Teksti suurus:

Surveseadmele, aerosooliballoonile ja gaasiballoonile esitatavad nõuded ja nende nõuetele vastavuse tõendamise kord

Väljaandja:Majandus- ja taristuminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.06.2015
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:21.02.2019
Avaldamismärge:RT I, 04.03.2015, 31

Surveseadmele, aerosooliballoonile ja gaasiballoonile esitatavad nõuded ja nende nõuetele vastavuse tõendamise kord1

Vastu võetud 27.02.2015 nr 18

Määrus kehtestatakse toote nõuetele vastavuse seaduse § 5 lõike 4 ning Vabariigi Valitsuse 26. augusti 2010. a määruse nr 123 „Volituste andmine tootele nõuete ja vastavushindamise korra kehtestamiseks ning turujärelevalveasutuse määramiseks” § 1 lõike 1 punkti 6 ja lõike 2 alusel.

§ 1.   Surveseadmele esitatavad nõuded

  (1) Surveseadmed, millele kohaldub Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2014/68/EL surveseadmete turul kättesaadavaks tegemist käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta (ELT L 189, 27.06.2014, lk 164–259), peavad vastama nimetatud direktiivist tulenevatele nõuetele ja nende nõuetele vastavust tuleb tõendada direktiivis ettenähtud korras.

  (2) Lihtsad surveseadmed, millele kohaldub Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2014/29/EL lihtsate surveanumate turul kättesaadavaks tegemist käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta (ELT L 96, 29.03.2014, lk 45–78), peavad vastama nimetatud direktiivist tulenevatele nõuetele ja nendele nõuetele vastavust tuleb tõendada direktiivis ettenähtud korras.

  (3) Transporditavad surveseadmed, millele kohaldub Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2010/35/EL transporditavate surveseadmete kohta ja millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiivid 76/767/EMÜ, 84/525/EMÜ, 84/526/EMÜ, 84/527/EMÜ ja 1999/36/EÜ (ELT L 165, 30.06.2010, lk 1–18), peavad vastama rahvusvahelistest konventsioonidest tulenevatele nõuetele ja nendele nõuetele vastavust tuleb tõendada direktiivis ettenähtud korras.

§ 2.   Aerosooliballoonile esitatavad nõuded

  Aerosooliballoonid peavad vastama Nõukogu direktiivi 75/324/EMÜ aerosoole käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta (EÜT L 147, 09.06.1975, lk 40–47) nõuetele ja nende nõuetele vastavust tuleb tõendada direktiivis ettenähtud korras.

§ 3.   Turujärelevalveasutus

  Käesoleva määruse nõuete täitmise üle teeb järelevalvet Tehnilise Järelevalve Amet.

§ 4.   Määruse ülemineku- ja rakendussätted

  (1) Surveseadet, mille nõuetele vastavus on tõendatud enne 2015. aasta 1. juulit Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 97/23/EÜ surveseadmeid käsitlevate liikmesriikide õigusnormide ühtlustamise kohta (EÜT L 181, 09.07.1997, lk 1–55) kohaselt, võib turule lasta ka pärast käesoleva määruse jõustumist.

  (2) Surveseadet, mille nõuetele vastavus on tõendatud enne 2016. aasta 20. aprilli Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2009/105/EÜ lihtsate surveanumate kohta (ELT L 264, 08.10.2009, lk 12–29) kohaselt, võib turule lasta ka pärast käesoleva määruse jõustumist.

  (3) Keelatud on gaasidega täita ja turul kättesaadavaks teha balloone, mis ei vasta Euroopa nõukogu direktiivide 76/767/EMÜ surveanumaid ja nende kontrollimise meetodeid käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühissätete ühtlustamise kohta (EÜT L 262, 27.09.1976, lk 153–168), 84/525/EMÜ õmbluseta terasgaasiballoone käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta (EÜT L 300, 19.11.1984, lk 1–19), 84/526/EMÜ õmbluseta legeerimata alumiiniumist ja alumiiniumsulamitest gaasiballoone käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta (EÜT L 300, 19.11.1984, lk 20–47), 84/527/EMÜ keevitatud legeerimata terasest gaasiballoone käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta (EÜT L 300, 19.11.1984, lk 48–71), 1999/36/EÜ transporditavate surveseadmete kohta (EÜT L 138, 1.6.1999, lk 20–56) või Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2010/35/EL nõuetele. Eeltoodud nõuetele mittevastavate balloonide kasutusele võtmine on alates 2015. aasta 1. juulist keelatud.

  (4) Kui kasutuses oleva ballooni nõuetele vastavus ei ole tõendatud direktiivide 76/767/EMÜ, 1999/36/EÜ või 2010/35/EL kohaselt, võib sellist ballooni täita ja turul kättesaadavaks teha, kui balloon on tehniliselt korras ja selle vastavushindamise tähtaeg ei ole möödunud. Sellise ballooni järgmine vastavushindamine tehakse direktiivi 2010/35/EL kohaselt ja balloon märgistatakse Pii-märgiga.

§ 5.   Määruse muutmine

  Majandus- ja kommunikatsiooniministri 30. oktoobri 2006. a määruse nr 90 „Vedelgaasi ohutusnõuded” § 56 lõige 3 tunnistatakse kehtetuks.

§ 6.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  Majandus- ja kommunikatsiooniministri 7. mai 2004. a määrus nr 129 „Nõuded surveseadmele ning selle nõuetele vastavuse hindamise ja tõendamise kord” tunnistatakse kehtetuks.

§ 7.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 2015. aasta 1. juunil.


1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2014/68/EL surveseadmete turul kättesaadavaks tegemist käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta (ELT L 189, 27.6.2014, lk 164–259); Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2014/29/EL lihtsate surveanumate turul kättesaadavaks tegemist käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta (ELT L 96, 29.3.2014, lk 45–78); Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2010/35/EL transporditavate surveseadmete kohta ja millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiivid 76/767/EMÜ, 84/525/EMÜ, 84/526/EMÜ, 84/527/EMÜ ja 1999/36/EÜ (ELT L 165, 30.6.2010, lk 1–18); Nõukogu direktiiv 75/324/EMÜ aerosoole käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta (EÜT L 147, 9.6.1975, lk 40–47).

Urve Palo
Majandus- ja taristuminister

Merike Saks
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json