Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 10. detsembri 2009. a määruse nr 186 „Keskkonnaministeeriumi põhimäärus” muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:07.03.2015
Avaldamismärge:RT I, 04.03.2015, 32

Vabariigi Valitsuse 10. detsembri 2009. a määruse nr 186 „Keskkonnaministeeriumi põhimäärus” muutmine

Vastu võetud 27.02.2015 nr 20

Määrus kehtestatakse Vabariigi Valitsuse seaduse § 42 lõike 1 alusel.

Vabariigi Valitsuse 10. detsembri 2009. a määruses nr 186 „Keskkonnaministeeriumi põhimäärus” tehakse järgmised muudatused:

1) määruses asendatakse sõna „ametiisik” sõnadega „ametnik ja töötaja” vastavas käändes;

2) paragrahvi 4 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Ministeeriumi dokumendiplankidel kasutatakse väikest riigivappi.”;

3) paragrahvi 4 lõige 3 sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Ministeeriumi dokumendiplanke kasutavad oma pädevuse piires minister, kantsler, asekantsler ja osakonnajuhataja.”;

4) paragrahvi 4 lõige 5 tunnistatakse kehtetuks;

5) paragrahvi 10 punkt 1 sõnastatakse järgmiselt:

„1) juhib ministeeriumi ja korraldab ministeeriumi valitsemisalasse kuuluvaid küsimusi Vabariigi Valitsuse seaduse § 3 lõikes 2 nimetatud peaministri korraldusega määratud pädevuse ja vastutusvaldkonna piires;”;

6) paragrahvi 10 punkt 17 sõnastatakse järgmiselt:

„17) kinnitab ministeeriumi ja valitsemisala valitsusasutuste põhimäärused, asjaajamise ja töökorralduse või annab volituse kantslerile ministeeriumi asjaajamise ja töökorralduse kehtestamiseks;”;

7) paragrahvi 10 täiendatakse punktiga 171 järgmises sõnastuses:

„171) kehtestab ministeeriumi ja valitsemisala valitsusasutuste teenistuskohtade koosseisu ja liigituse teenistusgruppideks või annab volituse kantslerile ministeeriumi teenistuskohtade koosseisu ja liigituse teenistusgruppideks kehtestamiseks ja ametiasutuse juhile valitsusasutuse teenistuskohtade koosseisu ja liigituse teenistusgruppideks kehtestamiseks ministri käskkirjaga kinnitatud teenistuskohtade koosseisu arvu piires;”;

8) paragrahvi 10 punkt 18 sõnastatakse järgmiselt:

„18) moodustab, korraldab ümber ja lõpetab ministeeriumi hallatavad riigiasutused, kinnitab nende põhimäärused, eelarved ja teenistuskohtade koosseisu ning määrab struktuuri, asjaajamise ja töökorralduse, kui seaduse või Vabariigi Valitsuse määrusega ei ole sätestatud teisiti;”.

Taavi Rõivas
Peaminister

Mati Raidma
Keskkonnaminister

Heiki Loot
Riigisekretär

/otsingu_soovitused.json