Teksti suurus:

Maaeluministri 3. veebruari 2017. a määruse nr 14 „Põllumajandusettevõtja tulemuslikkuse parandamise investeeringutoetus” muutmine

Väljaandja:Maaeluminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:07.05.2021
Avaldamismärge:RT I, 04.05.2021, 1

Maaeluministri 3. veebruari 2017. a määruse nr 14 „Põllumajandusettevõtja tulemuslikkuse parandamise investeeringutoetus” muutmine

Vastu võetud 29.04.2021 nr 34

Määrus kehtestatakse Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 67 lõike 2 alusel.

Maaeluministri 3. veebruari 2017. a määrust nr 14 „Põllumajandusettevõtja tulemuslikkuse parandamise investeeringutoetus” muudetakse järgmiselt:

1) paragrahvi 14 punktis 2, § 29 lõike 3 punktis 2, § 34 lõigetes 9 ja 11 asendatakse tekstiosa „2023.” tekstiosaga „2025.”;

2) paragrahvi 34 täiendatakse lõigetega 18–22 järgmises sõnastuses:

„(18) Toetuse saaja, kes esitas taotluse 2017. aasta neljandas kvartalis ning kes on kolme aasta jooksul arvates PRIA poolt taotluse rahuldamise otsuse tegemisest esitanud PRIA-le toetuse väljamaksmiseks maksetaotluse koos investeeringu tegemist tõendavate dokumentidega, millest nähtub, et ta on viinud toetatavast tegevusest ellu osa, mille maksumus moodustab vähemalt 40 protsenti kogu tegevuse abikõlblikust maksumusest, võib viia tegevuse ellu ja võtta toetuse abil ostetud või ehitatud investeeringuobjekti sihtotstarbeliselt kasutusse ning esitada investeeringu tegemist tõendavad dokumendid nelja aasta jooksul arvates PRIA poolt taotluse rahuldamise otsuse tegemisest.

(19) Lõikes 13 nimetatud toetuse saajale ei kohaldata § 28 lõike 2 punktis 11, § 29 lõike 3 punktis 11 ega selle paragrahvi lõikes 13 sätestatud nõudeid, kui ta on § 4 lõike 1 punktis 1, 3 või 10 või § 4 lõike 2 punktis 1, 2, 3, 6, 7, 8 või 11 nimetatud tegevuse kohta esitanud kahe aasta jooksul arvates PRIA poolt taotluse rahuldamise otsuse tegemisest PRIA-le toetuse väljamaksmiseks vähemalt ühe maksetaotluse koos investeeringu tegemist tõendavate dokumentidega.

(20) Lõigetes 18 ja 19 nimetatud toetuse saaja puhul loetakse taotluse rahuldamise otsuses määratud tegevuse elluviimise tähtaeg pikenenuks viidatud lõigetes sätestatud tähtaja võrra.

(21) Lõiget 18 kohaldatakse alates 2021. aasta 13. veebruarist.

(22) Lõiget 19 kohaldatakse alates 2021. aasta 22. märtsist.”.

Urmas Kruuse
Maaeluminister

Tiina Saron
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json