Teksti suurus:

Rõivaste ja tekstiiltoodete märgistamise nõuded

Väljaandja:Majandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:08.05.2012
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:30.04.2021
Avaldamismärge:RT I, 04.05.2012, 3

Rõivaste ja tekstiiltoodete märgistamise nõuded1

Vastu võetud 12.04.2004 nr 68
RTL 2004, 41, 688
jõustumine 24.04.2004

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
10.11.2004RTL 2004, 145, 218621.11.2004
22.02.2006RTL 2006, 21, 34505.03.2006
04.06.2007RTL 2007, 47, 83602.02.2008
22.04.2010RTL 2010, 21, 37615.09.2010
23.11.2011RT I, 30.11.2011, 130.07.2012
26.04.2012RT I, 04.05.2012, 108.05.2012

Määrus kehtestatakse «Kaubandustegevuse seaduse» § 6 lõike 4 alusel ning kooskõlas Vabariigi Valitsuse 1. aprilli 2004. a määruse nr 99 «Volituste andmine «Kaubandustegevuse seadusest» tulenevate õigusaktide kehtestamiseks» § 1 punktiga 1.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Reguleerimisala

  (1) Määrusega kehtestatakse tarbijale pakutavate või müüdavate karusnahast, nahast ja tekstiilist rõivaste ning muude tekstiiltoodete märgistamise või muul viisil teabe edastamise nõuded.

  (2) Tekstiiltoodete kiukoostise märgistamisel kohaldatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EL) nr 1007/2011 „Tekstiilkiudude nimetuste ja tekstiiltoodete kiukoostise märgistamise ja tähistamise kohta, millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiiv 73/44/EMÜ ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivid 96/73/EÜ ja 2008/121/EÜ” (ELT L 272, 18.10.2011, lk 1–64) sätestatud nõudeid.
[RT I, 04.05.2012, 1 - jõust. 08.05.2012]

  (3) Määrust ei kohaldata kantud rõivastele ja muudele kasutatud tekstiiltoodetele, kui neid sellistena määratletakse.
[RT I, 04.05.2012, 1 - jõust. 08.05.2012]

§ 2.   Tekstiiltooted ja tekstiilkiud

  Käesolevas määruses kasutatakse mõisteid „tekstiilkiud” ja „tekstiiltooted” vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1007/2011 artikli 3 punkti 1 alapunktides a) ja b) sätestatule.
[RT I, 04.05.2012, 1 - jõust. 08.05.2012]

§ 3.   Märgistamise kohustus

  Käesoleva määrusega kehtestatud rõivaste ja tekstiiltoodete märgistamise kohustus, samuti vastutus selles sisalduva teabe õigsuse eest lasub tootjal või tema volitatud esindajal. Importija ja hulgimüüja peavad tagama, et nende poolt pakutavad ja müüdavad tooted oleksid märgistatud määruse nõuete kohaselt.
[RT I, 04.05.2012, 1 - jõust. 08.05.2012]

2. peatükk MÄRGISTUS JA TEAVE 

1. jagu Üldnõuded rõivaste ja tekstiiltoodete märgistusele ning nende toodete kohta antavale teabele 

§ 4.   Üldnõuded rõivaste ja tekstiiltoodete märgistusele

  (1) Tarbijale pakutavate või müüdavate rõivaste ja tekstiiltoodete märgistuses peab sisalduma vähemalt:
  1) toote nimetus, kui selle puudumine võib tarbijat eksitada;
  2) rõiva suurustähistus;
  3) toote kiukoostis (välja arvatud karusnahast ja nahast rõivastel);
  4) juhised toote hooldamiseks (edaspidi hooldustähistus).
[RTL 2006, 21, 345 - jõust. 05.03.2006]

  (11) Tarbijale pakutavate või müüdavate tekstiiltoodete mõõtmed märgitakse tootel või esitatakse müügikohas.
[RTL 2006, 21, 345 - jõust. 05.03.2006]

  (2) Karusnahast ja nahast rõivaste puhul märgitakse tootel või esitatakse müügikohas lisaks lõikes 1 nimetatule järgmised andmed:
  1) materjali liik (naturaalne nahk, tehisnahk, naturaalne karusnahk, tehiskarusnahk);
  2) naturaalse karusnaha puhul looma liik.
[RTL 2006, 21, 345 - jõust. 05.03.2006]

  (3) Rõivaste ja tekstiiltoodete märgistus peab olema nähtav, selgelt loetav, tarbijale arusaadav ja üheselt mõistetav ning andma tõest teavet toote omaduste kohta. Toodete külge püsikinnitatud tekstiillindil olev märgistus peab püsima loetavana toodete mõistliku kasutamisaja jooksul toodete hooldustähistuses näidatud hooldustingimuste järgimise korral.

  (4) Sukktoodetel ja kinnastel võib märgistus (kaasa arvatud kiukoostis ja hooldustähistus) olla esitatud ainult ühel tootel (poolpaaril) või müügipakendil.
[RT I, 04.05.2012, 1 - jõust. 08.05.2012]

  (5) Õmblus-, nõelumis- ja tikkimislõnga poolide, rullide, vihtide, kerade või muude väikeste koguste puhul võib märgistus olla kantud rühmapakendile.

  (6) Meetrikaupa müügiks pakutavate või müüdavate tekstiiltoodete märgistus peab olema esitatud üksnes selle kangal või rullil.

  (7) Lõigetes 5 ja 6 nimetatud tooteid peab pakkuma ja müüma viisil, mis võimaldab tarbijal tutvuda rühmapakendile või rullile või kangale kinnitatud teabega.
[RTL 2004, 145, 2186 - jõust. 21.11.2004]

§ 5.   Rõivaste ja tekstiiltoodete kohta antav teave

  (1) Tarbija nõudmisel peab müüja andma suulist või kirjalikku lisateavet müüdavate rõivaste ja tekstiiltoodete omaduste, kasutatavate tingmärkide tähenduse, suurustähistuse, kiukoostise tähistuse, hooldustähistuse jms kohta.

  (2) Muud andmed ja teave, mille esitamine ei ole määrusega nõutud, tuleb esitada ettenähtud teabest eraldi. See nõue ei laiene kaubamärkidele või ärinimedele, mis võivad olla esitatud määrusega ettenähtud andmete vahetus läheduses.

  (3) Võõrkeelse märgistusega rõivaste ja tekstiiltoodete puhul tuleb originaaltekstist lähtuv kirjalik eestikeelne teave vähemalt määruses nõutavas ulatuses esitada tarbijale kauba müügil. Paragrahvi 4 lõikes 5 nimetatud üksiktooted võivad olla märgistatud ühes ühenduse keeltest, kui rühmapakendil olev märgistus on esitatud eesti keeles.
[RTL 2006, 21, 345 - jõust. 05.03.2006]

2. jagu Erinõuded rõivaste ja tekstiiltoodete märgistusele 

§ 6.   Rõivaste suurustähistuse ja muude tekstiiltoodete mõõtmete märkimine

  (1) Suurustähistus (kehasuuruse tähistus) märgitakse kas vahetult tootele või rõivaeseme külge püsikinnitatud tekstiillindile või toote külge kinnitatud etiketile. Lisaks võib toote suurustähistuse märkida toote müügipakendile. Suurustähistus esitatakse suurustunnuste (keha mõõtmed sentimeetrites, mida kasutatakse rõivasuuruse tähistamiseks) ja nende arvväärtuste abil või muu tähelise, numbrilise või tähelis-numbrilise tähistusena. Suurustähistuse märkimisel suurustunnuste ja nende arvväärtuste abil on soovitatav lähtuda Eesti standardist EVS-EN 13402 või muust samaväärsest standardist.
[RT I, 04.05.2012, 1 - jõust. 08.05.2012]

  (2) Kui rõivaeseme suuruse tähistamiseks on kasutatud tähelist, numbrilist või tähelis-numbrilist tähistust, tuleb tarbijat teavitada tähistusele vastavatest suurustunnuste arvväärtustest.

  (3) Tekstiiltoodete mõõtmed (pikkus või laius või mõlemad) märgitakse tootel või esitatakse müügikohas järgmiste toodete puhul:
  1) riie;
  2) trikookangas;
  3) vaibad ja vaiptooted;
  4) rõivalisandid;
  5) tekid, voodikatted;
  6) voodipesu, lauapesu;
  7) köögi-, käte- ja saunarätikud;
  8) kardinad;
  9) paelad, lindid jms;
  10) kaunistusmaterjalid;
  11) lõng, õmblusniit;
  12) muud samalaadsed tooted.
[RTL 2004, 145, 2186 - jõust. 21.11.2004]

§ 7.   Rõivaste ja muude tekstiiltoodete hooldustähistus

  (1) Rõivaste (välja arvatud nahast rõivad) ja muude tekstiiltoodete märgistuses peavad sisalduma tekstiiltoodete hooldamiseks vajalikud sõnalised juhised või graafilised tingmärgid. Rõivaste ja muude tekstiiltoodete hooldustähistuse märkimisel on soovitatav lähtuda Eesti standardist EVS-EN ISO 3758 või muust samaväärsest standardist.
[RTL 2006, 21, 345 - jõust. 05.03.2006]

  (2) Tekstiiltoote hooldustähistus märgitakse vahetult tootele või toote külge püsikinnitatud tekstiillindile. Lisaks võib toote hooldustähistuse märkida toote külge kinnitatud etiketile või toote müügipakendile. Kui hooldustähistuse märkimine tootele või toote külge püsikinnitatud tekstiillindile ei ole võimalik, võib hooldustähistus olla esitatud ainult toote külge kinnitatud etiketil või toote müügipakendil.

  (3) Hooldustähistus ei ole nõutud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1007/2011 lisas V loetletud tekstiiltoodetel.
[RT I, 04.05.2012, 1 - jõust. 08.05.2012]

3. jagu Nõuded tekstiiltoodete kiukoostise märgistusele 

§ 8. - § 17. [Kehtetud – RT I, 04.05.2012, 1 - jõust. 08.05.2012]

3. peatükk RAKENDAMINE 

§ 18.   Määruse rakendamine
[Kehtetu – RT I, 04.05.2012, 1 - jõust. 08.05.2012]

  1 [Kehtetu - RT I, 04.05.2012, 1 - jõust. 08.05.2012]

Lisa 1 Tekstiilkiudude nimetused [Kehtetu – RT I, 04.05.2012 - jõust. 08.05.2012]

Lisa 2 Tekstiiltootes sisalduvate kiudude massi arvutamisel kasutatavad kokkuleppelised massilisad [Kehtetu – RT I, 04.05.2012 - jõust. 08.05.2012]

Lisa 3 Tekstiiltooted, mille kiukoostise märgistus ja hooldustähistus ei ole kohustuslik [Kehtetu – RT I, 04.05.2012 - jõust. 08.05.2012]

Lisa 4 Tekstiiltooted, mille kohta kehtib üksnes ühismärgistamise kohustus [Kehtetu – RT I, 04.05.2012 - jõust. 08.05.2012]

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json