Teksti suurus:

Loovisikute ja loomeliitude seaduse ning töövõimetoetuse seaduse muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:05.03.2022
Avaldamismärge:RT I, 04.03.2022, 1

Välja kuulutanud
Vabariigi President
02.03.2022 otsus nr 72

Loovisikute ja loomeliitude seaduse ning töövõimetoetuse seaduse muutmise seadus

Vastu võetud 23.02.2022

§ 1.  Loovisikute ja loomeliitude seaduse muutmine

Loovisikute ja loomeliitude seaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 16 pealkirja täiendatakse pärast sõna „taotlemise” sõnadega „ja maksmise”;

2) paragrahvi 16 lõige 1 tunnistatakse kehtetuks;

3) paragrahvi 16 lõike 2 punkt 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„3) ei ole saanud loometoetuse taotlemisele eelnenud kuul ega saa loometoetuse maksmise perioodil igas kuus tulumaksuga maksustatavat tulu rohkem kui pool käesoleva seaduse § 18 lõikes 5 nimetatud loometoetuse suurusest;”;

4) paragrahvi 16 lõige 3 tunnistatakse kehtetuks;

5) paragrahvi 19 lõiget 3 täiendatakse teise lausega järgmises sõnastuses:

„Kui vabakutseline loovisik on viimase kolme aasta jooksul olnud lapsehoolduspuhkusel või saanud vanemahüvitist või viibinud ajateenistuses, pikendatakse kolmeaastast perioodi vanemahüvitise saamise või lapsehoolduspuhkusel või ajateenistuses viibimise perioodi võrra.”;

6) paragrahvi 20 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Kui loometoetuse maksmine lõpetatakse käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud alustel, on vabakutseline loovisik kohustatud alusetult makstud loometoetuse tagastama.”;

7) seadust täiendatakse §-ga 234 järgmises sõnastuses:

§ 234. COVID-19 põhjustava viiruse leviku tõkestamiseks kehtestatud piirangutest tingitud erisus loometoetuse taotlemisel ja maksmisel 2022. aastal

(1) COVID-19 põhjustava viiruse leviku tõkestamiseks kehtestatud piirangutest tingitud olukorra tõttu ei kohaldata käesoleva seaduse 2022. aasta 23. veebruaril vastuvõetud redaktsiooni jõustumisest kuni 2022. aasta 31. detsembrini loovisiku suhtes käesoleva seaduse § 18 lõike 7 teises lauses sätestatud nõuet.

(2) Käesoleva seaduse 2022. aasta 23. veebruaril vastuvõetud redaktsiooni jõustumisest kuni 2022. aasta 31. detsembrini on vabakutselisel loovisikul õigus saada loometoetust ka juhul, kui ta on loometoetuse maksmisele eelnenud kuul või loometoetuse maksmise perioodil saanud käesoleva seaduse § 16 lõike 2 punktis 3 nimetatud tulu või töövõimetoetust või osalise töövõime kaotuse korral makstavat töövõimetuspensioni kokku kuni ühe § 18 lõikes 5 nimetatud loometoetuse suuruses kuus.”.

§ 2.  Töövõimetoetuse seaduse muutmine

Töövõimetoetuse seaduse § 12 lõike 1 punkt 11 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„11) saab loomeliidu või Kultuuriministeeriumi määratud loometoetust;”.

§ 3.  Seaduse jõustumine

Käesolev seadus jõustub Riigi Teatajas avaldamisele järgneval päeval.

Jüri Ratas
Riigikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json