Teksti suurus:

Veekaitsevööndis karjatamise teatise andmekoosseis ja teatise esitamise kord

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:07.04.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:30.09.2019
Avaldamismärge:RT I, 04.04.2017, 19

Veekaitsevööndis karjatamise teatise andmekoosseis ja teatise esitamise kord

Vastu võetud 03.04.2017 nr 10

Määrus kehtestatakse veeseaduse § 291 lõike 7 alusel.

§ 1.  Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse veekaitsevööndis karjatamise teatise andmekoosseis ja teatise esitamise kord.

§ 2.  Karjatamise teatise esitamine

  Kui karja suurus on 10 loomühikut ja enam, esitab karjatamist kavandav isik üks kord vegetatsiooniperioodil vähemalt 14 päeva enne karjatamise alustamist Keskkonnaameti veebilehe kaudu teatise.

§ 3.  Veekaitsevööndis karjatamise teatise andmekoosseis

  Karjatamise teatises esitatakse järgmised andmed:
 1) karjatamist kavandava isiku nimi ja registrikood või isikukood;
 2) karjatamist kavandava isiku asukoha või elukoha aadress, e-posti aadress ja telefoninumber;
 3) andmed karjatatavate loomade kohta, sealhulgas liik, maksimaalne isendite arv ja maksimaalne loomühikute arv;
 4) informatsioon karjatamise alguse, kestuse ja lõpetamise kohta;
 5) kavandatava tegevuse lühikirjeldus ja muu täpsustav teave karjatamise korraldamise kohta, sealhulgas loomade juurdepääs veekogule ning jootmise korraldamine;
 6) karjatatava ala asukoht, mis märgitakse infosüsteemis Eesti põhikaardile;
 7) teatise esitamise kuupäev.

§ 4.  Andmete muutumisest teatamine

  Kui teatisega esitatud andmed on muutunud, teavitab karjatamist kavandav isik sellest Keskkonnaametit viie tööpäeva jooksul arvates andmete muutumisest.

§ 5.  Karjatamise alustamine

  Kui Keskkonnaamet ei teavita teatise esitajat 14 päeva jooksul pärast teatise saamist vajadusest muuta või kontrollida esitatud andmeid, võib alustada karjatamist veekaitsevööndis veeseaduse §-des 291 ja 292 sätestatud nõuete kohaselt.

Marko Pomerants
Minister

Andres Talijärv
Kantsler

/otsingu_soovitused.json