Teksti suurus:

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 12. aprilli 2004. a määruse nr 68 „Rõivaste ja tekstiiltoodete märgistamise nõuded” muutmine ja majandus- ja kommunikatsiooniministri 12. aprilli 2004. a määruse nr 70 „Tekstiiltoodete kiukoostise määramise meetodid” kehtetuks tunnistamine

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Majandus- ja kommunikatsiooniminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:08.05.2012
Avaldamismärge:RT I, 04.05.2012, 1

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 12. aprilli 2004. a määruse nr 68 „Rõivaste ja tekstiiltoodete märgistamise nõuded” muutmine ja majandus- ja kommunikatsiooniministri 12. aprilli 2004. a määruse nr 70 „Tekstiiltoodete kiukoostise määramise meetodid” kehtetuks tunnistamine

Vastu võetud 26.04.2012 nr 35

Määrus kehtestatakse „Kaubandustegevuse seaduse” § 6 lõike 4 alusel ja kooskõlas Vabariigi Valitsuse 1. aprilli 2004. a määruse nr 99 „Volituste andmine „Kaubandustegevuse seadusest” tulenevate õigusaktide kehtestamiseks” § 1 punktidega 1 ja 2.

§ 1.  Majandus- ja kommunikatsiooniministri 12. aprilli 2004. a määruses nr 68 „Rõivaste ja tekstiiltoodete märgistamise nõuded” (RTL 2004, 41, 688; 2010, 21, 376) tehakse järgmised muudatused:

1) määruse normitehniline märkus tunnistatakse kehtetuks;

2) paragrahvi 1 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Tekstiiltoodete kiukoostise märgistamisel kohaldatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EL) nr 1007/2011 „Tekstiilkiudude nimetuste ja tekstiiltoodete kiukoostise märgistamise ja tähistamise kohta, millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiiv 73/44/EMÜ ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivid 96/73/EÜ ja 2008/121/EÜ” (ELT L 272, 18.10.2011, lk 1–64) sätestatud nõudeid.”;

3) paragrahvi 1 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Määrust ei kohaldata kantud rõivastele ja muudele kasutatud tekstiiltoodetele, kui neid sellistena määratletakse.”;

4) paragrahvi 2 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Käesolevas määruses kasutatakse mõisteid „tekstiilkiud” ja „tekstiiltooted” vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1007/2011 artikli 3 punkti 1 alapunktides a) ja b) sätestatule.”;

5) paragrahvi 3 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Käesoleva määrusega kehtestatud rõivaste ja tekstiiltoodete märgistamise kohustus, samuti vastutus selles sisalduva teabe õigsuse eest lasub tootjal või tema volitatud esindajal. Importija ja hulgimüüja peavad tagama, et nende poolt pakutavad ja müüdavad tooted oleksid märgistatud määruse nõuete kohaselt.”;

6) paragrahvi 4 lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(4) Sukktoodetel ja kinnastel võib märgistus (kaasa arvatud hooldustähistus) olla esitatud ainult ühel tootel (poolpaaril) või müügipakendil.”;

7) paragrahvi 6 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Suurustähistus (kehasuuruse tähistus) märgitakse kas vahetult tootele või rõivaeseme külge püsikinnitatud tekstiillindile või toote külge kinnitatud etiketile või toote müügipakendile. Suurustähistus esitatakse suurustunnuste (keha mõõtmed sentimeetrites, mida kasutatakse rõivasuuruse tähistamiseks) ja nende arvväärtuste abil või muu tähelise, numbrilise või tähelis-numbrilise tähistusena. Suurustähistuse märkimisel suurustunnuste ja nende arvväärtuste abil on soovitatav lähtuda Eesti standardist EVS-EN 13402 või muust samaväärsest standardist.”;

8) paragrahvi 7 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Hooldustähistus ei ole nõutud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1007/2011 lisas V loetletud tekstiiltoodetel”;

9) paragrahvid 8–18 tunnistatakse kehtetuks;

10) määruse lisad 1–4 tunnistatakse kehtetuks.

§ 2.  Majandus- ja kommunikatsiooniministri 12. aprilli 2004. a määruse nr 70 „Tekstiiltoodete kiukoostise määramise meetodid” kehtetuks tunnistamine

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 12. aprilli 2004. a määrus nr 70 „Tekstiiltoodete kiukoostise määramise meetodid” (RTL 2004, 41, 690; 2010, 23, 406) tunnistatakse kehtetuks.

§ 3.  Määruse jõustumine

Määrus jõustub 8. mail 2012. aastal.

Juhan Parts
Minister

Marika Priske
Kantsler

/otsingu_soovitused.json