Teksti suurus:

Rahandusministri 7. aprilli 2004. a määruse nr 70 „Ühendusevälise riigi füüsilisele isikule võõrandatava kauba ekspordina käsitamise kord” muutmine

Väljaandja:Rahandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:07.02.2014
Avaldamismärge:RT I, 04.03.2014, 1

Rahandusministri 7. aprilli 2004. a määruse nr 70 „Ühendusevälise riigi füüsilisele isikule võõrandatava kauba ekspordina käsitamise kord” muutmine

Vastu võetud 25.02.2014 nr 10

Määrus kehtestatakse käibemaksuseaduse § 5 lõike 3 alusel.

§ 1.  Rahandusministri 7. aprilli 2004. a määruse nr 70 „Ühendusevälise riigi füüsilisele isikule võõrandatava kauba ekspordina käsitamise kord” muutmine

Rahandusministri 7. aprilli 2004. a määruses nr 70 „Ühendusevälise riigi füüsilisele isikule võõrandatava kauba ekspordina käsitamise kord” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 lõiget 3 täiendatakse teise lausega järgmises sõnastuses:

„Lõikes 31 nimetatud elektroonilise kviitungi väljastamisel teeb maksukohustuslane ostjale kviitungist väljatrüki.”;

2) paragrahvi 2 täiendatakse lõikega 31 järgmises sõnastuses:

„(31) Maksukohustuslase taotluse alusel aktsepteerib maksuhaldur käibemaksutagastusega müügi elektroonilist kviitungit elektroonilises andmetöötlussüsteemis tingimustel, et:
1) maksuhalduril on võimalik väljumistolliasutuses elektrooniliselt teostada riskianalüüsi ning § 6 lõigetes 2 ja 3 nimetatud tolliformaalsusi;
2) andmetöötlussüsteemis registreeritakse kõik andmete sisestused, muudatused ja kustutused koos viitega selle tegevuse täpse aja ja andmeid töödelnud isiku kohta;
3) andmete käideldavus, terviklus ja turvalisuse lahendused vastavad infosüsteemide kolmeastmeline etalonturbe süsteemi (ISKE) nõuetele vähemalt keskmisel (M) tasemel;
4) andmetöötlussüsteemi rakendamine ei kahjusta tollijärelevalvet kauba ühendusest väljatoimetamisel.”;

3) paragrahvi 2 täiendatakse lõikega 51 järgmises sõnastuses:

„(51) Tolli kinnitusega käibemaksutagastusega müügi elektrooniline kviitung tagastatakse elektroonilises andmetöötlussüsteemis müüjale või käibemaksu tagastamisega tegeleva äriühingu esindajale, kellega müüja on sõlminud lepingu käibemaksu tagastamise osas. Elektroonilises andmetöötlussüsteemis väljastatud kviitungi väljatrükil toll kauba ühendusest väljatoimetamist ei kinnita ning ostja kviitungi väljatrükki müüjale või käibemaksu tagastamisega tegeleva äriühingu esindajale ei esita, välja arvatud juhul, kui elektrooniline kviitung ei ole väljumistolliasutuses kättesaadav.”;

4) paragrahvi 4 lõike 2 punkt 15 tunnistatakse kehtetuks;

5) paragrahvi 6 tekst sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Väljumistolliasutus kontrollib riski hindamisele tuginedes, et Eestist ühendusevälisesse riiki suunduva ühendusevälise riigi füüsilise isiku poolt väljumistolliasutusele esitatud kauba pakendit ei ole enne tollile esitamist avatud ja et kaup vastab käibemaksutagastusega müügi kviitungil märgitud andmetele.

(2) Toll kinnitab kauba ühendusest väljatoimetamise käibemaksutagastusega müügi kviitungil. Paberkandjal väljastatud kviitungile lisab toll tolliasutuse pitsati jäljendi.

(3) Toll ei kinnita käibemaksutagastusega müüki kauba ühendusest väljatoimetamisel järgmistel juhtudel:
1) kauba pakend on enne tollile esitamist avatud;
2) kaup ei vasta käibemaksutagastusega müügi kviitungil märgitud andmetele;
3) kauba ühendusest väljatoimetamise kuupäev on hilisem kui käibemaksutagastusega müügi kviitungi väljastamise kuule järgneva kolmanda kuu lõpp.”.

§ 2.  Määruse jõustumine

Käesolevat määrust rakendatakse alates 2014. aasta 1. märtsist.

Jürgen Ligi
Minister

Veiko Tali
Kantsler

/otsingu_soovitused.json