Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 29. augusti 2005. a määruse nr 225 „Väikelaeva juhi teadmiste ja oskuste ning väikelaevajuhtide väljaõppe nõuded ja väikelaevajuhi tunnistuse vorm“ muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:07.06.2013
Avaldamismärge:RT I, 04.06.2013, 3

Vabariigi Valitsuse 29. augusti 2005. a määruse nr 225 „Väikelaeva juhi teadmiste ja oskuste ning väikelaevajuhtide väljaõppe nõuded ja väikelaevajuhi tunnistuse vorm“ muutmine

Vastu võetud 30.05.2013 nr 83

Määrus kehtestatakse meresõiduohutuse seaduse § 39 lõike 2 alusel.

Vabariigi Valitsuse 29. augusti 2005. a määruses nr 225 „Väikelaeva juhi teadmiste ja oskuste ning väikelaevajuhtide väljaõppe nõuded ja väikelaevajuhi tunnistuse vorm“ tehakse järgmised muudatused:

1) määruse pealkiri sõnastatakse järgmiselt:

Väikelaevajuhi teadmiste, oskuste ja väljaõppe nõuded ning tunnistuste vormid“;

2) paragrahvi 2 lõike 1 punktid 1–3 sõnastatakse järgmiselt:

„1) väikelaeva ehitust, konstruktsioonikategooriaid ja osade nimetusi;

2) väikelaevadel kasutatavaid mootori- ja käituritüüpe, sealhulgas purjesid;

3) purjede jõul liikuva väikelaeva erisusi;“;

3) paragrahvi 2 lõiget 1 täiendatakse punktiga 5 järgmises sõnastuses:

„5) väikelaevniku üldtunnustatud käitumisnorme.“;

4) paragrahvi 4 lõike 1 punkt 2 sõnastatakse järgmiselt:

„2) meresõiduohutusalaseid ja sisevetealaseid õigusakte;“

5) paragrahvi 10 tekst sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Väikelaevajuhi väljaõpe peab hõlmama 2. peatükis nimetatut.

(2) Väikelaevajuhi väljaõppe võib läbida Veeteede Ameti poolt tunnustatud isiku korraldatud kursustel või iseseisvalt.

(3) Kursusi korraldav isik on kohustatud teavitama Veeteede Ametit taasesitamist võimaldaval viisil kursuste toimumise ajast ja kohast koos tunniplaaniga viie tööpäeva jooksul pärast kursuste algust, eksamite toimumise ajast ja kohast vähemalt viis tööpäeva enne nende toimumist ning praktilise väljaõppe toimumise ajast ja kohast vähemalt üks tööpäev enne selle toimumist.

(4) Lõikes 2 nimetatud kursustel läbiviidav väikelaevajuhi väljaõpe peab sisaldama teoreetilist väljaõpet mahus vähemalt 60 akadeemilist tundi ja praktilist väljaõpet vee peal mahus vähemalt 10 akadeemilist tundi vähemalt C-kategooria purjejahiga, millel on purjepind üle 25 m2, ja vähemalt C-kategooria distantsjuhtimisega mootorpaadiga, mille mootori võimsus on üle 25 kW.

(5) Teoreetilise väljaõppe läbimise lõpus tehakse väikelaevajuhi eksam.

(6) Praktilise väljaõppe läbimise kohta vormistab kursusi korraldav isik kirjalikult praktikaarvestuse, mis sisaldab praktilise väljaõppe läbiviimiseks kasutatud väikelaeva registreerimisnumbrit, instruktori nime, praktilise väljaõppe läbiviimise aega ja kohta ning praktilise väljaõppe läbinud isikute nimesid. Praktikaarvestus edastatakse Veeteede Ametile kolme tööpäeva jooksul praktika läbimisest arvates.

(7) Iseseisvalt praktilised oskused omandanud isik tõendab oma oskusi kursusi korraldavale isikule, mille kohta vormistatakse kirjalikult praktikaarvestus.

(8) Väikelaevajuhi väljaõpet läbiviival isikul peab olema väikelaevajuhi tunnistus, laevajuhi meresõidudiplom või kutsetunnistus või siseveelaeva laevajuhi diplom. Väikelaevajuhi väljaõppesse võib kaasata teiste õpetatavate valdkondade spetsialiste.

(9) Vahe väikelaevajuhi eksami ja praktikaarvestuse vahel ei tohi olla pikem kui kuus kuud.“;

6) paragrahvi 11 lõiked 1 ja 2 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Väikelaevajuhi eksam koosneb teooriaeksamist ja kaarditööst.

(2) Teooriaeksam peab koosnema vähemalt 30 küsimusest, mis vastavad 2. peatükis loetletud nõuetele.“;

7) paragrahvi 11 lõikes 5 asendatakse sõnad „teooria- ja praktikaeksami“ sõnadega „väikelaevajuhi eksami“;

8) paragrahvi 11 lõige 6 sõnastatakse järgmiselt:

„(6) Väikelaevajuhi eksam loetakse sooritatuks, kui kaarditöö on arvestatud ja teooriaeksami küsimustest vähemalt 85% on vastatud õigesti.“;

9) paragrahvi 11 täiendatakse lõigetega 7 ja 8 järgmises sõnastuses:

„(7) Korduseksamit võib teha mitte varem kui ühe kuu möödumisel ebaõnnestunud eksamist.

(8) Iseseisvalt väikelaevajuhi väljaõppe läbinud isik sooritab Veeteede Ametile esitatud taotluse alusel väikelaevajuhi eksami § 12 lõikes 1 nimetatud eksamikomisjoni juures.“;

10) paragrahvi 12 lõikes 1 asendatakse sõnad „teooria- ja praktikaeksami“ sõnaga „eksami“;

11) paragrahvi 12 lõiked 2 ja 3 tunnistatakse kehtetuks;

12) paragrahvi 12 lõiget 4 täiendatakse kolmanda lausega järgmises sõnastuses:

„Eksamikomisjoni esimeheks on Veeteede Ameti järelevalveametnik.“;

13) paragrahvi 12 lõiget 6 täiendatakse kolmanda lausega järgmises sõnastuses:

„Eksamiprotokolli üks eksemplar jääb Veeteede Ametile ja teine kursusi korraldavale isikule.“;

14) paragrahvi 12 lõige 7 tunnistatakse kehtetuks;

15) määrust täiendatakse §-ga 121 järgmises sõnastuses:

§ 121. Väikelaevajuhi eksami ja praktikaarvestuse sooritanud isikute nimekiri

(1) Kursusi korraldav isik koostab ja allkirjastab digitaalselt väikelaevajuhi eksami ja praktikaarvestuse sooritanud isikute nimekirja ja edastab selle Veeteede Ametile kolme tööpäeva jooksul väikelaevajuhi eksami ja praktikaarvestuse sooritamisest arvates. Seejärel edastab Veeteede Amet kontrollitud ja digitaalselt allkirjastatud väikelaevajuhi eksami ja praktikaarvestuse sooritanud isikute nimekirja kolme tööpäeva jooksul e-posti teel Maanteeametile väikelaevajuhi tunnistuse väljastamiseks.

(2) Väikelaevajuhi eksami ja praktikaarvestuse sooritanud isikute nimekiri peab sisaldama järgmisi andmeid:

1) kursusi korraldava isiku nimi, registrikood, kontaktandmed;

2) väikelaevajuhi eksami protokolli number ja kuupäev;

3) väikelaevajuhi eksami sooritanud isiku nimi ja isikukood (või sünniaeg);

4) praktikaarvestuse kuupäev.“;

16) paragrahvi 13 täiendatakse lõikega 3 järgmises sõnastuses:

„(3) Määruse lisas toodud tunnistuse vormil olev väljaandmise kuupäev näitab esmase juhtimisõiguse algust.“;

17) paragrahvi 14 lõiked 1 ja 2 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Väikelaevajuhi tunnistuse väljastab Maanteeameti liiklusregistri büroo taotleja avalduse, kehtiva tervisetõendi ja § 121 lõikes 1 nimetatud nimekirja alusel.

(2) Avalduse saab esitada alates seitsmendast tööpäevast pärast väikelaevajuhi eksami ja praktikaarvestuse sooritamist.“;

18) paragrahvi 14 lõiked 3 ja 4 tunnistatakse kehtetuks;

19) paragrahvi 14 lõike 7 esimene lause sõnastatakse järgmiselt:

„Väikelaevajuhi tunnistuse duplikaadi väljastab Maanteeameti liiklusregistri büroo taotleja avalduse ja § 121 lõikes 1 nimetatud nimekirja või Veeteede Ameti või Maanteeameti arhiivis olevate muude väikelaevajuhi tunnistuse omamise õigust tõendavate dokumentide ning kehtiva tervisetõendi alusel.“;

20) paragrahvi 14 lõige 8 sõnastatakse järgmiselt:

„(8) Väikelaevajuhi tunnistuse saab taotleja Maanteeameti liiklusregistri büroost kätte kümne tööpäeva jooksul alates avalduse esitamisele järgnevast päevast.“;

21) määrust täiendatakse peatükiga 31 järgmises sõnastuses:

„31. peatükk

VÄIKELAEVA RAADIOSIDEOPERAATORI VÄLJAÕPE JA TUNNISTUS

§ 151. Väikelaeva raadiosideoperaatori väljaõpe

(1) Väikelaeva raadiosideoperaatori väljaõpet tohib korraldada Veeteede Ameti poolt väikelaevajuhi ja väikelaeva raadiosideoperaatori väljaõppe korraldajana tunnustatud isik. Väljaõppe juhendajal-instruktoril peab olema vähemalt piirangutega raadiosideoperaatori tunnistus (Restricted Operator’s Certificate, ROC).

(2) Väikelaeva raadiosideoperaatori väljaõppe võib läbida Veeteede Ameti poolt väikelaevajuhi ja väikelaeva raadiosideoperaatori väljaõppe korraldajana tunnustatud isiku korraldatud kursustel või iseseisvalt.

(3) Väikelaeva raadiosideoperaatori väljaõpet võib korraldada väikelaevajuhi väljaõppe käigus või eraldi, kusjuures väikelaeva raadiosideoperaatori väljaõpe peab sisaldama teoreetilist ja praktilist väljaõpet kokku mahus vähemalt 8 akadeemilist tundi.

§ 152. Nõuded väikelaeva raadiosideoperaatori teadmistele ja oskustele

(1) Väikelaeva raadiosideoperaator peab mereraadioside valdkonnas teadma:

1) mereraadioside toimimise üldpõhimõtteid;

2) merehäda ja -ohutuse ülemaailmse süsteemi (GMDSS) struktuuri;

3) otsingu ja päästmise (SAR) toimimist merel;

4) digitaal-selektiivse väljakutse (DSC) tähendust;

5) meresõiduohutuse informatsiooni (MSI) ülesehitust.

(2) Väikelaeva raadiosideoperaator peab raadioseadmetest tundma:

1) VHF raadioseadmeid;

2) antennide, raadiosegamiste ja toiteallikate erisusi.

(3) Väikelaeva raadiosideoperaatoril peavad olema teadmised järgmiste protseduuride ja praktiliste tegevuste kohta:

1) DSC häda-, kiir- ja ohutusside protseduurid;

2) hädasageduste kaitse;

3) häire edastamine, side ja kohamääramise signaalid.

(4) Väikelaeva raadiosideoperaatoril peavad olema järgmised teadmised ja oskused seoses raadiotelefoniside protseduuridega:

1) võimekus teostada sidet inimelu ohutuseks merel;

2) teoreetilised ja praktilised teadmised raadioside protseduuridest.

§ 153. Nõuded väikelaeva raadiosideoperaatori väljaõppe õppekavale ja õppevahenditele

(1) Õppekava peab hõlmama §-s 152 sätestatut.

(2) Õppekava koostamisel juhindutakse Euroopa postside- ja telekommunikatsiooni administratsioonide konverentsi elektroonilise side komitee soovitustest (CEPT/ERC/REC 31-04).

(3) Õppevahenditena kasutatakse vähemalt D-klassi VHF DSC raadiojaamu ja samal tasemel valmendeid.

§ 154. Väikelaeva raadiosideoperaatori eksam

(1) Väikelaeva raadiosideoperaatori kursusi korraldav isik määrab väikelaeva raadiosideoperaatori eksami vastuvõtja või moodustab eksamikomisjoni. Eksami vastuvõtjal ja eksamikomisjoni liikmetel peab olema vähemalt piirangutega raadiosideoperaatori (ROC) tunnistus.

(2) Väikelaeva raadiosideoperaatori eksamiks on teooriatest, mis koosneb vähemalt kümnest küsimusest. Eksam loetakse sooritatuks, kui küsimustest vähemalt 85% on vastatud õigesti.

(3) Iseseisvalt väikelaeva raadiosideoperaatori väljaõppe läbinud isik sooritab väikelaeva raadiosideoperaatori eksami väikelaeva raadiosideoperaatori kursusi korraldava isiku määratud eksami vastuvõtja või moodustatud eksamikomisjoni juures.

(4) Eksami vastuvõtja või eksamikomisjon vormistab eksamiprotokolli, millele kirjutavad alla eksami vastuvõtja või eksamikomisjoni esimees ja kohal viibinud eksamikomisjoni liikmed. Eksamiprotokolli ühe eksemplari edastab kursusi korraldav isik Veeteede Ametile hiljemalt kolme tööpäeva jooksul eksami sooritamisest ja eksamiprotokolli allkirjastamisest arvates.   

§ 155. Väikelaeva raadiosideoperaatori tunnistus

(1) Andmed väikelaeva raadiosideoperaatori tunnistusel peavad olema kooskõlas Rahvusvahelise Telekommunikatsiooni Liidu (ITU) raadioeeskirja artikliga 47.

(2) Väikelaeva raadiosideoperaatori tunnistus (Short Range Certificate, SRC) mõõtmetega 110 mm x 80 mm trükitakse blanketile ja lamineeritakse.

§ 156. Väikelaeva raadiosideoperaatori tunnistuse väljastamine

(1) Väikelaeva raadiosideoperaatori tunnistuse väljastab Veeteede Amet väikelaeva raadiosideoperaatori eksami protokolli alusel või raadiosideoperaatori (GOC) või piirangutega raadiosideoperaatori tunnistuse (ROC) ja isiku avalduse alusel.

(2) Väikelaeva raadiosideoperaatori tunnistus kehtib tähtajatult.

(3) Väikelaeva raadiosideoperaatori tunnistus vahetatakse taotleja avalduse alusel tunnistuse kaotuse, varguse, hävimise, kõlbmatuks muutumise või omaniku andmete muutumise korral.

(4) Väikelaeva raadiosideoperaatori tunnistuse saab kätte Veeteede Ametist või posti teel.“.

Urmas Reinsalu
Kaitseminister peaministri ülesannetes

Juhan Parts
Majandus- ja kommunikatsiooniminister

Heiki Loot
Riigisekretär

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json