KESKKONNAÕIGUSJäätmekäitlus

KARISTUSÕIGUSVäärteod

Teksti suurus:

Pakendiseadus (lühend - PakS)

Pakendiseadus - sisukord
Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:14.04.2012
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:15.03.2014
Avaldamismärge:RT I, 04.04.2012, 6

Pakendiseadus1

Vastu võetud 21.04.2004
RT I 2004, 41, 278
jõustumine 01.06.2004

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
15.12.2004RT I 2004, 89, 61107.01.2005, osaliselt 01.05.2005
16.06.2005RT I 2005, 37, 28810.07.2005
24.01.2007RT I 2007, 12, 6601.01.2008
13.12.2007RT I 2008, 1, 414.01.2008
24.04.2008RT I 2008, 20, 13831.05.2008, osaliselt 01.01.2009
30.09.2009RT I 2009, 49, 33101.01.2010
17.02.2010RT I 2010, 10, 4515.03.2010
22.04.2010RT I 2010, 22, 10801.01.2011 jõustub päeval, mis on kindlaks määratud Euroopa Liidu Nõukogu otsuses Eesti Vabariigi suhtes kehtestatud erandi kehtetuks tunnistamise kohta Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 140 lõikes 2 sätestatud alusel, Euroopa Liidu Nõukogu 13.07.2010. a otsus Nr 2010/416/EL (ELT L 196, 28.07.2010, lk 24–26).
20.05.2010RT I 2010, 28, 14519.06.2010
21.03.2012RT I, 04.04.2012, 214.04.2012

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.  Seaduse reguleerimisala

  (1) Käesolev seadus sätestab pakendile ja pakendi kasutamisele esitatavad üldnõuded, pakendi ja pakendist tekkivate jäätmete vältimise ja vähendamise meetmed, pakendi ja pakendijäätmete taaskasutussüsteemi korralduse ning vastutuse kehtestatud nõuete täitmata jätmise eest.

  (2) Käesolev seadus hõlmab kõiki Eesti Vabariigis turule lastud kaupade pakendeid ja tekkinud pakendijäätmeid, olenemata sellest, kas need on kasutusel või tekitatud tööstuses, kaubandustegevuses, olmes, ametiasutustes või mujal ning olenemata kasutatud materjalidest.

  (3) Käesolev seadus reguleerib pakendijäätmete käitlemist niivõrd, kuivõrd see on reguleerimata jäätmeseadusega. Kui pakendile on kehtestatud teiste õigusaktidega nõudeid, mis käsitlevad ohutust, tervisekaitset ja transporti, kohaldatakse pakendiseadust nendest õigusaktidest tulenevate erisustega.

  (4) Käesoleva seadusega ettenähtud haldusmenetlusele kohaldatakse haldusmenetluse seaduse sätteid, arvestades käesoleva seaduse erisusi.

§ 2.  Pakend

  (1) Pakend on mis tahes materjalist valmistatud toode, mida kasutatakse kauba mahutamiseks, kaitsmiseks, käsitsemiseks, kättetoimetamiseks või esitlemiseks selle kauba olelusringi vältel: toormest kuni valmiskaubani ning tootja käest tarbija kätte jõudmiseni. Pakendiks loetakse ka samal eesmärgil kasutatavaid ühekorrapakendeid.

  (2) Toote määramine pakendina põhineb järgmistel kriteeriumidel:
  1) toode loetakse pakendiks, kui see vastab käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatud määratlusele, piiramata seejuures muid võimalikke pakendi kasutamise funktsioone, välja arvatud olukord, kui pakend on selles oleva toote lahutamatu osa ning peab sisaldama, toetama või säilitama toodet ja selle osi kogu nende kasutusea jooksul ning kui pakend ja selles olev toode on mõeldud koos kasutamiseks, tarbimiseks või äraviskamiseks;
  2) toode, mis on kujundatud ja määratud müügikohas täitmiseks, ja ühekordseks kasutamiseks mõeldud toode, mida müüakse, mis on täidetud või mis on määratud müügikohas täitmiseks, loetakse pakendiks, kui see toode täidab pakendi funktsiooni;
  3) pakendi komponendid ja pakendiga püsivalt ühendatud lisaelemendid loetakse selle pakendi osadeks, millega nad on ühendatud. Ühtlasi loetakse pakendiks lisaelement, mis ripub vahetult toote küljes või on toote külge kinnitatud ja täidab pakendi funktsiooni, välja arvatud juhul, kui see element on toote lahutamatu osa ning on mõeldud tarbimiseks või äraviskamiseks koos tootega.

  (3) Toote määramisel pakendina tuleb vajaduse korral arvestada Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2004/12/EÜ, millega muudetakse direktiivi 94/62/EÜ pakendite ja pakendijäätmete kohta (ELT L 047, 18.02.2004, lk 26–30), I lisas sätestatud selgitavaid näiteid.
[RT I 2008, 20, 138 - jõust. 31.05.2008]

§ 3.  Pakendi liigid

  (1) Pakendi liigid käesoleva seaduse tähenduses on järgmised:
  1) müügipakend ehk esmane pakend – lõppkasutajale või tarbijale müügikohas üleandmiseks määratud müügiühiku osa. Müügipakendiks loetakse ka käesoleva seaduse § 2 lõike 2 punktis 2 nimetatud pakend;
  2) rühmapakend ehk teisene pakend – mõeldud teatud hulga müügiühikute rühmitamiseks müügikohas, sõltumata sellest, kas rühmapakend müüakse koos kaubaga lõppkasutajale või tarbijale või kasutatakse seda vaid kauba käsitsemise lihtsustamiseks, kauba kaitsmiseks või esitlemiseks, kusjuures rühmapakendit on võimalik eemaldada toote omadusi muutmata;
  3) veopakend ehk kolmandane pakend – mõeldud teatud arvu müügiühikute või rühmapakendis kaupade käsitsemiseks ja veoks, et vältida veol kauba füüsilisi kahjustusi, siia ei kuulu maantee-, raudtee-, mere- ja õhuveokonteinerid.
[RT I 2008, 20, 138 - jõust. 31.05.2008]

  (2) Sõltuvalt pakendi taaskasutuskordadest on käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud pakendi liikide alaliigid järgmised:
  1) korduskasutuspakend – mõeldud ja kavandatud läbima oma olelusringi jooksul korduskasutussüsteemis vähemalt mitu käiku või ringi, sõltuvalt pakendi kasutusotstarbest, -võimalusest ja -kõlblikkusest;
[RT I 2008, 20, 138 - jõust. 31.05.2008]
  2) ühekorrapakend – mõeldud üksnes ühekordseks kasutamiseks.

  (3) Pakendimaterjali liigid on järgmised:
  1) klaas;
  2) plastik;
  3) paber ja kartong, kaasa arvatud kihiline kartong;
  4) metall;
  5) puit;
  6) muu materjal.

§ 4.  Pakendijäätmed

  Käesoleva seaduse tähenduses on pakendijäätmed mis tahes pakend või pakendimaterjal, mis muutub pärast pakendi kasutamist jäätmeteks jäätmeseaduse § 2 tähenduses. Pakendijäätmeteks ei loeta pakendi ja pakendimaterjali tootmisel tekkinud jääke.
[RT I 2008, 20, 138 - jõust. 31.05.2008]

§ 5.  Pakendi ja pakendijäätmete vältimine

  Pakendi ja pakendijäätmete vältimine, mis toimub eelkõige keskkonnahoidlike toodete ja tehnoloogiate arendamise teel, on pakendi ja pakendijäätmete koguse ja ohtlikkuse vähendamine, samuti pakendites ja pakendijäätmetes sisalduvate materjalide ja ainete koguse ning ohtlikkuse vähendamine kogu pakendi olelusringi jooksul alates pakendimaterjali ja pakendi valmistamisest kuni pakendi või selle käitlemise jääkide lõpliku kõrvaldamiseni.
[RT I 2008, 20, 138 - jõust. 31.05.2008]

§ 6.  Pakendi korduskasutus

  Pakendi korduskasutus on mis tahes toiming, mille käigus korduskasutuspakend täidetakse uuesti või kasutatakse pakendit algselt mõeldud otstarbeks, tehes seda turul leiduvate ning pakendi uuesti täitmist võimaldavate abitoodete abil või selliste abitoodete abita. Selline korduvalt kasutatud pakend muutub pakendijäätmeteks, kui ta ei kuulu enam korduskasutusele.

§ 7.  Pakendijäätmete taaskasutus

  (1) Pakendijäätmete taaskasutus on jäätmete taaskasutamine jäätmeseaduse § 15 tähenduses, arvestades käesoleva seaduse erisusi.

  (2) Pakendijäätmete taaskasutus toimub pakendijäätmete ringlussevõtuna või energiakasutusena.

§ 8.  Pakendijäätmete ringlussevõtt

  (1) Pakendijäätmete ringlussevõtt on jäätmetes sisalduva materjali töötlemine tootmisprotsessis eesmärgiga kasutada materjali kas esialgsel või muul otstarbel, kaasa arvatud bioloogiline ringlussevõtt, kuid välja arvatud energiakasutus.

  (2) Bioloogiline ringlussevõtt on pakendijäätmete biolagunevate osade aeroobne (kompostimine) või anaeroobne (metaankääritus) töötlemine kontrollitavates tingimustes ning mikroorganismide abil, mille tulemusena saadakse stabiliseeritud orgaanilised jääkmaterjalid või metaan. Prügilasse ladestamist ei loeta bioloogilise ringlussevõtu vormiks.

§ 9.  Pakendijäätmete energiakasutus

  Pakendijäätmete energiakasutus on põletuskõlbliku pakendimaterjali kasutamine energia tootmiseks pakendijäätmete otsesel põletamisel eraldi või koos muude jäätmetega, kasutades ära tekkinud soojuse.

§ 91.  Pakendatud kauba turule laskmine

  Käesoleva seaduse tähenduses on pakendatud kauba turule laskmine Eestis pakendatud oma kauba või sisseveetud pakendatud kauba esmakordne kättesaadavaks tegemine Eestis levitamiseks või kasutamiseks. Kui kaup pakendatakse ümber, siis ümberpakendatud kauba esmakordselt kättesaadavaks tegemist Eestis käsitatakse samuti pakendatud kauba turule laskmisena.
[RT I 2008, 20, 138 - jõust. 31.05.2008]

§ 10.  Pakendiettevõtja

  Pakendiettevõtja on isik, kes majandus- või kutsetegevuse raames pakendab kaupa, veab sisse või müüb pakendatud kaupa.

§ 101.  Taaskasutusorganisatsioon

  (1) Taaskasutusorganisatsioon on käesoleva seaduse § 17 lõike 5 alusel keskkonnaministri poolt akrediteeritud juriidiline isik, mille asutajad ja liikmed on pakendiettevõtjad või nende moodustatud juriidilised isikud, mille liikmed, osanikud või aktsionärid on pakendiettevõtjad.

  (2) Taaskasutusorganisatsiooni ülesanne on korraldada talle käesoleva seaduse § 16 lõike 2 alusel kohustused üle andnud pakendiettevõtjate pakendi ja pakendijäätmete üleriigilist kogumist ja taaskasutamist ning arendada edasi taaskasutussüsteemi eesmärgiga tagada pakendijäätmete taaskasutamine vähemalt käesoleva seaduse §-s 36 sätestatud taaskasutuse sihtarvude ulatuses.
[RT I 2008, 20, 138 - jõust. 31.05.2008]

§ 11.  Majandustegevuses osaleja

  Majandustegevuses osaleja on käesoleva seaduse tähenduses pakendiettevõtja, pakenditootja, isik, kes tarnib, toodab või töötleb pakendimaterjali, käesoleva seaduse § 16 lõike 2 alusel asutatud taaskasutusorganisatsioon, pakendijäätmekäitleja ning haldusorgan.
[RT I 2004, 89, 611 - jõust. 07.01.2005]

§ 12.  Nõusolek vabatahtlikuks koostööks

  Nõusolek vabatahtlikuks koostööks on käesoleva seaduse eesmärkide paremaks elluviimiseks Keskkonnaministeeriumi ja majandustegevuses osaleja vahel sõlmitud koostöökokkulepe, millega võivad liituda kõik isikud, kes soovivad koostöö tingimusi täita. Nimetatud koostöökokkuleppega ei saa üle anda käesolevast seadusest tulenevaid kohustusi ega vastutust.
[RT I 2008, 20, 138 - jõust. 31.05.2008]

2. peatükk PAKENDILE ESITATAVAD NÕUDED 

§ 13.  Pakendi valmistamise ja kasutamise üldnõuded

  (1) Pakend peab täitma oma otstarvet võimalikult väikese mahu ja massi juures, tagama vajaliku ohutus- ja hügieenitaseme, olema sobiv pakendatavale kaubale ja vastuvõetav tarbijale.

  (2) Pakend peab olema kavandatud, valmistatud ja müüdud nii, et oleks võimalik selle korduskasutus või pakendijäätmete taaskasutus, sealhulgas ringlussevõtt, välistades pakendijäätmete või nende töötlemisel tekkivate jäätmete kõrvaldamisel ebasoovitava mõju keskkonnale.

  (3) Pakend peab olema valmistatud nii, et pakendimaterjalis ja pakendi muudes koostisosades olevate ohtlike ainete sisaldus ja kahjulik toime oleks viidud tasemele, mis minimeeriks nende olemasolu heitmetes, tuhas või nõrgvees, kui pakend või tema käitlemise jäägid põletatakse või ladestatakse prügilasse.

  (4) Korduskasutuspakendi suhtes rakendatakse üheaegselt järgmisi nõudeid:
  1) pakendi füüsikalised omadused ja tehniline lahendus peavad võimaldama kavandatud arvu veo- ja kasutuskordi;
  2) kasutatud pakendit peab olema võimalik töödelda vastavalt töötervishoiu ja tööohutuse ning muudele ohutusnõuetele;
[RT I 2008, 20, 138 - jõust. 31.05.2008]
  3) kui pakend ei ole enam korduskasutatav ja muutub jäätmeteks, peavad olema täidetud taaskasutatava pakendi kohta käesoleva paragrahvi lõikes 5 sätestatud nõuded.

  (5) Taaskasutatava pakendi suhtes rakendatakse järgmisi nõudeid:
  1) pakend, mille jäätmete taaskasutamine toimub materjali ringlussevõtuga, peab olema valmistatud viisil, mis võimaldab selle materjalist teatud osa ringlusse võtta ning kasutada müügikõlbliku kauba tootmisel, kusjuures ringlussevõetava materjali osakaal võib sõltuda pakendi valmistamiseks kasutatud materjalist;
  2) pakendil, mille jäätmete taaskasutamise eesmärk on energiakasutus, peab olema minimaalne kütteväärtus, mis võimaldaks energiakasutuse optimeerimist;
  3) pakend, mille jäätmeid taaskasutamise eesmärgil kompostitakse, peab olema bioloogiliselt lagunev, kuid see ei tohi takistada pakendijäätmete eraldi kogumist, kompostimist või nende käitlemiseks ettenähtud muid toiminguid;
  4) biolagunev pakend peab olema valmistatud nii, et suurem osa selle jäätmete füüsikalisel, keemilisel, termilisel või bioloogilisel lagunemisel tekkivast kompostist laguneks süsinikdioksiidiks, biomassiks ja veeks.

§ 131.  Pakendi kavandamise ja valmistamise nõuetele vastavuse eeldus

  (1) Kui pakendi kavandamisel ja valmistamisel on järgitud harmoneeritud standardit, mille kohta on avaldatud teade Euroopa Liidu Teatajas, eeldatakse, et sellisele standardile vastav pakend vastab standardiga kaetud nõuete osas käesoleva seaduse § 13 nõuetele.

  (2) Teabe käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud standardeid ülevõtvate Eesti standardite ja Euroopa Liidu liikmesriigi rahvuslike standardite kohta avaldab standardiorganisatsioon Eesti Standardikeskus oma veebilehel kättesaadavaks tehtavas ametlikus väljaandes.
[RT I 2008, 20, 138 - jõust. 31.05.2008]

§ 14.  Raskmetallide sisaldus pakendis

  (1) Raskmetallide plii, kaadmiumi, elavhõbeda ja kuuevalentse kroomi summaarne sisaldus pakendis ja pakendi koostisosades ei tohi ületada 100 milligrammi kilogrammi kohta.

  (2) Käesoleva paragrahvi lõiget 1 ei kohaldata pakendile, mis on valmistatud niisugusest pliid sisaldavast kristallklaasist, mida on nimetatud EÜ Nõukogu direktiivi 69/493/EÜ liikmesriikide kristallklaasialaste õigusaktide ühtlustamise kohta (EÜT L 326, 29.12.1969, lk 36) lisas 2.

  (3) Käesoleva paragrahvi lõiget 1 ei kohaldata plastkastidele ja -alustele vastavalt Euroopa Komisjoni otsusele 1999/177/EÜ, millega kehtestatakse erandi tingimused plastkastide ja -aluste jaoks seoses pakendeid ja pakendijäätmeid käsitlevas Euroopa Parlamendi ja EL Nõukogu direktiivis 94/62/EÜ kehtestatud raskmetallide kontsentratsioonitasemetega (ELT L 056, 04.03.1999 , lk 47–48), ning klaaspakendile vastavalt Euroopa Komisjoni otsusele 2001/171/EÜ, millega kehtestatakse erandi tingimused klaaspakendi jaoks seoses pakendeid ja pakendijäätmeid käsitlevas Euroopa Parlamendi ja EL Nõukogu direktiivis 94/62/EÜ kehtestatud raskmetallide kontsentratsioonitasemetega (ELT L 062, 02.03.2001, lk 20–21).

3. peatükk PAKENDI JA PAKENDIJÄÄTMETE KOGUMISE JA TAASKASUTUSE KORRALDAMINE 

§ 15.  Kohaliku omavalitsuse organi kohustused pakendi ja pakendijäätmete kogumise ja taaskasutuse korraldamisel

  (1) Kohaliku omavalitsuse organ määrab kindlaks oma haldusterritooriumil pakendi ja pakendijäätmete kogumisviisid ning sätestab need jäätmehoolduseeskirjas.

  (2) Kohaliku omavalitsuse üksuse jäätmekavas käsitletakse eraldi pakendi ja pakendijäätmete kogumise ja taaskasutuse korraldust ning väljaarendamist ja seatud eesmärkide saavutamise meetmeid.

§ 16.  Pakendiettevõtja kohustused pakendi ja pakendijäätmete kogumisel ja taaskasutamisel

  (1) Pakendiettevõtja peab turule lastud pakendatud kauba pakendi ja sellest tekkinud pakendijäätmed koguma ja taaskasutama selliselt, et käesoleva seaduse §-s 36 sätestatud taaskasutuse sihtarvud oleksid täidetud, ning kandma sellest tulenevad kulud.

  (2) Pakendiettevõtja, kes laseb turule pakendatud kaupa, võib käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud kohustused üle anda kirjaliku lepingu alusel ainult taaskasutusorganisatsioonile. Kui pakendiettevõtja annab käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatud kohustused üle taaskasutusorganisatsioonile, siis vastutab käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatud kohustuste täitmise eest taaskasutusorganisatsioon.

  (3) Pakendiettevõtja, kes laseb turule pakendatud kaupa pakendimassiga rohkem kui viis tonni aastas ega anna käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud kohustusi üle taaskasutusorganisatsioonile, peab korraldama oma kauba pakendijäätmete kogumise igas oma kauba müügikohas, informeerima tarbijaid võimalusest tagastada pakendijäätmed müügikohta, pidama arvestust oma kauba pakendijäätmete kogumise ja taaskasutamise osas iga müügikoha kohta eraldi ning esitama järelevalve õigusega isiku nõudmisel järgmised andmed:
  1) turule lastava kauba pakendist tekkivate jäätmete mass iga pakendimaterjali liigi kaupa;
  2) müügikohtade loetelu;
  3) andmed pakendijäätmete kogumise korraldamise kohta igas müügikohas, sealhulgas kogumiskohtade asukohad;
  4) andmed kogutud pakendijäätmete taaskasutamise kohta, sealhulgas pakendijäätmeid taaskasutava ettevõtja andmed ja temaga sõlmitud lepingud.

  (4) Pakendijäätmete taaskasutamise sihtarvude täitmist väljendatakse pakendijäätmete taaskasutamise määrana. Taaskasutamise määr arvutatakse kalendriaasta kestel taaskasutatud pakendijäätmete ning sama perioodi jooksul turule lastud kauba pakendi massi suhtarvuna, mis on väljendatud massiprotsentides. Turule lastud kauba pakendi massi hulka ei arvata Eestist välja viidud kauba pakendi massi ja kasutusele võetud tagastatud korduskasutuspakendi massi, kui need on pakendiettevõtja poolt dokumentaalselt tõendatavad. Taaskasutatud pakendijäätmete massi hulka arvatakse Eestis taaskasutatud ja taaskasutamiseks välja veetud pakendijäätmete mass.

  (5) Pakendite taaskasutamise määra arvutamisel võetakse arvesse Euroopa Komisjoni otsuse 2005/270/EÜ, millega vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivile 94/62/EÜ pakendite ja pakendijäätmete kohta kehtestatakse andmebaasisüsteemi vormid (ELT L 086, 05.04.2005, lk 6–12), artikli 2 punktis 2 ja artikli 3 punktides 2–4 ning artiklites 4–6 sätestatut.
[RT I 2008, 20, 138 - jõust. 31.05.2008]

§ 17.  Taaskasutusorganisatsiooni akrediteerimine

  (1) Taaskasutusorganisatsiooni akrediteerimistaotlus esitatakse kirjalikult ühes eksemplaris keskkonnaministrile.

  (2) Akrediteeringu saamiseks peab taaskasutusorganisatsioon vastama järgmistele tingimustele ja esitama käesoleva lõike punktides 1, 2, 3, 4 ja 6 nimetatud dokumendid:
[RT I 2010, 10, 45 - jõust. 15.03.2010]
  1) taaskasutusorganisatsiooni eesmärk peab olema pakendi ja pakendijäätmete kogumise ja taaskasutamise korraldamine – esitada ametlikult kinnitatud põhikirja koopia;
  2) esitada liikmete või osanike või aktsionäride nimekiri;
  21) taaskasutusorganisatsioonis ei tohi selle liige, osanik või aktsionär omada üle 25 protsendi liikmelisusega, osadega või aktsiatega määratud häältest, samuti ei tohi omada valitsevat mõju konkurentsiseaduse tähenduses isik, kelle põhitegevusalaks on jäätmekäitlus jäätmeseaduse § 13 tähenduses;
[RT I 2010, 10, 45 - jõust. 15.03.2010]
  3) omama majandustegevuses osalejatega kokkuleppeid, mis kinnitavad organisatsiooni võimet üleriigiliselt täita käesoleva seaduse § 16 lõikes 1, § 20 lõikes 2 ja §-s 36 sätestatud kohustusi – esitada pakendi kogujate, vedajate ja töötlejatega sõlmitud lepingute koopiad;
  4) omama tegutsemiseks vajalikke finantsvahendeid – esitada seda tõendav pangaväljavõte;
  5) omama märki, mis näitab pakendiettevõtja kuulumist taaskasutusorganisatsiooni või pakendiettevõtja kohustuste üleandmist taaskasutusorganisatsioonile vastavalt käesoleva seaduse § 16 lõikele 2;
  6) omama tegevuskava käesoleva seaduse § 16 lõikes 1 ja §-s 24 sätestatud pakendiettevõtjate kohustuste täitmise kohta – esitada tegevuskava koopia.

  (3) Käesoleva paragrahvi lõike 2 punktis 6 nimetatud tegevuskava komponendid on:
  1) kava, kuidas üleriigiliselt kaasatakse erinevad piirkonnad pakendi ja pakendijäätmete kogumissüsteemi;
  2) finantsplaan, mis sisaldab investeeringute plaani ja selle finantseerimise allikaid;
  3) pakendi ja pakendijäätmete käitlemisega seotud teenuste ostmisel esitatavad tingimused;
  4) strateegia, kuidas kaasatakse teisi pakendiettevõtjaid taaskasutusorganisatsiooni;
  5) taaskasutusorganisatsiooni ja pakendiettevõtja vahel sõlmitava lepingu näidis, kusjuures leping peab sisaldama pakendiettevõtja käesoleva seaduse § 16 lõikes 1 sätestatud kõigi kohustuste taaskasutusorganisatsioonile üleandmise tagamist, kohustuste täitmise tagamist taaskasutusorganisatsiooni poolt ja kulude hüvitamist, sealhulgas pakendiettevõtja poolt makstava tasu arvutamist;
[RT I 2008, 20, 138 - jõust. 31.05.2008]
  6) meediaplaan lõppkasutaja ja tarbija teavitamiseks pakendi ja pakendijäätmete tagastamisvõimaluste ning kogumis- ja taaskasutussüsteemi kohta.

  (4) Akrediteeritud taaskasutusorganisatsiooni ülesanne on tagada:
  1) üleriigiline pakendi ja pakendijäätmete kogumine;
  2) kogutud korduskasutuspakendi korduskasutus ja pakendijäätmete taaskasutus;
  3) kõigile pakendiettevõtjatele juurdepääs taaskasutusorganisatsiooni teenustele;
  4) vastavalt käesoleva seaduse § 16 lõikele 2 oma kohustused üle andnud pakendiettevõtjatelt võrdsetel tingimustel tasu kogumine ja neile teenuste pakkumine, lähtudes pakendiettevõtjate poolt turule lastud pakendatud kauba pakendijäätmete massist ja taaskasutusorganisatsiooni avalikustatud teenustasu määradest;
[RT I 2008, 20, 138 - jõust. 31.05.2008]
  5) pakendi ja pakendijäätmete käitlemisega seotud teenuse ostmine konkurentsi alusel;
  6) vastavalt käesoleva seaduse § 16 lõikele 2 oma kohustused üleandnud pakendiettevõtjate ning pakendi ja pakendijäätmete kogumise ja taaskasutamisega seotud andmete kättesaadavus Keskkonnaministeeriumile ja järelevalve õigust omavale isikule;
  7) taaskasutusorganisatsiooni kasumi reinvesteerimine taaskasutusorganisatsiooni tegevusse ning kasumi mittejaotamine liikmetele, osanikele või aktsionäridele;
[RT I 2008, 20, 138 - jõust. 31.05.2008]
  8) taaskasutusorganisatsiooni ning tema liikmete, osanike või aktsionäride vaheliste finantssuhete läbipaistvus.
[RT I 2008, 20, 138 - jõust. 31.05.2008]
  9) avalikkuse ja tarbijate teavitamine pakendi ja pakendijäätmete tagastamise korrast ja nõuetest;
[RT I 2008, 20, 138 - jõust. 31.05.2008]
  10) keskkonnaministrile iga aasta 31. märtsiks kirjaliku ülevaate esitamine oma eelmise kalendriaasta tegevusest. Ülevaade peab sisaldama muu hulgas teavet käesoleva paragrahvi lõike 2 punktis 3 nimetatud kokkulepete kohta, käesoleva seaduse §-s 171 sätestatu kohta, tagatisrahaga pakendite tagastamise ning teavitustegevuse ja selle maksumuse kohta. Ülevaade ja majandusaasta aruanne peavad olema kättesaadavad taaskasutusorganisatsiooni veebilehel.
[RT I 2008, 20, 138 - jõust. 31.05.2008]

  (41) Taaskasutusorganisatsioon on kohustatud esitama keskkonnaministrile viimase nõudmisel andmed liikmete, osanike või aktsionäride tehtud tehingute kohta, mis on vajalikud käesoleva paragrahvi lõike 4 punktis 7 sätestatud kohustuste täitmise kontrollimiseks.
[RT I 2008, 20, 138 - jõust. 31.05.2008]

  (42) Käesoleva paragrahvi lõike 4 punktis 9 nimetatud teavitusele tehtavad kulutused peavad olema vähemalt üks protsent taaskasutusorganisatsiooni kalendriaasta käibest, kusjuures käibe suuruse arvutamisel ei arvestata tagatisraha.
[RT I 2008, 20, 138 - jõust. 31.05.2008]

  (5) Keskkonnaminister teeb akrediteerimise otsuse 63 päeva jooksul, arvates taotluse saamisest.

  (6) Taaskasutusorganisatsiooni ei akrediteerita, kui:
  1) taaskasutusorganisatsioon ei vasta käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud tingimustele;
  2) on esitatud valeandmeid või võltsitud dokumente.
[RT I 2008, 20, 138 - jõust. 31.05.2008]

  (7) Kui akrediteeritud taaskasutusorganisatsioon ei suuda osaliselt või täielikult täita temale käesoleva paragrahvi lõikes 4 pandud ülesandeid, võib keskkonnaminister tunnistada akrediteerimise otsuse kehtetuks.

§ 171.  Nõuded pakendijäätmete kogumiskohtadele

  (1) Tagatisrahata pakendi jäätmete kogumisel peab taaskasutusorganisatsioon tagama, et kogumiskohtade tihedus oleks järgmine:
  1) kui tiheasustusega alal on asustustihedus rohkem kui 1000 elanikku ühel ruutkilomeetril – vähemalt üks kogumiskoht jäätmevaldajast 500 meetri raadiuses;
  2) kui tiheasustusega alal on asustustihedus rohkem kui 500 elanikku ühel ruutkilomeetril – vähemalt üks kogumiskoht jäätmevaldajast 1000 meetri raadiuses;
  3) kui asustustihedus on alla 500 elaniku ühel ruutkilomeetril – kohaliku omavalitsuse territooriumil paiknevates asulates, arvestusega üks kogumiskoht 500 elaniku kohta.

  (11) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 loetletud tingimuste täitmise hindamisel arvestatakse ainult neid tagatisrahata pakendi jäätmete kogumiskohti, mis on suunatud ja kättesaadavad avalikkusele pakendi jäätmete üleandmiseks.
[RT I 2010, 10, 45 - jõust. 15.03.2010]

  (2) Kohaliku omavalitsuse organ peab võimaldama taaskasutusorganisatsioonidel täita käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatud tingimusi.

  (3) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 loetletud tingimuste täitmiseks võivad taaskasutusorganisatsioonid omavahel või käesoleva seaduse § 16 lõikes 3 nimetatud pakendiettevõtjaga sõlmida kokkuleppeid, kusjuures igas kogumiskohas peab olema tagatud kõigi pakendimaterjali liikide kogumine.

  (4) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud kogumiskohtade asukoht, kogumiskonteinerite miinimumarv ja miinimummaht iga kogumiskoha kohta ning nende tühjendamissagedus lepitakse kokku taaskasutusorganisatsiooni ja kohaliku omavalitsuse organi vahel. Kohaliku omavalitsuse organiga kokkuleppel võib pakendijäätmete kogumist korraldada ka nende tekkekohal kogumisena. Sel juhul võib kohaliku omavalitsuse organi nõusolekul vähendada pakendijäätmete kogumiskohtade tihedust ning kogumiseks ettenähtud konteinerite arvu ja mahtu.
[RT I 2008, 20, 138 - jõust. 01.01.2009]

§ 18.  Pakendikomisjon

  (1) Pakendikomisjoni ülesanne on koordineerida pakendiseadusest tulenevate eesmärkide saavutamist, olles keskkonnaministrile nõuandev organ pakendi- ja pakendijäätmepoliitika kujundamisel ning taaskasutus-organisatsiooni akrediteerimisel.

  (2) Pakendikomisjoni moodustab keskkonnaminister asjaomaste ministeeriumide, kohalike omavalitsuste, Keskkonnainspektsiooni, Tarbijakaitseameti, Veterinaar- ja Toiduameti, Konkurentsiameti, Maksu- ja Tolliameti, pakendiettevõtjate, keskkonnaorganisatsioonide ja jäätmekäitluse erialaliitude esindajatest ning eriala asjatundjatest.
[RT I 2009, 49, 331 - jõust. 01.01.2010]

4. peatükk MAJANDUSMEETMETE RAKENDAMINE 

§ 19.  Majandusmeetmed

  Pakendi ja pakendijäätmete kogumis- ja taaskasutussüsteemi toimimiseks rakendatakse majandusmeetmetena pakendi tagasivõtmise kohustust, tagatisraha ja pakendiaktsiisi.

§ 20.  Pakendi tagasivõtmine

  (1) Pakendiettevõtja on kohustatud tasuta tagasi võtma oma kauba veo- ja rühmapakendi.

  (2) Pakendiettevõtja, kes müüb pakendatud kaupa lõppkasutajale või tarbijale, on kohustatud lõppkasutajalt või tarbijalt tasuta tagasi võtma müüdud kauba müügipakendi ja -pakendijäätmed. Tagasivõtmise nõue hõlmab vaid pakendit, mille tüüp, kuju ja suurus vastavad selles müügikohas müüdava kauba pakendile ja selle kauba müüja poolt üleantava kauba pakendile.
[RT I 2008, 20, 138 - jõust. 31.05.2008]

  (21) Pakendiettevõtja, kes müüb pakendatud kaupa lõppkasutajale või tarbijale, informeerib pakendi tagasivõtmise kohast müügikohas nähtavale kohale seatud arusaadava kirjaliku teatega. Kui pakendiettevõtja, kes müüb pakendatud kaupa, ei ole müügipakendi ja -pakendijäätmete tagasivõtmist korraldanud lepingu alusel taaskasutusorganisatsiooni kaudu, on ta kohustatud müügipakendi ja -pakendijäätmed vastu võtma müügikohas või müügikoha vahetus läheduses asuvas selleks otstarbeks kohandatud punktis.
[RT I 2008, 20, 138 - jõust. 31.05.2008]

  (22) Pakendiettevõtja, kes laseb turule pakendatud kaupa, on kohustatud pakendiettevõtjalt, kes müüb pakendatud kaupa lõppkasutajale või tarbijale, tasuta tagasi võtma enda poolt turule lastud kauba pakendi ja pakendijäätmed.
[RT I 2008, 20, 138 - jõust. 31.05.2008]

  (3) Postimüügiga tegelev pakendiettevõtja peab teavitama lõppkasutajat ja tarbijat tema õigusest tagastada pakend ja pakendijäätmed kauba üleandjale.

  (4) Pakendiettevõtja võib käesoleva paragrahvi lõigetes 1, 2 ja 22 nimetatud kohustused üle anda kirjaliku lepingu alusel ainult taaskasutusorganisatsioonile. Kui pakendiettevõtja annab käesoleva paragrahvi lõigetes 1, 2 ja 22 sätestatud kohustused üle taaskasutusorganisatsioonile, siis vastutab nimetatud kohustuste täitmise eest taaskasutusorganisatsioon. Tagatisrahaga pakendit lõppkasutajale või tarbijale müüv pakendiettevõtja ei saa tagatisrahaga pakendi tagasivõtmise kohustust taaskasutusorganisatsioonile üle anda.
[RT I 2008, 20, 138 - jõust. 31.05.2008]

  (41) Pakendit, millele on kehtestatud tagatisraha, ei pea tagasi võtma tagatisrahaga pakendisse pakendatud kaupa müüv isik, kui müügikoha suurus on alla 20 m2 ja see paikneb tiheasustusalal.

  (42) Lõppkasutaja või tarbija on kohustatud pakendi ja pakendijäätmed tagastama tühjalt ja liigiti sordituna vastavalt kohaliku omavalitsuse jäätmehoolduseeskirjas kehtestatud korrale ja pakendiettevõtja või taaskasutusorganisatsiooni nõutele.

  (43) Pakendatud kauba müüja, kelle müügikoha suurus on 200 ruutmeetrit või üle 200 ruutmeetri, peab sellise pakendi tagasivõtmise, millele on kehtestatud tagatisraha, korraldama müügikohas või selle teenindusmaal müügikoha kauplemisajal.
[RT I 2008, 20, 138 - jõust. 31.05.2008]

  (44) Pakendatud kauba müüja, kelle müügikoha suurus on alla 200 ruutmeetri, võib sellise pakendi tagasivõtmise, millele on kehtestatud tagatisraha, korraldada väljaspool oma müügikoha teenindusmaa piire, kuid müügikoha kauplemisajal ja ainult kohaliku omavalitsuse organi nõusolekul. Sealjuures tuleb arvestada, et alal, mille asustustihedus on alla 500 elaniku ühel ruutkilomeetril, oleks vähemalt üks pakendi tagasivõtmise koht kohaliku omavalitsuse territooriumil paiknevates asulates.
[RT I 2008, 20, 138 - jõust. 31.05.2008]

  (5) Pakendiettevõtja on kohustatud vältima liigiti kogutud või pakendimaterjalide kaupa sorteeritud tagasivõetava pakendi ja pakendijäätmete segunemist teiste jäätmete või pakendimaterjalidega.

  (6) Pakendiettevõtja on kohustatud tagama lõppkasutajale ja tarbijale oma ohtlikke aineid sisaldavate pakendite ja pakendijäätmete tagastamisvõimalused, arvestades jäätmeseaduses ja kemikaaliseaduses ning nende alusel kehtestatud õigusaktides sätestatud käitlemise nõudeid.

  (7) Käesoleva paragrahvi lõigetes 1, 2 ja 22, § 24 lõikes 4 ja §-s 36 nimetatud kohustustest on vabastatud pakendiettevõtjad, kes lasevad turule kaupa plastist pakendis, mille mass on alla 10 kilogrammi aastas, ja muust materjalist pakendis, mille mass on alla 20 kilogrammi aastas.
[RT I 2008, 20, 138 - jõust. 31.05.2008]

§ 21.  Tagatisraha

  (1) Pakendile määratakse tagatisraha, mis on ühe müügiühiku hinnale lisatud pakendit väärtustav tasu ühe pakendi eest.
[RT I 2008, 20, 138 - jõust. 31.05.2008]

  (2) Tagatisraha kehtestatakse õlle, vähese etanoolisisaldusega alkohoolse joogi, siidri, perry ja karastusjoogi korduskasutuspakendile, milleks on:
  1) klaaspakend;
  2) plastpakend.
[RT I 2008, 20, 138 - jõust. 31.05.2008]

  (3) Tagatisraha kehtestatakse õlle, vähese etanoolisisaldusega alkohoolse joogi, siidri, perry ja karastusjoogi ühekorrapakendile, milleks on:
  1) klaaspakend;
  2) plastpakend;
  3) metallpakend.
[RT I 2008, 20, 138 - jõust. 31.05.2008]

  (4) Käesoleva paragrahvi lõigetes 2 ja 3 nimetatud õlut ja vähese etanoolisisaldusega alkohoolset jooki mõistetakse alkoholiseaduse tähenduses, siidrit ja perryt alkoholiseaduse § 4 lõike 2 alusel kehtestatud nõuete tähenduses ning karastusjooki pakendiaktsiisi seaduse tähenduses.
[RT I 2008, 20, 138 - jõust. 31.05.2008]

  (41) Tagatisraha ei kehtestata:
  1) eksporditud pakendile, kui selle väljavedu on tõendatud ekspordi tollideklaratsiooniga;
  2) pakendile, mis toimetatakse Eestist teise liikmesriiki ja rahvusvahelisi reise tegeva vee- või õhusõiduki pardale tarbimiseks või kaasamüüdavaks kaubaks;
[RT I 2010, 28, 145 - jõust. 19.06.2010]
  3) pakendile, mille maht on 3,0 liitrit või suurem, ja pakendile, mille maht on 0,1 liitrit või väikesem.
  4) käesoleva paragrahvi lõigetes 2 ja 3 nimetatud pakendile, kui selle tagasivõtmine ei ole tehniliselt võimalik.
[RT I 2008, 20, 138 - jõust. 31.05.2008]

  (42) Käesoleva paragrahvi lõike 41 punktides 1 ja 2 sätestatud pakendi puhul tohib käesoleva seaduse § 23 lõike 6 alusel kehtestatud tagatisraha suuruse märki kasutada ainult kooskõlastatult märgi valdajaga.
[RT I 2008, 20, 138 - jõust. 31.05.2008]

  (5) Keskkonnaminister kehtestab tagatisraha suuruse määrusega.

  (6) Tagatisraha ei saa olla väiksem kui 0,03 eurot.
[RT I 2010, 22, 108 - jõust. 01.01.2011]

  (7) Tagatisraha suurust võib muuta, kui eelmisest muutmisest on möödas vähemalt 12 kuud.
[RT I 2008, 20, 138 - jõust. 31.05.2008]

  (8) Tagatisrahas ei sisaldu pakendi ja pakendijäätmete tagasivõtmise ning selle korraldamisega seotud kulusid.

  (9) Tagatisrahaga pakendi müümisel avaldatakse tagatisraha suurus, arvestades tarbijakaitseseaduse §-s 7 sätestatud nõudeid.

  (10) Tasutud tagatisraha tagastatakse, kui lõppkasutaja või tarbija viib mõistlikus koguses pakendi, millele on kehtestatud tagatisraha, kauba müügikohta või selle vahetus läheduses asuvasse selleks ettenähtud kohta. Tagatisraha ei tagastata:
  1) käesoleva seaduse § 23 lõigetes 2 ja 21 sätestatud juhtudel;
  2) kui pakendi turule laskmise lõpetamisest on möödunud 24 kuud.
[RT I, 04.04.2012, 2 - jõust. 14.04.2012]

  (11) Pakendiettevõtja peab tagama, et kehtestatud tagatisraha oleks lisatud pakendatud kauba hinnale kogu müügitsükli kestel ja tagasiarveldused tehakse iga tagastamistehingu käigus.

§ 22.  Pakendiaktsiis

  Pakendiaktsiisi seadusega sätestatakse pakendiaktsiisiga maksustatavad pakendid ja neile vastavad aktsiisimäärad.

5. peatükk PAKENDI MÄRGISTAMINE 

§ 23.  Pakendi märgistamine

  (1) Pakendiettevõtja, kes laseb turule pakendatud kaupa, kannab pakendile, millele on kehtestatud tagatisraha, või pakendi etiketile tagatisraha märgi. Pakendiettevõtja, kes on oma kohustused vastavalt käesoleva seaduse § 16 lõikele 2 üle andnud taaskasutusorganisatsioonile, kannab pakendile või etiketile tagatisraha märgile lisaks taaskasutusorganisatsioonis registreeritud ribakoodi. Pakendiettevõtja, kes ei ole oma kohustusi taaskasutusorganisatsioonile üle andnud, ei tohi kasutada taaskasutusorganisatsioonis registreeritud ribakoodi.
[RT I, 04.04.2012, 2 - jõust. 14.04.2012]

  (2) Kui pakendil, millele on kehtestatud tagatisraha, puudub tagatisraha märk või ribakood või see ei ole pakendil või etiketil selgelt nähtav ja loetav või on füüsiliselt vigastatud, kuulub pakend tagasivõtmisele käesoleva seaduse §-s 20 sätestatud korras ning selle pakendi eest tagatisraha ei tagastata.
[RT I, 04.04.2012, 2 - jõust. 14.04.2012]

  (21) Kui pakendil, millele on kehtestatud tagatisraha, tagatisraha märk muutub, siis alates uue märgi kehtima hakkamisest tagastatakse tagatisraha seni kehtinud märgiga pakendi eest 24 kuu jooksul, misjärel kuulub pakend tagasivõtmisele käesoleva seaduse §-s 20 sätestatud korras ning selle pakendi eest tagatisraha ei tagastata.
[RT I, 04.04.2012, 2 - jõust. 14.04.2012]

  (3) Pakendi ja pakendijäätmete kogumise, korduskasutuse ja taaskasutuse lihtsustamiseks võib pakendiettevõtja kanda pakendile või etiketile:
  1) märgi, mis näitab pakendiettevõtja kohustuste üleandmist vastavalt käesoleva seaduse § 16 lõikele 2;
[RT I 2008, 20, 138 - jõust. 31.05.2008]
  2) pakendimaterjali iseloomustava märgistuse vastavalt Euroopa Komisjoni otsusele 97/129/EÜ, millega vastavalt Euroopa Parlamendi ja EL Nõukogu direktiivile 94/62/EÜ pakendite ja pakendijäätmete kohta kehtestatakse pakendimaterjalide identifitseerimissüsteem (ELT L 050, 20.02.1997, lk 28–31);
  3) muid andmeid, mida pakendiettevõtja vajalikuks peab ja mis ei ole vastuolus seadusega ega raskenda põhiteksti mõistmist.

  (4) Pakendile ja etiketile kantav märgistus peab olema selgelt nähtav, kergesti loetav, kulumiskindel ja püsiv, kaasa arvatud ka siis, kui pakend on avatud.

  (5) Kauba müük pakendis, millel puudub käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud nõuetekohane märgistus, on keelatud.

  (6) Keskkonnaminister kehtestab tagatisraha märgid, mida on kohustatud kasutama pakendiettevõtjad, kes on oma kohustused taaskasutusorganisatsioonile üle andnud, arvestades taaskasutusorganisatsiooni ettepanekut.
[RT I, 04.04.2012, 2 - jõust. 14.04.2012]

  (7) Pakendiettevõtja, kes ei ole oma kohustusi taaskasutusorganisatsioonile üle andnud ja laseb turule tagatisrahaga pakendi, on kohustatud kirjalikult teavitama oma märgistusest Keskkonnaministeeriumi enne tagatisrahaga pakendi turule laskmist.
[RT I, 04.04.2012, 2 - jõust. 14.04.2012]

  (8) Kui pakendil, millele on kehtestatud tagatisraha, tagatisraha märk muutub, siis pakendiettevõtja, kes müüb pakendatud kaupa lõppkasutajale või tarbijale, lõpetab seni kehtinud märgiga pakendi müügi uue märgi kehtestamisest 12 kuu möödumisel.
[RT I, 04.04.2012, 2 - jõust. 14.04.2012]

6. peatükk PAKENDIALANE TEABESÜSTEEM 

§ 24.  Pakendi ja pakendijäätmete arvestuse pidamine

  (1) Pakendi tootja, tühja pakendi sisse- ja väljavedaja, pakendiettevõtja, kes laseb turule pakendatud kaupa, isik, kes veab välja pakendatud kaupa, ning pakendijäätmekäitleja on kohustatud pidama pakendimaterjali massi üle pidevat arvestust käesoleva seaduse § 3 lõigetes 1–3 nimetatud pakendi ja pakendimaterjali liikide kaupa, sealhulgas eraldi pakendiaktsiisi seaduses sätestatud pakendite osas, järgmiselt:
  1) toodetud tühi pakend ning sisse- ja väljaveetud tühi pakend;
  2) pakendatud kauba pakend ning sisse- ja väljaveetud pakendatud kauba pakend;
  3) turule lastud kauba pakend;
  4) tekkinud pakendijäätmed;
  5) korduskasutuspakend;
  6) Eestis taaskasutatud pakendijäätmed ning sisse- ja väljaveetud pakendijäätmed;
  7) raskmetalle sisaldav pakend.
[RT I 2008, 20, 138 - jõust. 31.05.2008]

  (2) [Kehtetu - RT I 2008, 20, 138 - jõust. 31.05.2008]

  (3) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud arvestuse aluseks olevaid algdokumente ja nende alusel koostatud koondandmeid säilitatakse vähemalt seitse aastat. Käesoleva seaduse tähenduses on algdokumendid järgmised:
  1) pakendi tootmist, müüki, sissevedu ja väljavedu käsitlevad raamatupidamise algdokumendid;
  2) pakendatud kauba müüki, sissevedu ja väljavedu käsitlevad dokumendid;
  3) pakendi soetamist tõendavad dokumendid;
  4) pakendit ja pakendijäätmeid taaskasutavate ettevõtjate väljastatud raamatupidamise algdokumendid, vastuvõtudokumendid, aktid ja kinnitus taaskasutamise kohta;
  5) tolli aktsepteeritud kaubadeklaratsioonid pakendi, pakendatud kauba ning pakendijäätmete sisse- ja väljaveo kohta.
[RT I 2008, 20, 138 - jõust. 31.05.2008]

  (4) Pakendiettevõtja, kes laseb turule pakendatud kaupa ega ole kohustusi üle andnud taaskasutusorganisatsioonile, on kohustatud kalendriaasta kohta esitama pakendiregistrisse kandmiseks järgmised audiitori kontrollitud andmed pakendi ja pakendimaterjali liikide kaupa, sealhulgas eraldi pakendiaktsiisi seaduses sätestatud pakendite osas:
  1) korduskasutuspakendi mass;
  2) turule lastud kauba pakendi mass;
  3) andmed pakendijäätmete taaskasutamise kohta.
[RT I 2008, 20, 138 - jõust. 31.05.2008]

  (5) Pakendiettevõtja, kes on oma kohustused vastavalt käesoleva seaduse § 16 lõikele 2 üle andnud taaskasutusorganisatsioonile, esitab käesoleva paragrahvi lõike 4 punktides 1 ja 2 nimetatud andmed kalendriaasta kohta taaskasutusorganisatsioonile.
[RT I 2008, 20, 138 - jõust. 31.05.2008]

  (6) Taaskasutusorganisatsioon esitab kalendriaasta kohta pakendiregistrisse kandmiseks käesoleva paragrahvi lõike 4 punktides 1–3 nimetatud andmed iga temale kohustused üle andnud pakendiettevõtja kohta. Esitatud andmed peab olema kinnitanud auditor.
[RT I 2008, 20, 138 - jõust. 31.05.2008]

§ 25.  Pakendiregister

  (1) Pakendiregister on riigi infosüsteemi kuuluv andmekogu, kuhu kantakse ning kus hoitakse ja töödeldakse andmeid turule lastud pakendatud kauba pakendite, tekkinud pakendijäätmete, pakendi korduskasutuse, pakendijäätmete taaskasutamise ning taaskasutamise sihtarvude täitmise kohta.
[RT I 2008, 20, 138 - jõust. 31.05.2008]

  (2) Pakendiregistri asutab ja selle põhimääruse kehtestab Vabariigi Valitsus avaliku teabe seaduses sätestatud korras.

  (3) Pakendiregistrisse kantavad andmed, nende esitamise kord, juurdepääs registri andmetele ja arvestuse aluseks olevatele algdokumentidele ning rahvusvahelistest kohustustest tulenev andmete edastamise kord kehtestatakse käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud põhimäärusega.
[RT I 2008, 20, 138 - jõust. 31.05.2008]

  (4) Pakendiregistri vastutav töötleja on Keskkonnaministeerium.

  (5) Pakendiregistri vastutaval töötlejal, Keskkonnainspektsioonil ning Maksu- ja Tolliametil on õigus tutvuda neile seadusega pandud ülesannete täitmisel käesoleva seaduse § 24 lõigetes 1, 3, 4 ja 6 nimetatud arvestuse algdokumentide ja nende alusel koostatud koondandmetega.
[RT I 2008, 20, 138 - jõust. 31.05.2008]

  (6) Keskkonnaminister kehtestab määrusega pakendiregistri registrikaardi vormid.
[RT I 2008, 20, 138 - jõust. 31.05.2008]

7. peatükk JÄRELEVALVE 

§ 26.  Järelevalve

  (1) Järelevalve käesoleva seaduse nõuete täitmise üle toimub keskkonnajärelevalve seadusega ja tarbijakaitseseadusega sätestatud korras.

  (2) Järelevalvet käesoleva seaduse täitmise üle teostavad Keskkonnainspektsioon, Tarbijakaitseamet, Maksu- ja Tolliamet, Veterinaar- ja Toiduamet ning valla- ja linnavalitsused.
[RT I 2008, 20, 138 - jõust. 31.05.2008]

  (3) Keskkonnainspektsioonil ning Maksu- ja Tolliametil on õigus kontrollida pakendiettevõtjate ning pakendi ja pakendijäätmete kogumise ja taaskasutamisega tegelevate isikute tegutsemiskohti.
[RT I 2008, 20, 138 - jõust. 31.05.2008]

  (4) Keskkonnainspektsioon edastab käesoleva paragrahvi lõikes 3 nimetatud kontrolli tulemuste alusel igale kvartalile järgneva kuu 15. kuupäevaks Maksu- ja Tolliametile turule lastud kauba pakendi taaskasutamiskohustuse täitmata jätnud või pakendiregistrisse andmed esitamata jätnud või pakendiregistrisse kandmiseks valeandmeid esitanud ettevõtete nimekirja.
[RT I 2008, 20, 138 - jõust. 31.05.2008]

  (5) Valla- ja linnavalitsus on kohustatud teostama järelevalvet oma haldusterritooriumil pakendi ja pakendijäätmete tagasivõtmise, kogumise ja taaskasutamise üle.
[RT I 2008, 20, 138 - jõust. 31.05.2008]

§ 261.  Ettekirjutus

  (1) Järelevalvet teostaval isikul on õigus käesoleva seaduse täitmise tagamiseks teha ettekirjutusi. Ettekirjutuse täitmata jätmisel võib rakendada sunnivahendeid asendustäitmise ja sunniraha seaduses sätestatud korras.
[RT I 2008, 20, 138 - jõust. 31.05.2008]

  (2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud ettekirjutuse täitmata jätmise korral on järelevalvet teostaval isikul õigus rakendada sunniraha asendustäitmise ja sunniraha seaduses sätestatud korras. Sunniraha ülemmäär on 32 000 eurot.
[RT I 2010, 22, 108 - jõust. 01.01.2011]

8. peatükk VASTUTUS 

§ 27.  Pakendi valmistamise ja kasutamise nõuete täitmata jätmine

  (1) Pakendi valmistamise ja kasutamise nõuete täitmata jätmise eest –
karistatakse rahatrahviga kuni 300 trahviühikut.

  (2) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, –
karistatakse rahatrahviga kuni 3200 eurot.
[RT I 2010, 22, 108 - jõust. 01.01.2011]

§ 28.  Pakendi raskmetallide sisalduse piirangute eiramine

  (1) Pakendi raskmetallide sisalduse piirangute eiramise eest –
karistatakse rahatrahviga kuni 300 trahviühikut.

  (2) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, –
karistatakse rahatrahviga kuni 3200 eurot.
[RT I 2010, 22, 108 - jõust. 01.01.2011]

§ 29.  Pakendijäätmete taaskasutamise kohustuse täitmata jätmine

  (1) Pakendijäätmete taaskasutamise kohustuse täitmata jätmise eest –
karistatakse rahatrahviga kuni 300 trahviühikut.

  (2) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, –
karistatakse rahatrahviga kuni 3200 eurot.
[RT I 2010, 22, 108 - jõust. 01.01.2011]

§ 30.  Pakendi ja pakendijäätmete tagasivõtmise kohustuse täitmata jätmine ja tagasivõtmise nõuete rikkumine

  (1) Pakendi ja pakendijäätmete tagasivõtmise kohustuse täitmata jätmise või tagasivõtmise nõuete rikkumise eest –
karistatakse rahatrahviga kuni 300 trahviühikut.

  (2) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, –
karistatakse rahatrahviga kuni 3200 eurot.
[RT I 2010, 22, 108 - jõust. 01.01.2011]

§ 31.  Nõuetekohase märgistuseta pakendis kauba müük

  (1) Nõuetekohase märgistuseta pakendis kauba müügi eest –
karistatakse rahatrahviga kuni 300 trahviühikut.

  (2) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, –
karistatakse rahatrahviga kuni 3200 eurot.
[RT I 2010, 22, 108 - jõust. 01.01.2011]

§ 32.  Pakendi ja pakendijäätmete kohta arvestuse pidamise ja andmete esitamise kohustuse täitmata jätmine

  Pakendi ja pakendijäätmete kohta arvestuse pidamise kohustuse täitmata jätmise või andmete esitamata jätmise või ebaõigete andmete esitamise eest –
karistatakse rahatrahviga kuni 3200 eurot.
[RT I 2010, 22, 108 - jõust. 01.01.2011]

§ 33.  Menetlus

  (1) Käesoleva seaduse §-des 27–32 nimetatud väärtegude menetlemisel kohaldatakse karistusseadustiku üldosa ja väärteomenetluse seadustiku sätteid.

  (2) Käesoleva seaduse §-des 27–32 nimetatud väärtegude kohtuväline menetleja on Keskkonnainspektsioon.

  (3) Käesoleva seaduse §-des 27 ja 28 nimetatud väärtegude kohtuväline menetleja on Veterinaar- ja Toiduamet.

  (4) Käesoleva seaduse §-des 29 ja 32 nimetatud väärtegude kohtuväline menetleja on Maksu- ja Tolliamet.

  (5) Käesoleva seaduse §-des 30 ja 31 nimetatud väärtegude kohtuväline menetleja on Tarbijakaitseamet.

  (6) Käesoleva seaduse §-des 29–31 nimetatud väärtegude kohtuväline menetleja on linna- ja vallavalitsus.
[RT I 2008, 20, 138 - jõust. 31.05.2008]

9. peatükk RAKENDUSSÄTTED 

§ 34. – § 35. [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

§ 36.  Taaskasutamise sihtarvud

  (1) Alates 2004. aasta 1. maist peab pakendiettevõtja, välja arvatud isik, kes müüb pakendatud kaupa, tagama oma pakendatud kauba ja sisseveetud pakendatud kauba pakendijäätmete taaskasutamise järgmises ulatuses:
  1) pakendijäätmete kogumassist vähemalt 50 protsenti aastas;
  2) pakendijäätmete kogumassist ringlussevõtuna vähemalt 25 protsenti aastas ja iga pakendimaterjali liigi kogumassist vähemalt 15 protsenti aastas.

  (11) [Kehtetu - RT I 2008, 20, 138 - jõust. 31.05.2008]

  (2) Alates 2009. aasta 1. jaanuarist tuleb pakendijäätmeid taaskasutada järgmiselt:
  1) pakendijäätmete kogumassist vähemalt 60 protsenti kalendriaastas;
  2) pakendijäätmete kogumassist ringlussevõetuna vähemalt 55 ja mitte rohkem kui 80 protsenti kalendriaastas.
[RT I 2008, 20, 138 - jõust. 31.05.2008]

  (3) Et tagada käesoleva paragrahvi lõikes 2 kehtestatud taaskasutamise sihtarvude täitmine, peab pakendiettevõtja alates 2009. aasta 1. jaanuarist taaskasutama pakendimaterjali liike kalendriaastas vähemalt järgmises ulatuses:
  1) 70 protsenti klaasijäätmete kogumassist ringlussevõetuna;
  2) 70 protsenti paberi- ja kartongijäätmete kogumassist, kusjuures 60 protsenti kogumassist ringlussevõetuna;
  3) 60 protsenti metallijäätmete kogumassist ringlussevõetuna;
  4) 55 protsenti plastijäätmete kogumassist, kusjuures 45 protsenti plastijäätmete kogumassist ringlussevõetuna ja 22,5 protsenti plastijäätmete kogumassist uuesti plastiks töödelduna;
  5) 45 protsenti puidujäätmete kogumassist, kusjuures 20 protsenti kogumassist ringlussevõetuna.
[RT I 2008, 20, 138 - jõust. 31.05.2008]

  (4) Käesoleva paragrahvi lõikes 3 nimetamata muu pakendimaterjal tuleb taaskasutada võimalikult suures koguses vastavalt olemasolevatele tehnilistele võimalustele ja majanduslikule põhjendatusele.
[RT I 2008, 20, 138 - jõust. 31.05.2008]

§ 361.  Pakendi märgistamine

  Käesoleva seaduse § 23 lõiget 5 ja § 31 kohaldatakse alates 2005. aasta 1. oktoobrist.
[RT I 2005, 37, 288 - jõust. 10.07.2005]

§ 37.  Tagasivõtmise kohustus

  Käesoleva seaduse §-s 20 sätestatud pakendi tagasivõtmise kohustus ja § 30 jõustuvad 2005. aasta 1. mail.
[RT I 2004, 89, 611 - jõust. 07.01.2005]

§ 371.  Nõuded pakendijäätmete kogumiskohtadele

  Käesoleva seaduse § 171 jõustub 2009. aasta 1. jaanuaril.
[RT I 2008, 20, 138 - jõust. 31.05.2008]

§ 38.  Tagatisraha kehtestamine

  Käesoleva seaduse § 21 jõustub 2005. aasta 1. mail.
[RT I 2004, 89, 611 - jõust. 07.01.2005]

§ 39.  Pakendiregister

  Käesoleva seaduse § 25 lõikes 1 nimetatud registrina käsitletakse pakendiseaduse § 15 lõike 1 alusel asutatud registrit seni, kuni registrit ei ole asutatud käesoleva seaduse § 25 lõike 2 alusel.

§ 391.  Nõuded akrediteeritud taaskasutusorganisatsioonile

  (1) Akrediteeritud taaskasutusorganisatsioon, mis ei vasta käesoleva seaduse § 17 lõike 2 punktis 21 nimetatud tingimustele, viiakse vastavusse käesoleva seaduse § 17 lõike 2 punktis 21 nimetatud tingimustega hiljemalt 2010. aasta 1. juuliks.

  (2) Kui akrediteeritud taaskasutusorganisatsiooni ei viida vastavusse käesoleva seaduse § 17 lõike 2 punktis 21 nimetatud tingimustega hiljemalt 2010. aasta 1. juuliks, tunnistab keskkonnaminister akrediteerimise otsuse kehtetuks.
[RT I 2010, 10, 45 - jõust. 15.03.2010]

§ 40.  [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

§ 41.  Seaduse jõustumine

  Käesolev seadus jõustub 2004. aasta 1. juunil.


1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 94/62/EÜ pakendi ja pakendijäätmete kohta (EÜT L 365, 31.12.1994, lk 10–22), viimati muudetud direktiiviga 2005/20/EÜ (ELT L 070, 16.03.2005, lk 17–18); Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2004/12/EÜ, millega muudetakse direktiivi 94/62/EÜ pakendi ja pakendijäätmete kohta (ELT L 047, 18.02.2004, lk 26–30); Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2006/12/EÜ jäätmete kohta (ELT L 114, 27.04.2006, lk 9–21); Euroopa Komisjoni otsus 97/129/EÜ, millega vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivile 94/62/EÜ pakendi ja pakendijäätmete kohta kehtestatakse pakendimaterjalide identifitseerimissüsteem (EÜT L 050, 20.02.1997, lk 28–31); Euroopa Komisjoni otsus 1999/177/EÜ, millega kehtestatakse eranditingimused plastkastide ja -aluste jaoks seoses pakendeid ja pakendijäätmeid käsitlevas Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivis 94/62/EÜ kehtestatud raskmetallide kontsentratsioonitasemetega (EÜT L 056, 04.03.1999, lk 47–48); Euroopa Komisjoni otsus 2001/171/EÜ, millega kehtestatakse eranditingimused klaaspakendi jaoks seoses pakendeid ja pakendijäätmeid käsitlevas Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivis 94/62/EÜ kehtestatud raskmetalli kontsentratsioonitasemetega (EÜT L 062, 02.03.2001, lk 20–21); Euroopa Komisjoni otsus 2006/340/EÜ, millega muudetakse otsust 2001/171/EÜ eesmärgiga pikendada erandi tingimuste kehtivust klaaspakendi jaoks seoses direktiivis 94/62/EÜ kehtestatud raskmetalli kontsentratsioonitasemetega (ELT L 125, 12.05.2006, lk 43); Euroopa Komisjoni otsus 2005/270/EÜ, millega vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivile 94/62/EÜ pakendite ja pakendijäätmete kohta kehtestatakse andmebaasisüsteemi vormid (ELT L 086, 05.04.2005, lk 6–12).
[RT I 2008, 20, 138 - jõust. 31.05.2008]

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json