Teksti suurus:

Rahvusvahelise kaitse taotleja ja väljasaadetava tervisekontrolli ja neile osutatavate tervishoiuteenuste riigieelarvest rahastamise ulatus ja kord

Väljaandja:Sotsiaalminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:07.05.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 04.05.2018, 10

Rahvusvahelise kaitse taotleja ja väljasaadetava tervisekontrolli ja neile osutatavate tervishoiuteenuste riigieelarvest rahastamise ulatus ja kord
[RT I, 04.05.2018, 8 - jõust. 07.05.2018]

Vastu võetud 06.12.2013 nr 40
RT I, 10.12.2013, 8
jõustumine 13.12.2013

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
25.04.2018RT I, 04.05.2018, 807.05.2018

Määrus kehtestatakse välismaalasele rahvusvahelise kaitse andmise seaduse § 11 lõike 8 ja väljasõidukohustuse ja sissesõidukeelu seaduse § 269 lõike 7 alusel.

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse rahvusvahelise kaitse taotleja ja väljasaadetava tervisekontrolli ning rahvusvahelise kaitse taotlejale ja väljasaadetavale osutatavate tervishoiuteenuste ja nende osutamiseks vajalike ravimite soetamise riigieelarvest rahastamise ulatus ja kord.
[RT I, 04.05.2018, 8 - jõust. 07.05.2018]

§ 2.   Tervisekontrolli tegemise korraldus

  (1) Rahvusvahelise kaitse taotleja tervisekontrolli teeb majutuskeskuse lepinguline tervishoiuteenuse osutaja.
[RT I, 04.05.2018, 8 - jõust. 07.05.2018]

  (2) Väljasaadetava tervisekontrolli teeb kinnipidamiskeskuse lepinguline tervishoiuteenuse osutaja.

§ 3.   Tervishoiuteenuste osutamise korraldus

  (1) Tervishoiuteenuse ja ravimi vajalikkuse otsustab majutuskeskuse või kinnipidamiskeskuse lepinguline tervishoiuteenuse osutaja.

  (2) Tervishoiuteenuse osutaja ning tervishoiuteenuse osutamise aja ja koha valib majutuskeskuse töötaja või kinnipidamiskeskuse ametnik, lähtudes rahvusvahelise kaitse taotleja või väljasaadetava vajadustest ja raha otstarbeka kasutamise põhimõttest.
[RT I, 04.05.2018, 8 - jõust. 07.05.2018]

  (3) Tervishoiuteenuse osutaja poolt rahvusvahelise kaitse taotlejale või väljasaadetavale määratud ravimi soetamisel lähtutakse rahvusvahelise kaitse taotleja või väljasaadetava vajadustest ja raha otstarbeka kasutamise põhimõttest.
[RT I, 04.05.2018, 8 - jõust. 07.05.2018]

§ 4.   Tervishoiuteenuste riigieelarvest rahastamise ulatus

  (1) Riigieelarvest rahastatakse Eesti Haigekassa tervishoiuteenuste loetelus olevaid teenuseid, välja arvatud rakkude, kudede ja elundite hankimise, käitlemise ja siirdamisega seotud teenused rakkude, kudede ja elundite käitlemise ja siirdamise seaduse tähenduses ning täiskasvanute hambaravi, välja arvatud vältimatu hambaravi.

  (2) Riigieelarvest rahastatakse ravimiseaduse § 13 lõikes 1 nimetatud nõuete kohaste ravimite soetamist.

§ 5.   Rahastamise tingimused

  (1) Paragrahvis 4 nimetatud tervishoiuteenuste osutamist ja nende teenuste osutamiseks vajalike ravimite soetamist rahastatakse riigieelarvest.

  (2) Kui rahvusvahelise kaitse taotlejal või väljasaadetaval on piisavalt rahalisi vahendeid tervishoiuteenuse eest tasumiseks ja teenuse osutamiseks vajalike ravimite soetamiseks, on ta kohustatud need kulutused hüvitama.
[RT I, 04.05.2018, 8 - jõust. 07.05.2018]

  (3) Rahvusvahelise kaitse taotlejal või väljasaadetaval ei ole õigust nõuda tervishoiuteenuse osutamise või ravimi soetamise asemel selle hüvitamist rahaga.
[RT I, 04.05.2018, 8 - jõust. 07.05.2018]

§ 6.   Rahastamise kord

  Tervishoiuteenuste osutamist ja ravimite soetamist rahastatakse riigieelarvest majutuskeskuse ja kinnipidamiskeskuse kaudu.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json