Teksti suurus:

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 18. juuli 2011. a määruse nr 77 „Mootorsõiduki ja selle haagise tehnonõuetele vastavuse kontrollimise tingimused ja kord”, 8. juuni 2011. a määruse nr 39 „Traktori, liikurmasina ja nende haagiste tehnonõuded, nõuded varustusele ning tehnonõuetele vastavuse kontrollimise tingimused ja kord” ja 15. detsembri 2011. a määruse nr 114 „Politseiametniku poolt liiklusjärelevalve käigus sõiduki tehnonõuetele vastavuse kontrollimise ulatus ja kord” muutmine

Väljaandja:Majandus- ja taristuminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:07.05.2018
Avaldamismärge:RT I, 04.05.2018, 14

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 18. juuli 2011. a määruse nr 77 „Mootorsõiduki ja selle haagise tehnonõuetele vastavuse kontrollimise tingimused ja kord”, 8. juuni 2011. a määruse nr 39 „Traktori, liikurmasina ja nende haagiste tehnonõuded, nõuded varustusele ning tehnonõuetele vastavuse kontrollimise tingimused ja kord” ja 15. detsembri 2011. a määruse nr 114 „Politseiametniku poolt liiklusjärelevalve käigus sõiduki tehnonõuetele vastavuse kontrollimise ulatus ja kord” muutmine

Vastu võetud 27.04.2018 nr 23

Määrus kehtestatakse liiklusseaduse § 73 lõigete 11 ja 12, § 80 lõike 3, § 83 lõike 5, § 192 lõike 4 ja § 200 lõike 10 alusel.

§ 1.   Majandus- ja kommunikatsiooniministri 18. juuli 2011. a määruse nr 77 „Mootorsõiduki ja selle haagise tehnonõuetele vastavuse kontrollimise tingimused ja kord” muutmine

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 18. juuli 2011. a määruses nr 77 „Mootorsõiduki ja selle haagise tehnonõuetele vastavuse kontrollimise tingimused ja kord” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 punkt 5 sõnastatakse järgmiselt:

„5) erakorraline ülevaatus on sõiduki ülevaatus ülevaatuspunktis või liiklusregistri andmete täpsustamine Maanteeametis, mille määrab liiklusjärelevalve teostaja, kui esineb liiklusseaduse § 73 lõikes 71 nimetatud asjaolu;”;

2) paragrahvi 2 punkt 14 tunnistatakse kehtetuks;

3) paragrahvi 2 punkt 24 sõnastatakse järgmiselt:

„24) eriliigiline ülevaatus on kiirabisõidukile, õppesõidukile, eksamisõidukile, ADR-sõidukile, CEMT-sõidukile ja taksole, mille tellimine ja hinna arvestamine toimub infoühiskonna teenuse vahenduseta, kehtestatud lisanõuetele vastavuse kontrollimine.”;

4) paragrahvi 3 lõike 3 teine lause sõnastatakse järgmiselt:

„Maanteeametisse liiklusregistri andmete täpsustamiseks suunatud sõiduki korduv- või erakorralise ülevaatuse teeb Maanteeamet.”;

5) paragrahvi 6 lõike 9 kolmas lause tunnistatakse kehtetuks;

6) paragrahvi 6 täiendatakse lõikega 91 järgmises sõnastuses:

„(91) Sõiduk, mis võetakse kasutusele taksoveol, mille tellimine ja hinna arvestamine toimub ainult infoühiskonna teenuse vahendusel, tuleb esitada ülevaatusele hiljemalt 12 kuu möödumisel pärast sõidukile ühistranspordiseaduse kohase sõidukikaardi andmist, ning pärast seda iga 12 kuu järel.”;

7) paragrahvi 7 lõike 2 punktist 3 jäetakse välja tekstiosa „takso ülevaatusel”;

8) paragrahvi 8 lõiked 8 ja 81 sõnastatakse järgmiselt:

„(8) Takso, mille tellimine ja hinna arvestamine toimub infoühiskonna teenuse vahenduseta, CEMT-sõiduki ning õppe- ja eksamisõiduki ülevaatusel peab kontrollima sõiduki tehnonõuetele vastavust ühistranspordiseaduse § 45 lõikes 3 ja § 64 lõigetes 3 ja 4 ning liiklusseaduse § 73 lõike 11 ja § 100 lõike 7 või § 112 lõike 2 alusel kehtestatud lisanõuetele.

(81) Kui ülevaatust tehakse taksole, mille tellimine ja hinna arvestamine toimub ainult infoühiskonna teenuse vahendusel ja mis kasutab plafooni, tuleb lisaks lõike 1 kohasele ülevaatusele kontrollida ka plafooni nõuetele vastavust.”;

9) paragrahvi 10 lõike 1 punkti 2 täiendatakse viienda lausega järgmises sõnastuses:

„Kuni liiklusregistri andmete täpsustamiseni loetakse sõiduk kehtivatele nõuetele mittevastavaks, kuid sõidukiga võib liikluses osaleda kuni kehtiva korralise ülevaatuse lõpuni ning 30 päeva pärast seda, kuid mitte kauem, kui 60 päeva pärast liiklusregistri andmete täpsustamisele suunamist või kuni 30 päeva, kui sõidukil puudus kehtiv korraline ülevaatus.”;

10) paragrahvi 11 lõike 5 sissejuhatav lauseosa sõnastatakse järgmiselt:

„Takso, mille tellimine ja hinna arvestamine toimub infoühiskonna teenuse vahenduseta, ning õppe-, eksami- ja kiirabisõiduki ülevaatuse kohta peab ülevaataja:”;

11) paragrahvi 11 lõike 51 punkt 2 tunnistatakse kehtetuks;

12) paragrahvi 11 täiendatakse lõikega 52 järgmises sõnastuses:

„(52) Paragrahvi 6 lõikes 91 nimetatud sõiduki puhul ühistranspordiseaduse kohase sõidukikaardi väljastamisel kannab Maanteeamet liiklusregistrisse § 6 lõike 91 kohase ülevaatuse tähtaja. Omaniku soovil kantakse muudetud tähtaeg sõiduki registreerimistunnistusele.”;

13) paragrahvi 111 täiendatakse lõikega 4 järgmises sõnastuses:

„(4) Paragrahvi 11 lõike 52 esimest lauset kohaldatakse alates 2017. aasta 1. novembrist.”;

14) määruse lisa 4 kehtestatakse uues sõnastuses (lisatud).

§ 2.   Majandus- ja kommunikatsiooniministri 8. juuni 2011. a määruse nr 39 „Traktori, liikurmasina ja nende haagiste tehnonõuded, nõuded varustusele ning tehnonõuetele vastavuse kontrollimise tingimused ja kord” muutmine

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 8. juuni 2011. a määruses nr 39 „Traktori, liikurmasina ja nende haagiste tehnonõuded, nõuded varustusele ning tehnonõuetele vastavuse kontrollimise tingimused ja kord” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 3 punkt 6 sõnastatakse järgmiselt:

„6) erakorraline ülevaatus on masina ülevaatus ülevaatuspunktis või liiklusregistri andmete täpsustamine Maanteeametis, mille määrab liiklusjärelevalve teostaja, kui esineb liiklusseaduse § 73 lõikes 71 nimetatud asjaolu;”;

2) paragrahvi 5 lõike 3 teine lause sõnastatakse järgmiselt:

„Maanteeametisse liiklusregistriandmete täpsustamiseks suunatud masina korduv- või erakorralise ülevaatuse teeb Maanteeamet.”;

3) paragrahvi 11 lõiget 3 täiendatakse neljanda lausega järgmises sõnastuses:

„Kuni liiklusregistri andmete täpsustamiseni loetakse masin kehtivatele nõuetele mittevastavaks, kuid masinaga võib liikluses osaleda kuni kehtiva korralise ülevaatuse lõpuni ning 30 päeva pärast seda, kuid mitte kauem, kui 60 päeva pärast liiklusregistri andmete täpsustamisele suunamist või kuni 30 päeva, kui masinal puudus kehtiv korraline ülevaatus.”.

§ 3.   Majandus- ja kommunikatsiooniministri 15. detsembri 2011. a määruse nr 114 „Politseiametniku poolt liiklusjärelevalve käigus sõiduki tehnonõuetele vastavuse kontrollimise ulatus ja kord” muutmine

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 15. detsembri 2011. a määruses nr 114 „Politseiametniku poolt liiklusjärelevalve käigus sõiduki tehnonõuetele vastavuse kontrollimise ulatus ja kord” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 1 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Erakorraline ülevaatus on sõiduki ülevaatus ülevaatuspunktis või liiklusregistri andmete täpsustamine Maanteeametis, mille määrab liiklusjärelevalve teostaja, kui esineb liiklusseaduse § 73 lõikes 71 nimetatud asjaolu;”;

2) paragrahvi 5 lõige 31 sõnastatakse järgmiselt:

„(31) Politseiametnikul on õigus suunata sõiduk liiklusregistri andmete täpsustamiseks erakorralisele ülevaatusele Maanteeametisse, kui sõidukil esineb vähemalt üks järgmistest puudustest:
1) registreerimisnumber ei vasta liiklusregistri andmetele;
2) VIN-kood või TIN-kood ei ole loetav, on ebatäielik või ei vasta liiklusregistri andmetele;
3) telgede arv ei vasta liiklusregistri andmetele;
4) istekohtade arv koos juhiga ei vasta liiklusregistri andmetele;
5) sõiduk on omavoliliselt ümberehitatud.”;

3) lisa 2 kehtestatakse uues sõnastuses (lisatud);

4) lisa 3 kehtestatakse uues sõnastuses (lisatud);

5) lisa 5 tunnistatakse kehtetuks.

§ 4.   Määruse jõustumine

Määruse § 1 punktid 4 ja 9 ning § 2 punktid 2 ja 3 jõustuvad 2018. aasta 1. juunil.

Kadri Simson
Majandus- ja taristuminister

Merike Saks
Kantsler

Lisa 4 Sõiduki ülevaatusel kontrollitavate osade, seadmete, sõlmede ja nendel avastatud vigade loetelu ning kontrollimise metoodika

Lisa 2 Kontrollitavate detailide loetelu

Lisa 3 Mootorsõiduki ja selle haagise kontrollitavate detailide loetelu, kontrollimise metoodika ning kontrollimisel avastatud rikete ja puuduste loetelu

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json