Teksti suurus:

Jäätmeseaduse ja pakendiseaduse muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:14.04.2012
Avaldamismärge:RT I, 04.04.2012, 2

Välja kuulutanud
Vabariigi President
29.03.2012 otsus nr 74

Jäätmeseaduse ja pakendiseaduse muutmise seadus

Vastu võetud 21.03.2012

§ 1.  Jäätmeseaduses (RT I, 30.12.2011, 51) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 23 lõige 16 loetakse lõikeks 17 ja paragrahvi täiendatakse lõikega 16 järgmises sõnastuses:

„(16) Põllumajandusplasti tootja käesoleva seaduse tähenduses on isik, kes valmistab või veab majandus- või kutsetegevuse korras Eestisse sisse põllumajandusplasti.”;

2) paragrahvi 23 lõikes 2 asendatakse tekstiosa „11, 12, 13, 14 või 15” tekstiosaga „11, 12, 13, 14, 15 või 16”;

3) paragrahvi 25 lõiget 2 täiendatakse punktiga 6 järgmises sõnastuses:

„6) põllumajandusplast.”;

4) paragrahvi 25 lõiget 3 täiendatakse punktiga 6 järgmises sõnastuses:

„6) põllumajandusplast – põllumajanduses kasutatav silopallikile, silokattekile, kiletunnel, kattevõrk ja plastnöör.”;

5) paragrahvi 26 täiendatakse lõikega 15 järgmises sõnastuses:

„(15) Põllumajandusplasti tootja on kohustatud tagasi võtma või korraldama enda poolt turule lastud põllumajandusplasti tagasivõtmise ja taaskasutamise, kuid mitte rohkem kui on tema poolt eelmisel kalendriaastal turule lastud plasti kogumass.”;

6) paragrahvi 268 täiendatakse lõikega 21 järgmises sõnastuses:

„(21) Põllumajandusplasti tootja ei ole kohustatud korraldama käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud teabekampaaniat, sealhulgas üleriigilist teabekampaaniat.”;

7) paragrahvi 115 täiendatakse lõikega 3 järgmises sõnastuses:

„(3) Pakendile, millele on Eestis kehtestatud tagatisraha, rakendatakse sisseveol Eesti Vabariiki Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1013/2006 artiklis 18 sätestatud üldnõudeid, kui jäätmesaadetise kogus ületab neli kilogrammi.”;

8) seadust täiendatakse §-ga 1365 järgmises sõnastuses:

§ 1365. Põllumajandusplasti tootjale kohalduvate nõuete rakendamine

Käesoleva seaduse §-s 26, § 261 lõikes 11 ja §-s 268 sisalduvad nõuded rakenduvad põllumajandusplasti tootjale alates 2013. aasta 1. jaanuarist.”

§ 2.  Pakendiseaduses (RT I 2004, 41, 278; 2010, 28, 145) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 21 lõige 10 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(10) Tasutud tagatisraha tagastatakse, kui lõppkasutaja või tarbija viib mõistlikus koguses pakendi, millele on kehtestatud tagatisraha, kauba müügikohta või selle vahetus läheduses asuvasse selleks ettenähtud kohta. Tagatisraha ei tagastata:
1) käesoleva seaduse § 23 lõigetes 2 ja 21 sätestatud juhtudel;
2) kui pakendi turule laskmise lõpetamisest on möödunud 24 kuud.”;

2) paragrahvi 23 lõiked 1 ja 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Pakendiettevõtja, kes laseb turule pakendatud kaupa, kannab pakendile, millele on kehtestatud tagatisraha, või pakendi etiketile tagatisraha märgi. Pakendiettevõtja, kes on oma kohustused vastavalt käesoleva seaduse § 16 lõikele 2 üle andnud taaskasutusorganisatsioonile, kannab pakendile või etiketile tagatisraha märgile lisaks taaskasutusorganisatsioonis registreeritud ribakoodi. Pakendiettevõtja, kes ei ole oma kohustusi taaskasutusorganisatsioonile üle andnud, ei tohi kasutada taaskasutusorganisatsioonis registreeritud ribakoodi.

(2) Kui pakendil, millele on kehtestatud tagatisraha, puudub tagatisraha märk või ribakood või see ei ole pakendil või etiketil selgelt nähtav ja loetav või on füüsiliselt vigastatud, kuulub pakend tagasivõtmisele käesoleva seaduse §-s 20 sätestatud korras ning selle pakendi eest tagatisraha ei tagastata.”;

3) paragrahvi 23 täiendatakse lõikega 21 järgmises sõnastuses:

„(21) Kui pakendil, millele on kehtestatud tagatisraha, tagatisraha märk muutub, siis alates uue märgi kehtima hakkamisest tagastatakse tagatisraha seni kehtinud märgiga pakendi eest 24 kuu jooksul, misjärel kuulub pakend tagasivõtmisele käesoleva seaduse §-s 20 sätestatud korras ning selle pakendi eest tagatisraha ei tagastata.”;

4) paragrahvi 23 lõige 6 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(6) Keskkonnaminister kehtestab tagatisraha märgid, mida on kohustatud kasutama pakendiettevõtjad, kes on oma kohustused taaskasutusorganisatsioonile üle andnud, arvestades taaskasutusorganisatsiooni ettepanekut.”;

5) paragrahvi 23 täiendatakse lõigetega 7 ja 8 järgmises sõnastuses:

„(7) Pakendiettevõtja, kes ei ole oma kohustusi taaskasutusorganisatsioonile üle andnud ja laseb turule tagatisrahaga pakendi, on kohustatud kirjalikult teavitama oma märgistusest Keskkonnaministeeriumi enne tagatisrahaga pakendi turule laskmist.

(8) Kui pakendil, millele on kehtestatud tagatisraha, tagatisraha märk muutub, siis pakendiettevõtja, kes müüb pakendatud kaupa lõppkasutajale või tarbijale, lõpetab seni kehtinud märgiga pakendi müügi uue märgi kehtestamisest 12 kuu möödumisel.”

Ene Ergma
Riigikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json