimetatud osakute puhasväärtuseks on lõikes 2 sätestatud päeva kella 12.00-ks selle pensionifondi depositooriumi või pensionifondivalitseja edastatud osakute puhasväärtus, mille osakuid osakuomanik soovib omandada. Lõikes 61 nimetatud osakute puhasväärtuseks on tehingu tegemise päeva kella 12.00-ks selle pensionifondi depositooriumi või pensionifondivalitseja edastatud osakute puhasväärtus, mille osakuid isik soovib omandada.
[RT I, 15.12.2020, 2 - jõust. 01.01.2021]

  (8) Käesolevas paragrahvis sätestatud osakute väljalaske korral teeb registripidaja § 8 lõike 1 punktides 2–4 sätestatud toimingud.
[RT I, 21.07.2011, 4 - jõust. 01.08.2011]

§ 131.   Osakute tagasivõtmine väljamakse tegemisel

  (1) Registripidaja avab pensionifondivalitsejale juurdepääsu informatsioonile seaduse §-s 431 sätestatud raha väljamaksmiseks tagasivõetavate osakute arvu kohta vastava päeva seisuga hiljemalt iga aasta 5. detsembril, 5. aprillil ja 5. augustil.

  (2) Osakute tagasivõtmiseks esitab registripidaja osakuomanike esitatud avalduste alusel vastavalt iga aasta 1. jaanuarile ja 1. maile järgneval esimesel tööpäeval ning 1. septembril või sellele järgneval esimesel tööpäeval, kui 1. september ei ole tööpäev, pensionifondivalitsejale ja pensionifondi depositooriumile osakute tagasivõtmise taotluse kirjalikku taasesitamist võimaldaval kujul.

  (3) Taotluse põhjal vormistatakse osakute tagasivõtmise kanne isiku pensionikontol ning pensionifondi depositoorium kannab koostöös pensionifondivalitsejaga esimesel võimalusel pärast tagasivõtmise taotluse saamist tagasivõetavate osakute puhasväärtusele vastava summa üle registripidaja kontole.

  (4) Registripidaja kannab osakute tagasivõtmistasu lepingus näidatud pensionifondivalitseja pangakontole viivitamata pärast lõikes 3 nimetatud summa registripidaja kontole laekumist.

  (5) Osakute tagasivõtmishinnaks, puhasväärtuseks ja tagasivõtmistasuks on lõikes 2 nimetatud tööpäeva kella 12.00-ks vastava pensionifondi depositooriumi või pensionifondivalitseja edastatud osakute tagasivõtmishind, puhasväärtus ja tagasivõtmistasu.
[RT I, 15.12.2020, 2 - jõust. 01.01.2021]

§ 14.   Pensionifondivalitsejale kuuluvate osakute tagasivõtmine

  (1) Pensionifondivalitseja on kohustatud tema poolt valitsetava pensionifondi osakute tagasivõtmiseks esitama registripidajale sellekohase avalduse koos «Investeerimisfondide seaduse» § 69 lõike 2 punktides 1, 5 ja 6 nimetatud andmetega.
[RT I, 15.12.2020, 2 - jõust. 01.01.2021]

  (2) Kui osakud võetakse tagasi inspektsiooni ettekirjutuse alusel või inspektsioon on «Investeerimisfondide seaduse» § 70 lõikes 2 sätestatud ettekirjutusega määranud tagasivõetavate osakute maksimaalse arvu, esitab pensionifondivalitseja registripidajale lõikes 1 nimetatud avalduse koos ärakirjaga inspektsiooni ettekirjutusest hiljemalt järgmisel tööpäeval pärast ettekirjutuse saamist.
[RT I, 15.12.2020, 2 - jõust. 01.01.2021]

  (3) Pensionifondivalitseja esitab ärakirja lõikes 1 nimetatud avaldusest ja sellele lisatud dokumentidest viivitamata tema poolt valitsetava vastava pensionifondi depositooriumile.

  (4) Osakute tagasivõtmise korraldab registripidaja esimesel võimalusel arvates osakute tagasivõtmise avalduse laekumisest, kuid mitte hiljem kui kolme tööpäeva jooksul arvates nimetatud avalduse laekumisest.

  (5) Osakute tagasivõtmine teostatakse tehingu tegemise päeva kella 12.00-ks pensionifondi depositooriumi või pensionifondivalitseja edastatud osakute puhasväärtuse alusel.

  (6) Registripidaja teatab pensionifondivalitsejale ja depositooriumile tagasivõetud osakutele vastava summa ning depositoorium kannab raha tagasivõetud osakute eest pensionifondivalitsejale.

6. peatükk OSAKUTE JA PENSIONIKONTOL OLEVA RAHA PÄRIMINE 

§ 15.   Päritud osakute tagasivõtmise kord

  (1) Päritud osakute tagasivõtmise korraldab registripidaja esimesel võimalusel arvates seaduse § 31 lõikes 1 nimetatud avalduse saamisest, kuid mitte hiljem kui kolme tööpäeva jooksul arvates nimetatud avalduse saamisest.
[RT I 2010, 61, 448 - jõust. 04.09.2010]

  (2) Osakute tagasivõtmine teostatakse tehingu tegemise päeva kella 12.00-ks pensionifondi depositooriumi või pensionifondivalitseja edastatud osakute tagasivõtmishinna alusel.

  (3) Registripidaja teatab pensionifondivalitsejale ja depositooriumile tagasivõetud osakutele vastava summa ning depositoorium kannab raha tagasivõetud osakute eest esimesel võimalusel, kuid hiljemalt järgneval tööpäeval registripidaja pangakontole.
[RT I, 04.02.2014, 1 - jõust. 07.02.2014]

  (4) Registripidaja kannab raha tagasivõetud osakute eest pärija avaldusel näidatud pangakontole.

§ 16.   Päritud osakute kandmine pärija pensionikontole

  Päritud osakute kandmise pärija pensionikontole korraldab registripidaja esimesel võimalusel arvates seaduse § 31 lõikes 1 nimetatud avalduse saamisest, kuid mitte hiljem kui kolme tööpäeva jooksul arvates nimetatud avalduse saamisest.
[RT I 2010, 61, 448 - jõust. 04.09.2010]

§ 161.   Pensioni investeerimiskontolt päritud raha väljamaksmine

  (1) Pensioni investeerimiskontolt päritud raha pärijale väljamaksmise korraldab registripidaja esimesel võimalusel, kuid hiljemalt viiendal tööpäeval pärast pensioni investeerimiskonto avanud krediidiasutuselt seaduse § 31 lõikes 42 nimetatud andmete saamist ja summa registripidaja pangakontole laekumist.

  (2) Registripidaja kannab laekunud pensioni investeerimiskontolt päritud raha pärija avaldusel näidatud pangakontole.
[RT I, 15.12.2020, 2 - jõust. 01.01.2021]

§ 17.   Pensionikontol oleva rahalise jäägi pärimine

  (1) Pensionikontol oleva rahalise jäägi kannab registripidaja koos päritud osakutega pärija pensionikontole, kui pärija taotles seaduse § 31 lõikes 1 nimetatud avalduses kõigi päritud osakute kandmist enda pensionikontole.

  (2) Pensionikontol oleva rahalise jäägi kannab registripidaja koos rahaga tagasivõetud osakute eest või päritud rahaga pensioni investeerimiskontolt pärija avaldusel näidatud pangakontole, kui pärija taotles seaduse § 31 lõikes 1 nimetatud avalduses kõigi või osade päritud osakute tagasivõtmist või seaduse § 31 lõikes 42 nimetatud avalduses pensioni investeerimiskontolt päritud raha või sellest osa väljamaksmist.
[RT I, 15.12.2020, 2 - jõust. 01.01.2021]

7. peatükk OSAKUTE TAGASIVÕTMINE JA VÄLJALASE KAHJU HÜVITAMISE KORRAL 

§ 18.   Osakute tagasivõtmise ja väljalaske kord

  (1) Pensionifondivalitsejale kuuluvad osakud (edaspidi käesolevas paragrahvis osakud) võtab registripidaja tagasi seaduse §-s 34 sätestatud pensionifondivalitseja esildise alusel.

  (2) Osakute tagasivõtmise korraldab registripidaja esimesel võimalusel arvates lõikes 1 nimetatud esildise laekumisest, kuid mitte hiljem kui kolme tööpäeva jooksul arvates nimetatud avalduse laekumisest.

  (3) Osakute tagasivõtmine teostatakse tehingu tegemise päeva kella 12.00-ks pensionifondi depositooriumi või pensionifondivalitseja edastatud osakute puhasväärtuse alusel.

  (4) Registripidaja teatab pensionifondivalitsejale ja depositooriumile tagasivõetud osakutele vastava summa ning depositoorium kannab raha tagasivõetud osakute eest registripidajale.

  (5) Kahju kannatanud osakuomanikele korraldab registripidaja vastavalt seaduse § 35 lõikes 1 nimetatud pensionifondi osakute väljalaske või lõike 11 nimetatud summa kandmise tema pensioni investeerimiskontole seaduse §-s 34 sätestatud pensionifondivalitseja esildise alusel. Kui kahju kannatanud osakuomanikele uute osakute väljalaskmiseks või pensioni investeerimiskontodele ülekande tegemiseks võetakse pensionifondivalitsejale kuuluvad osakud tagasi, korraldab registripidaja vastavalt uute osakute väljalaske ja kannete tegemise pensioni investeerimiskontodele pensionifondivalitsejale kuuluvate osakute tagasivõtmisega samal ajal.
[RT I, 15.12.2020, 2 - jõust. 01.01.2021]

  (6) Käesolevas paragrahvis sätestatud osakute väljalaske ja pensioni investeerimiskontodele kannete tegemise korral teeb registripidaja § 8 lõike 1 punktides 2–4 sätestatud toimingud.
[RT I, 15.12.2020, 2 - jõust. 01.01.2021]

§ 19.   Pensionifondi osakute väljalase Tagatisfondi taotlusel

  “Tagatisfondi seaduse“ §-s 73 sätestatud osakute väljalaske korral teeb registripidaja § 8 lõike 1 punktides 2–4 sätestatud toimingud.
[RT I, 15.12.2020, 2 - jõust. 01.01.2021]

8. peatükk ANDMETE EDASTAMISE JA VAHENDITE ÜLEKANDMISEGA SEOTUD VIGADE MENETLEMINE 

§ 20.   Andmete ja laekumiste mittevastavusest tulenev vigade menetlemine

  (1) Määruse § 8 lõike 1 punktis 1 nimetatud andmete ja laekunud summa mittevastavuse korral edastab registripidaja maksuhaldurile viivitamata vastava teate.

  (2) Esimesel võimalusel, kuid hiljemalt järgneval tööpäeval pärast õigete andmete või summade saamist maksuhaldurilt, teeb registripidaja § 8 lõike 1 punktides 2–4 nimetatud toimingud.

§ 201.   Avaldusel esitatud andmete edastamisest tulenevate vigade menetlemine

  (1) Kui ilmneb, et kontohaldur on registripidajale valikuavalduse või vahetamise avalduse andmete edastamisel eksinud ja registripidaja on selle tulemusel lasknud välja või võtnud tagasi vale pensionifondi osakud, võtnud tagasi vale arvu pensionifondi osakuid, teinud kande valele pensioni investeerimiskontole või kandnud pensioni investeerimiskontole vale summa, teeb registripidaja kontohalduri esitatud paranduskande taotluse alusel vastavad paranduskanded, lisades kande selgitusse viite parandatud tehingule.

  (2) Kui ilmneb, et pensioni investeerimiskonto avanud krediidiasutus on seaduse § 25 lõikes 11 nimetatud andmete edastamisel eksinud ja registripidaja on selle tulemusel lasknud välja vale pensionifondi osakud või lasknud pensionifondi osakuid välja vale summa eest, teeb registripidaja krediidiasutuse paranduskande taotluse alusel vastavad osakute paranduskanded, lisades kande selgitusse viite parandatud tehingule.

  (3) Registripidaja teeb paranduskanded viie pangapäeva jooksul, kontohaldurilt või pensioni investeerimiskonto avanud krediidiasutuselt paranduskande taotluse saamisest arvates. Kokkuleppel osakuomaniku ja kontohalduriga võib registripidaja lõikes 1 sätestatud vahetamise avalduse andmete edastamisel tekkinud vigadega seotud paranduskanded teha järgmisel seaduse § 24 lõike 5 esimeses lauses kehtestatud vahetamise tähtpäeval.

  (4) Kui paranduskande tegemisel omandab isik vähem osakuid, kui ta oleks omandanud või tal oleks osakuid olnud, kui tema esitatud avalduse alusel oleks kohe vastavalt välja lastud või tagasi võetud õige pensionifondi osakud või õige arv pensionifondi osakuid, ning kontohaldur või pensioni investeerimiskonto avanud krediidiasutus on tekitatud kahju hüvitamiseks teinud registripidajale korralduse isikule täiendavate osakute väljalaskmiseks, laseb registripidaja selle korralduse alusel välja täiendavad osakud.

  (5) Kui paranduskande tegemisel tuleks isiku pensioni investeerimiskontole kanda väiksem summa, kui tema esitatud avalduse alusel oleks kohe tagasi võetud õige pensionifondi osakud või õige arv pensionifondi osakuid, ning kontohaldur on sellest tekkinud kahju hüvitamiseks teinud registripidajale korralduse täiendava summa kandmiseks isiku pensioni investeerimiskontole, korraldab registripidaja sellise kande tegemise.
[RT I, 15.12.2020, 2 - jõust. 01.01.2021]

§ 21.   Valest puhasväärtusest või tagasivõtmishinnast tulenev vigade menetlemine
[RT I, 21.07.2011, 4 - jõust. 01.08.2011]

  (1) Kui registripidaja on osakud välja lasknud või tagasi võtnud vastavalt ebaõige osakute puhasväärtuse või tagasivõtmishinna alusel, teeb registripidaja vastavad paranduskanded viie pangapäeva jooksul, arvates vea ilmnemisest, lisades paranduskande selgitusse viite parandatud tehingule ja vastavalt õige puhasväärtuse või tagasivõtmishinna.
[RT I, 21.07.2011, 4 - jõust. 01.08.2011]

  (2) Kui osakud on välja lastud või osakud on tagasi võetud pensionifondivalitseja või pensionifondi depositooriumi poolt registripidajale edastatud vastavalt ebaõige osakute puhasväärtuse või tagasivõtmishinna alusel, teeb registripidaja käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud paranduskanded vastavalt pensionifondivalitsejalt või pensionifondi depositooriumilt saadud korraldusele.
[RT I, 21.07.2011, 4 - jõust. 01.08.2011]

§ 22.   Valest kandest tulenev vigade menetlemine

  (1) Kui seaduse § 11 lõike 1 punktis 4 või § 661 lõikes 6 nimetatud deklaratsiooni andmete parandamisel selgub, et maksuhaldur on kandnud kohustatud isiku eest registripidajale üle rohkem raha kui oleks pidanud ning ühe aasta jooksul pärast vastava deklaratsiooni saamist ei ole olnud võimalik seda sama isiku eest tehtavate järgnevate maksete puudumise tõttu tasaarveldada, esitab maksuhaldur registripidajale taotluse isiku eest makstud raha tagastamiseks (edaspidi maksuhalduri taotlus).
[RT I, 24.10.2012, 2 - jõust. 01.01.2013]

  (2) Maksuhalduri taotluses märgitakse selle isiku nimi ja isikukood, kelle eest oli rohkem raha üle kantud, ning summa suurus ja registripidajale vigase maksekorralduse tegemise kuupäev.

  (3) Maksuhalduri taotluse alusel esitab registripidaja vastavalt pensionifondivalitsejale ja pensionifondi depositooriumile või pensioni investeerimiskonto avanud krediidiasutusele viivitamata osakute tagasivõtmise või raha tagastamise kirjaliku taotluse.
[RT I, 15.12.2020, 2 - jõust. 01.01.2021]

  (4) Registripidaja taotluse alusel vormistatakse isiku pensionikontol vastavalt osakute tagasivõtmise kanne või raha tagasikanne isiku pensioni investeerimiskontolt ning pensionifondi depositoorium kannab ekslikult välja lastud osakutele vastava summa või pensioni investeerimiskonto avanud krediidiasutus kannab sellele kontole ekslikult laekunud summa üle registripidaja pangakontole.
[RT I, 15.12.2020, 2 - jõust. 01.01.2021]

  (5) Tagasivõetavate osakute arvu määramisel võetakse aluseks osakute väljalaske päeval kehtinud osakute puhasväärtus.

  (6) Osakute tagasivõtmine teostatakse tagasivõtmise tegemise päeva kella 12.00-ks pensionifondi depositooriumi või pensionifondivalitseja edastatud osakute puhasväärtuse alusel.

  (7) Registripidaja kannab lõikes 4 nimetatud summa üle maksuhaldurile esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui kolme tööpäeva jooksul arvates summa laekumise päevast registripidaja kontole.
[RT I, 04.02.2014, 1 - jõust. 07.02.2014]

  (8) Selle isiku pensionikontole, kellele osakud ekslikult välja lasti või kelle pensioni investeerimiskontole ekslikult vale summa kanti, teeb registripidaja vastava märke.
[RT I, 15.12.2020, 2 - jõust. 01.01.2021]

  (9) [Kehtetu - RT I, 15.12.2020, 2 - jõust. 01.01.2021]

9. peatükk RAKENDUSSÄTTED 

§ 23.   Rahandusministri määruse kehtetuks tunnistamine

[Käesolevast tekstist välja jäetud.]

§ 24.   Intressi summa ülekandmine
[Kehtetu – RTL 2008, 105, 1498 - jõust. 03.01.2009, rakendatakse alates 1.01.2009]

§ 25.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub üldises korras, välja arvatud § 15 ja § 17 lõige 2, mis jõustuvad 2007. aasta 1. jaanuaril.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json