Teksti suurus:

„Käibemaksuseaduse” alusel kehtestatud rahandusministri määruste muutmine

Väljaandja:Rahandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:07.04.2012
Avaldamismärge:RT I, 04.04.2012, 8

„Käibemaksuseaduse” alusel kehtestatud rahandusministri määruste muutmine

Vastu võetud 28.03.2012 nr 14

Määrus kehtestatakse „Käibemaksuseaduse” § 20 lõike 12, § 27 lõike 1 ja § 441 lõike 13 alusel.

§ 1.  Rahandusministri 7. aprilli 2004. a määruse nr 76 „Isiku maksukohustuslasena registreerimise avalduse vorm ja maksukohustuslase registreerimise kohta tehtava maksuhalduri otsuse vorm” (RT I, 10.11.2010, 26) lisa 1 „Käibemaksukohustuslasena registreerimise avaldus” ja lisa 2 „Maksukohustuslase kohta tehtava maksuhalduri otsuse vorm” asendatakse käesoleva määruse lisa 1 kohaste vormidega.

§ 2.  Rahandusministri 7. aprilli 2004. a määruse nr 67 „Käibedeklaratsiooni vorm” (RT I, 29.12.2010, 126) lisa „Käibedeklaratsiooni vorm ja täitmise juhend” asendatakse käesoleva määruse lisa 2 kohase vormi ja täitmise juhendiga.

§ 3.  Rahandusministri 27. detsembri 2005. a määruses nr 88 „Maksulao nõuded, maksulao pidamise loa väljastamise, kehtivuse peatamise ja kehtetuks tunnistamise ning maksuladustamisel oleva kauba hoidmise ja vedamise kord” (RTL 2005, 126, 1995; 2009, 79, 1144) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 6 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Maksuhaldur teeb otsuse loa väljastamise või väljastamisest keeldumise kohta 30 päeva jooksul määruse §-des 2 ja 3 sätestatud taotluse ning lisadokumentide ja -andmete esitamise päevast arvates.”;

2) paragrahvi 8 lõiked 2 ja 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Maksuhaldur teeb otsuse uue loa väljastamise või väljastamisest keeldumise või kehtival loal andmete muutmise kohta 10 päeva jooksul nimetatud taotluse saamise päevast arvates.

(3) Määruse § 3 lõike 1 punktides 1–5 ja 8–12 loetletud dokumentide ja andmete muutmisest teavitatakse maksuhaldurit hiljemalt 30 päeva enne plaanitavate muudatuste tegemist. Määruse § 3 lõike 1 punktides 6 ja 7 loetletud dokumentide ja andmete muutmisest teavitatakse maksuhaldurit hiljemalt muudatusele järgneval tööpäeval ja esitatakse muudatust tõendavad dokumendid.”;

3) paragrahvi 9 lõike 1 esimene lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Maksulaopidaja esitab vähemalt viis tööpäeva enne tagatise kehtivusaja lõppemist uue tagatise.”;

4) paragrahvi 9 täiendatakse lõikega 3 järgmises sõnastuses:

„(3) Maksulaopidajal on kohustus vajaduse korral suurendada tagatist 14 tööpäeva jooksul vastavalt maksuhalduri määratud tagatissummale.”.

Jürgen Ligi
Minister

Veiko Tali
Kantsler

Lisa 1 Käibemaksukohustuslasena registreerimise avaldus. Maksukohustuslase kohta tehtava maksuhalduri otsuse vorm

Lisa 2 Käibedeklaratsiooni vorm ja täitmise juhend

/otsingu_soovitused.json