Teksti suurus:

Keskkonnaseadustiku üldosa seaduse, metsaseaduse ja veeseaduse muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:14.03.2015
Avaldamismärge:RT I, 04.03.2015, 1

Välja kuulutanud
Vabariigi President
19.02.2015 otsus nr 589

Keskkonnaseadustiku üldosa seaduse, metsaseaduse ja veeseaduse muutmise seadus

Vastu võetud 11.02.2015

§ 1. Keskkonnaseadustiku üldosa seaduse muutmine

Keskkonnaseadustiku üldosa seaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 32 täiendatakse lõikega 21 järgmises sõnastuses:

ˮ(21) Käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud loa olemasolu ei eeldata mootor- või maastikusõidukiga võõral maatükil viibimise puhul.ˮ;

2) paragrahvi 38 täiendatakse lõikega 9 järgmises sõnastuses:

ˮ(9) Kui isik on tõkestanud kallasraja vastuolus käesolevas paragrahvis sätestatuga, ei teki tal vastavalt haldusmenetluse seadusele õiguspärast ootust tõkestamise õiguspärasuse kohta.ˮ;

3) paragrahvi 39 täiendatakse lõikega 5 järgmises sõnastuses:

ˮ(5) Kui isik on sulgenud kallasraja vastuolus käesolevas paragrahvis sätestatuga, ei teki tal vastavalt haldusmenetluse seadusele õiguspärast ootust sulgemise õiguspärasuse kohta.ˮ;

4) seadust täiendatakse peatükkidega 51 ja 52 järgmises sõnastuses:

ˮ51. peatükk
Riiklik järelevalve

§ 621. Riikliku järelevalve teostaja

(1) Riiklikku järelevalvet käesoleva seaduse §-des 38 ja 39 ning nende alusel sätestatud nõuete täitmise üle teostab Keskkonnainspektsioon.

(2) Käesoleva seaduse §-des 38 ja 39, välja arvatud § 38 lõikes 7 ja § 39 lõikes 3, sätestatud nõuete täitmise üle teostab riiklikku järelevalvet lisaks Keskkonnainspektsioonile kohaliku omavalitsuse üksus.

§ 622. Riikliku järelevalve erimeetmed

(1) Keskkonnainspektsioon võib käesolevas seaduses sätestatud riikliku järelevalve teostamiseks kohaldada korrakaitseseaduse §-des 30, 31, 32, 46, 50 ja 51 sätestatud riikliku järelevalve erimeetmeid korrakaitseseaduses sätestatud alusel ja korras.

(2) Kohaliku omavalitsuse üksus võib käesolevas seaduses sätestatud riikliku järelevalve teostamiseks kohaldada korrakaitseseaduse §-des 30, 31, 32, 50 ja 51 sätestatud riikliku järelevalve erimeetmeid korrakaitseseaduses sätestatud alusel ja korras.

§ 623. Riikliku järelevalve erisused

(1) Keskkonnainspektsioon võib tähistatud kinnisasjale siseneda valdaja või muu õigustatud isiku juuresolekuta, kui:

1) see on vajalik olulise ohu väljaselgitamiseks või tõrjumiseks ja nimetatud isikute kaasamisega kaasneks viivitus, mis seaks ohtu meetme kohaldamise eesmärgi saavutamise;

2) valdusesse sisenemise eesmärk on läbipääsu tagamine teisele kinnisasjale või veekogule.

(2) Käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 2 sätestatud alusel valdusesse sisenemisest ei pea hiljem valdajat teavitama, kui valduses ei tehtud pärast sisenemist järelevalve- või süüteomenetluse toiminguid.

(3) Keskkonnainspektsioon võib kallasrajal läbipääsu takistava ehitise lammutada asendustäitmise ja sunniraha seaduses sätestatud korras. Ehitise lammutamiseks asendustäitmise käigus peab Keskkonnainspektsioon eelnevalt teavitama asjaomast kohalikku omavalitsust.

(4) Keskkonnainspektsiooni ametiisik võib järelevalve teostamise eesmärgil viibida ja sõidukiga, sealhulgas maastikusõidukiga ja ujuvvahendiga, liikuda maa- või veealal, kus viibimine ja liikumine on keskkonnakaitse eesmärgil õigusaktiga keelatud või piiratud.

§ 624. Vahetu sunni kasutamine

Keskkonnainspektsioonil on lubatud kasutada füüsilist jõudu korrakaitseseaduses sätestatud alusel ja korras.

§ 625. Sunniraha määr

Ettekirjutuse täitmata jätmise korral on asendustäitmise ja sunniraha seaduses sätestatud korras rakendatava sunniraha ülemmäär 32 000 eurot.

52. peatükk
Vastutus

§ 626. Kallasraja ebaseaduslik sulgemine ja tõkestamine

(1) Kallasraja ebaseadusliku sulgemise või tõkestamise eest –
karistatakse rahatrahviga kuni 300 trahviühikut.

(2) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, –
karistatakse rahatrahviga kuni 3200 eurot.

§ 627. Menetlus

Käesoleva seaduse §-s 626 sätestatud väärteo kohtuvälised menetlejad on Keskkonnainspektsioon ja valla- või linnavalitsus.

§ 628. Trahvi laekumine

Kui rahatrahvi määranud kohtuväline menetleja on valla- või linnavalitsus, kantakse käesoleva seaduse §-s 626 sätestatud väärteo eest määratud rahatrahv otsuse teinud kohaliku omavalitsuse eelarvesse.ˮ.

§ 2. Metsaseaduse muutmine

Metsaseaduse §-s 651 asendatakse läbivalt tekstiosa ˮ§-des 25 ja 40ˮ tekstiosaga ˮ§-s 25 ning § 40 lõigetes 2 ja 9ˮ.

§ 3. Veeseaduse muutmine

Veeseaduse § 401 täiendatakse lõikega 25 järgmises sõnastuses:

ˮ(25) Enne majandustegevuse seadustiku üldosa seaduse jõustumist antud hüdrogeoloogiliste tööde litsents kehtib selle kehtivusaja lõpuni.ˮ.

Eiki Nestor
Riigikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json