Teksti suurus:

Erisööda kasutusotstarvete ja nende saavutamiseks vajalike kasutusviiside loetelu ning nõuded erisööda märgistamisel avaldatava teabe kohta

Erisööda kasutusotstarvete ja nende saavutamiseks vajalike kasutusviiside loetelu ning nõuded erisööda märgistamisel avaldatava teabe kohta - sisukord
Väljaandja:Põllumajandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:07.05.2011
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:14.02.2014
Avaldamismärge:RT I, 04.05.2011, 4

Erisööda kasutusotstarvete ja nende saavutamiseks vajalike kasutusviiside loetelu ning nõuded erisööda märgistamisel avaldatava teabe kohta1

Vastu võetud 12.06.2008 nr 60
RTL 2008, 53, 736
jõustumine 31.07.2008

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
05.02.2009RTL 2009, 17, 20416.02.2009
05.10.2010RT I 2010, 73, 56215.10.2010
29.04.2011RT I, 04.05.2011, 207.05.2011

Määrus kehtestatakse «Söödaseaduse» § 5 lõike 2 ja § 11 alusel.
[RT I 2010, 73, 562 - jõust. 15.10.2010]

§ 1.   Erisööda kasutusotstarvete ja nende saavutamiseks vajalike kasutusviiside loetelu

  Erisööda kasutusotstarvete ja nende saavutamiseks vajalike kasutusviiside loetelu loomaliikide kaupa on toodud lisas.

§ 2.   Nõuded erisööda märgistamisel avaldatava teabe kohta

  (1) Erisööt peab turule viimise korral olema märgistatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 767/2009 sööda turuleviimise ja kasutamise kohta, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 1831/2003 ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiivid 79/373/EMÜ, 82/471/EMÜ, 83/228/EMÜ, 93/74/EMÜ, 93/113/EÜ ja 96/25/EÜ, komisjoni direktiiv 80/511/EMÜ ning komisjoni otsus 2004/217/EÜ (ELT L 229, 01.09.2009, lk 1–28), artiklis 18 sätestatud nõuete kohaselt. Märgistamisel peab erisööda pakendil või pakendamata erisööda puhul söödaga kaasasoleval eraldi dokumendil olema avaldatud teave erisööda kasutusotstarbe kohta ning lisas sätestatud muu teave.
[RT I 2010, 73, 562 - jõust. 15.10.2010]

  (2) Kui ühe erisööda kasutusotstarbe kohta on lisa tabeli veerus 3 märgitud mitu toiteomaduse rühma ning need on eraldatud sõnaga «või», siis tohib käitleja kasutada kas üht või mõlemat nimetatud rühma kuuluvat omadust ettenähtud eriotstarbelise söötmise eesmärgi saavutmiseks ja seejuures tuleb märgistamisel avaldada lisa tabeli veerus 5 toodud teave.

  (3) Kui lisa tabeli veerus 3 või 5 on märgitud söödalisandi rühm, peab erisöödas kasutatav söödalisand vastama asjaomase erisööda põhiomadusele ning olema lubatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EÜ) nr 1831/2003 loomasöötades kasutatavate söödalisandite kohta (ELT L 268, 18.10.2003, lk 29–43).

  (4) Kui lisa tabeli veeru 5 kohaselt on erisööda märgistamisel vajalik avaldada koostisosa allikas, siis esitab käitleja koostisosa erinimetuse ja loomaliigi või looma siseorgani nimetuse lisa tabeli veeru 3 kohaselt. See võimaldab hinnata erisööda kasutamise vajadust vastavalt selle toiteomadusele.

  (5) Kui lisa tabeli veerus 5 on söödalisandi juures märge «üldkogus», siis avaldatakse erisööda märgistamisel olemasoleva aine sisaldus või olemasoleva ja söödalisandina lisatud aine koguse üldsumma.

  (6) Kui lisa tabeli veerus 5 on söödalisandi või koostisosa juures märge «kui neid on lisatud», siis avaldatakse erisööda märgistamisel andmed selle koostisosa või söödalisandi kohta, mida on lisatud või mille sisaldust on suurendatud, et saavutada soovitud eriotstarbelise söötmise eesmärk.

  (7) Analüütilise koostisosa ja söödalisandi andmed erisööda märgistamisel avaldatakse koguseliselt.

  (8) Kui lisa tabeli veerus 6 toodud soovitatav kasutusaeg tähistab ajavahemikku, mille jooksul peaks tavaliselt saavutatama eritoitmise eesmärk, siis võib erisööda märgistamisel viidata kindlaksmääratud piirides täpsemale kasutusajale.

  (9) Erisöödana kasutatava täiendsööda kohta märgitakse erisööda märgistamisel etiketile teave päevaratsiooni koostise kohta.

§ 3.   [Käesolevast tekstist välja jäetud]

§ 4.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 31. juulil 2008. a.

1 komisjoni direktiiv 2008/38/EÜ, milles koostatakse eritoitmiseks mõeldud söötade sihtkasutuse nimekiri (kodifitseeritud versioon) (ELT L 62, 06.03.2008, lk 9–22), muudetud direktiiviga 2008/82/EÜ (ELT L 202, 31.07.2008, lk 48–49), muudetud määrusega (EL) nr 1070/2010, millega muudetakse direktiivi 2008/38/EÜ, lisades kasutusotstarvete loetellu eritoitmise eesmärgina liigeste ainevahetuse toetamise osteoartriidi puhul kassidel ja koertel (ELT L 306, 23.11.2010, lk 42–43).
[RT I, 04.05.2011, 2 - jõust. 07.05.2011]

Lisa 

/otsingu_soovitused.json