Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 17. novembri 2016. a määruse nr 130 „Tööhõiveprogramm 2017–2020” muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.06.2018
Avaldamismärge:RT I, 04.05.2018, 9

Vabariigi Valitsuse 17. novembri 2016. a määruse nr 130 „Tööhõiveprogramm 2017–2020” muutmine

Vastu võetud 26.04.2018 nr 35

Määrus kehtestatakse tööturuteenuste ja -toetuste seaduse § 41 lõike 1 alusel.

§ 1.  Määruse muutmine

Vabariigi Valitsuse 17. novembri 2016. a määruses nr 130 „Tööhõiveprogramm 2017–2020” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 8 lõige 4 sõnastatakse järgmiselt:

„(4) Töötajale, kes töötab töölepingu alusel või töövõtu-, käsundus- või muu teenuse osutamiseks sõlmitud võlaõigusliku lepingu alusel või on avalikus teenistuses ning on töötamise ajal hakanud saama tööturuteenuste ja -toetuste seaduse § 9 lõike 1 punktis 3 või käesoleva määruse § 5 punktides 6 ja 7 nimetatud tööturuteenust, jätkatakse selle tööturuteenuse osutamist ka pärast vanaduspensioniikka jõudmist või töötamise lõpetamist.”;

2) paragrahvi 12 lõiked 3–6 tunnistatakse kehtetuks;

3) paragrahvi 14 esimene lause sõnastatakse järgmiselt:

„Töövalmiduse toetamine on isiku tööotsimise aktiivsuse ja tööharjumuse säilitamine vabatahtliku töö kaudu.”;

4) paragrahvi 15 lõike 3 esimest lauset täiendatakse pärast sõna „Töötajale” tekstiosaga „, kes töötab töölepingu alusel või töövõtu-, käsundus- või muu teenuse osutamiseks sõlmitud võlaõigusliku lepingu alusel või on avalikus teenistuses,”;

5) paragrahvi 16 lõike 2 sissejuhatavat lauseosa täiendatakse pärast sõna „alusel” tekstiosaga „või töövõtu-, käsundus- või muu teenuse osutamiseks sõlmitud võlaõigusliku lepingu alusel”;

6) paragrahvi 16 lõike 2 punktis 3 ja lõike 4 punktis 1 asendatakse sõnad „senisel töö- või ametikohal töötamist” sõnadega „senise töö tegemist”;

7) paragrahvi 16 lõike 5 esimest lauset täiendatakse pärast sõna „pakkumist” tekstiosaga „, või erandina töötukassa määratud kutse- või ametialal, mille tööjõuvajadus tuleneb muust eelnimetatud uuringus põhjendatud asjaolust”;

8) paragrahvi 18 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Koolitustoetus on tööandjale makstav toetus, millega toetatakse töötajate värbamist, tööandja majandustegevuses muutustega kohanemist ja eesti keele oskuse arendamist. Toetust makstakse, kui tööandja juures asub tööle või töötab töölepingu alusel isik, kes vajab tööalaste teadmiste ja oskuste täiendamist.”;

9) paragrahvi 18 lõikest 2 jäetakse välja teine lause;

10) paragrahvi 18 lõike 3 punkt 3 sõnastatakse järgmiselt:

„3) enne tööle asumist vähemalt 12 kuud järjest töötuna arvel olnud töötaja töölepingu alusel tööle võtmisel ühe aasta jooksul tööle asumisest arvates, kui töötaja tööleping on sõlmitud tähtajatult või kehtib pärast taotluse esitamist vähemalt kuus kuud;”;

11) paragrahvi 18 lõiget 3 täiendatakse punktiga 4 järgmises sõnastuses:

„4) töötaja eesti keele oskuse arendamiseks, kui töötaja tööleping on sõlmitud tähtajatult või kehtib pärast taotluse esitamist vähemalt kuus kuud.”;

12) paragrahvi 18 lõige 4 sõnastatakse järgmiselt:

„(4) Käesoleva paragrahvi lõike 3 punktis 1 nimetatud juhul otsib tööandja esmalt vaba töökoha täitmiseks töötukassa vahendusel sobivaid töötajaid töötukassas töötuna arvel olevate isikute seast. Kui tööandja ei leia töötukassa vahendusel sobivat töötajat, võib ta töötaja leida muul viisil ja tema tööle võtmiseks toetust taotleda.”;

13) paragrahvi 18 lõikes 5 asendatakse tekstiosa „punktis 2” tekstiosaga „punktides 2 ja 4”;

14) paragrahvi 18 lõikes 7 asendatakse sõnad „peab toimuma ühe aasta jooksul” sõnadega „kestab kuni üks aasta”;

15) paragrahvi 18 täiendatakse lõikega 81 järgmises sõnastuses:

„(81) Koolitustoetust makstakse, kui toetuse taotlus on esitatud enne koolituse algust.”;

16) paragrahvi 18 lõike 10 punktis 3 asendatakse sõnad „töötu töötukassa pakutud kandidaatide hulgast” sõnadega „töötukassas töötuna arvel oleva isiku”;

17) paragrahvi 18 lõikes 11 asendatakse tekstiosa „2 ja 3” tekstiosaga „2–4”;

18) paragrahvi 21 lõike 1 esimest lauset täiendatakse pärast sõna „alusel” tekstiosaga „, kui käesolevas paragrahvis ei ole sätestatud teisiti”;

19) paragrahvi 21 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Koolituskaardi alusel võib tööturukoolituse kulu kuni 2500 eurot tasuda töötu, koondamisteatega tööotsija ja kinnipeetava tööotsija eest kahe aasta jooksul ning sellise töötaja eest, kes töötab töölepingu alusel või töövõtu-, käsundus- või muu teenuse osutamiseks sõlmitud võlaõigusliku lepingu alusel või on avalikus teenistuses, kolme aasta jooksul.”;

20) paragrahvi 21 lõike 3 sissejuhatavast lauseosast jäetakse välja sõnad „kes töötab töölepingu alusel või on avalikus teenistuses ja”;

21) paragrahvi 21 lõike 3 punktis 3 asendatakse sõnad „senisel töö- või ametikohal töötamist” sõnadega „senise töö tegemist”;

22) paragrahvi 21 lõige 5 sõnastatakse järgmiselt:

„(5) Käesoleva paragrahvi lõike 3 punktis 2 nimetatud isikule võib võimaldada eesti keele koolitust koolituskaardi alusel või tööturuteenuste ja -toetuste seaduse §-s 13 sätestatud viisil.”;

23) paragrahvi 21 täiendatakse lõikega 51 järgmises sõnastuses:

„(51) Töötule, koondamisteatega tööotsijale, kinnipeetavale tööotsijale ja käesoleva paragrahvi lõike 3 punktis 2 nimetatud isikule võimaldatakse koolituskaardi alusel eesti keele koolitust, mis valmistab ette eesti keele tasemeeksamiks või A1-taseme saavutamiseks.”;

24) paragrahvi 21 lõike 7 esimene lause sõnastatakse järgmiselt:

„Käesoleva paragrahvi lõike 3 punktides 1, 2 ja 4 nimetatud isiku sissetulek peab taotluse esitamisele eelneval kalendriaastal olema väiksem kui nimetatud kalendriaasta 12-kordne kolmanda kvartali Eesti keskmine brutokuupalk Statistikaameti avaldatud andmete alusel.”.

§ 2.  Määruse jõustumine

Määrus jõustub 1. juunil 2018. a.

Jüri Ratas
Peaminister

Jevgeni Ossinovski
Tervise- ja tööminister

Aivar Rahno
Riigikantselei istungiosakonna juhataja riigisekretäri ülesannetes

/otsingu_soovitused.json