Teksti suurus:

Rahvusvahelise kaitse taotlejate majutuskeskuse sisekorraeeskiri

Väljaandja:Sotsiaalminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:07.05.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 04.05.2018, 11

Rahvusvahelise kaitse taotlejate majutuskeskuse sisekorraeeskiri
[RT I, 04.05.2018, 8 - jõust. 07.05.2018]

Vastu võetud 19.11.2013 nr 37
RT I, 21.11.2013, 1
jõustumine 24.11.2013

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
25.04.2018RT I, 04.05.2018, 807.05.2018

Määrus kehtestatakse välismaalasele rahvusvahelise kaitse andmise seaduse § 32 lõike 8 alusel ning kooskõlas §-dega 36 ja 64.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Käesolev sisekorraeeskiri reguleerib majutuskeskuses elavate rahvusvahelise kaitse taotlejate (edaspidi taotleja) ja rahvusvahelise kaitse saanud isikute (edaspidi kaitse saaja) suhteid majutuskeskusega ning kehtestab majutuskeskuses elavate taotlejate ja kaitse saajate käitumisreeglid.
[RT I, 04.05.2018, 8 - jõust. 07.05.2018]

  (2) Tulekahju märkamisel või koridorides häirekellade käivitumisel tuleb kohe suunduda evakuatsiooniteed mööda väljapääsu poole. Tulekahjust tuleb viivitamatult teatada päästeametile telefonil 112 ja personalile või valvurile.

  (3) Kõigist rikkumistest, mis on suunatud majutuskeskuses viibivate isikute vastu või tekitavad majutuskeskusele varalist kahju, teavitatakse õiguskaitseorganeid.

  (4) Lapse turvalisuse, eakohase kohtlemise ja heaolu tagamise eest vastutab tema vanem või eestkostja.

§ 2.   Majutamise tingimused ja kord

  (1) Taotleja ja kaitse saaja majutatakse ühe- või mitmekohalisse tuppa. Perekonnaliikmed majutatakse võimaluse korral ühte tuppa.
[RT I, 04.05.2018, 8 - jõust. 07.05.2018]

  (2) Ühte tuppa ei majutata eri soost taotlejaid ega kaitse saajaid, kes ei ole ühe perekonna liikmed, välja arvatud juhul, kui taotlejad või kaitse saajad on selleks ise soovi avaldanud.
[RT I, 04.05.2018, 8 - jõust. 07.05.2018]

  (3) Taotleja ja kaitse saaja saab tuba vahetada majutuskeskuse juhataja või sotsiaaltöötaja nõusolekul.
[RT I, 04.05.2018, 8 - jõust. 07.05.2018]

  (4) Majutuskeskuse juhatajal ja sotsiaaltöötajal on õigus vajaduse korral siseneda taotleja ja kaitse saaja tuppa ilma taotleja ja kaitse saaja juuresolekuta.
[RT I, 04.05.2018, 8 - jõust. 07.05.2018]

  (5) Taotlejal ja kaitse saajal on keelatud siseneda teise taotleja või kaitse saaja tuppa ilma toas elava isiku nõusolekuta.
[RT I, 04.05.2018, 8 - jõust. 07.05.2018]

  (6) Taotlejal ja kaitse saajal on keelatud öisel ajal (kell 22.00 kuni 6.00) teiste majutuskeskuses viibijate häirimine valju jutu, muusika või muu tegevusega.
[RT I, 04.05.2018, 8 - jõust. 07.05.2018]

§ 3.   Öisel ajal majutuskeskusest eemal viibimise kord

  (1) Taotleja on kohustatud viibima majutuskeskuses öisel ajal (kell 22.00 kuni 6.00).

  (2) Majutuskeskuse juhataja võib lubada taotlejal viibida öisel ajal majutuskeskusest eemal järgmistel juhtudel:
  1) arstiabi saamiseks;
  2) vältimatut arstiabi vajava perekonnaliikme juures viibimiseks;
  3) Eestis seaduslikult viibiva isiku põhjendatud taotluse alusel.

  (3) Lõike 2 punktis 3 nimetatud isik esitab kirjaliku taotluse majutuskeskuse juhatajale, kes vormistab loa öisel ajal eemal viibimiseks kirjalikul taotlusel.

§ 4.   Külastamise tingimused ja kord

  (1) Taotlejal ja kaitse saajal on lubatud külalisi vastu võtta kell 9.00 kuni 21.00.
[RT I, 04.05.2018, 8 - jõust. 07.05.2018]

  (2) Majutuskeskusesse saabudes peab külastaja esitama isikut tõendava dokumendi ja nimetama isiku, keda ta külastab. Külastajate andmed registreeritakse taasesitataval kujul.

  (3) Vajaduse korral (haiguspuhangud, tehnilised probleemid jms) võib majutuskeskuse juhataja külastused keelata.

§ 5.   Majutuskeskuse vara ja ruumide kasutamise kord

  (1) Taotleja ja kaitse saaja on kohustatud suhtuma heaperemehelikult talle usaldatud esemetesse ning pidama korras ja puhastama tema kasutuses olevaid elu- ja olmeruume. Elu- ja olmeruume koristatakse graafiku alusel. Vajaduse tekkimisel abistab taotlejat ja kaitse saajat majutuskeskuse töötaja.
[RT I, 04.05.2018, 8 - jõust. 07.05.2018]

  (2) Taotleja ja kaitse saaja valmistab toitu ja peseb toidunõud köögis ning koristab selle pärast toiduvalmistamise lõpetamist.
[RT I, 04.05.2018, 8 - jõust. 07.05.2018]

  (3) Taotleja ja kaitse saaja hoiab toiduaineid ja temale kasutada antud toidunõusid oma toas.
[RT I, 04.05.2018, 8 - jõust. 07.05.2018]

  (4) Taotleja ja kaitse saaja peseb temale kasutada antud voodipesu ja muid riideesemeid ning koristab regulaarselt oma tuba.
[RT I, 04.05.2018, 8 - jõust. 07.05.2018]

  (5) Taotleja ja kaitse saaja tagastab majutuskeskusest lahkudes talle kasutamiseks antud esemed ja voodipesu.
[RT I, 04.05.2018, 8 - jõust. 07.05.2018]

  (6) Taotleja ja kaitse saaja kustutab eluruumist ja ühiskasutatavast ruumist viimasena lahkudes tuled ja sulgeb aknad.
[RT I, 04.05.2018, 8 - jõust. 07.05.2018]

  (7) Taotleja ja kaitse saaja kasutab helistamiseks oma telefoni või selleks ettenähtud telefoni. Loa muu kontoritehnika (skanner, faks, koopiamasin) kasutamiseks annab majutuskeskuse juhataja.
[RT I, 04.05.2018, 8 - jõust. 07.05.2018]

  (8) Taotleja ja kaitse saaja võib kasutada ühiskasutuses olevat arvutit, vajaduse korral koostab majutuskeskuse sotsiaaltöötaja ühiskasutuses oleva arvuti kasutamiseks graafiku.
[RT I, 04.05.2018, 8 - jõust. 07.05.2018]

  (9) Taotlejal ja kaitse saajal on keelatud rikkuda toa sisustust ja kahjustada majutuskeskuse vara.
[RT I, 04.05.2018, 8 - jõust. 07.05.2018]

  (10) Taotlejal ja kaitse saajal on keelatud teha lahtist tuld ja suitsetada selleks mitte ettenähtud kohas majutuskeskuse ruumides ja territooriumil.
[RT I, 04.05.2018, 8 - jõust. 07.05.2018]

  (11) Taotlejal ja kaitse saajal on keelatud ilma majutuskeskuse juhi või sotsiaaltöötaja nõusolekuta kasutada eluruumides isiklikke elektrilisi kodumasinaid ja muid seadmeid.
[RT I, 04.05.2018, 8 - jõust. 07.05.2018]

  (12) Taotlejal ja kaitse saajal on keelatud majutuskeskuses ja selle territooriumil pidada lemmikloomi.
[RT I, 04.05.2018, 8 - jõust. 07.05.2018]

  (13) Majutuskeskus ei vastuta taotleja ja kaitse saaja isikliku vara säilimise eest.
[RT I, 04.05.2018, 8 - jõust. 07.05.2018]

§ 6.   Majutuskeskuses keelatud esemete loetelu

  Majutuskeskuses elav taotleja ja kaitse saaja ei tohi vallata järgmisi esemeid:
[RT I, 04.05.2018, 8 - jõust. 07.05.2018]
  1) relv relvaseaduse tähenduses;
  2) lõhkeaine, pürotehniline aine ja pürotehnilised tooted lõhkematerjaliseaduse tähenduses;
  3) aine, mida kasutatakse narkootilise, toksilise või alkohoolse joobe tekitamiseks;
  4) muud ained või esemed, mis võivad kujutada ohtu teenust saavate isikute ja teiste isikute elule ja tervisele.

§ 7.   Majutuskeskuse üle järelevalve tegemise kord

  Majutuskeskuse üle teeb järelevalvet Sotsiaalministeerium.

§ 8.   Kaebuste esitamise kord

  Majutuskeskuse tegevuse ja majutuskeskuse osutatud teenuse peale võib taotleja ja kaitse saaja esitada kaebuse Sotsiaalministeeriumile või õiguskantslerile.
[RT I, 04.05.2018, 8 - jõust. 07.05.2018]

§ 9.   Rahalise toetuse maksmise kord

  (1) Majutuskeskuse pakutavad teenused – taotleja varustamine toiduainetega või toitlustamine ja varustamine hügieenivahenditega – on asendatud rahalise toetusega, mis on võrdne kehtiva minimaalsetest tarbimiskulutustest lähtuva toimetulekupiiriga.

  (2) Toetus makstakse taotlejale välja üks kord kuus tervikuna või vajaduse korral osade kaupa.

  (3) Toetuse maksmine toimub üldjuhul iga kuu esimesel tööpäeval.

  (4) Kuu kestel majutuskeskusesse suunatud taotlejale makstakse toetust proportsionaalselt majutuskeskuses viibitud päevadega.

  (5) Menetlustoimingutele sõidu eest bussipiletite ostmiseks võimaldatakse taotlejale toetust avansina. Menetlustoimingutelt tagasi saabudes esitab taotleja majutuskeskuse juhatajale bussipiletid ja piletite ostust allesjäänud raha. Tagastamata raha peetakse kinni taotleja rahalisest toetusest.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json