Teksti suurus:

Relvaseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.04.2015
Avaldamismärge:RT I, 04.03.2015, 5

Välja kuulutanud
Vabariigi President
19.02.2015 otsus nr 594

Relvaseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus

Vastu võetud 11.02.2015

§ 1. Relvaseaduse muutmine

Relvaseaduses tehakse järgmised muudatused:

1) seaduses asendatakse läbivalt sõnad ˮEuroopa Ühendusˮ sõnadega ˮEuroopa Liitˮ vastavas käändes;

2) seaduses asendatakse läbivalt sõna ˮkaitsevägiˮ sõnaga ˮKaitsevägiˮ vastavas käändes;

3) paragrahvi 2 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

ˮ(1) Käesolevat seadust ei kohaldata:

1) asjale, mis ei ole relvaks konstrueeritud või kohandatud, kuid mida on võimalik sellena kasutada;

2) enne 1870. aastat valmistatud tulirelvale ja selle koopiale tingimusel, et nendest ei saa tulistada käesoleva seaduse §-des 19 ja 20 nimetatud laskemoona;

3) käesoleva seaduse alusel kehtestatud nõuete kohaselt laskekõlbmatuks muudetud relvale, mille vastavus laskekõlbmatuks tunnistatud relva kohta kehtivatele tehnilistele nõuetele (edaspidi laskekõlbmatusnõuded) on tuvastatud ja mille kohta on väljastatud käesoleva seaduse § 782 lõikes 1 nimetatud tunnistus;

4) strateegilise kauba seaduse kohaselt demilitariseeritud sõjalisele relvale, välja arvatud selle kasutuskõlblikele osadele;

5) lõhkematerjalile ja pürotehnilisele tootele osas, mis on reguleeritud lõhkematerjaliseadusega;

6) terariistale, mis on valmistatud kasutamiseks koduses majapidamises või olmes ja millel puuduvad käesoleva seaduse § 20 lõike 2 punktis 2 nimetatud eritunnused;

7) riigi- ja munitsipaalmuuseumi relvakollektsioonile, välja arvatud käesoleva seaduse § 25 lõikes 10 sätestatud juhul;

8) sõjaväe- ja teenistusrelvadele ning nende laskemoonale, sõjaliste relvade veole ja teenuse osutamisele, kui käesolev seadus ei sätesta teisiti;

9) Kaitseliidu relvale ja selle laskemoonale, kui käesolev seadus või Kaitseliidu seadus ei sätesta teisiti;

10) ametirelvale ja selle laskemoonale, mida kannab relvastatud pardasaatja või teise riigi pädeva asutuse ametnik, kes on kaasatud politsei või tolli tegevusse välislepingu või Euroopa Liidu õigusakti alusel, välja arvatud käesoleva seaduse §-s 31 sätestatud juhul;

11) riigi omandis olevale relvale ja laskemoonale, mida riiklik ekspertiisiasutus kasutab ekspertiiside tegemiseks, välja arvatud käesoleva seaduse §-s 101 sätestatud juhul.

(2) Käesoleva seaduse 8. ja 81. peatükki ei kohaldata teises riigis laskekõlbmatuks muudetud tulirelvale, mis on toodud käesolevas seaduses sätestatud laskekõlbmatusnõuetele vastavuse tuvastamisele.ˮ;

4) paragrahvi 31 pealkirjas ning lõigetes 1, 4 ja 5 asendatakse sõnad ˮEuroopa Liidu liikmesriigiˮ sõnaga ˮriigiˮ;

5) paragrahvi 31 täiendatakse lõikega 31 järgmises sõnastuses:

ˮ(31) Relvastatud pardasaatja ja teise riigi ametniku ametirelva ja laskemoona võib Eestisse sisse tuua kavatsusega sama kaup muutmata kujul tagasi viia üksnes vastava Eesti ametiasutuse teatise alusel.ˮ;

6) paragrahvi 5 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

ˮ(2) Alates pärandi vastuvõtmise päevast kolme kuu jooksul on pärijal õigus:

1) esitada taotlus päritud relva kohta relvaloa saamiseks;

2) esitada taotlus päritud relva laskekõlbmatuks muutmiseks või käesoleva seaduse alusel kehtestatud laskekõlbmatusnõuetele vastavuse tuvastamiseks;

3) võõrandada päritud relv ja laskemoon käesoleva seadusega kehtestatud korras.ˮ;

7) paragrahvi 6 lõiked 4 ja 5 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

ˮ(4) Sundvõõrandamisele kuuluva relva ja laskemoona eest väljamakstava hüvitise arvestamise ja maksmise korra kehtestab Vabariigi Valitsus määrusega.

(5) Sundvõõrandatud relva ja laskemoona realiseerimise korra kehtestab valdkonna eest vastutav minister määrusega.ˮ;

8) paragrahvi 7 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

ˮ(2) Alates jagatud varale omandiõiguse tekkimise päevast kolme kuu jooksul on omanikul õigus:

1) esitada avaldus omandatud relva kohta relvaloa saamiseks;

2) esitada taotlus relva laskekõlbmatuks muutmiseks või käesoleva seaduse alusel kehtestatud laskekõlbmatusnõuetele vastavuse tuvastamiseks;

3) võõrandada relv ja laskemoon kolme kuu jooksul käesoleva seadusega kehtestatud korras.ˮ;

9) paragrahvi 9 lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

ˮ(4) Alates leitud varale omandiõiguse tekkimisest kolme kuu jooksul on omanikul õigus:

1) esitada taotlus omandatud relva kohta relvaloa saamiseks;

2) esitada taotlus omandatud relva laskekõlbmatuks muutmiseks või käesoleva seaduse alusel kehtestatud laskekõlbmatusnõuetele vastavuse tuvastamiseks;

3) võõrandada relv ja laskemoon käesoleva seadusega kehtestatud korras.ˮ;

10) paragrahvi 21 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

ˮ(11) Tulirelva oluliste osadena käsitatakse ka käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud osade lõpuni töötlemata toorikuid ja nõuetele mittevastavalt laskekõlbmatuks muudetud osasid, samuti muid esemeid, mida on võimalik nende valmistamismaterjali või konstruktsiooni ära kasutades üldlevinud tehniliste vahendite või tööriistadega töödelda, ümber ehitada või kohandada käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud osaks.ˮ;

11) paragrahvi 23 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

ˮ(1) Relva ja laskemoona tüübikinnituse (edaspidi tüübikinnitus) käigus tehakse kindlaks relva- või padrunimudeli või tulirelva olulise osa tsiviilkäibesse lubatavus ja määratakse kasutusvaldkond, lähtudes käesoleva seaduse §-dest 3 ja 25.ˮ;

12) paragrahvi 23 lõige 8 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

ˮ(8) Huvitatud isiku taotlusel tehakse tüübikinnitus relva või laskemoona Eestisse sissetoomisel, Eestis valmistamisel, teisest kasutusvaldkonnast ületoomisel, samuti pärast relva ümberehitamist.ˮ;

13) paragrahvi 29 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

ˮ(3) Jahitulirelv on jahipidamiseks ette nähtud sileraudne püss, vintraudne püss, kombineeritud püss, püstol ja revolver. Jahipidamiseks ette nähtud sileraudsel, vintraudsel ja kombineeritud püssil peab olema kergesti lülitatav kaitseriiv. Isik võib jahitulirelva soetada, seda omada ja vallata tingimusel, et tal on jahitunnistus.ˮ;

14) paragrahvi 34 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

ˮ(1) Politsei- ja Piirivalveamet väljastab relvaloa ametniku suulise otsuse alusel isikule:

1) kes on Politsei- ja Piirivalveametile esitanud käesoleva seaduse § 35 lõikes 2 sätestatud dokumendid;

2) kelle suhtes ei ole tuvastatud käesoleva seaduse § 36 lõikes 1 ja lõikes 4 sätestatud relvaloa andmist välistavaid asjaolusid;

3) kes on sooritanud käesoleva seaduse § 35 lõikes 5 sätestatud eksami.ˮ;

15) paragrahvi 34 lõige 7 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

ˮ(7) Relvaloa kehtivusaeg on kuni viis aastat. Relvaloa kehtivusaeg ei saa olla pikem kui isikule väljastatud tervisetõendi kehtivusaeg. Paralleelrelvaloa kehtivus on piiratud relvaomaniku relvaloa kehtivusega ja paralleelrelvaluba kaotab kehtivuse relvaomaniku relvaloa kehtetuks tunnistamise korral või relvaomaniku taotluse puhul. Sellisel juhul on isikul õigus paralleelrelvaluba vahetada relvaloa vastu.ˮ;

16) paragrahvi 35 täiendatakse lõikega 52 järgmises sõnastuses:

ˮ(52) Enne käesoleva paragrahvi lõikes 5 nimetatud eksami sooritamist peab isik tasuma riigilõivu.ˮ;

17) paragrahvi 35 lõiked 6 ja 7 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

ˮ(6) Käesoleva paragrahvi lõikes 5 nimetatud eksami läbiviimise korra, relva käsitsemise ning laskeoskuse eksami ning soetamisloa ja relvaloa andmise korra kehtestab valdkonna eest vastutav minister määrusega.

(7) Käesoleva paragrahvi lõike 2 punktis 3 ja lõikes 5 sätestatud nõuded ei laiene:

1) politseiametnikule, vanglaametnikule ja tegevväelasele, kellel on teenistus- või sõjaväerelva kandmise õigus ja kes vastab politsei-, vangla- või tegevteenistusse asumisel esitatavatele tervisenõuetele;

2) abipolitseinikule, kellele on antud abipolitseiniku seaduse §-s 12 sätestatud alusel ja korras tulirelva kandmise õigus ning kes vastab abipolitseinikuks asumisel esitatavatele tervisenõuetele;

3) Kaitseliidu tegevliikmele, kellel on Kaitseliidu relva kandmise luba ning kellel on käesoleva seaduse §-s 351 sätestatud kehtiv tervisetõend;

4) käesoleva seaduse § 30 lõigetes 1, 3 ja 5 nimetatud isikule.ˮ;

18) paragrahvi 35 täiendatakse lõikega 71 järgmises sõnastuses:

ˮ(71) Käesoleva paragrahvi lõike 7 punktides 1–3 nimetatud isikutele väljastatakse käesoleva paragrahvi lõike 2 punktides 1, 2 ja 4 sätestatud dokumentide, relva kandmise õiguse olemasolu tõendava dokumendi ja tervisetõendi või tervisenõuetele vastavuse kohta ametiasutuse kinnituse esitamisel otsus soetamisloa või relvaloa andmise kohta ametniku suulise otsuse alusel. Tervisenõuetele vastavust kinnitavas dokumendis peab olema märgitud selle kehtivusaeg.ˮ;

19) paragrahvi 35 lõike 8 teine lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

ˮLähtuvalt relva pikkusest ja relvaraua pikkusest peab relvaloa omaja teist liiki tulirelva soetamisel sooritama relva käsitsemise ning laskeoskuse eksami.ˮ;

20) paragrahvi 35 täiendatakse lõikega 9 järgmises sõnastuses:

ˮ(9) Enne käesoleva paragrahvi lõikes 8 nimetatud relva käsitsemise ning laskeoskuse eksami sooritamist peab isik tasuma riigilõivu.ˮ;

21) paragrahvi 351 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

ˮ(11) Tervisekontrolli peab läbima kõige varem kolm kuud enne soetamisloa taotlemist või enne relvaloa taotlemist juhul, kui eelnevalt ei tule soetamisluba taotleda.ˮ;

22) paragrahvi 351 täiendatakse lõikega 21 järgmises sõnastuses:

ˮ(21) Tervisetõend kehtib kuni viis aastat.ˮ;

23) paragrahvi 351 lõiget 4 täiendatakse pärast sõna ˮValitsusˮ sõnaga ˮmäärusegaˮ;

24) paragrahvi 37 täiendatakse lõikega 21 järgmises sõnastuses:

ˮ(21) Kui relvaluba või soetamisluba taotletakse turvateenuse osutamiseks Eesti riigilippu kandval ja Eesti kohtu juures asuvasse laevakinnistusraamatusse kantud laeval, peab taotleja esitama käesoleva paragrahvi lõike 2 punktis 7 sätestatu asemel valvatava laeva nime, laeva registrinumbri, laeva omaniku nime, laeva omaniku isiku- või registrikoodi, kontaktisiku nime ja telefoninumbri ning laeva kapteni nime ja telefoninumbri.ˮ;

25) paragrahvi 41 lõige 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

ˮ(5) Käesoleva paragrahvi lõike 3 punktis 4 sätestatud nõue ei laiene käesoleva seaduse § 35 lõike 7 punktides 1 ja 2 nimetatud isikule relva kandmise õigust tõendava dokumendi ja tervisetõendi või tervisenõuetele vastavuse kohta ametiasutuse kinnituse esitamisel. Tervisenõuetele vastavust kinnitavas dokumendis peab olema märgitud selle kehtivusaeg.ˮ;

26) paragrahvi 43 lõike 3 punkt 10 tunnistatakse kehtetuks;

27) paragrahvi 46 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

ˮ(1) Füüsiline isik peab hoidma relva hoiukohas, mis asub isiku elukohas või tema määratud aadressil asuvas hoiukohas, mis on kooskõlastatud Politsei- ja Piirivalveametiga.ˮ;

28) seaduse § 46 lõike 5 punktides 3 ja 4 asendatakse sõna ˮjahirelvˮ sõnaga ˮjahitulirelvˮ vastavas käändes;

29) paragrahvi 50 lõige 5 tunnistatakse kehtetuks;

30) paragrahvi 50 lõige 6 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

ˮ(6) Jahitulirelva ja jahiseaduse § 27 lõike 1 mõistes jahivibuna kasutatava sportvibu kandmist jahil reguleerib jahiseadus ja selle alusel väljaantud õigusaktid.ˮ;

31) paragrahvi 51 lõige 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

ˮ(5) Relva kaotamisest, hävimisest või muul viisil valdusest väljaminekust on relva kandev töötaja või laskespordiorganisatsiooni liige kohustatud viivitamata teatama politseile ja relva väljastanud isikule või asutusele.ˮ;

32) paragrahv 59 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

ˮ§ 59. Relva, selle olulise osa ja laskemoona sisseveo, väljaveo ja ajutise väljaveo termin ning eriloa nõue

(1) Käesolevas seaduses mõistetakse relva, selle olulise osa ja laskemoona sisseveona nende Euroopa Liidu välisest riigist Eestisse toimetamist ja väljaveona nende Eestist Euroopa Liidu välisesse riiki toimetamist.

(2) Käesolevas seaduses mõistetakse relva, selle olulise osa ja laskemoona ajutise väljaveona Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 258/2012, millega rakendatakse rahvusvahelise organiseeritud kuritegevuse vastu võitlemise Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni konventsiooni täiendava tulirelvade, nende osade ja laskemoona ebaseaduslikku valmistamist ja nendega ebaseaduslikku kauplemist tõkestava ÜRO protokolli (ÜRO tulirelvade protokoll) artiklit 10 ning kehtestatakse tulirelvade, nende osade ja laskemoona ekspordilubade andmise menetlus ning importi ja transiiti käsitlevad meetmed (ELT L 94, 30.03.2012, lk 1–15), artikli 2 lõikes 11 sätestatud ajutist eksporti, mis ei ületa 24 kuud.

(3) Relva, selle olulise osa ja osa ning laskemoona sissevedu, väljavedu ja ajutine väljavedu toimub käesoleva seaduse, tolliseaduse, strateegilise kauba seaduse ning kultuuriväärtuste väljaveo, ekspordi ja sisseveo seaduse ning nende alusel kehtestatud õigusaktidega kehtestatud korras.

(4) Tsiviilrelva, selle olulise osa ja laskemoona võib käesoleva seaduse kohaselt sisse ja ajutiselt välja vedada üksnes eriloa alusel. Eriloa väljastab seda taotlevale isikule Politsei- ja Piirivalveamet.

(5) Eriloa väljastamise ja vormistamise korra, eriloa alusel Eestisse sisse- ja Eestist ajutiselt väljaveetavate relvade, tulirelva olulise osa ja laskemoona nomenklatuuri ning eriloa vormi kehtestab valdkonna eest vastutav minister määrusega.

(6) Sõjalise relva sissevedu ning tsiviilrelva, sõjalise relva ja tsiviilkäibes keelatud relva, selle olulise osa või osa ning laskemoona väljavedu, transiit ja teenuse osutamine toimub strateegilise kauba seadusega kehtestatud korras, välja arvatud käesoleva seaduse § 60 lõigetes 4–7 sätestatud juhtudel.

(7) Politsei- ja Piirivalveamet saadab kolme tööpäeva jooksul teate relva ajutise väljaveo kohta sihtriigi pädevale asutusele.ˮ;

33) seadust täiendatakse §-ga 591 järgmises sõnastuses:

ˮ§ 591. Relvade ja laskemoona ajutiseks väljaveoks lubatud kogused

Relvade ja laskemoona ajutisel väljaveol peab arvesse võtma Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 258/2012, millega rakendatakse rahvusvahelise organiseeritud kuritegevuse vastu võitlemise Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni konventsiooni täiendava tulirelvade, nende osade ja laskemoona ebaseaduslikku valmistamist ja nendega ebaseaduslikku kauplemist tõkestava ÜRO protokolli (ÜRO tulirelvade protokoll) artiklit 10 ning kehtestatakse tulirelvade, nende osade ja laskemoona ekspordilubade andmise menetlus ning importi ja transiiti käsitlevad meetmed, artiklis 9 sätestatud koguseid.ˮ;

34) paragrahv 60 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

ˮ§ 60. Relva, selle olulise osa ja laskemoona sissevedu ja ajutine väljavedu

(1) Relva, selle olulise osa ja laskemoona võib sisse vedada käesoleva seaduse § 59 lõikes 4 nimetatud eriloa alusel relvade, tulirelva osade või laskemoona valmistamiseks, relvade, tulirelva osade või laskemoona müügiks või relvade ja tulirelva osade ümbertegemise ja parandamise teenuse osutamiseks.

(2) Füüsiline või juriidiline isik võib relva, selle olulise osa või laskemoona oma tarbeks Eestisse sisse vedada, kui tal on vastava relva või selle olulise osa soetamisluba ja käesoleva seaduse § 59 lõikes 4 nimetatud eriluba.

(3) Lubatud on ainult sellise relva, selle olulise osa ja laskemoona sissevedu, mille tüübikinnitusega tsiviilrelvaks tunnistatud mudel või modifikatsioon on kantud teenistus- ja tsiviilrelvade registrisse.

(4) Füüsiline isik võib enda nimele registreeritud relva, selle olulise osa ja laskemoona välja vedada spordivõistlusel või õppusel osalemiseks, jahipidamiseks ja muudeks samalaadseteks üritusteks, kui tal on käesoleva seaduse § 59 lõikes 4 nimetatud eriluba. Relv ja selle oluline osa peab olema loal märgitud tähtajaks Eestisse sisse veetud.

(5) Välisriigi füüsiline või juriidiline isik võib enda nimele registreeritud relva, selle olulise osa ja laskemoona Eestisse sisse vedada spordivõistlusel või õppusel osalemiseks, jahipidamiseks ja muudeks samalaadseteks üritusteks, kui tal on käesoleva seaduse § 59 lõikes 4 nimetatud eriluba. Sisseveetud relv ja selle oluline osa peab olema loal märgitud tähtajaks Eestist välja veetud.

(6) Füüsiline või juriidiline isik võib oma nimele registreeritud relva või käesoleva seaduse § 30 lõikes 3 sätestatud soetamisloa alusel soetatud relva, mis ei ole sõjaline relv strateegilise kauba seaduse tähenduses, selle olulise osa ning laskemoona Eestist ajutiselt välja vedada, kui tal on käesoleva seaduse § 59 lõikes 4 nimetatud eriluba. Eriloa väljastamisel võib konsulteerida strateegilise kauba komisjoniga.

(7) Diplomaatilise või konsulaaresinduse töötaja, kes on välisriigi kodanik, ning välisriigi ametliku delegatsiooni või diplomaatilise tava kohaselt sellega võrdsustatud delegatsiooni koosseisu kuuluv välisriigi kodanik ja teda saatev isik võivad kodakondsusjärgses riigis registreeritud relva, selle olulise osa ning relva juurde kuuluva laskemoona Eestisse sisse ja Eestist välja vedada Välisministeeriumi taotlusel antava käesoleva seaduse § 59 lõikes 4 nimetatud eriloa alusel.ˮ;

35) paragrahv 62 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

ˮ§ 62. Relva, selle olulise osa ja laskemoona sisseveo ja ajutise väljaveo tingimused

(1) Relva, selle olulise osa ja laskemoona võib sisse ja ajutiselt välja vedada rahvusvaheliseks liiklemiseks avatud piiripunktide kaudu, kus toll on alaliselt kohal.

(2) Sisseveetava relva, selle olulise osa ja laskemoona vastavust nõuetele kontrollib tollikontrolli tsoonis Vabariigi Valitsuse volitatud asutus, kes nende nõuetele vastavuse korral teeb sellekohase märke eriloale. Relva, selle olulise osa või laskemoona mittevastavuse korral kehtestatud nõuetele koostatakse akt, kus märgitakse puudused, mille tõttu on sissevedu keelatud.

(3) Relv, selle oluline osa ja laskemoon peavad olema saatedokumentide ja loa alusel täpselt identifitseeritavad. Nomenklatuur ei tohi erineda loal märgitud nomenklatuurist ning kogus ei tohi ületada loal märgitud kogust.

(4) Sisseveetaval tulirelval ja selle olulisel osal peab olema nõuetekohane markeering. Registreeritud tulirelva markeering peab vastama eriloal märgitule.

(5) Ilma käesoleva seaduse § 59 lõikes 4 nimetatud eriloata tollikontrolli tsooni toimetatud relv, selle oluline osa ja laskemoon peetakse kinni kuni asjaolude selgitamiseni ning paigutatakse tollilattu. Kinnipeetud relva, selle olulise osa ja laskemoona säilimise ning nõuetekohase hoidmise tagab toll.ˮ;

36) seaduse 81. peatüki pealkiri muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

ˮ81. peatükk
TULIRELVADE JA LASKEMOONA EDASITOIMETAMINE EUROOPA LIIDUS NING EUROOPA LIIDU VÄLISESSE RIIKI
ˮ;

37) paragrahvi 621 pealkiri muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

ˮ§ 621. Tulirelvade ja laskemoona Euroopa Liidus ning Euroopa Liidu välisesse riiki edasitoimetamise üldine kordˮ;

38) paragrahvi 621 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

ˮ(11) Tulirelva ja laskemoona edasitoimetamisele Euroopa Liidu välisesse riiki, millele kohaldub nõukogu 18. juuni 1991. aasta direktiiv 91/477/EMÜ relvade omandamise ja valduse kontrolli kohta (EÜT L 256, 13.09.1991, lk 51–58; ELT eriväljaanne 13/11, lk 3–10), kohaldatakse käesolevas peatükis kehtestatud korda tulirelvade ja laskemoona Euroopa Liidus edasitoimetamise kohta.ˮ;

39) paragrahvi 66 lõike 1 punkt 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

ˮ1) relva, tulirelva olulise osa, tulirelva lisaseadise või laskemoona müük;ˮ;

40) paragrahvi 66 lõiget 1 täiendatakse punktiga 11 järgmises sõnastuses:

ˮ11) relva, tulirelva olulise osa, tulirelva lisaseadise või laskemoona valmistamine;ˮ;

41) paragrahvi 75 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

ˮ(1) Tegevusloa alusel relvi, tulirelva olulisi osi, tulirelva lisaseadiseid ja laskemoona valmistav või müüv isik on kohustatud pidama eraldi arvestust relvade, tulirelva oluliste osade, helisummutite, lasersihikute ja laskemoona kohta.ˮ;

42) seaduse 11. peatüki pealkiri muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

ˮ11. peatükk
RELVADE JA LASKEMOONA VALMISTAMINE, MARKEERIMINE, MÜÜK, PARANDAMINE, ÜMBERTEGEMINE, LASKEKÕLBMATUKS MUUTMINE NING LASKEKÕLBMATUSNÕUETELE VASTAVUSE TUVASTAMINE, LAMMUTAMINE JA HÄVITAMINE
ˮ;

43) paragrahvi 78 lõikest 1 jäetakse välja sõna ˮjäädavaltˮ;

44) paragrahvi 78 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

ˮ(3) Relva laskekõlbmatusnõuded kehtestab valdkonna eest vastutav minister määrusega.ˮ;

45) paragrahvi 78 lõiked 31 ja 4 tunnistatakse kehtetuks;

46) seadust täiendatakse §-dega 781 ja 782 järgmises sõnastuses:

ˮ§ 781. Laskekõlbmatusnõuetele vastavuse tuvastamine

(1) Teises riigis laskekõlbmatuks muudetud relv peab vastama käesoleva seaduse § 78 lõike 3 alusel kehtestatud laskekõlbmatusnõuetele.

(2) Teises riigis laskekõlbmatuks muudetud relva Eestisse toomisest teavitab isik Politsei- ja Piirivalveametit kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis enne relva Eestisse toomist. Politsei- ja Piirivalveametile esitatakse Eestisse toodava teises riigis laskekõlbmatuks muudetud relva kohta järgmised andmed:

1) omaniku või valdaja andmed, sealhulgas füüsilise isiku ees- ja perekonnanimi, isikukood, elukoht ja telefoninumber, juriidilise isiku puhul nimi, registrikood või registreerimisnumber, aadress ja telefoninumber;

2) relva liik ja markeering;

3) teises riigis laskekõlbmatu relva kohta välja antud tõendi koopia selle olemasolul;

4) transpordi viis ja eeldatav Eestisse toomise aeg.

(3) Käesoleva paragrahvi lõike 2 punktis 4 nimetatud andmete muutumisest on isik kohustatud viivitamata teavitama Politsei- ja Piirivalveametit.

(4) Teises riigis laskekõlbmatuks muudetud relva Eestisse toonud isik peab esitama taotluse Politsei- ja Piirivalveametile relva laskekõlbmatusnõuetele vastavuse tuvastamiseks 30 päeva jooksul relva Eestisse toomisest arvates.

(5) Teises riigis laskekõlbmatuks muudetud relva laskekõlbmatusnõuetele vastavuse tuvastamiseks annab relvaomaniku või -valdaja taotlusel loa Politsei- ja Piirivalveamet. Loale kohaldatakse käesoleva seaduse § 80 lõigetes 4 ja 6–8 sätestatud nõudeid.

(6) Käesoleva paragrahvi lõikes 5 nimetatud loa taotlemisel esitab isik Politsei- ja Piirivalveametile järgmised andmed ja dokumendid:

1) omaniku või valdaja andmed, sealhulgas füüsilise isiku ees- ja perekonnanimi, isikukood, elukoht ja telefoninumber, juriidilise isiku puhul nimi, registrikood või registreerimisnumber, aadress ja telefoninumber;

2) relva liik ja markeering;

3) teises riigis laskekõlbmatu relva kohta välja antud tõendi koopia selle olemasolul.

(7) Relva vastavust laskekõlbmatusnõuetele kontrollib relva parandamise või ümbertegemise tegevusluba omav isik.

(8) Kui relva parandamise või ümbertegemise tegevusluba omav isik tuvastab, et teises riigis laskekõlbmatuks muudetud relv vastab osaliselt laskekõlbmatusnõuetele, võib relva omanik taotleda käesoleva seaduse §-s 80 sätestatud relva võõrandamise, ümbertegemise, laskekõlbmatuks muutmise ja lammutamise luba.

(9) Kui relva parandamise või ümbertegemise tegevusluba omav isik tuvastab, et teises riigis laskekõlbmatuks muudetud relv on laskekõlbmatuks muudetud muul viisil kui käesoleva seaduse § 78 lõike 3 alusel kehtestatud korras ning selle kohta on teises riigis välja antud laskekõlbmatust kinnitav dokument, mis on kooskõlastatud Politsei- ja Piirivalveametiga, võib relva parandamise või ümbertegemise tegevusluba omav isik tunnistada relva laskekõlbmatuks.

§ 782. Relva laskekõlbmatuks tunnistamine

(1) Relva tunnistab laskekõlbmatuks pärast relva laskekõlbmatuks muutmist või laskekõlbmatusnõuetele vastavuse tuvastamist relva parandamise või ümbertegemise tegevusluba omav isik.

(2) Relva laskekõlbmatuks tunnistamisel väljastatakse laskekõlbmatust kinnitav tunnistus, mille vormi kehtestab valdkonna eest vastutav minister määrusega.

(3) Relva laskekõlbmatust kinnitava tunnistuse koopia edastab relva parandamise või ümbertegemise tegevusluba omav isik Politsei- ja Piirivalveametile kolme tööpäeva jooksul tunnistuse väljastamisest arvates.ˮ;

47) paragrahvi 80 täiendatakse lõikega 21 järgmises sõnastuses:

ˮ(21) Päritud, leitud, ühisomandis olnud või teises riigis laskekõlbmatuks muudetud relva korral märgitakse loa taotlemise avalduses:

1) omaniku või valdaja andmed, sealhulgas füüsilise isiku ees- ja perekonnanimi, isikukood, elukoht ja telefoninumber, juriidilise isiku puhul nimi, registrikood või registreerimisnumber, aadress ja telefoninumber;

2) relva liik, mark, kaliiber ja markeering;

3) teises riigis laskekõlbmatu relva kohta välja antud tõendi koopia selle olemasolul.ˮ;

48) paragrahvi 81 lõike 1 punktid 2 ja 3 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

ˮ2) nõudma relva ümbertegemiseks, laskekõlbmatuks muutmiseks või lammutamiseks toonud isikult isikut tõendava dokumendi ja relvaloa esitamist koos relva ümbertegemise, laskekõlbmatuks muutmise või lammutamise loaga ning laskekõlbmatusnõuetele vastavuse tuvastamiseks toonud isikult isikut tõendava dokumendi ning relva laskekõlbmatuks muutmise tehnilistele nõuetele vastavuse tuvastamise loa esitamist;

3) teatama ümbertehtud või lammutatud relva ja selle omaniku või valdaja andmed Politsei- ja Piirivalveametile kolme tööpäeva jooksul relva ümbertegemisest või lammutamisest arvates;ˮ;

49) paragrahvi 81 lõiget 1 täiendatakse punktiga 31 järgmises sõnastuses:

ˮ31) teatama laskekõlbmatuks muudetud relva või relva, mille vastavus laskekõlbmatusnõuetele on tuvastatud, omaniku või valdaja andmed ning edastama laskekõlbmatust kinnitava tunnistuse koopia Politsei- ja Piirivalveametile kolme tööpäeva jooksul relva laskekõlbmatuks muutmisest või käesoleva seaduse §-s 782 nimetatud tunnistuse kättesaamisest arvates;ˮ;

50) paragrahvi 81 lõike 1 punkt 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

ˮ5) teatama relva vastuvõtmisest ümbertegemiseks, laskekõlbmatuks muutmiseks, lammutamiseks või laskekõlbmatusnõuetele vastavuse tuvastamiseks Politsei- ja Piirivalveametile kolme tööpäeva jooksul relva vastuvõtmise päevast arvates.ˮ;

51) paragrahvi 81 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

ˮ(2) Keelatud on vastu võtta relva isikult, kes ei esita isikut tõendavat dokumenti ja nõutavat luba.ˮ;

52) paragrahvi 82 pealkiri ja lõige 1 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

ˮ§ 82. Parandamisele, ümbertegemisele, laskekõlbmatuks muutmisele ja laskekõlbmatusnõuetele vastavuse tuvastamisele toodud relvade arvestus

(1) Relvade parandamise ja ümbertegemise tegevusluba omav isik on kohustatud pidama parandamisele, ümbertegemisele, laskekõlbmatuks muutmisele ja laskekõlbmatusnõuetele vastavuse tuvastamisele toodud relvade, samuti relvade parandamiseks ja ümbertegemiseks vajalike tulirelva oluliste osade arvestust.ˮ;

53) paragrahvi 82 lõige 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

ˮ(5) Tegevusloa lõppemisel või kehtetuks tunnistamisel on relvade parandamise ja ümbertegemise tegevusluba omav isik kohustatud relvaraamatu üle andma politseile hiljemalt tegevusloa kehtivuse viimasel päeval.ˮ;

54) paragrahvi 83 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

ˮ(2) Hävitamisele kuuluvad:

1) sundvõõrandatud relv ja laskemoon, mida ei ole võimalik muul viisil realiseerida;

2) omaniku poolt hävitamiseks antud relv ja laskemoon;

3) kohtu otsuse alusel konfiskeeritud ning hävitamisele kuuluvad relvad ja laskemoon;

4) Politsei- ja Piirivalveametile või Kaitsepolitseiametile isiku toodud ebaseaduslik relv ja laskemoon, mille ebaseaduslikus käitlemises on kriminaalmenetlus jäetud alustamata kriminaalmenetluse seadustiku § 199 lõike 1 punkti 7 või lõike 2 alusel;

5) muu relv ja laskemoon seadusega või seaduse alusel antud õigusaktiga kehtestatud korras.ˮ;

55) paragrahvi 83 täiendatakse lõigetega 41–43 järgmises sõnastuses:

ˮ(41) Käesoleva paragrahvi lõike 2 punktis 1 nimetatud relva ja laskemoona hävitamise korraldab Politsei- ja Piirivalveamet.

(42) Käesoleva paragrahvi lõike 2 punktis 3 nimetatud relva ja laskemoona hävitamise korraldab kohtuotsuse alusel määratud ametiasutus või ametiasutus, kelle valduses relv ja laskemoon on.

(43) Käesoleva paragrahvi lõike 2 punktis 4 nimetatud relva ja laskemoona hävitamise korraldab Politsei- ja Piirivalveamet või Kaitsepolitseiamet.ˮ;

56) paragrahvi 83 lõige 7 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

ˮ(7) Relv ja laskemoon hävitatakse ametiasutuse peadirektori volitatud ametniku juuresolekul. Hävitamise juurde võib kutsuda relvaomaniku või -valdaja, samuti muu ametiasutuse esindaja.ˮ;

57) paragrahvi 83 lõike 8 kolmas lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

ˮAktile kirjutavad alla relva või laskemoona hävitamise juures viibinud isikud.ˮ;

58) paragrahvi 891 pealkiri ja lõige 1 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

ˮ§ 891. Relva, tulirelva olulise osa või laskemoona käitlemise nõuete ning nende arvestuse ja registreerimise korra või nõuetele mittevastava laskekõlbmatu relva käitlemise nõuete rikkumine

(1) Relva, tulirelva olulise osa või laskemoona kandmise, hoidmise, üleandmise, valmistamise, ümbertegemise, parandamise, müümise, laenutamise, veo või käitlemise muude nõuete või nende arvestuse või registreerimise korra või nõuetele mittevastava laskekõlbmatu relva käitlemise nõuete rikkumise eest –
karistatakse rahatrahviga kuni 300 trahviühikut või arestiga.ˮ;

59) seadust täiendatakse normitehnilise märkusega järgmises sõnastuses:

ˮNõukogu direktiiv 91/477/EMÜ relvade omandamise ja valduse kontrolli kohta (EÜT L 256, 13.09.1991, lk 51–58), muudetud direktiiviga 2008/51/EÜ (ELT L 179, 08.07.2008, lk 5–11).ˮ.

§ 2. Kaitseliidu seaduse muutmine

Kaitseliidu seaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 46 pealkiri muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

ˮ§ 46. Tegevliikme relva ja laskemoona soetamineˮ;

2) paragrahvi 46 täiendatakse lõigetega 6 ja 7 järgmises sõnastuses:

ˮ(6) Teave tegevliikme relva, selle mudeli, kaliibri ja numbri kohta kantakse Kaitseliidu relvaloale.

(7) Tegevliikmel on õigus soetada Kaitseliidu relvaloal märgitud tegevliikme relvale laskemoona. Soetatava laskemoona kogus ei või ületada relvaseaduse § 46 lõikes 5 sätestatud kogust.ˮ;

3) paragrahvi 52 lõikes 6 asendatakse sõna ˮjahirelvaleˮ sõnaga ˮjahitulirelvaleˮ.

§ 3. Riigilõivuseaduse muutmine

Riigilõivuseaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 41 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

ˮRiigilõivu tasumisest on vabastatud:

1) laskespordiga tegelev spordiorganisatsioon, mis on Eestis registreeritud ja mille põhiülesanne on laskespordi edendamine, sporditulirelva ja selle laskemoona omamiseks, valdamiseks, edasitoimetamiseks ning veoks vajalike, käesoleva seaduse §-des 263–267 nimetatud toimingute eest;

2) isik, keda seaduses sätestatud korras on autasustatud nimelise tulirelvaga, nimelisele tulirelvale relvaloa väljastamise eest;

3) välisriigi kodanikust diplomaatilise või konsulaaresinduse töötaja, samuti välisriigi ametliku delegatsiooni või sellega diplomaatilise tava kohaselt võrdsustatud delegatsiooni koosseisu kuuluv välisriigi kodanik ja teda saatev isik käesoleva seaduse §-des 263–267 nimetatud toiminguteks Välisministeeriumi taotlusel Politsei- ja Piirivalveameti ühekordse eriloa andmise eest.ˮ;

2) paragrahvid 263–267 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

ˮ§ 263. Relvaseaduse alusel loa andmine, selle vahetamine ja kehtivusaja pikendamine

(1) Relvasoetamisloa, relvaloa, paralleelrelvaloa, relvakandmisloa ja kollektsioneerimisloa väljastamise eest tasutakse riigilõivu 30 eurot.

(2) Relva lammutamise, relva laskekõlbmatuks muutmise ja relva laskekõlbmatusnõuetele vastavuse tuvastamise loa väljastamise eest tasutakse riigilõivu 15 eurot.

(3) Relvasoetamisloa ja kollektsioneerimisloa pikendamise ning kollektsioneerimisloale täiendavate andmete kandmise eest tasutakse riigilõivu 15 eurot.

(4) Relvaloa, paralleelrelvaloa ja relvakandmisloa vahetamise eest tasutakse riigilõivu 15 eurot.

§ 264. Relvaloa eksami ning relva käsitsemise ja laskeoskuse eksami vastuvõtmine

(1) Relvaseaduse § 35 lõikes 5 sätestatud relvaloa eksami vastuvõtmise eest tasutakse riigilõivu 30 eurot.

(2) Relvaseaduse § 35 lõikes 8 sätestatud relva käsitsemise ning laskeoskuse eksami vastuvõtmise eest tasutakse riigilõivu 15 eurot.

(3) Juriidilise isiku relvade ja laskemoona eest vastutava isiku või tema asendaja kandidaadi eksami vastuvõtmise eest tasutakse riigilõivu 30 eurot.

§ 265. Relvade Eestisse sisseveo ja Eestist väljaveo eriloa väljastamine

Eriloa väljastamise eest tulirelva või gaasirelva Eestisse sisseveoks või Eestist väljaveoks tasutakse riigilõivu 30 eurot iga relva kohta.

§ 266. Tulirelvade edasitoimetamine Euroopa Liidus

(1) Euroopa tulirelvapassi väljastamise eest tasutakse riigilõivu 15 eurot.

(2) Tulirelvade Euroopa Liidus edasitoimetamise eelloa ja loa väljastamise eest tasutakse riigilõivu 30 eurot iga tulirelva kohta.

(3) Tulirelvade kaubana vabasse ringlusesse lubamise eelloa väljastamise eest tasutakse riigilõivu 30 eurot iga tulirelva kohta.

§ 267. Relvade ja laskemoonaga seonduval tegevusalal tegevusloa andmine ning selle kehtivusaja pikendamine

Relvade ja laskemoonaga seonduval tegevusalal tegevusloa andmise ning selle kehtivusaja pikendamise eest tasutakse riigilõivu 260 eurot.ˮ.

§ 4. Strateegilise kauba seaduse muutmine

Strateegilise kauba seaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 1 lõike 2 punktis 1 asendatakse tekstiosa ˮrelvaseaduse § 59 lõikes 3ˮ tekstiosaga ˮrelvaseaduse § 59 lõikes 4ˮ;

2) paragrahvi 1 lõike 2 punkt 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

ˮ3) valitsusasutusele, kohaliku omavalitsuse üksuse organile ja asutusele, kohtuasutusele või sisekaitselisele rakenduskõrgkoolile kuuluvate või neile mõeldud teenistusrelvade ja laskemoona sisseveole – relvaseaduse või selle alusel kehtestatud õigusaktis sätestatud korras vormistatud valdkonna eest vastutava ministri loa alusel;ˮ;

3) paragrahvi 1 lõiget 2 täiendatakse punktiga 31 järgmises sõnastuses:

ˮ31) valitsusasutustele, kohaliku omavalitsuse üksuse organile ja asutusele, kohtuasutusele või sisekaitselisele rakenduskõrgkoolile kuuluvate või neile mõeldud teenistusrelvade ja laskemoona väljaveole kavatsusega sama kaup muutmata kujul tagasi tuua ning relvastatud pardasaatja või teise riigi ametniku ametirelva ja laskemoona sisseveole kavatsusega sama kaup muutmata kujul tagasi viia – relvaseaduse või selle alusel kehtestatud õigusaktis sätestatud korras vormistatud teatise alusel;ˮ;

4) paragrahvi 1 lõike 2 punkt 6 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

ˮ6) relvaseaduse alusel kehtestatud nõuetele vastavalt laskekõlbmatuks muudetud tsiviil- ja teenistusrelvale, mille kohta on väljastatud relvaseaduse § 782 lõikes 2 nimetatud tunnistus, ning relvale, mis on toodud relvaseaduses sätestatud korras laskekõlbmatusnõuetele vastavuse tuvastamisele.ˮ.

§ 5. Turvaseaduse muutmine

Turvaseaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 4 lõike 1 punkt 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

ˮ2) vallas- või kinnisvara, sealhulgas Eesti riigilippu kandva ning Eesti kohtu juures asuvasse laevakinnistusraamatusse kantud laeva valve ja kaitse;ˮ;

2) paragrahvi 7 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

ˮ(1) Vallas- ja kinnisvara, sealhulgas Eesti riigilippu kandva ning Eesti kohtu juures asuvasse laevakinnistusraamatusse kantud laeva valvamiseks ja kaitsmiseks seatakse sisse mehitatud või tehniline valve või mõlemad.ˮ;

3) paragrahvi 15 täiendatakse punktiga 11 järgmises sõnastuses:

ˮ11) Kui valvatav või kaitstav objekt on Eesti riigilippu kandev ning Eesti kohtu juures asuvasse laevakinnistusraamatusse kantud laev, esitatakse käesoleva paragrahvi punktis 1 sätestatud objekti aadressi ja nimetuse asemel Politsei- ja Piirivalveametile valvatava või kaitstava laeva nimi, laeva registrinumber, laeva omaniku nimi, isiku- või registrikood või isikukoodi puudumisel laeva omaniku sünniaeg ja aadress.ˮ;

4) paragrahvi 33 tekst loetakse lõikeks 1 ja paragrahvi täiendatakse lõikega 2 järgmises sõnastuses:

ˮ(2) Eesti riigilippu kandva ning Eesti kohtu juures asuvasse laevakinnistusraamatusse kantud laeva valvamisel ja kaitsmisel kohalduvad turvatöötajale meretöö seaduse §-des 14–15 sätestatud kohustused.ˮ;

5) paragrahvis 57 asendatakse sõna ˮpolitseiametnikˮ sõnaga ˮametiisikˮ.

§ 6. Seaduse jõustumine

Käesolev seadus jõustub 2015. aasta 1. aprillil.

Eiki Nestor
Riigikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json