Teksti suurus:

Kultuuriministri 24. aprilli 2019. a määruse nr 17 „Kultuurimälestiste registri põhimäärus” muutmine

Väljaandja:Kultuuriminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:07.02.2020
Avaldamismärge:RT I, 04.02.2020, 6

Kultuuriministri 24. aprilli 2019. a määruse nr 17 „Kultuurimälestiste registri põhimäärus” muutmine

Vastu võetud 31.01.2020 nr 2

Määrus kehtestatakse muinsuskaitseseaduse § 78 lõike 2 alusel.

Kultuuriministri 24. aprilli 2019. a määruses nr 17 „Kultuurimälestiste registri põhimäärus” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 5 täiendatakse punktiga 51 järgmises sõnastuses:

„51) kultuuriväärtusega asja või maa-ala tuvastamise andmed;”;

2) paragrahvi 10 täiendatakse punktiga 7 järgmises sõnastuses:

„7) asja või maa-ala omaniku või valdaja nimi, isikukood, kontaktandmed.”;

3) määrust täiendatakse §-ga 101 järgmises sõnastuses:

§ 101. Kultuuriväärtusega asja või maa-ala tuvastamise andmed

(1) Kultuuriväärtusega asja või maa-ala tuvastamise andmed on:
1) mälestiseks või muinsuskaitsealaks tunnistamise või leiukohaks määramise ettepaneku esitaja nimi, isikukood ja kontaktandmed;
2) ettepaneku esitamise kuupäev, sisu ja põhjendus;
3) menetlusega seotud dokumentide andmed;
4) menetleja nimi ja ametikoht;
5) andmed mälestiseks või muinsuskaitsealaks tunnistamise või leiukohaks määramise või sellest keeldumise kohta.

(2) Kultuuriväärtusega asja või maa-ala tuvastamise andmed on ka muud kultuuriväärtusega asja või maa-ala tuvastamisega seotud või tuvastamist abistavad asjakohased uuringud, ülevaated, protokollid ja muud dokumendid.”;

4) paragrahvi 14 lõike 1 punkt 3 sõnastatakse järgmiselt:

„3) käesoleva määruse §-des 8, 101, 12 ja 13 sätestatud dokumentide esitajad.”;

5) paragrahvi 14 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Muinsuskaitseamet või halduslepingu alusel haldusülesandeid täitev kohaliku omavalitsuse üksus esitab registrisse käesoleva määruse §-des 6 ja 8–13 toodud andmeid, välja arvatud juhul, kui määruse § 101 lõike 1 punktides 1 ja 2, § 12 lõike 1 punktides 1, 8 ja 9 ning lõike 2 punktides 1 ja 7 toodud andmed esitab registrisse andmeesitaja.”;

6) paragrahvi 16 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Käesoleva määruse § 101 lõike 1 punktides 1 ja 2 toodud andmed kannab registrisse ettepaneku esitaja, § 12 lõike 1 punktides 1, 8 ja 9 toodud andmed otsinguvahendi loa taotleja ning § 12 lõike 2 punktides 1 ja 7 toodud andmed sukeldumisloa taotleja, välja arvatud juhul, kui nimetatud andmeid esitab Muinsuskaitseamet või halduslepingu alusel haldusülesandeid täitev kohaliku omavalitsuse üksus.”;

7) paragrahv 17 sõnastatakse järgmiselt:

§ 17. Andmevahetus

(1) Andmevahetus teiste andmekogudega toimub avaliku teabe seaduse § 439 lõike 1 punkti 5 alusel kehtestatud korras riigi infosüsteemide andmevahetuskihi kaudu.

(2) Andmevahetus toimub:
1) rahvastikuregistriga isikuandmete kohta;
2) äriregistriga juriidilise isiku andmete kohta;
3) kinnistusraamatuga mälestise ja muinsuskaitsealal asuva ehitise omaniku ning arheoloogilise leiukoha piiridesse jääva kinnisasja omaniku andmete kohta;
4) aadressiandmete süsteemi infosüsteemiga mälestise ja muinsuskaitsealal asuva ehitise ning arheoloogilise leiukoha piiridesse jääva kinnisasja aadressiandmete kohta;
5) riigi kinnisvararegistriga riigile kuuluvate mälestiste omanike ja valdajate kohta;
6) notarite elektroonilise infosüsteemiga kitsendusi põhjustavate objektide kohta;
7) kutseregistriga pädevate isikute kutsetunnistuse andmete kohta (kutsetunnistuse registrinumber, kutsenimetus ja tase, spetsialiseerumise nimetus, valitavad (lisa)kompetentsid, kehtivuse aeg, väljastaja);
8) Eesti hariduse infosüsteemiga pädevate isikute haridusandmete kohta (lõpudokumendi number, õppekava taseme kood ja nimetus, õppekava nimetus, lõpetamise kuupäev, õppeasutuse nimetus, õppeasutuse registrikood);
9) majandustegevuse registriga majandustegevusteates toodud andmete ja pädeva isiku andmete kohta.”;

8) paragrahvi 26 senine lause loetakse lõikeks 1 ja paragrahvi täiendatakse lõikega 2 järgmises sõnastuses:

„(2) Käesoleva määruse § 17 lõike 2 punktid 7–9 jõustuvad 2020. aasta 1. mail.”.

Tõnis Lukas
Minister

Tarvi Sits
Kantsler

/otsingu_soovitused.json