Teksti suurus:

Advokatuuriseaduse muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:14.03.2016
Avaldamismärge:RT I, 04.03.2016, 1

Välja kuulutanud
Vabariigi President
01.03.2016 otsus nr 748

Advokatuuriseaduse muutmise seadus

Vastu võetud 25.02.2016

Advokatuuriseaduses tehakse järgmised muudatused:

1) seadust täiendatakse §-ga 61 järgmises sõnastuses:

§ 61. Otsuste ja teadete kättetoimetamine

Advokatuuri edastatud otsused ja teated loetakse advokaadile kättetoimetatuks, kui need on saadetud käesoleva seaduse § 44 lõike 6 alusel advokatuuri veebilehel avaldatud elektronposti aadressil.”;

2) paragrahvi 9 punkt 6 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„6) lahendab advokatuuri juhatuse otsuste ja esimehe toimingute peale esitatud kaebusi, kui seda nõuab vähemalt üks kümnendik advokatuuri liikmetest;”;

3) paragrahvi 9 punkt 9 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„9) kehtestab advokatuuri liikmemaksu maksmise tingimused ja korra ning liikmemaksu suuruse, samuti muude tasude maksmise ja kulude hüvitamise tingimused ja korra ning tasu suuruse;”;

4) paragrahvi 141 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Advokatuuri tegevust rahastatakse advokatuuri liikmemaksust ja muudest tasudest. Riigi õigusabi osutamist ja korraldamist rahastatakse seaduses sätestatud korras riigieelarvest.”;

5) paragrahvi 21 lõike 3 punkt 3 tunnistatakse kehtetuks;

6) seadust täiendatakse §-ga 221 järgmises sõnastuses:

§ 221. Emeriitadvokaat

(1) Emeriitadvokaadi nimetuse võib anda vanaduspensioniealiseks saanud, advokatuurist välja arvatud isikule.

(2) Nimetuse andmine ja emeriitadvokaadi staatus sätestatakse advokatuuri kodukorras.”;

7) paragrahvi 23 lõike 1 punkt 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„2) kelle elukoht on Eestis või kes on Eesti, Euroopa Liidu muu liikmesriigi, Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriigi või Šveitsi kodanik;”;

8) paragrahvi 31 pealkiri muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

§ 31. Advokaadieksam ja tasu”;

9) paragrahvi 31 täiendatakse lõikega 5 järgmises sõnastuses:

„(5) Advokaadieksami ja korduseksami sooritamise tasu ei või olla suurem kui 300 eurot. Korduseksami sooritamine on alati tasuline.”;

10) paragrahv 34 tunnistatakse kehtetuks;

11) paragrahvi 341 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Advokaat on kohustatud läbima perioodilise õigusalase täiendusõppe. Juhatus võib vabastada isiku täiendusõppe kohustusest arvestusperioodil, kui ta on kaitsnud advokaadi kutsetööga seotud erialal doktori- või magistrikraadi.”;

12) paragrahvi 341 lõiked 3 ja 4 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Advokaat, kelle viimasest sooritatud advokaadieksamist on möödunud viis aastat (edaspidi hindamisperiood), on kohustatud hiljemalt 15 päeva pärast hindamisperioodi lõppemist esitama kutsesobivuskomisjonile andmed tema poolt hindamisperioodi jooksul läbitud täiendusõppe kohta.

(4) Kutsesobivuskomisjon teeb vähemalt kolm kuud enne käesoleva paragrahvi lõikes 3 ettenähtud hindamisperioodi lõppemise tähtpäeva saabumist selle advokaadile teatavaks ning selgitab, millised andmed peab advokaat kutsesobivuse hindamiseks esitama.”;

13) paragrahvi 341 lõiked 6 ja 7 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

„(6) Kui advokaat ei ole hindamisperioodi jooksul ennast nõutavas mahus või ettenähtud viisil erialaselt täiendanud või määratud tähtpäevaks kutsesobivuskomisjonile täiendusõppe kohta andmeid esitanud, korraldab kutsesobivuskomisjon tema erialaste teadmiste kontrollimiseks hindamise. Hindamine toimub üheksa kuu jooksul hindamisperioodi lõppemisest arvates. Otsus kutsesobivuse hindamise tähtpäeva kohta tehakse advokaadile teatavaks vähemalt üks kuu ette.

(7) Kutsesobivuskomisjon teeb hindamisele ilmumata jätnud või hindamise tulemusena advokaaditegevuseks sobimatuks arvatud advokaadile teatavaks otsuse uue hindamise aja kohta vähemalt üks kuu enne uue hindamise toimumist. Uus hindamine toimub üheksa kuu jooksul pärast hindamisele ilmumata jätmist või hindamise tulemusena advokaaditegevuseks sobimatuks arvamist.”;

14) paragrahvi 341 täiendatakse lõikega 61 järgmises sõnastuses:

„(61) Hindamise ja uue hindamise korraldamise tasu ei või olla suurem kui 300 eurot. Uue hindamise korraldamine on alati tasuline.”;

15) paragrahvi 35 lõike 1 sissejuhatav lauseosa muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Advokatuuri liikmesuse võib peatada juhatuse otsusega, kui isik:”;

16) paragrahvi 35 lõike 1 punkt 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„2) astub avalikku teenistusse või asub töö- või teenistuslepingu alusel tööle ülikooli õigusteaduse õppekava täitmist nõudval ameti- või töökohal, tingimusel et tööandja tegevusalaks ja töö sisuks ei ole õigusteenuse osutamine kolmandatele isikutele;”;

17) paragrahvi 35 lõike 1 punkt 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„4) on nimetatud Vabariigi Valitsuse või Euroopa Komisjoni liikmeks.”;

18) paragrahvi 35 täiendatakse lõigetega 11 ja 12 järgmises sõnastuses:

„(11) Advokatuuri liikmesuse peatamise tähtaja otsustab juhatus. Liikmesust ei saa korraga peatada kauemaks kui viieks aastaks. Liikmesuse peatamist võib pikendada samal alusel ühe korra, kuid mitte pikemaks perioodiks kui täiendavaks viieks aastaks.

(12) Kui advokatuuri liikmesus on peatatud seoses isiku valimisega või nimetamisega käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 3 või 4 nimetatud ametisse, peatatakse advokatuuri liikmesus ametiaja lõpuni. Kui advokatuuri liikmesus on peatatud seoses isiku astumisega avalikku teenistusse, peatatakse advokatuuri liikmesus kas tähtajatult või lepingust tuleneva tähtaja lõpuni.”;

19) paragrahvi 35 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Advokaadi kutsetegevuse võib täielikult või osaliselt oma otsusega peatada juhatus, kui isik on kriminaalasjas kahtlustatav või süüdistatav.”;

20) paragrahvi 35 lõiget 4 täiendatakse teise lausega järgmises sõnastuses:

„Vajaduse korral taastab juhatus advokatuuri liikmesuse aukohtumenetluse läbiviimiseks.”;

21) paragrahvi 35 täiendatakse lõikega 41 järgmises sõnastuses:

„(41) Liikmesuse peatamine ei vabasta isikut käesoleva seaduse §-s 341 sätestatud täiendusõppe kohustusest, välja arvatud isiku astumise korral avalikku teenistusse, valimisel Riigikogu või Euroopa Parlamendi liikmeks või Vabariigi Presidendiks või nimetamisel Vabariigi Valitsuse või Euroopa Komisjoni liikmeks. Lisaks on täiendusõppe kohustusest vabastatud isik, kelle liikmesus on peatatud tervise tõttu või rasedus- ja sünnituspuhkuse ning lapsehoolduspuhkuse ajaks.”;

22) paragrahvi 35 täiendatakse lõikega 7 järgmises sõnastuses:

„(7) Advokaat, kelle liikmesus või kutsetegevus on peatatud, maksab liikmemaksu üks kümnendik liikmemaksu määrast. Juhatus võib põhjendatud juhtudel isiku avalduse alusel isiku liikmemaksu maksmise kohustusest vabastada.”;

23) paragrahvi 36 lõike 1 punkt 2 tunnistatakse kehtetuks;

24) paragrahvi 36 lõiget 1 täiendatakse punktiga 41 järgmises sõnastuses:

„41) advokaadi liikmesus advokatuuris on olnud peatatud käesoleva seaduse § 35 lõike 1 alusel ja advokaat ei ole esitanud avaldust liikmesuse taastamiseks peatatud liikmesuse perioodi lõpuks;”;

25) paragrahvi 38 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Advokatuurist väljaarvamise või väljaheitmise korral jäävad advokaadi kutsetegevusega seotud dokumendid ja muudel teabekandjatel olev informatsioon advokaadiühingule. Kui väljaheidetu või väljaarvatu oli advokaadiühingu ainus aktsionär või osanik või kui ta tegutses füüsilisest isikust ettevõtjana, tagab väljaheidetud või väljaarvatud advokaat nimetatud dokumentide ja teabekandjate säilimise arhiivis. Vajaduse korral antakse nimetatud dokumendid ja teabekandjad üle advokatuuri juhatusele.”;

26) paragrahvi 46 lõike 2 punkt 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„3) andma oma tegevuse kohta juhatusele või juhatuse määratud isikule seletusi;”;

27) paragrahvi 48 täiendatakse lõikega 4 järgmises sõnastuses:

„(4) Tõendit advokaadi kutsekindlustuse kohta säilitatakse advokatuuris.”;

28) paragrahvi 52 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Advokaadiühingu või füüsilisest isikust ettevõtjana tegutseva advokaadi ärinimes peab sisalduma sõna „advokaadibüroo” või „advokaat”. Advokatuuri juhatus kontrollib vajaduse korral, et advokaadiühingu ärinimi vastaks äriseadustiku §-s 12 sätestatud nõuetele ega oleks kliente eksitav. Advokatuuri juhatus võib kohustada advokaadiühingut muutma ärinime.”;

29) paragrahvi 59 senine tekst loetakse lõikeks 1 ja paragrahvi täiendatakse lõikega 2 järgmises sõnastuses:

„(2) Kui advokaadibüroo ei ole avatud tavapärastel tööaegadel, siis peab advokaadibüroo pidaja tagama, et advokaadibüroo asukohas oleks nähtaval kohal teave advokaatide vastuvõtuaegade kohta ning et teave oleks avaldatud advokaadibüroo või advokatuuri veebilehel.”;

30) paragrahvi 66 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Advokatuuri assotsieerunud liikmena (edaspidi assotsieerunud liige) tegutsemise õigus antakse avalduse alusel isikule, kes soovib Eestis alaliselt tegutseda, kes on Euroopa Liidu liikmesriigi kodanik ja kellel on õigus tegutseda Euroopa Liidu liikmesriigis täieõigusliku advokaadina.”;

31) seadust täiendatakse §-ga 824 järgmises sõnastuses:

§ 824. Paragrahvi 35 lõike 7 rakendamise erisus

Isikule, kelle liikmesus või kutsetegevus on peatatud enne käesoleva paragrahvi jõustumist, kohaldatakse käesoleva seaduse § 35 lõiget 7 alates 2018. aasta 1. märtsist.”.

Eiki Nestor
Riigikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json