Teksti suurus:

Tulumaksuseaduse muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.11.2016
Avaldamismärge:RT I, 04.05.2016, 2

Välja kuulutanud
Vabariigi President
27.04.2016 otsus nr 769

Tulumaksuseaduse muutmise seadus

Vastu võetud 20.04.2016

§ 1.  Tulumaksuseaduse muutmine

Tulumaksuseaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 29 täiendatakse lõikega 42 järgmises sõnastuses:

„(42) Mitteresidendist füüsilisel isikul on õigus lõike 4 punktis 5 nimetatud juhul väärtpaberite võõrandamisel või tagastamisel või sama lõike punktis 6 nimetatud juhul lepingulise investeerimisfondi likvideerimisel saadud kasust maha arvata ja järgnevatele maksustamisperioodidele edasi kanda selliste väärtpaberite võõrandamisel või tagastamisel või lepingulise investeerimisfondi likvideerimisel saadud kahju §-s 39 sätestatud tingimustel.”;

2) paragrahvi 44 lõiget 4 täiendatakse pärast esimest lauset lausega järgmises sõnastuses:

„Samaks kuupäevaks esitab tuludeklaratsiooni maksustamisperioodil väärtpabereid võõrandanud mitteresidendist füüsiline isik, kes soovib kasutada § 29 lõikes 42 sätestatud õigust.”;

3) paragrahvi 50 täiendatakse lõigetega 13 ja 14 järgmises sõnastuses:

„(13) Lõike 11 punkte 1 ja 3 ning lõiget 21 kohaldatakse, kui äriühingul, kellelt dividend on saadud, ei ole õigust seda maksustatavast kasumist maha arvata.

(14) Lõikeid 11 ja 21 ei kohaldata tehingu või tehingute ahela korral, mis ei ole tegelik, kuna selle peamine eesmärk või üks peamisi eesmärke on maksueelise saamine. Nimetatud lõikeid kohaldatakse niivõrd, kuivõrd tehing või tehingute ahel on tehtud ärilistel põhjustel, mis kajastavad sellise äritegevuse jaoks vajalikku ja kohast majanduslikku sisu.”;

4) paragrahvi 50 lõike 21 esimene lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Arvestades lõikes 11 sätestatud osaluse määra ning lõigetes 12 ja 14 sätestatut, ei maksustata tulumaksuga lõikes 2 nimetatud väljamakset, mille aluseks on äriühingu saadud lõikes 11 nimetatud dividend või lõikes 2 nimetatud väljamakse osa, mis on või mille aluseks olev kasumiosa on tulumaksuga maksustatud.”;

5) paragrahvi 53 lõiget 42 täiendatakse teise lausega järgmises sõnastuses:

„Lõike 41 kohaldamisel lähtutakse § 50 lõigetest 13 ja 14.”;

6) paragrahvi 54 lõikes 5 asendatakse tekstiosa „mis ei vasta § 50 lõike 11 või 21 nõuetele” tekstiosaga „millele ei kohaldata § 50 lõiget 11 või 21”;

7) paragrahvi 61 täiendatakse lõikega 48 järgmises sõnastuses:

„(48) Paragrahvi 50 lõikeid 13 ja 14 kohaldatakse väljamaksetele, mille aluseks olev dividend või omakapitali väljamakse on saadud alates 2016. aasta 1. novembrist.”;

8) seaduse normitehnilises märkuses asendatakse tekstiosa „nõukogu direktiiv 2011/96/EL eri liikmesriikide ema- ja tütarettevõtjate suhtes kohaldatava ühise maksustamissüsteemi kohta (ELT L 345, 29.12.2011, lk 8–16)” tekstiosaga „nõukogu direktiiv 2011/96/EL eri liikmesriikide ema- ja tütarettevõtjate suhtes kohaldatava ühise maksustamissüsteemi kohta (ELT L 345, 29.12.2011, lk 8–16), muudetud direktiiviga 2014/86/EL (ELT L 219, 25.07.2014, lk 40–41) ja direktiiviga 2015/121/EL (ELT L 21, 28.01.2015, lk 1–3)”.

§ 2.  Seaduse jõustumine

  (1) Käesoleva seaduse § 1 punktid 3–8 jõustuvad 2016. aasta 1. novembril.

  (2) Käesoleva seaduse § 1 punktid 1 ja 2 jõustuvad 2017. aasta 1. jaanuaril.

Eiki Nestor
Riigikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json