Teksti suurus:

Sotsiaalministri määruste muutmine

Väljaandja:Sotsiaalkaitseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:07.05.2018
Avaldamismärge:RT I, 04.05.2018, 8

Sotsiaalministri määruste muutmine

Vastu võetud 25.04.2018 nr 18

Määrus kehtestatakse välismaalasele rahvusvahelise kaitse andmise seaduse § 11 lõike 8 ja § 32 lõike 8 ning väljasõidukohustuse ja sissesõidukeelu seaduse § 269 lõike 7 alusel ning kooskõlas välismaalasele rahvusvahelise kaitse andmise seaduse §-dega 36 ja 64.

§ 1.   Sotsiaalministri 19. novembri 2013. a määruses nr 37 „Varjupaigataotlejate majutuskeskuse sisekorraeeskiri” tehakse järgmised muudatused:

1) määruse pealkirjas asendatakse sõna „Varjupaigataotlejate” sõnadega „Rahvusvahelise kaitse taotlejate”;

2) paragrahvi 1 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Käesolev sisekorraeeskiri reguleerib majutuskeskuses elavate rahvusvahelise kaitse taotlejate (edaspidi taotleja) ja rahvusvahelise kaitse saanud isikute (edaspidi kaitse saaja) suhteid majutuskeskusega ning kehtestab majutuskeskuses elavate taotlejate ja kaitse saajate käitumisreeglid.”;

3) paragrahvi 2 lõikeid 1, 3, 4 ja 6, § 4 lõiget 1, § 5 lõikeid 1–9 ja 11–13, § 6 sissejuhatavat lauseosa ning § 8 teksti täiendatakse pärast sõna „taotleja” sõnadega „ja kaitse saaja” vastavas käändes;

4) paragrahvi 2 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Ühte tuppa ei majutata eri soost taotlejaid ega kaitse saajaid, kes ei ole ühe perekonna liikmed, välja arvatud juhul, kui taotlejad või kaitse saajad on selleks ise soovi avaldanud.”;

5) paragrahvi 2 lõige 5 sõnastatakse järgmiselt:

„(5) Taotlejal ja kaitse saajal on keelatud siseneda teise taotleja või kaitse saaja tuppa ilma toas elava isiku nõusolekuta.”;

6) paragrahvi 5 lõige 10 sõnastatakse järgmiselt:

„(10) Taotlejal ja kaitse saajal on keelatud teha lahtist tuld ja suitsetada selleks mitte ettenähtud kohas majutuskeskuse ruumides ja territooriumil.”.

§ 2.   Sotsiaalministri 6. detsembri 2013. a määruses nr 40 „Varjupaigataotleja ja väljasaadetava tervisekontrolli ja neile osutatavate tervishoiuteenuste riigieelarvest rahastamise ulatus ja kord” tehakse järgmised muudatused:

1) määruse pealkirjas asendatakse sõna „Varjupaigataotleja” sõnadega „Rahvusvahelise kaitse taotleja”;

2) paragrahvis 1, § 2 lõikes 1, § 3 lõigetes 2 ja 3 ning § 5 lõigetes 2 ja 3 asendatakse sõna „varjupaigataotleja” sõnadega „rahvusvahelise kaitse taotleja” vastavas käändes.

Kaia Iva
Sotsiaalkaitseminister

Marika Priske
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json