Teksti suurus:

Keskkonnaministri 20. detsembri 2016. a määruse nr 73 „Vedelkütuste kohta esitatavad keskkonnanõuded, biokütuste säästlikkuse kriteeriumid, vedelkütuste keskkonnanõuetele vastavuse seire ja aruandmise kord ning biokütuste ja vedelate biokütuste kasutamisest tuleneva kasvuhoonegaaside heitkoguste vähenemise määramise metoodika” muutmine

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:07.04.2023
Avaldamismärge:RT I, 04.04.2023, 6

Keskkonnaministri 20. detsembri 2016. a määruse nr 73 „Vedelkütuste kohta esitatavad keskkonnanõuded, biokütuste säästlikkuse kriteeriumid, vedelkütuste keskkonnanõuetele vastavuse seire ja aruandmise kord ning biokütuste ja vedelate biokütuste kasutamisest tuleneva kasvuhoonegaaside heitkoguste vähenemise määramise metoodika” muutmine

Vastu võetud 29.03.2023 nr 18

Määrus kehtestatakse atmosfääriõhu kaitse seaduse § 120 lõike 1 alusel.

Keskkonnaministri 20. detsembri 2016. a määruses nr 73 „Vedelkütuste kohta esitatavad keskkonnanõuded, biokütuste säästlikkuse kriteeriumid, vedelkütuste keskkonnanõuetele vastavuse seire ja aruandmise kord ning biokütuste ja vedelate biokütuste kasutamisest tuleneva kasvuhoonegaaside heitkoguste vähenemise määramise metoodika” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 7 lõigetes 6, 8 ja 9 asendatakse sõnad „Veeteede Amet” sõnaga „Transpordiamet” vastavas käändes;

2) paragrahvi 9 lõigetes 11 ja 12 asendatakse sõnad „transpordisektoris tarbitava biogaasi” sõnadega „transpordisektoris tarbitava biometaani”;

3) paragrahvi 12 lõiget 1 täiendatakse punktiga 5 järgmises sõnastuses:

„5) kontrollib vajaduse korral punkri saatelehega kaasas olevat kütteõli representatiivset proovi.”;

4) paragrahvi 12 lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(4) Kui laev on esitanud kirjalikud tõendid selle kohta, et käesoleva määruse § 7 lõikes 1, 3 või 4 nimetatud keskkonnanõuetele vastav laevakütus ei olnud kättesaadav, teavitab Keskkonnaamet sellest Euroopa Komisjoni ning Rahvusvahelist Mereorganisatsiooni.”;

5) määruse lisa 2 kehtestatakse uues sõnastuses (lisatud).

Madis Kallas
Minister

Meelis Münt
Kantsler

Lisa 2 Nõuded diiselmootoritega sõidukites kasutamiseks müüdava diislikütuse kohta

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json