Teksti suurus:

Ühendusevälise riigi füüsilisele isikule võõrandatava kauba ekspordina käsitamise kord

Väljaandja:Rahandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:07.03.2014
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:30.06.2016
Avaldamismärge:RT I, 04.03.2014, 4

Ühendusevälise riigi füüsilisele isikule võõrandatava kauba ekspordina käsitamise kord

Vastu võetud 07.04.2004 nr 70
RTL 2004, 44, 753
jõustumine 01.05.2004

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
30.12.2008RTL 2009, 5, 6118.01.2009
26.06.2009RTL 2009, 50, 74501.07.2009
25.02.2014RT I, 04.03.2014, 107.03.2014, rakendatakse alates 01.03.2014

Määrus kehtestatakse «Käibemaksuseaduse» § 5 lõike 3 alusel.

§ 1.   Ühendusevälise riigi füüsilisele isikule võõrandatava kauba ekspordina käsitamise tingimused

  Maksukohustuslane võib käsitada ühendusevälise riigi füüsilisele isikule võõrandatavat kaupa ekspordina käibemaksuseaduse § 5 lõikes 2 loetletud tingimustel.

§ 2.   Käibemaksutagastusega müük

  (1) Maksukohustuslane, kes soovib teostada ekspordina käsitatavat kauba müüki ühendusevälise riigi füüsilisele isikule (edaspidi käibemaksutagastusega müük), peab kirjalikult teavitama maksuhaldurit käibemaksutagastusega müügi alustamisele eelneval maksustamisperioodil ning teatises märkima ära kuupäeva, millest alates ta käibemaksutagastusega müüki alustab.

  (2) Maksukohustuslane, kes tegeleb käibemaksutagastusega müügiga, tagab oma müügikoha vastavuse §-s 3 sätestatud nõuetele.

  (3) Maksukohustuslane lisab käibemaksutagastusega müügil kauba hinnale käibemaksu ning väljastab §-s 4 sätestatud nõuetele vastava käibemaksutagastusega müügi kviitungi. Lõikes 31 nimetatud elektroonilise kviitungi väljastamisel teeb maksukohustuslane ostjale kviitungist väljatrüki.
[RT I, 04.03.2014, 1 - jõust. 07.03.2014, rakendatakse alates 01.03.2014]

  (31) Maksukohustuslase taotluse alusel aktsepteerib maksuhaldur käibemaksutagastusega müügi elektroonilist kviitungit elektroonilises andmetöötlussüsteemis tingimustel, et:
  1) maksuhalduril on võimalik väljumistolliasutuses elektrooniliselt teostada riskianalüüsi ning § 6 lõigetes 2 ja 3 nimetatud tolliformaalsusi;
  2) andmetöötlussüsteemis registreeritakse kõik andmete sisestused, muudatused ja kustutused koos viitega selle tegevuse täpse aja ja andmeid töödelnud isiku kohta;
  3) andmete käideldavus, terviklus ja turvalisuse lahendused vastavad infosüsteemide kolmeastmeline etalonturbe süsteemi (ISKE) nõuetele vähemalt keskmisel (M) tasemel;
  4) andmetöötlussüsteemi rakendamine ei kahjusta tollijärelevalvet kauba ühendusest väljatoimetamisel.
[RT I, 04.03.2014, 1 - jõust. 07.03.2014, rakendatakse alates 01.03.2014]

  (4) Maksukohustuslane tagab käibemaksutagastusega müügil kauba pakendamise viisil, mis võimaldaks säilitada pakendi puutumatuse.

  (5) Maksukohustuslane selgitab ostjale käibemaksu tagasisaamisega seotud kohustust ühendusest väljumisel võtta käibemaksutagastusega müügi kviitungile väljumise liikmesriigi tolli kinnitus kauba ühendusest väljatoimetamise kohta ning tagastada tolli kinnitusega käibemaksutagastusega müügi kviitung müüjale või käibemaksu tagastamisega tegeleva äriühingu esindajale, kellega müüja on sõlminud lepingu käibemaksu tagastamise osas. Maksukohustuslane selgitab ostjale, et on soovitav oma õiguste tagamiseks teha tolli kinnitusega käibemaksutagastusega müügi kviitungist koopia enne kviitungi tagastamist.

  (51) Tolli kinnitusega käibemaksutagastusega müügi elektrooniline kviitung tagastatakse elektroonilises andmetöötlussüsteemis müüjale või käibemaksu tagastamisega tegeleva äriühingu esindajale, kellega müüja on sõlminud lepingu käibemaksu tagastamise osas. Elektroonilises andmetöötlussüsteemis väljastatud kviitungi väljatrükil toll kauba ühendusest väljatoimetamist ei kinnita ning ostja kviitungi väljatrükki müüjale või käibemaksu tagastamisega tegeleva äriühingu esindajale ei esita, välja arvatud juhul, kui elektrooniline kviitung ei ole väljumistolliasutuses kättesaadav.
[RT I, 04.03.2014, 1 - jõust. 07.03.2014, rakendatakse alates 01.03.2014]

  (6) Maksukohustuslane, kes on saanud ostjalt tolli kinnitusega käibemaksutagastusega müügi kviitungi, on kohustatud tagastama ostjale kauba müügil ostja tasutud käibemaksu kokkulepitud viisil kahe kalendrikuu jooksul kviitungi kättesaamise päevast arvates, välja arvatud lõikes 8 sätestatud juhul.

  (7) Maksukohustuslane võib tagastatavast käibemaksusummast kinni pidada tasu käibemaksu tagastamise eest. Maksukohustuslane, kes on sõlminud lepingu käibemaksu tagastamisega tegeleva äriühinguga, informeerib ostjat, et käibemaksu tagastamisega tegeleval firmal on õigus tagastatavast käibemaksusummast kinni pidada tasu käibemaksu tagastamise eest.

  (8) Maksukohustuslane, kes on sõlminud lepingu käibemaksu tagastamisega tegeleva äriühinguga, tagab käibemaksu tagastamise ostjale kahe kalendrikuu jooksul ostja poolt käibemaksu tagastava äriühingu esindajale tolli kinnitusega käibemaksutagastusega müügi kviitungi esitamisest.

  (9) Maksukohustuslane deklareerib käibemaksutagastusega müügi vastavalt §-s 5 sätestatule.

  (10) Maksukohustuslane on kohustatud säilitama tolli kinnitusega käibemaksutagastusega müügi kviitungeid ning käibemaksu tagastamist tõendavaid dokumente seitsme aasta jooksul käibemaksutagastusega müügi kviitungi tagasisaamise päevast arvates.

  (11) Maksukohustuslane, kes soovib käibemaksutagastusega müüki lõpetada, peab sellest teavitama maksuhaldurit käibemaksutagastusega müügi lõpetamisele eelneval maksustamisperioodil ning teatises märkima ära kuupäeva, millest alates ta käibemaksutagastusega müügi lõpetab.

§ 3.   Nõuded müügikohale

  Maksukohustuslane, kes tegeleb käibemaksutagastusega müügiga, peab oma müügikohas järgima järgmisi nõudeid:
  1) müügikoht peab olema märgistatud käibemaksutagastusega müüki tähistava märgisega (tax-free);
  2) müügikohas peab olema ostjatele kättesaadav trükitud info käibemaksutagastusega müügi tingimuste ja käibemaksu tagastamise kohta.

§ 4.   Käibemaksutagastusega müügi kviitung

  (1) Käibemaksutagastusega müügi puhul on maksukohustuslane kohustatud väljastama ostjale käibemaksutagastusega müügi kviitungi, mille ostja tagastab maksukohustuslasele pärast tolli kinnituse saamist.

  (2) Käibemaksutagastusega müügi kviitung peab sisaldama järgmisi andmeid:
  1) märge «Käibemaksutagastusega müügi kviitung» («tax-free sales receipt»);
  2) kviitungi järjekorranumber;
  3) müügi toimumise kuupäev;
  4) müüki tõendava dokumendi number;
  5) maksukohustuslase nimi, aadress ja maksukohustuslasena registreerimise number;
  6) ostja nimi ja elukoha aadress;
  7) ostja elukohta tõendava dokumendi number ja selle dokumendi väljastanud riik;
  8) kauba nimetus või kirjeldus;
  9) kauba kogus;
  10) kauba hind koos käibemaksuga;
  11) hinnale lisatud käibemaks;
  12) müüja poolt kinnipeetav tasu käibemaksu tagastamise teenuse eest;
  13) tagastatav käibemaksusumma;
  14) käibemaksu tagastamise viis ja/või ostja pangakonto number, kuhu käibemaks tagastatakse;
  15) [Kehtetu - RT I, 04.03.2014, 1 - jõust. 07.03.2014, rakendatakse alates 01.03.2014]

  (3) Käibemaksutagastusega müügi kviitungil peab olema koht tolli kinnituse jaoks, mis on tähistatud märkega «täidab toll» / «for official use».

§ 5.   Käibemaksutagastusega müügi deklareerimine

  (1) Maksukohustuslane võib käibemaksutagastusega müügi deklareerida kauba ekspordina pärast kauba ühendusevälisesse riiki toimetamist kinnitava tolli kinnitusega käibemaksutagastusega müügi kviitungi kättesaamist.

  (2) Kui tolli kinnitusega käibemaksutagastusega müügi kviitungit maksukohustuslasele enne vastava maksustamisperioodi käibedeklaratsiooni esitamist ei tagastata, on maksukohustuslane kohustatud deklareerima käibemaksutagastusega müügi käibemaksuseaduse § 15 lõigetes 1 või 2 sätestatud käibemaksumäärale vastava maksustatava käibena.

  (3) Kui käibemaksutagastusega müügi kviitung tagastatakse maksukohustuslasele pärast müügi toimumise maksustamisperioodi kohta esitatava käibedeklaratsiooni esitamise kuupäeva, võib maksukohustuslane käibemaksutagastusega müügilt arvutatud käibemaksu osas käibedeklaratsiooni korrigeerida. Käibemaksu korrigeerimisel ei esitata maksuhaldurile vastava maksustamisperioodi muudetud andmetega käibedeklaratsiooni, vaid korrigeeritakse käibemaksutagastusega müügi kviitungi tagastamise maksustamisperioodi käibedeklaratsiooni. Korrigeerimisel suurendatakse nullmääraga maksustatavat käivet käibemaksutagastusega müügi käibe võrra ja vähendatakse vastavalt kas 20% või 9% käibemaksumääraga maksustatavat käivet ning käibemaksusummat.
[RTL 2009, 50, 745 - jõust. 01.07.2009]

§ 6.   Kauba kontroll ja ühendusest väljatoimetamise kinnitamine tolli poolt

  (1) Väljumistolliasutus kontrollib riski hindamisele tuginedes, et Eestist ühendusevälisesse riiki suunduva ühendusevälise riigi füüsilise isiku poolt väljumistolliasutusele esitatud kauba pakendit ei ole enne tollile esitamist avatud ja et kaup vastab käibemaksutagastusega müügi kviitungil märgitud andmetele.

  (2) Toll kinnitab kauba ühendusest väljatoimetamise käibemaksutagastusega müügi kviitungil. Paberkandjal väljastatud kviitungile lisab toll tolliasutuse pitsati jäljendi.

  (3) Toll ei kinnita käibemaksutagastusega müüki kauba ühendusest väljatoimetamisel järgmistel juhtudel:
  1) kauba pakend on enne tollile esitamist avatud;
  2) kaup ei vasta käibemaksutagastusega müügi kviitungil märgitud andmetele;
  3) kauba ühendusest väljatoimetamise kuupäev on hilisem kui käibemaksutagastusega müügi kviitungi väljastamise kuule järgneva kolmanda kuu lõpp.
[RT I, 04.03.2014, 1 - jõust. 07.03.2014, rakendatakse alates 01.03.2014]

§ 7.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. mail 2004. a.

/otsingu_soovitused.json