Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 12. novembri 1996. a määruse nr 284 „Kultuuriministeeriumi põhimääruse kinnitamine” muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:07.03.2015
Avaldamismärge:RT I, 04.03.2015, 34

Vabariigi Valitsuse 12. novembri 1996. a määruse nr 284 „Kultuuriministeeriumi põhimääruse kinnitamine” muutmine

Vastu võetud 27.02.2015 nr 23

Määrus kehtestatakse Vabariigi Valitsuse seaduse § 42 lõike 1 alusel.

Vabariigi Valitsuse 12. novembri 1996. a määrusega nr 284 kinnitatud „Kultuuriministeeriumi põhimääruses” tehakse järgmised muudatused:

1) punkti 7 alapunkt 3 sõnastatakse järgmiselt:

„3) korraldab, koordineerib ja suunab etenduskunstide, muusika, kirjanduse ja kirjastustegevuse, kujutava ja rakenduskunsti, disaini, loomemajanduse, audiovisuaal- ja meedia, muuseumide, raamatukogunduse, rahvakultuuri ja vaimse kultuuripärandi, muinsuskaitse, spordi ja kehakultuuri ning lõimumise valdkonna arendamist ja probleemide lahendamist;”;

2) punkti 7 alapunktid 4 ja 171 tunnistatakse kehtetuks;

3) 3. osa pealkiri sõnastatakse järgmiselt:

III. Minister”;

4) punkt 8 sõnastatakse järgmiselt:

8. Minister juhib ministeeriumi ja korraldab ministeeriumi valitsemisalasse kuuluvaid küsimusi Vabariigi Valitsuse seaduse § 3 lõikes 2 nimetatud peaministri korraldusega määratud pädevuse ja vastutusvaldkonna piires.”;

5) punkti 9 alapunkt 1 tunnistatakse kehtetuks;

6) punkti 9 alapunkt 6 sõnastatakse järgmiselt:

„6) nimetab seadusega ettenähtud korras ametisse ja vabastab ametist ministeeriumi valitsemisalas oleva valitsusasutuse juhi ja ministeeriumi asekantsleri ning ministeeriumi osakonnajuhataja või sõlmib ja lõpetab temaga töölepingu või volitab selleks kantslerit, sõlmib ja lõpetab kantsleri ettepanekul töölepingu ministeeriumi hallatava riigiasutuse juhiga, määrab distsiplinaarkaristusi enda poolt ametisse nimetatavatele ametnikele või hoiatab neid töökohustuse rikkumise korral ning otsustab neile ergutuste kohaldamise, sealhulgas lisatasu maksmise, kui seadusega ei ole sätestatud teisiti;”;

7) punkti 9 alapunkt 8 sõnastatakse järgmiselt:

„8) sõlmib ja lõpetab töölepingu ministrile vahetult alluva nõunikuga ning määrab tema ülesanded;”;

8) punkti 9 alapunkt 18 sõnastatakse järgmiselt:

„18) kinnitab ministeeriumi valitsemisala eelarve liigenduse vastavalt riigieelarve seadusele ning kontrollib selle täitmist;”;

9) punkti 13 alapunkt 7 sõnastatakse järgmiselt:

„7) teeb ministrile ettepaneku ministeeriumi osakonnajuhataja teenistusse võtmiseks ja teenistusest vabastamiseks või temaga töölepingu sõlmimiseks ja lõpetamiseks ning ministeeriumi asekantsleri teenistusest vabastamiseks;”;

10) punkti 13 alapunkt 14 tunnistatakse kehtetuks;

11) punkti 191 alapunkt 7 sõnastatakse järgmiselt:

„7) korraldab etenduskunstide, muusika, kirjanduse ja kirjastustegevuse, kujutava ja rakenduskunsti, audiovisuaal- ja meedia valdkonna, disaini ning loomemajanduse arenguks vajalike tingimuste loomist;”;

12) punkti 27 alapunkt 1 sõnastatakse järgmiselt:

„1) kunstide osakonnal – etenduskunstide, muusika, kirjanduse ja kirjastustegevuse, kujutava ja rakenduskunsti, audiovisuaal- ja meedia valdkonna, arhitektuuri, disaini ja loomemajanduse ning kultuurilise huvitegevuse probleemide analüüsimine, ettepanekute tegemine nende valdkondade arengu tagamise kohta ja vastavate õigusaktide eelnõude ettevalmistamine;”;

13) punkti 27 alapunktist 4 jäetakse välja sõnad „, loomemajanduse arendamine”;

14) punkt 291 sõnastatakse järgmiselt:

291. Ministri nõunik allub vahetult ministrile, kes sõlmib ja lõpetab temaga töölepingu. Ministri nõunik võetakse tööle ministri volituste ajaks.”.

Taavi Rõivas
Peaminister

Urve Tiidus
Kultuuriminister

Heiki Loot
Riigisekretär

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json