Teksti suurus:

Pankrotiseaduse ja teiste seaduste muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:14.05.2018
Avaldamismärge:RT I, 04.05.2018, 1

Välja kuulutanud
Vabariigi President
25.04.2018 otsus nr 247

Pankrotiseaduse ja teiste seaduste muutmise seadus

Vastu võetud 18.04.2018

§ 1.  Pankrotiseaduse muutmine

Pankrotiseaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 15 täiendatakse lõikega 41 järgmises sõnastuses:

„(41) Kui töötaja on esitanud tööõigussuhtest tuleneva nõude alusel tööandja vastu pankrotiavalduse ning kohus on nõudnud töötajalt käesoleva seaduse §-s 11 nimetatud rahasumma tasumist ja ajutise halduri nimetamata jätmise aluseks on muu hulgas käesoleva paragrahvi lõike 3 punkt 5, teeb kohus, kui töötaja on pankrotiavaldust piisavalt põhistanud ja oma nõude olemasolu tõendanud, ajutise halduri nimetamata jätmise kohta määruse, milles hindab, kas töötaja on pankrotiavaldust piisavalt põhistanud ja oma nõude olemasolu tõendanud, ning toob välja asjaolud, millest nähtub, et pankrotivara ei jätku pankrotimenetluse kulude katteks.”;

2) paragrahvi 23 täiendatakse lõikega 41 järgmises sõnastuses:

„(41) Kohus määrab ajutise halduri tasu ja kulutuste hüvitamise ka juhul, kui pankrotiavalduse esitanud isik võtab avalduse tagasi pärast ajutise halduri nimetamist, kuid enne kohtu poolt pankrotiavalduse läbivaatamist.”;

3) paragrahvi 23 lõige 7 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(7) Ajutise halduri tasu ja kulutuste hüvitamise kohta tehtud kohtumääruse peale võivad võlgnik, pankrotiavalduse esitaja, pankrotimenetluse raugemise vältimiseks deposiidi tasunud isik ja ajutine haldur esitada määruskaebuse.”;

4) paragrahvi 27 täiendatakse lõikega 41 järgmises sõnastuses:

„(41) Kui töötaja on esitanud tööõigussuhtest tuleneva nõude alusel tööandja vastu pankrotiavalduse ning kohus on pärast ajutise halduri nimetamist kohustanud töötajat tasuma käesoleva seaduse §-s 11 nimetatud rahasumma, kuid töötaja ei ole seda teinud, teeb kohus, kui töötaja on pankrotiavaldust piisavalt põhistanud ja oma nõude olemasolu tõendanud, pankrotiavalduse läbi vaatamata jätmise kohta määruse, milles hindab, kas töötaja on pankrotiavaldust piisavalt põhistanud ja oma nõude olemasolu tõendanud, ning toob välja asjaolud, millest nähtub, et pankrotivara ei jätku pankrotimenetluse kulude katteks.”;

5) paragrahvi 29 täiendatakse lõikega 9 järgmises sõnastuses:

„(9) Kui osaühingu puhul, mis on asutatud sissemakseid tegemata, lõpetab kohus käesoleva paragrahvi kohaselt menetluse pankrotti välja kuulutamata raugemise tõttu ning kohus on jätnud ajutise halduri tasu ja kulutused pankrotivõlgniku kanda, on ajutisel halduril õigus nõuda osaühingu osanikult, kes ei ole täitnud sissemakse tegemise kohustust, tegemata sissemakse ulatuses tasu ja kulutuste hüvitamist, kui ajutisel halduril ei õnnestu oma nõuet rahuldada võlgniku muu vara arvelt.”;

6) paragrahvi 31 lõiget 6 täiendatakse kolmanda lausega järgmises sõnastuses:

„Kohus mõistab pankrotimäärusega välja ajutise halduri tasu ja kulutuste hüvitise ning ajutisele haldurile tehakse väljamakse.”;

7) paragrahvi 65 lõike 1 teisest lausest jäetakse välja sõna „, võlgniku”;

8) paragrahvi 65 täiendatakse lõikega 12 järgmises sõnastuses:

„(12) Kui halduri tasu arvestamise aluseks olev pankrotivara puudub, selle maht on hoolimata halduri tegevusest väike, haldurit ei kinnitata võlausaldajate esimesel üldkoosolekul või haldur vabastatakse, välja arvatud juhul, kui halduri vabastamise põhjuseks on tema ülesannete täitmata jätmine või mittenõuetekohane täitmine, määrab kohus pankrotihalduri taotlusel pankrotihalduri tasu käesoleva seaduse § 23 lõigete 1–3 alusel.”;

9) paragrahvi 66 lõike 1 teises lauses asendatakse sõna „kolme” sõnaga „kuue”;

10) paragrahvi 146 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

„(11) Ajutise halduri tasu ja tema ülesannete täitmiseks vajalike kulutuste hüvitise väljamakse tehakse, arvestades käesoleva seaduse § 31 lõike 6 kolmandas lauses sätestatut.”.

§ 2.  Asjaõigusseaduse rakendamise seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse (tehnovõrgu talumise tasu muutmine) muutmine

Asjaõigusseaduse rakendamise seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse (tehnovõrgu talumise tasu muutmine) § 1 punktis 3 sisalduva § 156 lõigetes 7 ja 8 asendatakse läbivalt arv „2018” arvuga „2019”.

§ 3.  Krediidiasutuste seaduse muutmine

Krediidiasutuste seaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 119 lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(4) Likvideerijate tasu määrab kohus Finantsinspektsiooni ettepanekut arvestades. Tasu suurus ei või aastatasuna ületada 1 protsenti sissenõutud võlgade, müüdud vara ja võlausaldajate rahuldatud nõuete kogusummast. Likvideerijate abilistele, sealhulgas ekspertidele ja audiitoritele, ei maksta tasu rohkem kui tegutseva krediidiasutuse poolt keskmiselt makstakse vastavatel ametikohtadel töötavatele või tegutsevatele isikutele.”;

2) paragrahvi 126 lõige 7 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(7) Krediidiasutuse pankrotihalduri tasu määrab kohus Finantsinspektsiooni ettepanekut arvestades. Tasu suurus ei või aastatasuna ületada 1 protsenti pankrotivara müügist ja tagasivõitmisest ning halduri muu tegevuse tulemusena pankrotivarasse laekunud ja pankrotivara hulka arvatud summast. Krediidiasutuse pankrotihalduri tasu määramisel ei kohaldata pankrotiseaduse § 651 lõiget 4.”.

§ 4.  Töötuskindlustuse seaduse muutmine

Töötuskindlustuse seaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 19 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Käesoleva seaduse tähenduses on tööandja maksejõuetu, kui:
1) kohus on tööandja pankroti välja kuulutanud;
2) kohus on lõpetanud tööandja pankrotimenetluse raugemise tõttu pankrotiseaduse § 29 lõike 1 tähenduses;
3) kohus on teinud pankrotiseaduse § 15 lõikes 41 nimetatud ajutise halduri nimetamata jätmise määruse või pankrotiseaduse § 27 lõikes 41 nimetatud pankrotiavalduse läbi vaatamata jätmise määruse;
4) kohus või muu pädev organ on teises Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriigis tunnistanud tööandja maksejõuetuks nõukogu määruse (EÜ) nr 1346/2000 maksejõuetusmenetluse kohta (EÜT L 160, 30.06.2000, lk 1–18) või Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2015/848 maksejõuetusmenetluse kohta (ELT L 141, 05.06.2015, lk 19–72) tähenduses.”;

2) paragrahvi 21 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Hüvitise taotlemiseks tööandja maksejõuetuse korral esitab töötukassale avalduse:
1) pankrotihaldur;
2) ajutine pankrotihaldur;
3) teises Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriigis määratud vastava pädevusega isik;
4) töötaja, kui tööandja on maksejõuetuks tunnistatud käesoleva seaduse § 19 punkti 3 alusel.”;

3) paragrahvi 21 täiendatakse lõigetega 11 ja 12 järgmises sõnastuses:

„(11) Avalduses märgitakse:
1) töötaja nimi, isikukood ja aadress või e-posti aadress ning andmed hüvitise maksmiseks vastavalt käesoleva seaduse § 22 lõikele 5;
2) tööandja nimi, isiku- või registrikood ja aadress või e-posti aadress;
3) töötaja töösuhte alguse kuupäev;
4) töötaja saamata jäänud töö- ja puhkusetasu, töölepingu ülesütlemisel saamata jäänud hüvitiste ning keskmise töötasu andmed.

(12) Avaldusele lisatakse tööandja maksejõuetuks tunnistamist ning töötaja nõude alust ja suurust tõendavad dokumendid ning töötaja kinnitus nõude suuruse kohta.”;

4) paragrahvi 21 lõiget 2 täiendatakse punktiga 21 järgmises sõnastuses:

„21) tööandja maksejõuetuks tunnistamise korral käesoleva seaduse § 19 punkti 3 alusel ametlikult kinnitatud ärakiri pankrotiseaduse § 15 lõikes 41 või § 27 lõikes 41 nimetatud kohtumäärusest;”;

5) paragrahvi 22 lõikes 1 asendatakse sõna „halduri” sõnadega „tööandja maksejõuetuse korral makstava hüvitise”;

6) paragrahvi 22 lõikes 3 asendatakse sõna „haldurile” sõnadega „avalduse esitajale”.

Eiki Nestor
Riigikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json