Teksti suurus:

Mesindussektorisse sekkumise toetus

Väljaandja:Maaeluminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:07.03.2023
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:06.07.2023
Avaldamismärge:RT I, 04.03.2023, 4

Mesindussektorisse sekkumise toetus

Vastu võetud 03.03.2023 nr 12

Määrus kehtestatakse Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 7 lõike 2, § 12 lõike 3, § 18 lõike 4, § 19 lõike 5, § 20 lõike 4 ja § 104 lõike 4 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.  Määruse reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse „Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika strateegiakava aastateks 2023–2027” (edaspidi strateegiakava) raames antava mesindussektorisse sekkumise toetuse (edaspidi toetus) andmise tingimused ja kord, sealhulgas nõuded mesinduskogule ja tema liikmele, tegevuskavale ja selles esitatud tegevustele ning tegevusaruandele, tegevuskava ja tegevusaruande esitamise ja heakskiitmise kord ning toetuse maksmise tingimused ja kord.

2. peatükk Toetuse saamiseks esitatavad nõuded, nõuded mesinduskogule ja tegevuskavale ning toetuse määr ja suurus 

§ 2.  Mesindussektorisse sekkumise eesmärk

  Toetust antakse mesindussektori tegevuskavas kavandatud tegevuste elluviimise eest, mis suurendavad mesindussektori konkurentsivõimet ja turule orienteeritust mesinike teadmiste ja oskuste parandamise, mesilashaigustega ja kahjuritega võitlemiseks materiaalsesse ja mittemateriaalsesse varasse investeerimise, mesilashaiguste ja mesindustoodete analüüsimise, teadusasutustega tehtava koostöö edendamise, tarbijate teadlikkuse suurendamise ning tegevuskavas kavandatud tegevuste elluviimiseks tehnilise abi andmise kaudu.

§ 3.  Nõuded mesinduskogule

  (1) Toetust antakse Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 18 lõikes 1 nimetatud mesinduskogule.

  (2) Mesinduskogu liikmeteks või seltsinglasteks (edaspidi koos mesinduskogu liikmed) on vähemalt kolm juriidilisest isikust mesindussektori isikute ühendust, kelle põhikirjaliseks tegevuseks on mesinduse arendamine ning kellel igaühel on vähemalt kümme mesinikust liiget, kes ei ole samal ajal teise selle mesinduskogu liikmeks oleva mesindussektori isikute ühenduse liikmeks.

  (3) Mesinduskogu on strateegiakavas sätestatud mesindussektori sekkumise eesmärgi saavutamiseks kaasanud lepingu alusel vähemalt ühe Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 18 lõikes 3 nimetatud partneri.

  (4) Mesinduskogu ja partneri vaheline leping peab sisaldama vähemalt järgmisi andmeid:
  1) lepingu sõlmimise eesmärk;
  2) partneri kaasamise ja lahkumise kord;
  3) partneri ja teda esindava isiku kontaktandmed;
  4) partneri õigused ja kohustused tegevuskava väljatöötamisel ja elluviimisel.

  (5) Mesinduskogu ning tema liikmete ja partneri riikliku maksu võlg koos intressiga ei ületa 100 eurot või tema riikliku maksu võla tasumine on ajatatud. Maksuvõla tasumise ajatamise korral on maksuvõlg, mille tähtaeg on möödunud, tasutud ettenähtud summas.

  (6) Mesinduskogu ning tema liikmete ja partneri suhtes ei toimu likvideerimismenetlust, ei ole nimetatud pankrotiseaduse kohaselt ajutist pankrotihaldurit või kohtuotsusega välja kuulutatud pankrotti ega ole algatatud sundlõpetamist ja tal ei ole kehtivat äriregistrist kustutamise hoiatust.

  (7) Mesinduskogu ning tema liikmed ja partner ei ole saanud ega taotle tegevuskavas sisalduva kulu kohta toetust riigieelarvelistest või muudest Euroopa Liidu või välisvahenditest või muud tagastamatut riigiabi.

  (8) Mesinduskogu ning tema liikmed ja partner on riigieelarvelistest, Euroopa Liidu või välisabi vahenditest saadud ja tagasimaksmisele kuulunud summa tähtajal tagasi maksnud või toetuse tagasimaksmise ajatamise korral tasunud tagasimaksed ettenähtud summas.

  (9) Mesinduskogul ning tema liikmetel ja partneril ei ole kehtivat karistust karistusseadustiku §-s 491, 209, 2091, 210, 296, 298, 2981, 372, 373 või 384 sätestatud süüteo toimepanemise eest.

§ 4.  Nõuded tegevuskavale

  (1) Mesindussektorisse sekkumise eesmärgi saavutamiseks ja toetuse taotlemiseks koostatakse kaks tegevuskava järgmiste perioodide kohta:
  1) 2023. aastal tegevuskava heakskiitmisega algav ja 15. oktoobril 2025. aastal lõppev periood;
  2) 16. oktoobril 2025. aastal algav ja strateegiakava viimase aasta 15. oktoobril lõppev periood.

  (2) Tegevuskavas kavandatakse tegevused kõikide lõikes 3 nimetatud mesindussektorisse sekkumise viiside kohta Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2021/2116, mis käsitleb ühise põllumajanduspoliitika rahastamist, haldamist ja seiret ning millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EL) nr 1306/2013 (ELT L 435, 06.12.2021, lk 187–261), artiklis 35 sätestatud põllumajanduslike eelarveaastate (edaspidi eelarveaasta) kaupa Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 11 lõike 3 alusel ettenähtud rahaliste vahendite jaotuse piires.

  (3) Mesindussektorisse sekkumise viisid on Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2021/2115, millega kehtestatakse liikmesriikide koostatavate Euroopa Põllumajanduse Tagatisfondist (EAGF) ja Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondist (EAFRD) rahastatavate ühise põllumajanduspoliitika strateegiakavade (ÜPP strateegiakavad) toetamise reeglid ning tunnistatakse kehtetuks määrused (EL) nr 1305/2013 ja (EL) nr 1307/2013 (ELT L 435, 06.12.2021, lk 1–186), artikli 55:
  1) lõike 1 punktis a sätestatud sekkumisviis – mesinikele ja nende organisatsioonidele suunatud nõustamisteenused, tehniline abi, koolitus, teave ja parimate praktikate vahetamine, sealhulgas võrgustike kaudu;
  2) lõike 1 punktis b sätestatud sekkumisviis – investeeringud materiaalsesse ja immateriaalsesse varasse ning muud meetmed võitluseks kahjurite ja mesilaste haigustega, eriti varroatoosi tõrjeks;
  3) lõike 1 punktis c sätestatud sekkumisviis – laboratooriumide toetamise meetmed mesindustoodete, mesilaste kao või tootlikkuse languse ja mesilastele potentsiaalselt toksiliste ainete analüüsimise eest;
  4) lõike 1 punktis e sätestatud sekkumisviis – koostöö asutustega, kes on spetsialiseerunud mesindust ja mesindustooteid käsitlevate teadusprogrammide rakendamisele;
  5) lõike 1 punktis f sätestatud sekkumisviis – müügiedendus, teavitustegevus ja turundus, sealhulgas turuseire ning meetmed, mille eesmärk on eelkõige tõsta tarbijate teadlikkust mesindustoodete kvaliteedist.

  (4) Tegevuskava peab sisaldama järgmisi andmeid:
  1) mesinduskogu nimi, mittetulundusühingu puhul registrikood, mesinduskogu esindaja nimi ja kontaktandmed;
  2) mesinduskogu liikmete ja partneri nimed ning kontaktandmed;
  3) mesinduskogu partneri mesinduse ja meetoodete uuringutegevuse kogemuse või põllumajanduse ja maaelu valdkonna kogemuse ja eksperditeadmiste kirjeldus;
  4) mesinduskogu partneri ülesanded ja panus tegevuskava koostamise, täitmise ja aruandmisega seoses;
  5) tegevuskava periood;
  6) tegevused mesindussektorisse sekkumise eesmärgi saavutamiseks kõikide lõikes 3 nimetatud sekkumisviiside kohta ja tegevuskavaga hõlmatud eelarveaastate kaupa;
  7) tegevuste sisu ja mahu kirjeldus, sealhulgas sidusus eelmistel Euroopa Liidu eelarveperioodidel rakendatud mesindusprogrammidega;
  8) tegevuste eelarved tegevuste ja kõikide lõikes 3 nimetatud sekkumisviiside kaupa iga tegevuskavaga hõlmatud eelarveaasta kohta;
  9) tegevuste vajalikkuse põhjendus, eeldatav kasusaajate arv, hinnang tegevuste oodatavatele tulemustele ja mõjule mesindussektorisse sekkumise eesmärgi saavutamise suhtes ning § 4 lõike 3 punktis 2 nimetatud sekkumisviisi raames sihtrühma valiku kriteeriumid;
  10) meetmed huvide konflikti ennetamiseks, tuvastamiseks ja kõrvaldamiseks tegevuste elluviimisel, sealhulgas usaldusmesinike valimisel ja kasusaajate leidmisel ning usaldusmesinike poolt mesinike nõustamisel;
  11) tegevuste tulemuste levitamise korralduse kirjeldus;
  12) teave muudest riigieelarvelistest, Euroopa Liidu või välisabi vahenditest taotletava toetuse kohta.

  (5) Tegevuskava võetakse vastu mesinduskogu üldkoosolekuga või seltsinglaste otsusega.

§ 5.  Nõuded tegevuskavas esitatud tegevuste kohta

  (1) Paragrahvi 4 lõike 3 punktis 1 nimetatud sekkumisviisi raames võib mesinikke nõustada mesinik, kellel on mesinduse valdkonnas kutseseaduses sätestatud alustel ja korras antud kutse või välisriigis antud samaväärne kutse või kes on läbinud mesindus- ja mesilashaigustealase koolituse või kellel on asjakohane kõrgharidus ning kellega on mesinduskogu sõlminud asjakohase lepingu (edaspidi usaldusmesinik).

  (2) Usaldusmesinik peab arvestust nõustamisteenuse osutamise aja, koha, nõustamisteema, nõustatavale väljapakutud lahenduse ja mesiniku juures kohapeal nõustamisteenuse osutamise korral isikliku sõiduauto kasutamise kohta.

  (3) Paragrahvi 4 lõike 3 punktis 1 nimetatud sekkumisviisi raames teabepäeva ja kursuse korraldamisel peab arvestama järgmist:
  1) teabepäeva ja kursuse toimumise kohast ja ajast tuleb teavitada Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ametit (edaspidi PRIA) elektrooniliselt vähemalt kümme tööpäeva enne tegevuse toimumist;
  2) teabepäeva ja kursuse kestus ilma vaheaegadeta peab olema vähemalt kolm akadeemilist tundi ühel kalendripäeval;
  3) teabepäevast ja kursusest peab osalejate nimekirja alusel osa võtma vähemalt kümme inimest, välja arvatud objektiivselt põhjendatud juhul, kui kümnest inimesest väiksem osalejate arv on tingitud teabepäeva ja kursuse korraldamiseks vajalikust õppeinventarist ning selle põhjustest on PRIA-t viivitamata teavitatud;
  4) osaliselt või täielikult veebikeskkonnas toimuval teabepäeval ja kursusel osalejate üle peetakse arvestust elektrooniliselt registreeritud osalejate nimekirja alusel.

  (4) Paragrahvi 4 lõike 3 punktis 2 nimetatud sekkumisviisi raames antakse varroatoosi ja muude mesilashaiguste seire, ennetamise ja tõrje ning kahjurite tõrje vahend kasutamiseks mesinikule, kes peab põllumajandusloomade registri andmete kohaselt vähemalt üht mesilasperet.

  (5) Paragrahvi 4 lõike 3 punktis 3 nimetatud sekkumisviisi raames võib analüüse teha laboratooriumis, mis vastab järgmistele nõuetele:
  1) laboratoorium on akrediteeritud kehtiva standardi EVS-EN ISO/IEC 17025 kohaselt;
  2) laboratoorium kasutab analüüside tegemisel akrediteeritud ja valideeritud analüüsimetoodikaid.

  (6) Paragrahvi 4 lõike 3 punktis 4 nimetatud sekkumisviisi raames võib teha koostööd teadusasutusega, kellel on varasem mesindust käsitleva teadusuuringu tegemise või rahvusvahelise koostöö tegemise kogemus.

  (7) Paragrahvi 4 lõike 3 punktis 5 nimetatud sekkumisviisi raames tegevuste elluviimisel peab arvestama järgmist:
  1) mesindussektori struktuuri- ja turu-uuringut korraldaval ettevõtjal on vähemalt kolmeaastane struktuuri- ja turu-uuringute tegemise kogemus;
  2) mett ja meetooteid tutvustava ürituse või kampaania toimumise ajast ja kohast tuleb teavitada PRIA-t elektrooniliselt vähemalt kümme tööpäeva enne tegevuse toimumist;
  3) tegevuskavas tuleb kavandatavate tegevuste hulgas ette näha mesindussektori turuteabe kogumine.

  (8) Lõike 7 punktis 3 nimetatud nõude täitmiseks kogub mesinduskogu ja esitab PRIA-le iga kahe aasta järel tegevuskavaga hõlmatud aasta 1. juuniks eelmise kalendriaasta kohta turuteabena järgmised andmed:
  1) mesinike ühendustega liitunud mesinike arv;
  2) mitmeliigilise õiemee hinnavahemik eurodes tootmiskohas;
  3) mitmeliigilise lahtise õiemee hinnavahemik eurodes hulgimüügikohas.

§ 6.  Abikõlblikud ja mitteabikõlblikud kulud

  (1) Abikõlblikud on järgmised tegevuskavas kavandatud tegevuste elluviimiseks vajalikud kulud:
  1) komisjoni delegeeritud määruse (EL) 2022/126, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) 2021/2115 täiendavate nõuetega teatavatele sekkumisviisidele, mille liikmesriigid määravad kindlaks kõnealuse määruse kohastes ajavahemikuks 2023–2027 ette nähtud ÜPP strateegiakavades, ning eeskirjadega, milles käsitletakse maa heas põllumajandus- ja keskkonnaseisundis hoidmise (HPK) 1. standardi kohast suhtarvu (ELT L 20, 31.01.2022, lk 52–94), III lisas sätestatud kulud;
  2) teabe- või õppematerjali koostamise, kujundamise, tõlkimise, trükkimise ja väljaandmisega seotud kulud, sealhulgas elektroonilise väljaande haldamiskulud;
  3) usaldusmesiniku poolt nõustamisteenuse osutamisega seotud kulud, sealhulgas mesiniku juures kohapeal nõustamisteenuse osutamiseks tehtava visiidiga seotud sõidukulu, ning usaldusmesinike nõustamisteenuse osutamise koordineerimisega seotud kulud;
  4) teabepäeva, kursuse ning mett ja meetooteid tutvustava ürituse või kampaania korraldamisega seotud kulud, sealhulgas ruumide ja tehnika üür, lektori loengu tasu, tõlke-, toitlustus- ja sõidukulud ning meediakanalis teabe avaldamise kulud;
  5) välisriigis toimuva ürituse osalemistasu ning sellega seotud sõidu- ja majutuskulud;
  6) mesilashaiguste seire, ennetamise ja tõrje ning kahjurite tõrje vahendite vajaduse hindamisega seotud kulud;
  7) mesilashaiguste seire, ennetamise ja tõrje ning kahjurite tõrje vahendite ostmise ja liisimise kulud;
  8) mesilashaiguste ja mesilastele kahjulike ainete analüüsimisel või mee ja meetoodete kvaliteedi analüüsimisel proovide võtmise ja analüüside tegemise kulud;
  9) teadusasutustega tehtava koostöö puhul teadusuuringu tegemise kulud;
  10) struktuuri- ja turu-uuringu tegemise kulud.

  (2) Isikliku sõiduauto kasutamise korral arvestatakse sõiduauto kasutamise kulud Vabariigi Valitsuse 14. juuli 2006. a määruse nr 164 „Teenistus-, töö- või ametiülesannete täitmisel isikliku sõiduauto kasutamise kohta arvestuse pidamise ja hüvitise maksmise kord” §-de 4 ja 5 kohaselt.

  (3) Välisriigis toimuva ürituse korral arvestatakse lähetuse kulud Vabariigi Valitsuse 25. juuni 2009. a määruse nr 110 „Töölähetuse kulude hüvitiste maksmise kord ning välislähetuse päevaraha alammäär, maksmise tingimused ja kord” kohaselt.

  (4) Abikõlblikud kulud peavad olema mõistlikud, üksikasjalikult kirjeldatud, majanduslikult soodsaimad ning vajalikud mesindussektorisse sekkumise eesmärgi saavutamiseks.

  (5) Mitteabikõlblikud on järgmised kulud:
  1) komisjoni delegeeritud määruse (EL) 2022/126 artikli 22 lõikes 1 ja II lisa I osas sätestatud kulud;
  2) kulu, mis on tehtud enne tegevuskava esitamisele järgnevat päeva;
  3) kulu, mis on tehtud tegevuskava rakendamise peatamise ajal;
  4) kulu, mis ületab Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 11 lõike 3 alusel mesindussektorisse sekkumise viisi kohta ettenähtud rahaliste vahendite summat;
  5) teenustasu pangatoimingu eest, tagatismakse ja finantsteenustega seotud muu kulu;
  6) ettevõtjat või kaubamärki reklaamiva teavitus- või turustuskampaania kulu;
  7) õigusabikulu;
  8) tulumaksuseaduse § 8 tähenduses seotud isikute vahel sõlmitud tehinguga kaasnev kulu;
  9) tegevuse elluviimise seisukohast põhjendamatu ja ebaoluline kulu.

§ 7.  Toetuse määr ja suurus

  (1) Toetust antakse kuni 100 protsenti toetatava tegevuse abikõlblike kulude maksumusest.

  (2) Paragrahvi 4 lõike 3 punktis 1 nimetatud sekkumisviisi raames tegevuskava rakendamisega seotud abikõlblike haldus- ja personalikulude hüvitamiseks antava tehnilise abi maksimaalne suurus on 40 000 eurot eelarveaasta kohta.

  (3) Lõikes 2 nimetatud tehnilise abi rahalistest vahenditest hüvitatakse abikõlblikke halduskulusid komisjoni delegeeritud määruse (EL) 2022/126 artikli 23 lõikes 2 sätestatud piirmäära piires.

  (4) Teabepäeva ja kursuse korraldamise korral on lektori tasu suurus ühikuhinna maksumusena ettekande ühe akadeemilise tunni kohta 68 eurot. Põhjendatud juhul võib tegelikult tekkinud abikõlblike kulude hüvitamise vormis maksta ühikuhinna maksumusest kõrgemat tasu lektorile, kelle esindatav asutus, organisatsioon või ettevõte ei asu Eestis ning kelle elukohamaa ei ole Eesti, kui tema esitatav ettekanne annab Eesti mesindussektori jaoks uudseid teadmisi.

  (5) Teabepäeva ja kursuse korraldamise korral on toetuse suurus, mis ei sisalda lõikes 4 nimetatud lektori tasu, ühikuhinna maksumusena ühe teabepäeva ja kursusepäeva kohta järgmine:
  1) 1500 eurot, kui teabepäev korraldatakse veebikeskkonnas;
  2) 1000 eurot, kui teabepäev korraldatakse veebikeskkonnas lektori asukohas;
  3) 2800 eurot, kui teabepäev korraldatakse praktikaga;
  4) 1000 eurot, kui korraldatakse teabepäev kestusega 3–5 akadeemilist tundi 10–30 osalejale;
  5) 1400 eurot, kui korraldatakse teabepäev kestusega 3–5 akadeemilist tundi üle 30 osalejale;
  6) 1300 eurot, kui korraldatakse teabepäev kestusega üle viie akadeemilise tunni 10–30 osalejale;
  7) 1800 eurot, kui korraldatakse teabepäev kestusega üle viie akadeemilise tunni üle 30 osalejale;
  8) 2500 eurot, kui korraldatakse ühepäevane kursus nii kontaktõppena kui ka veebikeskkonnas;
  9) 2000 eurot, kui korraldatakse vähemalt kahepäevane kursus nii kontaktõppena kui ka veebikeskkonnas.

  (6) Usaldusmesiniku poolt mesiniku juures kohapeal nõustamisteenuse osutamisel on toetuse suurus ühikuhinna maksumusena ühe nõustamisvisiidi kohta 68 eurot.

  (7) Toetust antakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2021/2115 artikli 44 lõike 1 punkti a kohaselt tegelikult tekkinud abikõlblike kulude hüvitamisena, välja arvatud selle paragrahvi lõigetes 4–6 sätestatud toimingute puhul, mille kulud hüvitatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2021/2115 artikli 44 lõike 1 punkti b kohaselt ühikuhinna alusel.

3. peatükk Tegevuskava esitamine 

§ 8.  Tegevuskava esitamine ja tegevuskava esitamise tähtaeg

  (1) Toetuse saamiseks esitab mesinduskogu esimese perioodi kohta hiljemalt 31. märtsil 2023. aastal ning teise perioodi kohta hiljemalt 31. juulil 2025. aastal PRIA-le elektrooniliselt PRIA e-teenuse keskkonna kaudu tegevuskava.

  (2) Koos tegevuskavaga esitatakse järgmised dokumendid:
  1) mesinduskogu üldkoosoleku või seltsinglaste selle otsuse protokolli ärakiri, millega kinnitati tegevuskava;
  2) mesinduskogu seltsingulepingu ärakiri ja partnerilepingu ärakiri;
  3) mesinduskogu liikmeks olevate mesindussektori isikute ühenduste mesinikest liikmete nimekirjad.

  (3) Tegevuskava esitamisega loetakse taotlus toetuse saamiseks esitatuks.

4. peatükk Tegevuskava heakskiitmine 

§ 9.  Mesinduskogu ja tegevuskava nõuetele vastavuse kontrollimine

  PRIA kontrollib tegevuskavas esitatud andmete õigsust ning mesinduskogu ja tegevuskava vastavust Euroopa Liidu õigusaktides, Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduses ja määruses sätestatud nõuetele.

§ 10.  Tegevuskava hindamine ja tegevuskavade paremusjärjestuse moodustamine

  (1) PRIA hindab tegevuskavasid lisas „Tegevuskava hindamise kriteeriumid” sätestatud hindamiskriteeriumite alusel ja moodustab hindamise tulemusel saadud hindepunktide kaalutud keskmise alusel tegevuskavade paremusjärjestuse.

  (2) Tegevuskava hindamiseks ja tegevuskavade paremusjärjestuse moodustamise ettepaneku tegemiseks moodustab PRIA hindamiskomisjoni, mis koosneb vähemalt viiest liikmest, sealhulgas Maaeluministeeriumi ja PRIA esindajatest.

  (3) Tegevuskava hindepunktide kaalutud keskmise leidmiseks liidetakse kõikide hindamiskriteeriumite kaalutud koondhinded ning saadud tulemus jagatakse hindamisel osalenud hindamiskomisjoni liikmete arvuga. Hindamiskriteeriumi kaalutud koondhinde leidmiseks liidetakse hindamiskomisjoni liikmete poolt hindamiskriteeriumi kohta antud hindepunktid ja saadud tulemus korrutatakse vastava hindamiskriteeriumi osakaaluga.

  (4) Tegevuskava hindamiskriteeriumite osakaalud on järgmised:
  1) tegevuste mõju mesindussektorisse sekkumise eesmärgi saavutamisele – 40 protsenti koondhindest;
  2) tegevuste kulutõhusus, eelarve selgus ja mõistlikkus – 30 protsenti koondhindest;
  3) mesinduskogu ja tema partneri suutlikkus tegevused ellu viia, sealhulgas mesindussektori isikute ühenduste ja mesinike hõlmatus mesinduskoguga – 20 protsenti koondhindest;
  4) tegevuste sidusus eelmistel Euroopa Liidu eelarveperioodidel rakendatud mesindusprogrammidega ning tegevuste tulemuste levitamine – kümme protsenti koondhindest.

  (5) Tegevuskavade paremusjärjestuse koostamisel loetakse paremaks tegevuskava, mille hindepunktide kaalutud keskmine on kõrgem.

  (6) Kui tegevuskavad on saanud võrdsed hindepunktide kaalutud keskmised, eelistatakse tegevuskava, mille koostanud mesinduskogu liikmeks olevate mesindussektori isikute ühenduste nende mesinikest liikmete arv, kes ei ole samal ajal teise selle mesinduskogu liikmeks oleva mesindussektori isikute ühenduse liikmeks, on suurem.

§ 11.  Tegevuskava heakskiitmine ja heaks kiitmata jätmine

  (1) PRIA kiidab heaks nõuetele vastava ja tegevuskavade paremusjärjestuses esimesele kohale tulnud tegevuskava, mis on saanud § 10 lõikes 4 sätestatud iga hindamiskriteeriumi arvestuses hindamiskomisjoni liikmetelt aritmeetiliseks keskmiseks hindeks vähemalt kaks hindepunkti.

  (2) Tegevuskava vastab nõuetele, kui mesinduskogu, tegevuskava ja toetatav tegevus vastavad Euroopa Liidu õigusaktides, Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduses ning määruses sätestatud nõuetele.

  (3) Kui tegevuskava nõuetele vastavuse kontrollimise käigus tehakse kindlaks Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 19 lõikes 3 sätestatud asjaolu, teeb PRIA tegevuskava heaks kiitmata jätmise otsuse.

  (4) Kui tegevuskava ei ole võimalik täies ulatuses heaks kiita tegevuskavas sisalduvate mitteabikõlblike kulude tõttu, võib PRIA teha tegevuskava osalise heakskiitmise otsuse, vähendades toetuse summat mitteabikõlblike kulude võrra tingimusel, et see ei kahjusta mesindussektorisse sekkumise eesmärgi saavutamist.

  (5) PRIA teeb tegevuskava osalise või täieliku heakskiitmise otsuse või tegevuskava heaks kiitmata jätmise otsuse 60 tööpäeva jooksul arvates tegevuskava esitamise tähtpäevast.

§ 12.  Tegevuskava muutmine

  (1) Heakskiidetud tegevuskavas § 4 lõikes 3 nimetatud sekkumisviisi piires muudatuse tegemiseks esitab mesinduskogu hiljemalt 60 päeva enne selle eelarveaasta algust, mida tegevuskavas tehtav muudatus puudutab, PRIA-le elektrooniliselt PRIA e-teenuse keskkonna kaudu tegevuskava muutmise taotluse koos selle koosoleku protokolli ärakirjaga, millel tegevuskava muutmise otsus tehti.

  (2) Tegevuskava muutmise taotluses esitab mesinduskogu tegevuskavas kavandatava muudatuse sisu, põhjendab muudatuse vajalikkust ja annab hinnangu selle kohta, milline on muudatuse oodatav mõju mesindussektorisse sekkumise eesmärgi täitmisele.

  (3) Lõikes 2 nimetatud tegevuskava muudatuse sisu, vajalikkust ja mõju mesindussektorisse sekkumise eesmärgi täitmisele hindab § 10 lõikes 2 nimetatud hindamiskomisjon, kes teeb PRIA-le ettepaneku tegevuskava muutmise heakskiitmise või heaks kiitmata jätmise kohta.

  (4) PRIA hindab muudatuse sisu, vajalikkust ja mõju mesindussektorisse sekkumise eesmärgi täitmisele ning teeb tegevuskava muutmise heakskiitmise või heaks kiitmata jätmise otsuse 60 päeva jooksul arvates tegevuskava muutmise taotluse saamisest.

  (5) Põhjendatud juhul võib mesinduskogu muuta jooksva eelarveaasta tegevuskava § 4 lõikes 3 nimetatud sekkumisviisi piires ja kuni kümne protsendi ulatuses sekkumisviisi tegevuste rahastamiseks eelarveaasta kohta eraldatud rahalistest vahenditest, esitades PRIA-le tegevuskava muutmise taotluse koos kavandatava muudatuse sisu ja põhjenduse ning selle koosoleku protokolli ärakirjaga, millel tegevuskava muutmise otsus tehti, PRIA e-teenuse keskkonna kaudu vähemalt 30 päeva enne kavandatava muudatuse rakendamist.

  (6) PRIA hindab lõikes 5 nimetatud tegevuskava muutmise nõuetele vastavust ja põhjendatust ning teeb muutmise heakskiitmise või heaks kiitmata jätmise otsuse kümne päeva jooksul arvates tegevuskava muutmise taotluse saamisest.

  (7) Lõigetes 1 ja 5 nimetatud tegevuskava muutmisel § 4 lõike 3 punktis 1 nimetatud sekkumisviisi osas tuleb arvestada § 7 lõigetes 2 ja 3 sätestatut.

5. peatükk Mesinduskogu kohustused 

§ 13.  Nõuded tegevusaruandele

  (1) Mesinduskogu viib tegevuskavas kavandatud tegevused ellu ja koostab lõppenud eelarveaastal tegevuskava täitmise kohta tegevusaruande ning esitab selle PRIA-le elektrooniliselt PRIA e-teenuse keskkonna kaudu hiljemalt 1. detsembriks.

  (2) Tegevusaruandes esitatakse järgmised andmed:
  1) mesinduskogu nimi, mesinduskogu esindaja nimi ja kontaktandmed;
  2) eelarveaasta, mille kohta on aruanne koostatud;
  3) eelarveaasta jooksul elluviidud tegevuskava tegevused § 4 lõikes 3 nimetatud sekkumisviiside kaupa, mille eest on täielikult tasutud, märkides andmed tegevuse eelarve ja tehtud kulude, tegevuses osalejate arvu ning tegevusest otseselt ja kaudselt kasusaajate arvu kohta, tegevuse sisu ja tulemuse lühikokkuvõtte ning mõju mesindussektorisse sekkumise eesmärgi saavutamisele;
  4) eelarveaastasse kavandatud, kuid osaliselt või täielikult ellu viimata jäänud tegevuskava tegevused § 4 lõikes 3 nimetatud sekkumisviiside kaupa, tegevuse ellu viimata jäämise põhjused ning edasised plaanid selle tegevusega;
  5) olulised asjaolud, mis mõjutavad tegevuskava rakendamist järgmisel eelarveaastal.

§ 14.  Tegevusaruande nõuetele vastavuse kontrollimine

  PRIA kontrollib vastuvõetud tegevusaruande vastavust Euroopa Liidu õigusaktides, Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduses ja määruse §-s 13 sätestatud nõuetele ning selles esitatud andmete õigsust.

§ 15.  Tegevusaruande heakskiitmine ja heaks kiitmata jätmine

  (1) PRIA kiidab nõuetekohase tegevusaruande heaks. Kui tegevusaruanne ei vasta nõuetele, jätab PRIA selle heaks kiitmata ja peatab mesinduskogu tegevuskava rakendamise kuni tegevusaruande heakskiitmiseni.

  (2) PRIA teeb tegevusaruande heakskiitmise või heaks kiitmata jätmise otsuse 45 tööpäeva jooksul arvates tegevusaruande esitamise tähtpäevast.

§ 16.  Mesinduskogu muud kohustused tegevuskava rakendamisel

  (1) Mesinduskogu on kohustatud:
  1) tagama mesilashaigustega ja kahjuritega võitlemise eesmärgil materiaalsesse ja immateriaalsesse varasse tehtavate investeeringute puhul komisjoni delegeeritud määruse (EL) 2022/126 artiklis 11 sätestatud tingimuste täitmise;
  2) kasutama toetust sihtotstarbeliselt ja mõistlikult ning kõige säästlikumal viisil, järgides toetatava tegevuse elluviimisel Euroopa Liidu õigusaktides, Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduses ja määruses sätestatud nõudeid;
  3) toetatava tegevuse raames kavandatava töö, teenuse või toote mõistliku maksumuse väljaselgitamiseks korraldama ostumenetluse §-s 17 sätestatud tingimustel;
  4) tagama toetuse maksmise aluseks olevate dokumentide nõuetekohasuse ja kulude abikõlblikkuse;
  5) eristama selgelt oma raamatupidamises toetuse kasutamisega seotud kulud ning neid kajastavad kulu- ja maksedokumendid muudest kulu- ja maksedokumentidest, välja arvatud § 7 lõigetes 4–6 sätestatud toimingute puhul, mille kulud hüvitatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2021/2115 artikli 44 lõike 1 punkti b kohaselt ühikuhinna alusel;
  6) võimaldama teostada auditit, järelevalvet ja muid toetuse saamisega seotud kontrolle ning osutama selleks igakülgset abi, sealhulgas võimaldama viibida mesinduskogu kinnisasjal, ehitises ja ruumis ning läbi vaadata dokumente ja vara kohapeal;
  7) esitama auditi, järelevalve või muu kontrolli tegemiseks vajalikud andmed ja dokumendid määratud tähtaja jooksul;
  8) säilitama toetusega seotud dokumente;
  9) näitama, et tegemist on Euroopa Põllumajanduse Tagatisfondi toetuse abil elluviidava tegevusega, kasutades selleks ettenähtud sümboleid ja teavitustegevusi;
  10) esitama toetuse kasutamisega seotud seireks vajalikku teavet;
  11) teavitama PRIA-t taotluses esitatud või tegevusega seotud andmete muutumisest või tegevuse elluviimist takistavast asjaolust, sealhulgas pankrotimenetlusest, likvideerimismenetlusest, tegevuse odavnemisest või kallinemisest ning tegevusega seotud vara üleandmisest teisele isikule või asutusele.

  (2) Mesinduskogu peab tegevuskava ja selles kavandatud tegevuste rakendamise kohta veebilehte, kus avaldab ajakohasena vähemalt järgmise teabe:
  1) mesinduskogu nimi ja kontaktandmed;
  2) mesinduskogu liikmete ja partnerite nimekiri;
  3) heakskiidetud tegevuskava ja selle muudatused;
  4) tegevuskavas sisalduva teabepäeva ja kursuse toimumise koht, aeg ja päevakava;
  5) teave tegevuskava raames mesinikele pakutavates tegevustes osalemise võimaluste kohta;
  6) ülevaade tegevuskava raames elluviidud tegevuste kohta, sealhulgas uuringute tulemused ja avaldatud teabematerjal.

  (3) Mesinduskogu peab arvestust toetuse abil ostetava varroatoosi ja muude mesilashaiguste seire, ennetamise ja tõrje ning kahjurite tõrje vahendi saanud mesinike kohta ning selle vahendi nimetuse, koguse ja mesinikule andmise aja kohta.

§ 17.  Ostumenetlus

  (1) Kui toetatava tegevuse raames kavandatava töö, teenuse või vara käibemaksuta maksumus ületab 5000 eurot, küsitakse üksteisest sõltumatute ettevõtjate käest vähemalt kolm võrreldavat hinnapakkumust.

  (2) Taotleja võib küsida alla kolme hinnapakkumuse, kui kolme hinnapakkumust küsida ei ole objektiivselt võimalik.

  (3) Väljavalitud hinnapakkumus ei tohi olla põhjendamatult kõrge võrreldes tavaliselt sarnase töö, teenuse või vara eest tasutava hinnaga. Mesinduskogu ei pea valima odavaimat hinnapakkumust, kui see on objektiivselt põhjendatud.

  (4) Hinnapakkumus peab sisaldama mesinduskogu nime, hinnapakkuja nime ja kontaktandmeid, hinnapakkumuse väljastamise kuupäeva ning töö, teenuse või vara üksikasjalikku kirjeldust ning käibemaksuta ja käibemaksuga maksumust.

  (5) Taotleja ei või küsida hinnapakkumust endaga ega omavahel seotud isikutelt tulumaksuseaduse § 8 tähenduses.

6. peatükk Toetuse maksmise tingimused ja kord 

§ 18.  Toetuse maksmise tingimused

  (1) Toetust makstakse üksnes nende abikõlblike kulude hüvitamiseks, mis on tehtud asjakohasel eelarveaastal tegevuskavas kavandatud tegevuste elluviimiseks asjakohase sekkumisviisi tegevuste rahastamiseks selleks eelarveaastaks ettenähtud vahendite piires. Eelarveaasta 1. septembrist kuni 15. oktoobrini elluviidud tegevuste abikõlblikud kulud võib hüvitada järgmiseks eelarveaastaks ettenähtud vahendite arvelt.

  (2) Tööd, teenused ja vara, mille kulude hüvitamiseks toetuse maksmist taotletakse, peavad olema lõpetatud või omandatud ja nende eest peab olema täielikult tasutud.

§ 19.  Maksetaotluse ja tõendavate dokumentide esitamine

  (1) Toetuse maksmiseks esitab mesinduskogu PRIA-le elektrooniliselt PRIA e-teenuse keskkonna kaudu maksetaotluse koos kulusid või tegevuse elluviimist tõendavate dokumentidega hiljemalt asjakohase eelarveaasta 1. septembril.

  (2) Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2021/2115 artikli 44 lõike 1 punkti a kohaselt tegelikult tekkinud kulude hüvitamiseks esitatakse koos maksetaotlusega järgmised kulusid tõendavad dokumendid:
  1) selle isiku väljastatud arve-saatelehe või arve ärakiri, kellelt mesinduskogu tellis teenuse või töö või ostis vara;
  2) punktis 1 nimetatud arve-saatelehe või arve ärakirjal märgitud rahalise kohustuse tasumist tõendav maksekorralduse ärakiri või väljatrükk või arvelduskonto väljavõte;
  3) asjakohane tööleping, töövõtuleping, käsundusleping, müügileping, rendi- või üürileping ja liisinguleping;
  4) tehtud töö, osutatud teenuse või soetatud vara vastuvõtmist tõendav dokument;
  5) hinnapakkumuse küsimist tõendavad dokumendid ning § 17 lõigetes 2 ja 3 nimetatud juhtudel asjakohane selgitus;
  6) palgaleht, millelt on näha töötaja ja tema tööandja nimi, tehtud tööülesannete kirjeldus ja seos tegevuskavaga, tööpäevade ja -tundide arv, arvestatud töötasu ning sellest kinnipeetud maksud ja muud kinnipidamised ning makstav netotöötasu;
  7) dokument töösuhte lõpetamise kohta;
  8) sularahamakse tegemise korral kassa väljamineku order;
  9) lähetuskorraldus ja lähetuskulude aruanne koos päevaraha arvestusega;
  10) sõidukulusid tõendav dokument, sealhulgas ühissõiduki kasutamist tõendav sõidupilet või sõidupäevik, mis sisaldab sõidukit kasutava isiku ees- ja perekonnanime, sõiduauto riikliku registreerimismärgi andmeid, sõiduauto odomeetri kaugusmõõdiku alg- ja lõppnäitu ning sõidu kuupäeva ja eesmärki;
  11) esmakordsel makse taotlemisel usaldusmesiniku poolt nõuandeteenuse osutamise kohta § 5 lõikes 1 nimetatud lepingu koopia;
  12) paragrahvi 5 lõikes 2 nimetatud arvestuste põhjal koostatud koond;
  13) paragrahvi 7 lõikes 4 nimetatud juhul ühikuhinnast kõrgema lektori tasu taotlemise põhjendus;
  14) paragrahvi 16 lõikes 3 nimetatud arvestuse koond;
  15) kasutatud materiaalse vara ostmise korral müüja dokumendid, mis tõendavad, et vara ostmiseks ei ole eelneva viie aasta jooksul saadud toetust riigieelarvelistest või muudest Euroopa Liidu või välisvahenditest või muud tagastamatut riigiabi.

  (3) Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2021/2115 artikli 44 lõike 1 punkti b kohaselt ühikuhinna alusel kulude hüvitamiseks teabepäeva ja kursuse korraldamise korral esitatakse koos maksetaotlusega järgmised tegevuse elluviimist tõendavad dokumendid:
  1) päevakava;
  2) osalejate nimekiri, millel on märgitud osalejate kontaktandmed ja nende allkirjad.

  (4) Mesinduskogu võib maksetaotluse koos tõendavate dokumentidega esitada kuni kümnes osas ühe eelarveaasta kohta.

§ 20.  Toetuse maksmine ja toetuse maksmisest keeldumine

  (1) PRIA kontrollib vastuvõetud maksetaotluses ja kulusid tõendavates dokumentides esitatud andmete õigsust ning tegevuskavale vastavust ning mesinduskogu tegevuse vastavust Euroopa Liidu asjakohastele õigusaktidele, Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seadusele ja selle alusel kehtestatud õigusaktidele ja tegevuskavale.

  (2) PRIA teeb mesinduskogu esitatud nõuetekohase maksetaotluse ja kulusid tõendavate dokumentide alusel toetuse maksmise otsuse sellise aja jooksul, et toetusraha oleks võimalik kanda mesinduskogu arvelduskontole 30 tööpäeva jooksul arvates maksetaotluse ja kulusid tõendavate dokumentide esitamisest.

  (3) PRIA teeb toetuse maksmisest keeldumise otsuse Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika seaduse § 13 lõikes 3 ja § 20 lõikes 3 sätestatud juhtudel 25 tööpäeva jooksul arvates toetuse maksmisest keeldumise aluseks olevast asjaolust teadasaamisest.

  (4) Toetuse maksmisest keeldumise otsuse korral võib PRIA teha tegevuskava heakskiitmise otsuse muutmise otsuse.

§ 21.  Ettemaksu maksmise kord

  (1) Mesinduskogu võib taotleda tegevuskavas ettenähtud tegevuste elluviimiseks komisjoni delegeeritud määruses (EL) 2022/127, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) 2021/2116 makse- ja muid asutusi, finantsjuhtimist, raamatupidamisarvestuse kontrollimist ja heakskiitmist, tagatisi ja euro kasutamist käsitlevate eeskirjadega (ELT L 20, 31.01.2022, lk 95–130), ning komisjoni rakendusmääruses (EL) 2021/128, milles sätestatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2021/2116 rakenduseeskirjad seoses makse- ja muude asutustega, finantsjuhtimisega, raamatupidamisarvestuse kontrollimise ja heakskiitmisega, kontrollidega, tagatistega ja läbipaistvusega (ELT L 20, 31.01.2022, lk 131–196), sätestatud tingimustel ja korras ettemaksu, esitades selleks PRIA-le elektrooniliselt PRIA e-teenuse keskkonna kaudu ettemaksu taotluse ning tagatise.

  (2) Lõikes 1 nimetatud tagatiseks on PRIA-le krediidiasutuste seaduse alusel ja korras tegutseva krediidiasutuse või tema konsolideerimisgruppi kuuluva finantseerimisasutuse esitatav garantii.

  (3) PRIA otsustab ettemaksu maksmise sellise aja jooksul, et toetuse ettemaks oleks võimalik kanda mesinduskogu arvelduskontole 30 tööpäeva jooksul arvates ettemaksu taotluse ja tagatise esitamisest.

  (4) Mesinduskogu esitab koos maksetaotlusega § 19 lõikes 2 nõutud dokumendid ettemaksu ulatuses tehtud kulude või § 19 lõikes 3 nõutud dokumendid ühikuhinna alusel hüvitavate kulude puhul tegevuse elluviimise kohta samas paragrahvis sätestatud tingimuste kohaselt.

  (5) Kui mesinduskogu on saanud ettemaksu, arvestatakse toetuse maksmise otsuse alusel makstavast summast tasaarvestuse korras maha mesinduskogule ettemaksuna makstud summa.

  (6) Lõikes 3 nimetatud otsusega seotud tagatise vabastab PRIA komisjoni delegeeritud määruse (EÜ) 2022/127 artiklis 28 sätestatud nõuete täitmisel taotluse alusel kümne tööpäeva jooksul arvates tagatise vabastamise taotluse esitamisest.

§ 22.  Mesinduskogu andmete avalikustamine

  PRIA teavitab mesinduskogu tema andmete avalikustamisest ning töötlemisest Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2021/2116 artiklites 98 ja 99 sätestatud alustel ja korras.

7. peatükk Rakendussätted 

§ 23.  Rakendussätted

  (1) 2023. aastal loetakse eelarveaastaks ajavahemikku alates tegevuskava heakskiitmisest kuni 15. oktoobrini 2023. aastal.

  (2) Paragrahvi 5 lõikes 8 nimetatud turuteave esitatakse 2022. aasta kohta PRIA-le 1. septembriks 2023. aastal.

  (3) 2023. aastal välisriigis toimuva ürituse osalemistasu ning sellega seotud sõidu- ja majutuskulud on abikõlblikud alates 1. jaanuarist 2023. aastal.

Urmas Kruuse
Maaeluminister

Marko Gorban
Kantsler

Lisa Tegevuskava hindamise kriteeriumid

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json