Teksti suurus:

COVID-19 puhangust tingitud erakorraline toetus põllumajandustootjale

Väljaandja:Maaeluminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:07.03.2021
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2021
Avaldamismärge:RT I, 04.03.2021, 10

COVID-19 puhangust tingitud erakorraline toetus põllumajandustootjale

Vastu võetud 02.03.2021 nr 22

Määrus kehtestatakse maaelu ja põllumajandusturu korraldamise seaduse § 11 lõike 1 ja § 18 lõike 1 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.  Määruse reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse põllumajandustootjale COVID-19 puhangust tingitud erakorralise toetuse (edaspidi toetus) andmise ja kasutamise tingimused ning kord.

§ 2.  Riigiabi

  (1) Toetus on riigiabi Euroopa Komisjoni 19. märtsi 2020. a teatise „Riigiabi ajutine raamistik majanduse toetamiseks praeguse COVID-19 puhangu kontekstis” (ELT C 91 I, 20.03.2020, lk 1–9) (edaspidi riigiabi ajutine raamistik) osa 3.1 tähenduses.

  (2) Kui riigiabi ajutises raamistikus sätestatud riigiabi määr toetuse taotleja kohta on täitunud, antakse toetust vähese tähtsusega abina komisjoni määruse (EL) nr 1408/2013, milles käsitletakse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklite 107 ja 108 kohaldamist vähese tähtsusega abi suhtes põllumajandussektoris (ELT L 352, 24.12.2013, lk 9–17), tähenduses.

2. peatükk Toetuse saamiseks esitatavad nõuded ning toetuse määr ja suurus 

§ 3.  Toetatav tegevus

  (1) Toetust antakse COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse puhangust tekkinud majandusliku kahju osaliseks hüvitamiseks põllumajanduslikus tegevusvaldkonnas, mida koroonaviiruse puhang on negatiivselt mõjutanud.

  (2) Määruse alusel toetatakse järgmisi tegevusvaldkondi, mida COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse puhang on negatiivselt mõjutanud:
  1) piimatõugu lehma kasvatus;
  2) seakasvatus;
  3) lamba- ja kitsekasvatus;
  4) aiandus;
  5) vutikasvatus.

  (3) Toetust antakse järgmiselt:
  1) piimatõugu lehma kohta;
  2) sea, välja arvatud emise kohta;
  3) emise kohta;
  4) ute ja emakitse kohta;
  5) kartuli puhul hektari kohta;
  6) maasika puhul hektari kohta;
  7) lill-, spargel- ja peakapsa, porgandi ja söögipeedi (edaspidi köögivili) puhul hektari kohta;
  8) vuti kohta.

  (4) Toetust antakse lõike 3 punktis 4 nimetatud ute või emakitse kohta, kes oli 2020. aasta 31. detsembri seisuga põllumajandusloomade registri andmetel vähemalt ühe aasta vanune või poeginud.

  (5) Toetust antakse sea, välja arvatud emise kohta vaid juhul, kui taotleja ei pidanud 2020. aasta 31. detsembri seisuga põllumajandusloomade registri andmetel emiseid.

§ 4.  Nõuded taotlejale

  (1) Toetust võib taotleda füüsilisest isikust ettevõtja või juriidiline isik, kes tegeleb põllumajandustoodete esmatootmisega (edaspidi koos taotleja).

  (2) Toetust antakse taotlejale, kes:
  1) pidas 2020. aasta 31. detsembri seisuga põllumajandusloomade registri andmetel vähemalt nelja piimatõugu lehma;
  2) pidas 2020. aasta 31. detsembri seisuga põllumajandusloomade registri andmetel vähemalt ühte emist;
  3) pidas 2020. aasta 31. detsembri seisuga põllumajandusloomade registri andmetel vähemalt 20 siga, välja arvatud emist;
  4) pidas 2020. aasta 31. detsembri seisuga põllumajandusloomade registri andmetel vähemalt viit utte või emakitse;
  5) kasvatas 2020. aastal kartulit vähemalt ühel hektaril;
  6) kasvatas 2020. aastal köögivilja kokku vähemalt ühel hektaril;
  7) kasvatas 2020. aastal maasikaid vähemalt ühel hektaril;
  8) pidas 2020. aasta 1. detsembri seisuga vähemalt 100 vutti ning kes on 2020. aasta 1. detsembri seisuga esitanud loomatauditõrje seaduse alusel majandustegevusteate vuttide pidamise kohta toodangu turustamise eesmärgil.

  (3) Taotleja suhtes ei ole algatatud likvideerimismenetlust ning ta ei tohi olla raskustes olev ettevõtja riigiabi ajutise raamistiku punkti 22 alapunktis c sätestatud tingimustel.

  (4) Taotleja taotluse esitamisele vahetult eelnenud kahe majandusaasta aruanded peavad olema taotluse esitamise ajaks registrile esitatud, kui majandusaasta aruande registrile esitamine on õigusaktide kohaselt nõutav. Kui taotleja taotluse esitamisele vahetult eelnenud majandusaasta aruande registrile esitamise tähtaeg ei ole taotluse esitamise ajaks saabunud, võetakse määruses sätestatud nõuetele vastavuse hindamiseks aluseks sellele majandusaastale vahetult eelnenud majandusaasta aruanne.

§ 5.  Toetuse ühikumäär ja toetuse suuruse arvutamine

  (1) Toetuse ühikumäära § 3 lõikes 3 nimetatud põllumajanduslooma või hektari kohta otsustab Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet (edaspidi PRIA), arvestades toetuse andmiseks eraldatud rahalisi vahendeid ja nende jaotust tegevusvaldkondade ja vajaduse korral põllumajanduskultuuride vahel ning nende tegevusvaldkondade kõikide nõuetekohaste põllumajandusloomade või hektarite arvu.

  (2) Toetuse ühikumäär § 3 lõike 3 punktis 3 nimetatud emise kohta on 221 eurot.

  (3) Toetuse maksimaalne suurus ühe taotleja kohta riigiabina antava toetuse puhul on riigiabi ajutise raamistiku punkti 23 alapunkti a kohaselt 225 000 eurot.

  (4) Lõike 3 kohaldamisel loetakse üheks ettevõtjaks taotlejaga konkurentsiseaduse § 2 lõike 4 tähenduses valitseva mõju kaudu üksteisega seotud ettevõtjad.

  (5) Toetuse suurus ühe taotleja kohta vähese tähtsusega abina antava toetuse puhul ei tohi koos jooksva majandusaasta ja sellele eelnenud kahe majandusaasta jooksul antud põllumajandusliku vähese tähtsusega abiga ületada 25 000 eurot.

  (6) Lõike 5 kohaldamisel loetakse üheks ettevõtjaks isikud komisjoni määruse (EL) nr 1408/2013 artikli 2 lõike 2 tähenduses.

  (7) Lõigete 3 ja 5 rakendamisel võetakse arvesse asjakohaseid kumuleerimisreegleid.

  (8) Põllumajandusloomade puhul arvutatakse toetuse suurus nende põllumajandusloomade arvu alusel, keda taotleja pidas § 4 lõikes 2 sätestatud kuupäeva seisuga.

  (9) Kartuli, maasika ja köögivilja puhul arvutatakse toetuse suurus nende hektarite alusel, millel taotleja 2020. aastal kasvatas kartulit, maasikat või köögivilja.

  (10) Vuttide puhul arvutatakse toetuse suurus nende vuttide arvu alusel, kelle suhtes on 2020. aasta 1. detsembri seisuga tehtud jõudluskontroll. Nende vuttide puhul, kelle suhtes jõudluskontrolli tehtud ei ole, arvutatakse toetuse suurus 2020. aasta 1. detsembri seisuga selle toetuse menetlemise käigus kindlaks tehtud vuttide arvu alusel.

3. peatükk Toetuse taotlemine, taotluse menetlemine ja toetuse maksmine 

§ 6.  Taotluse esitamine

  (1) Toetuse saamiseks esitab taotleja ajavahemikul 15. kuni 22. märts 2021 PRIA e-teenuse keskkonna kaudu PRIA-le taotluse, milles sisalduvad järgmised andmed:
  1) haldusmenetluse seaduse § 14 lõike 3 punktides 1–4 nimetatud andmed;
  2) taotleja registrikood;
  3) tegevusvaldkond, milles tekkinud majandusliku kahju osaliseks hüvitamiseks toetust taotletakse;
  4) katastriüksuse, millel paikneb taotleja kartuli-, köögivilja- või maasikapõld, katastritunnus ja põllu number ning pindala 2020. aastal 0,01 hektari täpsusega, mille kohta ta toetust taotleb, kui taotleja ei ole selle põllu kohta 2020. aastal esitanud pindalatoetuste taotlust, ning köögiviljapõllul kasvatatud põllumajanduskultuuri nimetus;
  5) teave selle kohta, kas taotleja on autonoomne ettevõtja, partnerettevõtja või seotud ettevõtja;
  6) teave taotleja kontserni liikmete ja taotleja üle lepingu või muul alusel valitsevat mõju omava ettevõtja kohta;
  7) teave taotleja olemasolevate töötajate arvu kohta;
  8) taotleja nõusolek saada toetust vähese tähtsusega abina § 2 lõikes 2 sätestatud juhul.

  (2) Taotleja võib esitada taotluse ühes või mitmes § 3 lõikes 2 nimetatud põllumajanduslikus tegevusvaldkonnas tekkinud majandusliku kahju osaliseks hüvitamiseks.

§ 7.  Taotluse kontrollimine

  (1) PRIA kontrollib taotleja vastavust toetuse saamiseks esitatud nõuetele taotluse, muude dokumentide ja nendes toodud andmeid tõendavate dokumentide ja andmekogude alusel ning vajadusel kohapealse kontrolli käigus.

  (2) Pärast taotluse esitamise tähtpäeva esitab PRIA Maksu- ja Tolliametile toetust taotlenud füüsilisest isikust ettevõtjate nimekirja järgmiste andmete saamiseks:
  1) käibedeklaratsiooni andmed nende füüsilisest isikust ettevõtjate puhul, kes on käibemaksukohustuslased;
  2) tuludeklaratsiooni vormi E andmed nende füüsilisest isikust ettevõtjate puhul, kes peavad raamatupidamise seaduse kohaselt kassapõhist raamatupidamise arvestust ja kes ei ole käibemaksukohustuslased.

  (3) Maksu- ja Tolliamet edastab PRIA-le lõikes 2 nimetatud ettevõtjate taotluse esitamisele eelnenud kahe järjestikuse majandusaasta käibedeklaratsioonide või tuludeklaratsioonide vormi E andmed, mis on Maksu- ja Tolliametile esitatud või mille esitamise tähtpäev on saabunud.

  (4) Paragrahvi 5 lõikes 10 sätestatud vuttide arvu teeb kindlaks Põllumajandus- ja Toiduamet.

  (5) Põllumajandus- ja Toiduamet esitab PRIA-le taotluse rahuldamise otsuse tegemiseks vajalikud andmed, mille ta on saanud seaduses sätestatud ülesannete täitmise käigus.

  (6) Taotleja teeb PRIA-le teatavaks kõik taotluse rahuldamise otsuse tegemiseks vajalikud asjaolud.

§ 8.  Taotluse rahuldamine ja toetuse maksmine

  (1) PRIA teeb taotluse rahuldamise otsuse sellise aja jooksul, et toetusraha oleks võimalik kanda toetuse saaja arvelduskontole hiljemalt 30. juunil 2021. aastal, kuid mitte enne, kui Euroopa Komisjon on teinud põllumajandusliku riigiabi teatise kohta lubava otsuse.

  (2) PRIA teeb taotluse rahuldamata jätmise otsuse maaelu ja põllumajandusturu korraldamise seaduses sätestatud alustel.

  (3) Kui Euroopa Komisjoni otsusest tulenevalt muudetakse toetuse andmise tingimusi, antakse taotlejale tähtaeg taotluse toetuse andmise tingimustega kooskõlla viimiseks. Kui taotleja ei ole nõus taotlust muutma või ei tee seda määratud tähtaja jooksul, jäetakse taotlus rahuldamata.

  (4) Kui Euroopa Komisjon põllumajandusliku riigiabi andmiseks luba ei anna ja toetust ei ole võimalik anda vähese tähtsusega abina, jäetakse taotlus rahuldamata.

4. peatükk Rakendussätted 

§ 9.  Maaeluministri 18. jaanuari 2021. a määruse nr 6 „2021. aastal maaelu ja põllumajandusturu korraldamiseks antavad toetused” muutmine

Maaeluministri 18. jaanuari 2021. a määrust nr 6 „2021. aastal maaelu ja põllumajandusturu korraldamiseks antavad toetused” täiendatakse punktiga 7 järgmises sõnastuses:

„7) COVID-19 puhangust tingitud erakorraline toetus põllumajandustootjale.”.

§ 10.  Määruse kehtivus

  Määrus kehtib kuni 31. detsembrini 2021. aastal.

Urmas Kruuse
Maaeluminister

Tiina Saron
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json