Teksti suurus:

Kultuurimälestiste registri põhimäärus

Kultuurimälestiste registri põhimäärus - sisukord
Väljaandja:Kultuuriminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:07.02.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 04.02.2020, 7

Kultuurimälestiste registri põhimäärus

Vastu võetud 24.04.2019 nr 17
RT I, 29.04.2019, 3
jõustumine 02.05.2019

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
31.01.2020RT I, 04.02.2020, 607.02.2020

Määrus kehtestatakse muinsuskaitseseaduse § 78 lõike 2 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.   Andmekogu nimi ja pidamise eesmärk

  (1) Andmekogu ametlik nimi on „Kultuurimälestiste register“.

  (2) Kultuurimälestiste registri (edaspidi register) eesmärk on tagada:
  1) mälestiste, muinsuskaitsealade ja arheoloogiliste leiukohtade säilimiseks ja järelevalve tegemiseks vajalike andmete kogumine;
  2) mälestiste, muinsuskaitsealade ja arheoloogiliste leiukohtade kohta teabe andmine ja avalikustamine;
  3) ajutise kaitse alla võetud asjade ja arheoloogiliste leidude üle arvestuse pidamine.

§ 2.   Registri vastutav ja volitatud töötleja

  (1) Registri vastutav töötleja on Muinsuskaitseamet.

  (2) Registri volitatud töötleja on Registrite ja Infosüsteemide Keskus.

§ 3.   Registri ülesehitus ja andmete kaitse

  (1) Registrit peetakse ühetasandilise andmekoguna. Registri pidamisel kasutatakse automatiseeritud ja manuaalset andmetöötlust.

  (2) Registrisse kantud andmete käideldavuse (K), tervikluse (T) ja konfidentsiaalsuse (S) tagamiseks rakendatakse organisatsioonilisi, füüsilisi ja infotehnoloogilisi turvameetmeid.

  (3) Registriandmete turvaklass on K1T2S2. Registri turbeaste on keskmine (M).

§ 4.   Registriandmete tähendus

  (1) Registriandmetel on informatiivne ja statistiline tähendus.

  (2) Seaduses sätestatud juhtudel on registrisse kantud andmetel õiguslik tähendus.

2. peatükk Registrisse kantavad andmed 

§ 5.   Registri üldandmed

  Registri üldandmed on:
  1) mälestise ja muinsuskaitseala andmed;
  2) mälestise ja muinsuskaitsealal asuva ehitise omaniku ja valdaja andmed;
  3) mälestise ja muinsuskaitsealal asuva ehitisega seotud taotluste, hoolduskava, taastamise kohustuse, eritingimuste, uuringute, ehitusprojektide, tegevuskavade, lubade, teatiste ja aruannete andmed;
  4) riikliku ja haldusjärelevalve andmed;
  5) ajutise kaitse alla võetud kultuuriväärtusega asja või maa-ala andmed;
  51) kultuuriväärtusega asja või maa-ala tuvastamise andmed;
[RT I, 04.02.2020, 6 - jõust. 07.02.2020]
  6) arheoloogiliste leidude ja leiukohtade andmed;
  7) otsinguvahendi lubade ja sukeldumislubadega seotud andmed;
  8) pädevustunnistustega seotud andmed.

§ 6.   Mälestise ja muinsuskaitseala andmed

  (1) Mälestise andmed on:
  1) registri number;
  2) mälestise nimetus;
  3) mälestise koosseis;
  4) mälestise asukoht ja maa-alalise objekti puhul selle piir;
  5) mälestise liik või liigid;
  6) mälestise seisund;
  7) kinnismälestist puudutavad kinnistusraamatu andmed;
  8) kinnismälestise asukoha andmed riigi maakatastri järgi ning vallasmälestise hoiukoha andmed;
  9) kaitsevööndi määramise korral selle eesmärk ja piir ning kaitsevööndis asuvad kultuuriväärtuslikud objektid ja elemendid;
  10) leevendused muinsuskaitseseaduses sätestatud tööde tegemise loakohustusest ning kooskõlastamise või teavitamise kohustusest;
  11) andmed mälestiseks tunnistamise või mälestiseks olemise lõpetamise alusdokumendi kohta.

  (2) Muinsuskaitseala andmed on:
  1) registri number;
  2) muinsuskaitseala nimetus ja piir;
  3) muinsuskaitseala ja selle kaitsevööndi piiridesse jäävate kinnistute katastritunnused;
  4) kaitse eesmärk;
  5) muinsuskaitsealal asuvate ehitiste väärtusklassid;
  6) kaitse eesmärgi tagamiseks vajalikud nõuded, sealhulgas vajaduse korral ehitamise tingimused vastavalt ehitiste väärtusklassidele, muinsuskaitsealal avanevad olulised sisevaated ning muud kitsendused;
  7) kaitsevööndi määramise korral selle eesmärk ja piir, sealhulgas muinsuskaitsealale avanevad olulised vaated;
  8) leevendused muinsuskaitseseaduses sätestatud säilitamiskohustusest ja tööde tegemise loa kohustusest ning kooskõlastamise või teavitamise kohustusest;
  9) muinsuskaitsealaks tunnistamise või muinsuskaitsealaks olemise lõpetamise alusdokumendi andmed.

  (3) Võimalusel esitatakse mälestise või muinsuskaitseala kohta fotod.

§ 7.   Mälestise ja muinsuskaitsealal asuva ehitise omaniku ja valdaja andmed

  Mälestise ja muinsuskaitsealal asuva ehitise omaniku ja valdaja andmed on:
  1) ees- ja perekonnanimi või juriidilise isiku ärinimi;
  2) isikukood või sünniaeg või juriidilise isiku puhul registrikood;
  3) kontaktandmed (telefoninumber, elektronposti aadress, postiaadress).

§ 8.   Mälestise ja muinsuskaitsealal asuva ehitisega seotud taotluste, hoolduskava, taastamise kohustuse, eritingimuste, uuringute, ehitusprojektide, tegevuskavade, lubade, teatiste ja aruannete andmed

  (1) Mälestise ja muinsuskaitsealal asuva ehitisega seotud taotluste andmed on:
  1) taotluse või avalduse esitaja nimi, isikukood, kontaktandmed;
  2) seos mälestise või muinsuskaitsealal asuva ehitisega;
  3) menetlusega seotud haldusaktide andmed;
  4) menetlusega seotud dokumentide andmed.

  (2) Hoolduskavade, planeeringute muinsuskaitse eritingimuste, uuringute, ehitusprojektide, tegevuskavade, teatiste ja aruannete andmed on:
  1) koostaja või teatise esitaja nimi, isikukood, kontaktandmed;
  2) koostamise aeg;
  3) seos mälestise või muinsuskaitsealal asuva ehitisega;
  4) menetlusega seotud haldusaktide andmed;
  5) menetlusega seotud dokumentide andmed.

  (3) Taastamise kohustusega seotud andmed on:
  1) menetlusega seotud haldusaktide andmed;
  2) menetlusega seotud dokumentide andmed.

  (4) Lubadega seotud andmed on:
  1) loa saanud isiku nimi, isikukood, kontaktandmed;
  2) menetlusega seotud haldusaktide andmed;
  3) menetlusega seotud dokumentide andmed;
  4) loa liik ning sisu ja/või seos mälestise või muinsuskaitsealal asuva ehitisega;
  5) menetleja nimi ja ametikoht;
  6) loa väljaandmise aeg;
  7) loa kehtivuse aeg.

  (5) Muinsuskaitse eritingimustega seotud andmed on:
  1) menetlusega seotud haldusaktide andmed;
  2) menetlusega seotud dokumentide andmed;
  3) menetleja nimi ja ametikoht;
  4) eritingimuste väljaandmise aeg;
  5) eritingimuste kehtivuse aeg.

§ 9.   Riikliku ja haldusjärelevalve andmed

  Riikliku ja haldusjärelevalve andmed on:
  1) riikliku ja haldusjärelevalve tegija nimi;
  2) ettekirjutuse teinud ametiisiku nimi ja ametinimetus;
  3) ettekirjutuse tegemise kuupäev ja ettekirjutuse number selle olemasolu korral;
  4) ettekirjutuse saaja ees- ja perekonnanimi, isikukood või sünniaeg või juriidilise isiku ärinimi ja registrikood ning ettekirjutuse objekt;
  5) ettekirjutuse tegemise alus;
  6) ettekirjutuse sisu;
  7) andmed ettekirjutuse täitmise kohta.

§ 10.   Ajutise kaitse alla võetud kultuuriväärtusega asja või maa-ala andmed:

  Ajutise kaitse alla võetud kultuuriväärtusega asja või maa-ala andmed on:
  1) registri number;
  2) asja või maa-ala nimetus;
  3) asukoha andmed;
  4) ajutise kaitse alla võtmise tähtaeg;
  5) andmed ajutise kaitse alla võtmise ja ajutise kaitse lõpetamise alusdokumendi kohta;
  6) võimalusel fotod;
  7) asja või maa-ala omaniku või valdaja nimi, isikukood, kontaktandmed.
[RT I, 04.02.2020, 6 - jõust. 07.02.2020]

§ 101.   Kultuuriväärtusega asja või maa-ala tuvastamise andmed

  (1) Kultuuriväärtusega asja või maa-ala tuvastamise andmed on:
  1) mälestiseks või muinsuskaitsealaks tunnistamise või leiukohaks määramise ettepaneku esitaja nimi, isikukood ja kontaktandmed;
  2) ettepaneku esitamise kuupäev, sisu ja põhjendus;
  3) menetlusega seotud dokumentide andmed;
  4) menetleja nimi ja ametikoht;
  5) andmed mälestiseks või muinsuskaitsealaks tunnistamise või leiukohaks määramise või sellest keeldumise kohta.

  (2) Kultuuriväärtusega asja või maa-ala tuvastamise andmed on ka muud kultuuriväärtusega asja või maa-ala tuvastamisega seotud või tuvastamist abistavad asjakohased uuringud, ülevaated, protokollid ja muud dokumendid.
[RT I, 04.02.2020, 6 - jõust. 07.02.2020]

§ 11.   Arheoloogiliste leidude ja leiukohtade andmed

  (1) Arheoloogiliste leidude andmed on:
  1) registri number;
  2) leiu nimi, leidmise koht ja kuupäev;
  3) leidja nimi, isikukood, elukoha aadress;
  4) otsus leiu kultuuriväärtuse tuvastamise kohta;
  5) otsus leiuautasu määramise kohta;
  6) andmed leidu säilitavate asutuste kohta;
  7) andmed leiu võõrandamise kohta.

  (2) Arheoloogilise leiukoha andmed on:
  1) registri number;
  2) leiukoha piir ja kirjeldus;
  3) leiukoha piiridesse jääva kinnisasja omaniku andmed;
  4) leiukoha asukoha andmed riigi maakatastri järgi;
  5) leiukohta puudutavad kinnistusraamatu andmed;
  6) leevendus muinsuskaitseseaduses sätestatud uuringukohustusest;
  7) leiukohal tehtud uuringute andmed;
  8) leiukoha seisundi ja leiukoha rikkumise andmed;
  9) leiukoha määramise, leiukoha kaitse lõpetamise või leiukoha mälestiseks tunnistamise alusdokumendi andmed.

§ 12.   Otsinguvahendi lubade ja sukeldumislubadega seotud andmed

  (1) Otsinguvahendi lubadega seotud andmed on:
  1) taotluse andmed;
  2) täienduskoolituse läbimise andmed;
  3) loa number;
  4) loa saanud isiku nimi ja tema isikukood;
  5) loa saanud isiku elektronposti aadress ja telefoninumber;
  6) loa väljaandmise kuupäev;
  7) loa kehtivuse kuupäev;
  8) otsingule minemisest teavitamise andmed;
  9) otsinguaruande esitamise andmed;
  10) loa kehtivuse peatamise andmed;
  11) loa kehtetuks tunnistamise andmed.

  (2) Sukeldumislubadega seotud andmed on:
  1) taotluse andmed;
  2) mälestisele sukeldumise koolituse läbimise andmed;
  3) loa number;
  4) loa saanud isiku nimi ja tema isikukood;
  5) loa saanud isiku elektronposti aadress ja telefoninumber;
  6) loa väljaandmise kuupäev;
  7) sukeldumisest teavitamise andmed;
  8) loa kehtetuks tunnistamise andmed.

§ 13.   Pädevustunnistustega seotud andmed

  Pädevustunnistustega seotud andmed on:
  1) isiku nimi ja isikukood, kellele pädevustunnistus on väljastatud;
  2) isiku elektronposti aadress ja telefoninumber;
  3) pädevustunnistuse number;
  4) pädevustunnistuse väljaandmise kuupäev;
  5) pädevustunnistuse kehtivuse kuupäev;
  6) tegevusala ja mälestise liik, millel tegutsemiseks on isikule pädevustunnistus antud;
  7) täienduskoolituse läbimise andmed;
  8) sukeldumise teenuse tegevusalal andmed sukeldumisloa ja rahvusvaheliselt tunnustatud sukeldumisinstruktori litsentsi kohta;
  9) pädevustunnistuse pikendamise või pikendamisest keeldumise andmed;
  10) pädevustunnistuse kehtetuks tunnistamise andmed.

3. peatükk Andmete kandmine registrisse 

§ 14.   Andmeandjad

  (1) Andmeandjad on:
  1) Muinsuskaitseamet või halduslepingu alusel haldusülesandeid täitev kohaliku omavalitsuse üksus;
  2) mälestise omanik või valdaja;
  3) käesoleva määruse §-des 8, 101, 12 ja 13 sätestatud dokumentide esitajad.
[RT I, 04.02.2020, 6 - jõust. 07.02.2020]

  (2) Muinsuskaitseamet või halduslepingu alusel haldusülesandeid täitev kohaliku omavalitsuse üksus esitab registrisse käesoleva määruse §-des 6 ja 8–13 toodud andmeid, välja arvatud juhul, kui määruse § 101 lõike 1 punktides 1 ja 2, § 12 lõike 1 punktides 1, 8 ja 9 ning lõike 2 punktides 1 ja 7 toodud andmed esitab registrisse andmeesitaja.
[RT I, 04.02.2020, 6 - jõust. 07.02.2020]

  (3) Mälestise omanik esitab Muinsuskaitseametile andmed mälestise valdaja kohta. Mälestise omanik või valdaja esitab Muinsuskaitseametile andmed vallasmälestise võõrandamisest, pärimisest, hoiuleandmisest või hoiukoha muutmisest.

  (4) Andmed esitatakse paberil või elektrooniliselt.

  (5) Andmeandja vastutab registrisse esitatud andmete õigsuse eest.

§ 15.   Alusdokumendid

  Andmete registrisse kandmise alusdokumendid on:
  1) Vabariigi Valitsuse korraldus muinsuskaitsealaks tunnistamise või muinsuskaitsealaks olemise lõpetamise kohta;
  2) kultuuriministri määrus või käskkiri mälestiseks tunnistamise ja mälestiseks olemise lõpetamise kohta;
  3) Muinsuskaitseameti peadirektori käskkiri asja ajutise kaitse alla võtmise ja ajutise kaitse lõpetamise kohta, arheoloogiliseks leiukohaks määramise ja leiukoha kaitse lõpetamise kohta ning arheoloogilise leiu kultuuriväärtuse tuvastamise kohta;
  4) muu käesoleva määruse §-s 14 nimetatud andmeandja esitatud dokument.

§ 16.   Andmete kandmine registrisse

  (1) Andmed kantakse registrisse vastutava töötleja koostatud või talle esitatud alusdokumentides olevate andmete alusel või infosüsteemi andmevahetuskihi kaudu andmepäringut esitades.

  (2) Käesoleva määruse § 101 lõike 1 punktides 1 ja 2 toodud andmed kannab registrisse ettepaneku esitaja, § 12 lõike 1 punktides 1, 8 ja 9 toodud andmed otsinguvahendi loa taotleja ning § 12 lõike 2 punktides 1 ja 7 toodud andmed sukeldumisloa taotleja, välja arvatud juhul, kui nimetatud andmeid esitab Muinsuskaitseamet või halduslepingu alusel haldusülesandeid täitev kohaliku omavalitsuse üksus.
[RT I, 04.02.2020, 6 - jõust. 07.02.2020]

  (3) Vastutav töötleja kannab andmed registrisse kümne tööpäeva jooksul andmete saamisest, otsuse tegemisest või ettekirjutuse jõustumisest arvates.

§ 17.   Andmevahetus

  (1) Andmevahetus teiste andmekogudega toimub avaliku teabe seaduse § 439 lõike 1 punkti 5 alusel kehtestatud korras riigi infosüsteemide andmevahetuskihi kaudu.

  (2) Andmevahetus toimub:
  1) rahvastikuregistriga isikuandmete kohta;
  2) äriregistriga juriidilise isiku andmete kohta;
  3) kinnistusraamatuga mälestise ja muinsuskaitsealal asuva ehitise omaniku ning arheoloogilise leiukoha piiridesse jääva kinnisasja omaniku andmete kohta;
  4) aadressiandmete süsteemi infosüsteemiga mälestise ja muinsuskaitsealal asuva ehitise ning arheoloogilise leiukoha piiridesse jääva kinnisasja aadressiandmete kohta;
  5) riigi kinnisvararegistriga riigile kuuluvate mälestiste omanike ja valdajate kohta;
  6) notarite elektroonilise infosüsteemiga kitsendusi põhjustavate objektide kohta;
  7) kutseregistriga pädevate isikute kutsetunnistuse andmete kohta (kutsetunnistuse registrinumber, kutsenimetus ja tase, spetsialiseerumise nimetus, valitavad (lisa)kompetentsid, kehtivuse aeg, väljastaja);
  8) Eesti hariduse infosüsteemiga pädevate isikute haridusandmete kohta (lõpudokumendi number, õppekava taseme kood ja nimetus, õppekava nimetus, lõpetamise kuupäev, õppeasutuse nimetus, õppeasutuse registrikood);
  9) majandustegevuse registriga majandustegevusteates toodud andmete ja pädeva isiku andmete kohta.
[RT I, 04.02.2020, 6 - jõust. 07.02.2020, lõike 2 punktid 7–9 jõust. 01.05.2020]

§ 18.   Ebaõigete andmete parandamine

  (1) Kui registri vastutav töötleja avastab registris ebaõiged andmed või kui andmete esitaja teavitab teda registris olevatest ebaõigetest andmetest, parandab registri vastutav töötleja nimetatud andmed registris viie tööpäeva jooksul nendest teadasaamise päevast arvates.

  (2) Kui andmete esitaja avastab, et registrisse on kantud ebaõiged andmed, on ta kohustatud kohe registrile õiged andmed esitama.

4. peatükk Juurdepääs registrisse kantud andmetele, andmete säilitamine ja arhiveerimine 

§ 19.   Juurdepääs registrisse kantud andmetele

  (1) Registriandmed on avalikud, kui juurdepääsu neile ei ole piiratud seadusega sätestatud korras. Registrist ei väljastata andmeid, mille avalikuks tulek ohustaks mälestist.

  (2) Registriandmeid, millele õigusaktidest tulenevalt on kehtestatud juurdepääsupiirangud, väljastatakse vaid õigustatud isikutele kirjaliku taotluse alusel paberil või elektrooniliselt.

  (3) Registrisse kantud andmetele tagatakse juurdepääs vastutava töötleja veebilehelt ja vastutava töötleja juures kohapeal kooskõlas õigusaktidega.

§ 20.   Registriandmete väljastamine

  (1) Registriandmete kinnitatud väljavõtte väljastab registri vastutava töötleja pädev ametiisik.

  (2) Registriandmed, millele on õigusakti alusel kehtestatud juurdepääsupiirang, väljastatakse õigustatud isikule kirjaliku avalduse alusel paberil või elektrooniliselt.

  (3) Muu teave väljastatakse avaliku teabe seaduses sätestatud korras.

  (4) Registriandmeid väljastatakse tasuta.

§ 21.   Registri andmete säilitamine ja arhiveerimine

  (1) Registrisse kantud andmete alusdokumente säilitatakse kooskõlas vastutava töötleja asjaajamises kehtestatud dokumentide loetelus sarjadele ette nähtud säilitustähtaegadega, mille lõppemise järel antakse need arhiiviseaduse ja muude seaduste ning nende alusel kehtestatud õigusaktide kohaselt avalikku arhiivi või otsustatakse nende hävitamine.

  (2) Andmeid säilitatakse alaliselt, välja arvatud neid andmeid, mille alusdokumentidele on kehtestatud säilitustähtajad.

  (3) Pärast säilitustähtaja möödumist kantakse andmed registri arhiivi. Isikuandmed anonüümitakse.

  (4) Kui mälestiseks olemine lõpetatakse või mälestise omaniku andmed muutuvad, säilitatakse mälestisega seotud isikuandmeid, mis on vajalikud asja kohta ajaloolise ülevaate saamiseks.

§ 22.   Andmete logimine

  (1) Andmete registrisse kandmine, sealhulgas registriandmete muutmine, logitakse. Logis säilitatakse kande sisu, kuupäev ja kellaaeg ning tegija nimi.

  (2) Logi säilitatakse kolm aastat kande tegemisest arvates.

5. peatükk Järelevalve, registri pidamise finantseerimine ja registri tegevuse lõpetamine 

§ 23.   Andmekogu järelevalve

  Andmekogu pidamise üle tehakse järelevalvet õigusaktides sätestatud korras.

§ 24.   Registri pidamise finantseerimine

  Registri pidamist finantseeritakse riigieelarvest vastutavale töötlejale selleks otstarbeks eraldatud vahenditest.

§ 25.   Registri lõpetamine

  Register lõpetatakse seaduses sätestatud korras.

6. peatükk Rakendussäte 

§ 26.   Rakendussäte

  (1) Registri andmed viiakse vastavusse muinsuskaitseseaduse nõuetega 2022. aasta 1. jaanuariks.

  (2) Käesoleva määruse § 17 lõike 2 punktid 7–9 jõustuvad 2020. aasta 1. mail.
[RT I, 04.02.2020, 6 - jõust. 07.02.2020]

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json