Teksti suurus:

Erakorraline toetus kartuli- ja avamaaköögivilja kasvatajatele

Väljaandja:Maaeluminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:07.04.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:28.12.2018
Avaldamismärge:RT I, 04.04.2018, 1

Erakorraline toetus kartuli- ja avamaaköögivilja kasvatajatele

Vastu võetud 29.03.2018 nr 18

Määrus kehtestatakse maaelu ja põllumajandusturu korraldamise seaduse § 18 lõike 1, § 201 lõike 3 ja § 202 lõike 1 alusel.

§ 1.   Erakorraline toetus kartuli- ja avamaaköögivilja kasvatajatele

  (1) Erakorralist toetust kartuli- ja avamaaköögivilja kasvatajatele antakse põllumajandustootjale selle põllumaa kohta, mille kohta 2017. aastal esitatud ühtse pindalatoetuse või puu- ja köögivilja kasvatamise otsetoetuse taotlus on rahuldatud ja kus jäid üleujutuste ja tugevate vihmade tõttu alates sama aasta septembrist koristamata kartul või vähemalt üks järgmistest põllumajanduskultuuridest (edaspidi avamaaköögiviljad):
  1) aedhernes;
  2) aeduba;
  3) juurseller;
  4) kaalikas;
  5) lehtkapsas;
  6) lillkapsas;
  7) naeris;
  8) pastinaak;
  9) porgand;
  10) porrulauk;
  11) spargelkapsas;
  12) söögipeet;
  13) valge peakapsas.

  (2) Kartuliks lõike 1 tähenduses loetakse kõik kartulisordid välja arvatud varajased kartulisordid.

  (3) Lõikes 1 nimetatud toetust (edaspidi toetus) võib taotleda vähemalt 0,30 hektari samas lõikes nimetatud põllumaa kohta. Põllumaa pindala määramisel võetakse arvesse põld pindalaga vähemalt 0,01 hektarit.

§ 2.   Vähese tähtsusega abi

  Konkurentsiseaduse § 2 lõikes 1 nimetatud ettevõtjatele antav toetus on põllumajanduslik vähese tähtsusega abi komisjoni määruse (EL) nr 1408/2013, milles käsitletakse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklite 107 ja 108 kohaldamist vähese tähtsusega abi suhtes põllumajandussektoris (ELT L 352, 24.12.2013, lk 9–17), tähenduses.

§ 3.   Toetuse taotleja

  Toetust võib taotleda isik (edaspidi taotleja):
  1) kes taotles 2017. aastal ühtset pindalatoetust või puu- ja köögivilja kasvatamise otsetoetust ning kelle taotlus rahuldati ja
  2) kelle 2017. aasta ühtse pindalatoetuse või puu- ja köögivilja kasvatamise otsetoetuse taotluse menetlemise käigus kindlaks tehtud kartuli või avamaaköögivilja kasvatamise pindala suurus oli vähemalt 0,30 hektarit.

§ 4.   Toetuse taotlemine

  (1) Taotleja esitab ajavahemikul 9. aprillist kuni 12. aprillini 2018. aastal Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ametile (edaspidi PRIA) taotluse, mis sisaldab haldusmenetluse seaduse § 14 lõike 3 punktides 1–4 nimetatud andmeid ja taotleja isiku- või registrikood.

  (2) Lisaks lõikes 1 nimetatud andmetele esitab taotleja iga põllu kohta, mille kohta ta toetust taotleb, järgmised andmed:
  1) põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registrisse kantud põllumassiivi tunnus;
  2) põllu number ja maa-ala number;
  3) põllu pindala taotluse esitamise aastal 0,01 hektari täpsusega;
  4) maakasutuse tüüp;
  5) põllul kasvatatava põllumajanduskultuuri nimetus;
  6) kartuli või avamaaköögivilja kasvatamise pindala, mis jäi alates 2017. aasta septembrist koristamata.

§ 5.   Taotluse kontrollimine

  (1) PRIA kontrollib taotluses esitatud andmete õigsust ja vastavust toetuse saamise nõuetele.

  (2) Taotleja teeb PRIA-le teatavaks kõik taotluse rahuldamise otsustamiseks vajalikud asjaolud.

§ 6.   Toetuse ühikumäär ja toetuse suuruse arvutamine

  (1) PRIA otsustab toetuse ühikumäära, lähtudes toetuse andmiseks ettenähtud eelarvevahenditest ja selle nõuetele vastavaks tunnistatud põllumaa hektarite arvust, millel kasvatatakse kartulit või avamaaköögivilja, järgides taotlejate võrdse kohtlemise põhimõtet.

  (2) Kui koristamata jäänud kartuli või avamaaköögivilja kasvatamise pindala on suurem kui 2017. aastal ühtse pindalatoetuse või puu- ja köögivilja kasvatamise otsetoetuse taotluse rahuldamise otsuses kindlaks tehtud kartuli või avamaaköögivilja kasvatamise pindala, arvutatakse toetuse suurus 2017. aasta ühtse pindalatoetuse või puu- ja köögivilja kasvatamise otsetoetuse taotluse rahuldamise otsuses kindlaks tehtud kartuli või avamaaköögivilja kasvatamise pindala alusel.

  (3) Kui koristamata jäänud kartuli või avamaaköögivilja kasvatamise pindala on väiksem kui 2017. aastal ühtse pindalatoetuse või puu- ja köögivilja kasvatamise otsetoetuse taotluse rahuldamise otsuses kindlaks tehtud kartuli või avamaaköögivilja kasvatamise pindala, arvutatakse toetuse suurus koristamata jäänud kartuli või avamaaköögivilja kasvatamise pindala alusel.

§ 7.   Toetuse vähendamine

  (1) Kui taotluse kontrollimise käigus on tehtud kindlaks, et taotlusel märgitud kartuli või avamaaköögivilja kasvatamise pindala ja kindlaksmääratud kartuli või avamaaköögivilja kasvatamise pindala vahe on kuni kolm protsenti või kaks hektarit, arvutatakse toetuse summa kindlaksmääratud kartuli või avamaaköögivilja kasvatamise pindala alusel.

  (2) Kui taotluse kontrollimise käigus on tehtud kindlaks, et taotlusel märgitud kartuli või avamaaköögivilja kasvatamise pindala ja kindlaksmääratud kartuli või avamaaköögivilja kasvatamise pindala vahe on suurem kui kolm protsenti või kaks hektarit, kuid mitte rohkem kui 20 protsenti, vähendatakse kindlaksmääratud kartuli või avamaaköögivilja kasvatamise pindala alusel arvutatud toetuse summat. Toetuse suuruse arvutamisel võetakse aluseks see hektarite arv, mis saadakse, kui kindlaksmääratud kartuli või avamaaköögivilja kasvatamise pindala hektarite arvust lahutatakse kahekordne taotlusel märgitud kartuli või avamaaköögivilja kasvatamise pindala ja kindlaksmääratud kartuli või avamaaköögivilja kasvatamise pindala vahe.

  (3) Kui taotluse kontrollimise käigus on tehtud kindlaks, et taotlusel märgitud kartuli või avamaaköögivilja kasvatamise pindala ja kindlaksmääratud kartuli või avamaaköögivilja kasvatamise pindala vahe on suurem kui 20 protsenti, jäetakse taotlus rahuldamata.

§ 8.   Taotluse rahuldamine ja rahuldamata jätmine ning toetuse maksmine

  (1) PRIA teeb taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise otsuse sellise aja jooksul, et toetusraha oleks võimalik kanda toetuse saaja arvelduskontole 30. septembriks 2018.

  (2) PRIA teeb taotluse rahuldamata jätmise otsuse maaelu ja põllumajandusturu korraldamise seaduses sätestatud alustel.

§ 9.   Määruse muutmine

  Maaeluministri 18. jaanuari 2018. a määruse nr 3 „2018. aastal maaelu ja põllumajandusturu korraldamiseks antavad toetused” § 2 teksti täiendatakse pärast sõna „praktikatoetust” sõnadega „ning erakorralist toetust kartuli- ja avamaaköögivilja kasvatajatele”.

§ 10.   Rakendussäte

  Määrus kehtib kuni 31. detsembrini 2019. a.

Tarmo Tamm
Maaeluminister

Illar Lemetti
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json