Teksti suurus:

Maaparandushoiukava nõuded ja maaparandushoiukava koostamise kord

Väljaandja:Maaeluminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.06.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 04.04.2020, 4

Maaparandushoiukava nõuded ja maaparandushoiukava koostamise kord

Vastu võetud 03.04.2020 nr 19

Määrus kehtestatakse maaparandusseaduse § 56 lõike 5 alusel.

§ 1.  Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse maaparandushoiukava nõuded ja maaparandushoiukava koostamise kord.

§ 2.  Maaparandushoiukava koostamine

  (1) Maaparandushoiukava (edaspidi hoiukava) koostatakse veeseaduse §-s 27 nimetatud iga vesikonna kohta.

  (2) Paragrahvi 6 lõikes 2 nimetatud asjakohased andmed ja teave esitatakse määruse lisas 1 nimetatud hoiukava piirkondade (edaspidi piirkond) kaupa.

§ 3.  Hoiukava

  Hoiukava osad on:
  1) tiitelleht;
  2) sisukord;
  3) üldosa;
  4) kaardid;
  5) kokkuvõte.

§ 4.  Hoiukava tiitelleht ja sisukord

  (1) Hoiukava tiitellehele märgitakse:
  1) hoiukava nimi;
  2) hoiukava koostaja ja hoiukava koostamisse kaasatud isiku nimi;
  3) hoiukava koostamise aasta.

  (2) Hoiukava sisukorras märgitakse hoiukava osad.

§ 5.  Hoiukava üldosa

  Hoiukava üldosa sisaldab:
  1) vesikonna ja seal paiknevate maaparandussüsteemide ülevaadet ning lisa 2 kohaseid üldandmeid;
  2) teavet vesikonnas paiknevate riigi poolt korras hoitavate ühiseesvoolude (edaspidi riigieesvool) seisundi kohta ning lisa 3 tabeli 3 kohaseid andmeid;
  3) vesikonnas paiknevate maaparandussüsteemide hoiu korraldamise kirjeldust;
  4) teavet hoiukava senise rakendamise kohta;
  5) kokkuvõtet kasutatud andmestikest ja riigieesvoolude seisundi hindamiseks tehtud lisa 3 tabelis 1 nimetatud uurimistöödest;
  6) teavet üle kümne ruutkilomeetri suuruse valgalaga eesvooludel maaparandushoiutööde tegemise ja muude abinõude (edaspidi keskkonnameede) senise rakendamise kohta;
  7) teavet maaparandussüsteemi maa-ala tegeliku kasutamise kohta;
  8) teavet riigieesvoolude voolusängide püsivuse kohta;
  9) teavet märkimisväärsete tegurite kohta, mis avaldavad mõju maaparandussüsteemi toimimisele, ning teavet selle kohta, millist mõju avaldavad need tegurid maaparandushoiu korraldamisele asjaomases vesikonnas;
  10) teavet vesikonna maaparandussüsteemi maa-ala üleujutusohu kohta;
  11) teavet hajukoormuse leviku ohu kohta.

§ 6.  Hoiukava kaardid

  (1) Vesikonna kaardile märgitakse:
  1) vesikonna piir;
  2) lisas 1 nimetatud piirkondade piirid;
  3) reguleeriv võrk ja riigieesvool.

  (2) Piirkonna kaardile märgitakse järgmised objektid ning esitatakse nendega seotud teave:
  1) reguleeriv võrk, sealhulgas drenaaži maa-ala;
  2) eesvool;
  3) riigieesvool;
  4) muu oluline maaparandusehitis, sealhulgas polder, veerežiimi kahepoolse reguleerimise võrk, niisutussüsteem;
  5) maaparandusühistu tegevuspiirkond;
  6) maaparandusühistu poolt ühiselt hoitav ühiseesvool;
  7) drenaažiga kuivendatud sügav madalsoo ja peenliivane maa-ala;
  8) maaparandussüsteemi maa-ala tegelik kasutamine ja soovitatav kasutamine;
  9) riigieesvoolu seisund maaparandushoiu vajadusest lähtuvalt;
  10) üleujutusohtlik maaparandussüsteemi maa-ala;
  11) reguleeriv võrk ja eesvool, mille suublaks on karst;
  12) reguleerival võrgul ja eesvoolul asuv karst;
  13) üle kümne ruutkilomeetri suuruse valgalaga eesvoolul hajukoormuse levikust mõjutatud lõik ja hajukoormuse koondatud sissevool;
  14) üle kümne ruutkilomeetri suuruse valgalaga eesvoolul paiknev keskkonnakaitseks vajalik rajatis;
  15) maaparandussüsteemi maa-alal paiknev pinnaveekogum ning kaitstav loodusobjekt, samuti looduskaitseseaduse § 51 alusel kaitstav lõhe, jõeforelli, meriforelli ja harjuse kudemis-ja elupaik;
  16) selle pinnaveekogumi ökoloogiline seisund, kuhu riigieesvool kuulub;
  17) eesvoolu kaitselõigu ulatus;
  18) maaparandussüsteemi toimimisele olulist mõju avaldav muu objekt.

§ 7.  Hoiukava kokkuvõte

  (1) Hoiukava kokkuvõttes kavandatakse maaparandussüsteemil tehtavad maaparandushoiutööd (edaspidi hoiutöö) ja keskkonnameetmed ning kajastatakse riigieesvoolude hoiutöödeks vajalikud rahalised vahendid ja lisa 3 tabelite 2 ja 8 kohased andmed.

  (2) Maaparandussüsteemi reguleeriva võrgu ja alla kümne ruutkilomeetri suuruse valgalaga eesvoolu kohta antakse soovitused:
  1) hoiutööde korraldamiseks, sealhulgas hajukoormuse leviku piiramiseks;
  2) maaparandussüsteemi maa-ala kasutamiseks, arvestades selle mullastikku ja rajatud maaparandussüsteemi kuivendusintensiivsust, sealhulgas nitraaditundliku ala puhul;
  3) maaparandussüsteemi maa-alal asuva või sellega piirneva kaitstava loodusobjekti ning looduskaitseseaduse § 51 lõike 3 alusel kehtestatud õigusaktis nimetatud lõhe, jõeforelli, meriforelli ja harjuse kudemis- ja elupaiga looduskeskkonda säästvaks hoiutööde tegemiseks.

  (3) Riigieesvoolude kohta kavandatakse:
  1) hoiutööd ja hoiutöödeks vajalikud rahalised vahendid ning kajastatakse lisa 3 tabelite 4, 5 ja 9 kohased andmed;
  2) keskkonnameetmed ja keskkonnameetmete rakendamiseks vajalikud rahalised vahendid ning kajastatakse lisa 3 tabelite 6 ja 7 kohased andmed;
  3) kuivendussüsteemide eesvoolude looduskeskkonda säästva hoiutöö põhimõtted.

§ 8.  Hoiukava koostamise kord

  (1) Hoiukava koostamisel esitatakse lisaks §-des 5–7 sätestatud teabele:
  1) kokkuvõte avalikkuse teavitamisest ja kaasamisest hoiukava eelnõu koostamisel;
  2) menetluse tulemuste kokkuvõte, sealhulgas hoiukava eelnõus tehtud muudatuste kokkuvõte.

  (2) Hoiukava muutmisel esitatakse lisaks §-des 5–7 sätestatud teabele:
  1) muudetava hoiukava senise rakendamise kokkuvõte;
  2) eelmises hoiukavas kavandatud, kuid rakendamata jäänud hoiutöö ja keskkonnameetme kokkuvõte koos hoiutöö ja keskkonnameetme rakendamata jätmise selgitusega.

§ 9.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. juunil 2020. a.

Arvo Aller
Maaeluminister

Tiina Saron
Kantsler

Lisa 1 Vesikonna hoiukavade piirkonnad

Lisa 2 Hoiukava üldandmed

Lisa 3 Hoiukava andmed

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json