Teksti suurus:

Tervishoiuteenuse osutamise tegevuslubade riikliku registri põhimäärus

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:07.04.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:14.03.2019
Avaldamismärge:RT I, 04.04.2017, 9

Tervishoiuteenuse osutamise tegevuslubade riikliku registri põhimäärus

Vastu võetud 09.10.2008 nr 149
RT I 2008, 44, 250
jõustumine 01.01.2009

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
10.12.2009RT I 2009, 63, 41501.01.2010
18.03.2010RT I 2010, 12, 6901.04.2010
13.06.2012RT I, 19.06.2012, 622.06.2012
20.11.2012RT I, 22.11.2012, 201.01.2013
03.01.2014RT I, 09.01.2014, 712.01.2014
26.06.2014RT I, 28.06.2014, 13901.07.2014
31.03.2017RT I, 04.04.2017, 607.04.2017

Määrus kehtestatakse „Tervishoiuteenuste korraldamise seaduse” § 501 lõike 1 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.  Registri asutamine

  „Tervishoiuteenuse osutamise tegevuslubade riiklik register” (edaspidi register) on riigi infosüsteemi kuuluv andmekogu, mis on asutatud Vabariigi Valitsuse 10. jaanuari 2002. a määrusega nr 9 „Tervishoiuteenuste osutamise tegevuslubade riikliku registri asutamine ja registri pidamise põhimäärus”.

§ 2.  Registri nimi

  (1) Registri ametlik nimi on „Tervishoiuteenuse osutamise tegevuslubade riiklik register”.

  (2) Registri ingliskeelne nimi on Estonian Health Care Licenses Registry.

§ 3.  Registri eesmärk

  Registrit peetakse arvestuse pidamiseks kiirabi, eriarstiabi, perearsti nimistu alusel üldarstiabi, iseseisvalt õendusabi ja iseseisvalt ämmaemandusabi osutamise õiguse saanud füüsilisest ja juriidilisest isikust ettevõtjate üle ning ministeeriumidele, Eesti Haigekassale ja sotsiaalministri määratud asutustele seadustest ja teistest õigusaktidest tulenevate tervishoiuvaldkonna juhtimise ja korraldamise ülesannete täitmiseks ning tervisestatistika korraldamiseks vajalike andmete saamiseks.
[RT I, 22.11.2012, 2 - jõust. 01.01.2013]

§ 4.  Registri vastutav töötleja

  Registri vastutav töötleja on Terviseamet.
[RT I 2009, 63, 415 - jõust. 01.01.2010]

2. peatükk REGISTRI ÜLESEHITUS JA REGISTRISSE KANTAVAD ANDMED 

§ 5.  Registri ülesehitus

  (1) Registrit peetakse ühetasandilise andmekoguna digitaalselt ning andmeid töödeldakse nii automatiseeritult kui ka käsitsi.

  (2) Register koosneb:
  1) digitaalsest andmebaasist;
  2) paberkandjal alusdokumentidest;
  3) arhiveeritud registriandmetest.

§ 6.  Registri andmete kaitse

  (1) Registri andmeid kaitstakse:
  1) käideldavuse osas, kaitstes andmeid juhusliku hävimise ja tahtliku hävitamise ning õigustatud isikule andmete kättesaadavuse takistamise eest;
  2) tervikluse osas, kaitstes andmeid juhusliku või tahtliku volitamata muutmise eest;
  3) konfidentsiaalsuse osas, kaitstes andmeid volitamata töötlemise eest.

  (2) Registri andmete käideldavuse, tervikluse ja konfidentsiaalsuse tagamiseks rakendatakse organisatsioonilisi, füüsilisi ja infotehnoloogilisi turvameetmeid.

  (3) Registri digitaalse andmebaasi majutusteenust osutab Sotsiaalministeerium.

  (4) Registri turvaklass on K2T2S1.

  (5) Registri turbeaste on keskmine (M).

§ 7.  Registrisse kantavad andmed

  (1) Iga tegevusloa omaja kohta kantakse alusdokumentidelt registri digitaalsesse andmebaasi järgmised andmed:
  1) majandustegevuse üldandmed;
  2) tegevusloa andmed ja loakohustusest vabastamise andmed;
  3) ettevõtjale ja temaga seotud isikule tehtud ettekirjutuse andmed;
  4) ettevõtjale või temaga seotud isikutele kohaldatud majandustegevuse keelu andmed;
  5) seadusest või kohtulahendist tuleneva ärikeelu, tegutsemiskeelu või ettevõtluskeelu andmed.

  (2) Majandustegevuse üldandmed on:
  1) juriidilisest isikust ettevõtja puhul nimi ja registrikood, selle puudumisel asukohariigi asjakohane identifitseerimistunnus (registreerimisnumbriga võrdsustatav numbri- või tähekombinatsioon), füüsilisest isikust ettevõtja puhul nimi ja registrikood, Kaitseväe, riigi- või kohaliku omavalitsuse asutuse puhul asutuse nimi ja Kaitseväe või riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste riiklikus registris registreerimise number;
  2) ettevõtja või füüsilisest isikust ettevõtja või Kaitseväe või riigi- või kohaliku omavalitsuse asutuse kontaktandmed (telefoninumber, elektronposti aadress ja postiaadress);
  3) teise lepinguriigi või kolmanda riigi ettevõtja puhul asukoha aadress;
  4) tegevusalad „Tervishoiuteenuste korraldamise seaduse” § 40 lõikes 1 sätestatud nimetusena ning „Äriseadustiku” § 4 lõike 6 alusel kehtestatud klassifikaatori kohane nimetus ja kood;
  5) majandustegevuse alustamise kuupäev;
  6) majandustegevuse lõpetamise kuupäev;
  7) loa taotluse allakirjutanud isiku nimi ja kontaktandmed (telefoninumber ja elektronposti aadress), juriidilise isiku puhul ka esindusõiguse aluse nimetus (juhatuse liige või volitus);
  8) tegevuskoha aadress, sealhulgas veebilehe aadress, või tegevuskohaks oleva liiklusvahendi identifitseerimise tunnus või piiritletud territooriumil tegutsemise korral tegevuspiirkond või tegevuskoha puudumise korral vastavasisuline teave;
  9) tegevuskoha kontaktandmed (telefoninumber, elektronposti aadress), juhul kui need erinevad käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 2 nimetatud kontaktandmetest;
  10) majandustegevusest ajutise loobumise ja selle taasalustamise kuupäevad;
  11) ettevõtte tütarettevõtte andmed käesoleva lõike punktides 1 ja 2 sätestatud ulatuses;
  12) üldarstiabi tegevusloa omaja juures töötava nimistuga seotud perearsti ja pereõe iseseisva vastuvõtu ajad ja kontaktandmed ning tegevuskoha lahtiolekuajad ja veebilehe olemasolu korral selle aadress.
[RT I, 04.04.2017, 6 - jõust. 07.04.2017]

  (3) Tegevusloa andmed ja loakohustusest vabastamise andmed on:
  1) tegevusloa allkirjastanud isiku nimi;
  2) tegevusloa andmise kuupäev ja number;
  3) tegevusloa õiguslik alus;
  4) tegevusloa kehtima hakkamise aeg;
  5) tegevusloa tähtaeg;
  6) osutada lubatavad tervishoiuteenused, sealhulgas haigla liik ja voodikohtade arv osutatavate teenuste lõikes, kiirabi osutamisel reanimobiili-, arsti- ning õebrigaadide arv;
  7) tervishoiutöötajate, sealhulgas iseseisvalt statsionaarse õendusabi osutamisel ka konsulteeriva arsti ees- ja perekonnanimed, kutse- või erialad ja tervishoiutöötajale tervishoiutöötajate riiklikus registris registreerimisel antud registrikood, kiirabi tegevusloa korral ka kiirabitehnikute või erakorralise meditsiini tehnikute ees- ja perekonnanimed, „Tervishoiuteenuste korraldamise seaduse” § 43 lõikes 1 nimetatud isikute ees- ja perekonnanimed ning kõigi eelnimetatud töötajate tööletuleku ja töölt lahkumise kuupäev;
  8) tegevusloa kehtetuks tunnistamise aeg ja ulatus;
  9) tegevusloa peatamise otsuse puhul või seadusest tuleneval tegevusloa peatumisel majandustegevuse peatamise kehtima hakkamise ja lõppemise kuupäev;
  10) tegevusloa üleandmisel adressaadi andmed käesoleva paragrahvi lõike 2 punktides 1–3 sätestatud ulatuses;
  11) esialgse tegevusloa andmed käesoleva lõike punktides 1–8 sätestatud ulatuses.

  (4) Ettevõtjale ja temaga seotud isikule tehtud ettekirjutuse andmed on:
  1) ettekirjutuse allkirjastanud isiku nimi;
  2) ettekirjutuse kuupäev ja number;
  3) ettekirjutuse sisu ja õiguslik alus;
  4) ettekirjutuse põhjendus;
  5) ettekirjutuse täitmise tähtaeg;
  6) ettekirjutuse täitmise või mittetäitmise andmed;
  7) ettekirjutuse vaidlustamise korral kuni vaide või kaebuse suhtes tehtud otsuse jõustumiseni märge vaidlustamise kohta;
  8) ettekirjutuse kehtetuks tunnistamise otsuse olemasolu korral kehtetuks tunnistamise aeg ja ulatus;
  9) ettekirjutuse saaja andmed, kui selleks on ettevõtjaga seotud isik.

  (5) Ettevõtjale või temaga seotud isikutele kohaldatud majandustegevuse keelu andmed on:
  1) keeluotsuse allkirjastanud isiku nimi;
  2) keeluotsuse tegemise kuupäev ja number;
  3) keelu ulatus ja õiguslik alus;
  4) keelu põhjendus;
  5) keelu kehtima hakkamise aeg;
  6) keelu kehtivuse lõppemise aeg;
  7) majandustegevuse peatamise otsuse puhul majandustegevuse peatamise kehtima hakkamise ja lõppemise aeg;
  8) keelu kehtetuks tunnistamise aeg ja ulatus, kui keeld tunnistatakse kehtetuks enne keelu kehtivuse lõppemise aja saabumist;
  9) keelu saaja andmed, kui selleks on ettevõtjaga seotud isik.

  (6) Seadusest või kohtulahendist tuleneva ärikeelu, tegutsemiskeelu või ettevõtluskeelu andmed on:
  1) keeldu kohaldava või vastavalt seadusele keeldu kaasa toova kohtulahendi kuupäev, number ja lahendi teinud kohtu nimetus;
  2) keelu kehtima hakkamise aeg;
  3) keelu kehtivuse lõppemise aeg;
  4) keelu ulatus.

  (7) Terviseamet kasutab registrisse kantud andmete kodeerimisel järgmisi klassifikaatoreid:
  1) Eesti majanduse tegevusalade klassifikaatorit – tegevusvaldkonna osas;
  2) Eesti haldus- ja asustusjaotuse klassifikaatorit – tegevusloa omaja tegevuskoha andmete osas.

  (8) Iga ettevõtja või Kaitseväe struktuuriüksuse või riigi- või kohaliku omavalitsuse asutuse majandustegevusega seotud andmed tähistab Terviseamet ühe unikaalse majandustegevuse registreerimise numbriga.
[RT I, 28.06.2014, 139 - jõust. 01.07.2014]

§ 8.  Andmete registrisse esitamine

  (1) Andmete registrisse esitajad on Terviseamet ja tervishoiuteenuse osutamise tegevusloa omaja.
[RT I 2009, 63, 415 - jõust. 01.01.2010]

  (2) Andmed esitatakse registrile alusdokumentidel ühtse kontaktpunkti põhimõttel Eesti teabevärava kaudu, paberkandjal või „Digitaalallkirja seaduse” nõudeid järgides digitaalselt, registri veebilehel näidatud aadressil.
[RT I, 28.06.2014, 139 - jõust. 01.07.2014]

§ 9.  Andmete registrisse kandmise alusdokumendid

  Alusdokumendid on:
  1) tervishoiuteenuse osutamise tegevusloa taotleja või tegevusloa omaja avaldus tegevusloa saamiseks või muutmiseks, majandustegevuse muutmise kavatsuse teade, majandustegevuse muutumise teade ja üldhuviteenuse osutamisest loobumise teade;
[RT I, 28.06.2014, 139 - jõust. 01.07.2014]
  2) tervishoiuteenuse osutamise tegevusloa taotleja või tegevusloa omaja teatis tööle asuvate ja töölt lahkuvate tervishoiutöötajate kohta;
[RT I, 28.06.2014, 139 - jõust. 01.07.2014]
  3) Terviseameti tegevusloa andmise, muutmise, peatamise või kehtetuks tunnistamise otsused, majandustegevuse peatamise otsus, peatamise otsuse kehtetuks tunnistamise otsus, keelamise otsus ja keelamise otsuse kehtetuks tunnistamise otsus ja ettekirjutus.
[RT I, 28.06.2014, 139 - jõust. 01.07.2014]

§ 10.  Andmete registrisse kandmine

  (1) Terviseamet kannab temale esitatud teadetes sisalduvad andmed ning tegevusloa, ettekirjutuse ja majandustegevuse keelu andmed registrisse hiljemalt andmete aluseks oleva otsuse tegemisele järgneval tööpäeval.
[RT I, 28.06.2014, 139 - jõust. 01.07.2014]

  (2) Alusdokumentidelt registrisse kantud andmete alusel sisestab Terviseamet registrisse § 7 lõikes 7 nimetatud klassifikaatorid, tunnuse ja koodi.
[RT I, 28.06.2014, 139 - jõust. 01.07.2014]

§ 11.  Andmevahetus

  Andmevahetus teiste andmekogudega toimub riigi infosüsteemide andmevahetuskihi kaudu „Avaliku teabe seaduse” § 439 lõike 1 punkti 5 alusel kehtestatud õigusakti kohaselt.

§ 12.  Registrisse kantud andmete õigsuse tagamine

  (1) Terviseamet vastutab tema poolt registrisse kantud andmete vastavuse eest andmete esitaja poolt esitatud andmetele.

  (2) Terviseametil on õigus teha andmete esitajatele järelepärimisi, kui on tekkinud kahtlus esitatud andmete tervikluse ja õigsuse osas.

  (3) Andmete registrisse kandmisel tekkinud vigade avastamise korral on Terviseamet kohustatud vead viivitamata parandama.

  (4) Terviseamet säilitab teabe registrisse andmete lisamise ning nende muutmise kohta digitaalselt.
[RT I 2009, 63, 415 - jõust. 01.01.2010]

§ 13.  Registri andmete säilitamine ja arhiveerimine

  (1) Registri digitaalsesse andmebaasi kantud andmeid säilitatakse alaliselt.

  (2) Registri alusdokumente säilitatakse 10 aastat nende registrile esitamise päevast arvates. Säilitamise tähtaja lõppedes alusdokumendid hävitatakse või antakse üle Rahvusarhiivi vastavalt „Arhiiviseadusele” .
[RT I, 19.06.2012, 6 - jõust. 22.06.2012]

  (3) Registrisse kantud andmete muutumisel, tervishoiuteenuse tegevusloa lõppemisel või kehtetuks tunnistamisel või osalisel kehtetuks tunnistamisel arhiveeritakse aktuaalsuse kaotanud andmed ja varustatakse arhiveerimistunnusega, mis sulgeb kirje andmete loetelus.

§ 14.  Juurdepääs registrisse kantud andmetele

  (1) [Kehtetu - RT I, 28.06.2014, 139 - jõust. 01.07.2014]

  (2) [Kehtetu - RT I, 28.06.2014, 139 - jõust. 01.07.2014]

  (3) [Kehtetu - RT I, 28.06.2014, 139 - jõust. 01.07.2014]

  (4) Digitaalsesse andmebaasi kantud andmetele, välja arvatud arhiveeritud andmetele, tagatakse juurdepääs registri veebilehelt kooskõlas „Avaliku teabe seaduse” ja „Isikuandmete kaitse seadusega”.

  (5) Registri andmeid, millele teistest õigusaktidest tulenevalt on kehtestatud juurdepääsupiirangud, väljastatakse vaid õigustatud isikutele põhjendatud kirjaliku taotluse alusel digitaalselt või väljatrükina paberkandjal.

  (6) Väljavõtteid registri andmetest väljastatakse tegevusloa omajale tema enda kohta käivate andmete ulatuses kirjaliku avalduse alusel ja isikutele, kellele need andmed on vajalikud õigusaktiga ettenähtud avalike ülesannete täitmiseks, põhjendatud kirjaliku taotluse alusel.

  (7) Registripidaja tagab, et registriandmed on igaühele asjaomase veebilehe kaudu tasuta kättesaadavad.
[RT I, 28.06.2014, 139 - jõust. 01.07.2014]

§ 15.  Andmete töötlemise ja väljastamise dokumenteerimine

  (1) Terviseamet peab arvestust andmete esitamise, registrisse kandmise, muutmise, väljastamise, arhiveerimise ja muude registriandmete töötlemisega seotud toimingute üle.
[RT I 2009, 63, 415 - jõust. 01.01.2010]

  (2) Digitaalsesse andmebaasi kantud andmete sisestamise, muutmise, kustutamise ja arhiveerimise kohta peetav arvestus on digitaalne ja sisaldab toimingu teostaja nime, toimingu teostamise kuupäeva ning kellaaega.

  (3) Terviseamet säilitab andmete registrisse kandmise aluseks olevad dokumendid iga ettevõtja kohta eraldi peetavas toimikus.
[RT I, 28.06.2014, 139 - jõust. 01.07.2014]

  (4) Registriandmete kehtetuks tunnistamisel kannab Terviseamet registriandmete aluseks olnud dokumendid arhiivi, kus neid säilitatakse kümme aastat registriandmete kehtetuks tunnistamisest arvates. Arhiivi kantud registriandmetele tagab Terviseamet juurdepääsu õigustatud huvi korral. Kehtetuks tunnistatud registriandmetele tagab registripidaja juurdepääsu registri veebilehel ühe aasta jooksul nende kehtetuks tunnistamisest arvates.
[RT I, 28.06.2014, 139 - jõust. 01.07.2014]

§ 16.  Registri pidamise finantseerimine

  Registri pidamist finantseeritakse riigieelarvest Terviseametile selleks otstarbeks eraldatud vahenditest.
[RT I 2009, 63, 415 - jõust. 01.01.2010]

§ 17.  Registri likvideerimise kord

  (1) Registri likvideerimise otsustab Vabariigi Valitsus.

  (2) Registri likvideerimine toimub kooskõlas „Arhiiviseadusega” ja „Avaliku teabe seaduse” § 439 lõike 1 punkti 6 alusel kehtestatud õigusaktiga.

3. peatükk RAKENDUSSÄTTED 

§ 18.  Määruse kehtetuks tunnistamine

[Käesolevast tekstist välja jäetud.]

§ 19.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. jaanuaril 2009. a.

/otsingu_soovitused.json