Teksti suurus:

Hasartmänguseaduse, meediateenuste seaduse ja reklaamiseaduse muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.06.2015
Avaldamismärge:RT I, 04.03.2015, 3

Välja kuulutanud
Vabariigi President
19.02.2015 otsus nr 592

Hasartmänguseaduse, meediateenuste seaduse ja reklaamiseaduse muutmise seadus

Vastu võetud 11.02.2015

§ 1. Hasartmänguseaduse muutmine

Hasartmänguseaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 1 lõiget 3 täiendatakse teise lausega järgmises sõnastuses:

ˮDokumentide elektroonilisele kättetoimetamisele kohaldatakse maksukorralduse seaduse §-s 54 sätestatut.ˮ;

2) paragrahvi 2 lõike 5 punkt 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

ˮ3) loterii, mille võidufondi väärtus on kuni 1000 eurot ja mida ei korraldata sagedamini kui kord nädalas.ˮ;

3) paragrahvi 9 lõike 3 sissejuhatav lauseosa muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

ˮHasartmängukorraldaja olulise osalusega aktsionäride või osanike, rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse §-s 8 nimetatud tegelike kasusaajate (edaspidi tegelik kasusaaja) ega juhtorgani liikmete hulka ei tohi kuuluda isik, kes vastab vähemalt ühele järgmistest tingimustest:ˮ;

4) paragrahvi 19 lõike 1 punkt 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

ˮ1) tegevusloa taotleja, selles olulist osalust omav isik, taotleja juhtorgani liige või tegelik kasusaaja ei vasta käesolevas seaduses sätestatud tingimustele;ˮ;

5) paragrahvi 22 täiendatakse lõikega 21 järgmises sõnastuses:

ˮ(21) Käesoleva paragrahvi lõike 1 punktides 1, 2 ja 4 nimetatud korraldusluba antakse üksnes hasartmängukorraldajale, kelle elektrooniline arvestus- ja kontrollsüsteem on nõuetekohaselt ühendatud Maksu- ja Tolliameti infosüsteemiga.ˮ;

6) paragrahvi 27 lõikes 5 asendatakse sõna ˮloaˮ sõnaga ˮnõusolekuˮ;

7) paragrahvi 28 lõikes 1 asendatakse sõna ˮtegevusloaˮ sõnaga ˮkorraldusloaˮ;

8) paragrahvi 30 lõike 1 punktis 2 asendatakse tekstiosa ˮ§ 29 punktides 1, 3 või 6ˮ tekstiosaga ˮ§ 29 lõike 1 punktides 1, 3 või 6ˮ;

9) paragrahvi 35 lõikes 2 asendatakse tekstiosa ˮ§ 29 punktis 4ˮ tekstiosaga ˮ§ 29 lõike 1 punktis 4ˮ;

10) paragrahv 39 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

ˮ§ 39. Hasartmängu mängimise piirangutega isikute nimekiri

(1) Hasartmängu mängimise piirangutega isikute nimekiri (edaspidi nimekiri) on andmekogu, mille asutab ja selle põhimääruse kehtestab valdkonna eest vastutav minister määrusega.

(2) Nimekirja vastutav töötleja on Maksu- ja Tolliamet.

(3) Nimekirja kantakse isik tema kirjaliku avalduse alusel tähtajatult, kuid avalduses märgib isik tähtaja, mille möödudes võib ta teha uue avalduse enda nimekirjast kustutamiseks. Nimekirja kandmise avalduses märgitud tähtaega arvestatakse avalduse esitamise kuupäevast alates ning see ei tohi olla kuuest kuust lühem ega kolmest aastast pikem.

(4) Avaldus esitatakse Maksu- ja Tolliametile või õnnemängu, toto või klassikalise loterii korraldajale, kes edastab selle viivitamata Maksu- ja Tolliametile. Avaldusele lisatakse avalduse esitaja isikut tõendava dokumendi koopia.

(5) Nimekirja kantakse isiku kohta järgmised andmed:

1) ees- ja perekonnanimi;

2) isikukood või selle puudumise korral sünnikuupäev, -kuu ja -aasta;

3) avalduse esitamise kuupäev;

4) tähtaeg, mille möödumisel saab isik esitada avalduse oma andmete nimekirjast kustutamiseks;

5) kas isik soovib piirata õnnemängu mängimist;

6) kas isik soovib piirata toto mängimist;

7) kas isik soovib piirata klassikalise loterii mängimist.

(6) Nimekirja kantud andmetega võivad tutvuda järelevalve teostaja, hasartmängukorraldaja töötaja, kellele see on tööülesannete täitmiseks vajalik, ja isik enda kohta käivate andmete osas. Hasartmängu korraldajal on keelatud nimekirja kantud andmeid töödelda tarbijaharjumuste uurimiseks või otseturustuseks ja neid üle anda kolmandale isikule.

(7) Isiku avaldust nimekirja kandmiseks või nimekirjast kustutamiseks ei saa tagasi võtta ja sellel ei ole tagasiulatuvat jõudu.

(8) Õnnemängu, toto ja klassikalise loterii korraldajad peavad kehtestama meetmed, mis tagavad, et nimekirja kantud isikul ei võimaldata mängida nende korraldatavaid hasartmänge, mille mängimisele on isik nimekirja kandmisel piirangu seadnud.

(9) Käesoleva paragrahvi lõikes 3 nimetatud avaldust, selle lisa ja logifaile säilitab Maksu- ja Tolliamet ühe aasta isiku nimekirjast kustutamisest arvates.ˮ;

11) paragrahvi 40 lõike 2 sissejuhatav lauseosa muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

ˮEnne õnnemänguturniiri korraldamist, välja arvatud juhul, kui õnnemänguturniiri korraldatakse ringmängu või kaughasartmänguna, peab korraldaja Maksu- ja Tolliametile esitama kirjalikult taasesitatavas vormis teate, milles on märgitud:ˮ;

12) paragrahvi 46 lõikes 3 asendatakse tekstiosa ˮ§ 44 lõike 1 punktis 3ˮ tekstiosaga ˮ§ 44 lõike 2 punktis 3ˮ;

13) paragrahvi 48 lõiget 1 täiendatakse pärast sõna ˮmajandustegevusteateˮ sõnadega ˮMaksu- ja Tolliametileˮ;

14) paragrahvi 52 lõikes 1 asendatakse sõna ˮõnnemänguˮ sõnaga ˮhasartmänguˮ;

15) paragrahvi 52 lõige 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

ˮ(5) Käesolevas jaotises sätestatut kohaldatakse ka toto korraldamisele, kui toto panus võetakse mängijatelt vastu ja võidud makstakse välja sidevahendi abil.”;

16) paragrahvi 55 lõiked 1 ja 2 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

ˮ(1) Hasartmängukorraldaja peab enne mängija esmakordselt mängima lubamist tähelepanu ärataval moel pakkuma võimalust määrata ülempiir summale, mida mängija on ühe nädala või ühe kuu jooksul valmis selle korraldaja juures hasartmängu mängimise tulemusel kaotama. Korraldajal on keelatud võtta vastu panuseid, mis võivad mängija kaotust suurendada üle mängija määratud ülempiiri.

(2) Ülempiir on mängija poolt vabalt valitav ja mängija peab saama seda tõsta ja langetada. Hasartmängukorraldaja ei tohi ülempiiri tõsta, kui mängija pole vastavat soovi selle esitamisest vähemalt 48 tunni möödumisel kinnitanud. Hasartmängukorraldaja peab ülempiiri langetama kohe, kui mängija on sellise soovi esitanud.”;

17) paragrahvi 55 lõige 3 tunnistatakse kehtetuks;

18) paragrahvi 57 lõiked 1 ja 2 tunnistatakse kehtetuks;

19) paragrahvi 58 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

ˮ(1) Elektrooniline arvestus- ja kontrollsüsteem on elektrooniline sidevõrk, mis ühendab hasartmängukorraldaja õnnemängu automaate või täiendavaid õnnemänge või kaughasartmängu või toto korraldamiseks kasutatavat mänguinventari. Hasartmängukorraldaja peab tagama võimaluse elektroonilise arvestus- ja kontrollsüsteemi ühendamiseks Maksu- ja Tolliameti infosüsteemiga, et võimaldada ligipääs käesoleva paragrahvi kohaselt nõutavatele andmetele. Mängulaud peab olema ühendatud elektroonilise arvestus- ja kontrollsüsteemiga, kui mängulauas teostatakse arveldusi või mängu korraldatakse täielikult või osaliselt elektrooniliste vahenditega.”;

20) paragrahvi 58 lõike 10 esimene lause tunnistatakse kehtetuks;

21) paragrahvi 58 lõike 10 punktid 1 ja 2 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

ˮ1) andmete loetelu, mis tuleb elektroonilises arvestus- ja kontrollsüsteemis registreerida iga mänguautomaadi, mängulaua, mänguautomaadil või mängulaual mängimist võimaldava tarkvara, kaughasartmängu, täiendava õnnemängu, õnnemänguturniiri ja toto kohta;

2) elektroonilise arvestus- ja kontrollsüsteemiga ühendamata mängulaua ning õnnemänguturniiri, täiendava õnnemängu ja toto kohta elektroonilisse arvestus- ja kontrollsüsteemi andmete sisestamise korra;”;

22) paragrahvid 59–64 tunnistatakse kehtetuks;

23) paragrahv 67 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

ˮ§ 67. Riikliku järelevalve erimeetmed

Maksu- ja Tolliamet võib käesolevas seaduses sätestatud riikliku järelevalve teostamiseks kohaldada korrakaitseseaduse §-des 30, 31, 32, 45, 48, 49, 50, 51, 52 ja 53 sätestatud riikliku järelevalve erimeetmeid korrakaitseseaduses sätestatud alusel ja korras.ˮ;

24) paragrahvi 691 lõikest 3 jäetakse välja tekstiosa ˮkäesoleva seaduse § 69 lõike 2 punktides 2–5 nimetatud andmed ningˮ;

25) paragrahv 86 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

ˮ§ 86. Mängijate kaitseks kehtestatud meetmete järgimata jätmine

(1) Hasartmängukorraldaja poolt käesoleva seaduse §-s 39 või 55 sätestatud nõuete rikkumise eest –
karistatakse rahatrahviga kuni 100 trahviühikut või arestiga.

(2) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, –
karistatakse rahatrahviga kuni 2000 eurot.ˮ;

26) seadust täiendatakse §-ga 1031 järgmises sõnastuses:

ˮ§ 1031. Õnnemängu mängimise piirangutega isikute nimekirja kehtivus

Isik, kes kanti õnnemängu mängimise piirangutega isikute nimekirja käesoleva seaduse redaktsiooni alusel, mis kehtis enne 2016. aasta 1. jaanuari, loetakse hasartmängu mängimise piirangutega isikute nimekirja kantud isikuks õnnemängu mängimise piiranguga isiku nimekirja kandmise avalduses sätestatud tingimustel.ˮ.

§ 2. Meediateenuste seaduse muutmine

Meediateenuste seaduse § 30 lõige 81 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

ˮ(81) Hasartmängukorraldaja võib spondeeritud audiovisuaalmeedia teenuses või saates eksponeerida üksnes ettevõtja nime ja kaubamärki. Kaubamärgi eksponeerimisel kohaldatakse reklaamiseaduse § 292 lõikest 9 tulenevaid tingimusi. Meediateenust või saadet ei tohi spondeerida hasartmängukorraldaja, kellel puudub Eestis välja antud korraldusluba hasartmängu korraldamiseks.ˮ.

§ 3. Reklaamiseaduse muutmine

Reklaamiseaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahv 21 tunnistatakse kehtetuks;

2) seadust täiendatakse §-ga 292 järgmises sõnastuses:

ˮ§ 292. Hasartmängu reklaam

(1) Hasartmängu, mängukoha ja hasartmängukorraldaja reklaam (edaspidi hasartmängu reklaam) on keelatud, kui hasartmängukorraldajal puudub hasartmänguseaduse kohaselt nõutav korraldusluba.

(2) Hasartmängu, sealhulgas kaubanduslikku loteriid, mängukohta ja hasartmängukorraldajat käsitatakse hasartmänguseaduse tähenduses.

(3) Hasartmängu reklaam ei tohi sisaldada üleskutset osaleda hasartmängus või külastada mängukohta ega teavet, mis võib jätta mulje, et hasartmängu mängimine suurendab sotsiaalset edukust.

(4) Hasartmängu reklaam peab sisaldama hoiatavat teksti ˮTähelepanu! Tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult!ˮ. Hoiatus peab tavalise tähelepanu juures olema märgatav, arusaadav ja selgelt eristatav muust teabest.

(5) Õnnemängu reklaam on keelatud, välja arvatud:

1) õnnemängu korraldamise kohas;

2) rahvusvahelisel reisijateveol kasutatava vee- ja õhusõiduki pardal;

3) rahvusvahelist reisijate liinivedu teenindava lennuvälja ja sadama reisiterminali hoones;

4) hotellis, kus asub õnnemängu mängukoht;

5) õnnemängukorraldaja veebilehel;

6) posti, elektronposti või telefoni teel edastatav reklaam, kui see on kliendi poolt tellitud ja edastatud üksnes kliendi enda posti- või elektronposti aadressil või kliendi kasutataval telefoninumbril ja kliendil on võimalus reklaami edastamine igal ajal lõpetada, teatades oma soovist õnnemängukorraldajale.

(6) Toto reklaam on keelatud:

1) koolieelse lasteasutuse, põhikooli, gümnaasiumi, kutseõppeasutuse, huvikooli, noorte püsilaagri ja noorte projektlaagri kasutuses olevas ehitises, ehitisel, territooriumil ning nende vahetus läheduses, lastele suunatud veebilehel, peamiselt lastele suunatud ürituse toimumise kohas ja ajal ning sellise ürituse pääsmel;

2) tele- ja raadioprogrammis;

3) ajalehe ning ajakirja esi- ja tagaküljel, välja arvatud juhul, kui see on avaldatud koos sponsorteatega;

4) välireklaamina, välja arvatud juhul, kui see on avaldatud koos sponsorteatega.

(7) Osavusmängu reklaam on keelatud:

1) koolieelse lasteasutuse, põhikooli, gümnaasiumi, kutseõppeasutuse, huvikooli, noorte püsilaagri ja noorte projektlaagri kasutuses olevas ehitises, ehitisel, territooriumil ja nende vahetus läheduses, lastele suunatud veebilehel ning peamiselt lastele suunatud tele- ja raadiosaadete eel ja ajal;

2) ajalehe ning ajakirja esi- ja tagaküljel, välja arvatud juhul, kui see on avaldatud koos sponsorteatega;

3) välireklaamina, välja arvatud juhul, kui see on avaldatud koos sponsorteatega.

(8) Loterii reklaam on keelatud koolieelse lasteasutuse, põhikooli, gümnaasiumi, kutseõppeasutuse, huvikooli, noorte püsilaagri ja noorte projektlaagri kasutuses olevas ehitises, ehitisel, territooriumil ning nende vahetus läheduses, lastele suunatud veebilehel, peamiselt lastele suunatud tele- ja raadiosaadete eel ja ajal ning peamiselt lastele suunatud ürituse toimumise kohas ja ajal ning sellise ürituse pääsmel.

(9) Lubatud on eksponeerida vaid sellist toto, osavusmängu või loterii korraldaja kaubamärki, mis on kooskõlas käesoleva paragrahvi lõikes 3 sätestatuga. Väljaspool käesoleva paragrahvi lõikes 5 nimetatud kohti võib eksponeerida õnnemängukorraldaja kaubamärki, mis ei väljenda sõnas ega kujuta pildis õnnemängu, õnnemängu mängukohta ja võiduvõimalust ning on kooskõlas käesoleva paragrahvi lõikes 3 sätestatuga. Hasartmängukorraldaja kaubamärgi avalikustamine on keelatud käesoleva paragrahvi lõike 7 punktis 1 nimetatud kohtades ja aegadel.

(10) Hasartmängu reklaamiks ei loeta teabe avalikustamist kaubandusliku loterii kohta.

(11) Mängukohas toimuvate tegevuste reklaamile kohaldatakse hasartmängu reklaami suhtes kehtestatut.ˮ.

§ 4. Seaduse jõustumine

(1) Käesolev seadus jõustub 2015. aasta 1. juunil.

(2) Käesoleva seaduse § 1 punktid 2 ja 10 jõustuvad 2016. aasta 1. jaanuaril.

Eiki Nestor
Riigikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json