Teksti suurus:

Keskkonnaministri määruste muutmine

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:07.06.2013
Avaldamismärge:RT I, 04.06.2013, 4

Keskkonnaministri määruste muutmine

Vastu võetud 29.05.2013 nr 33

Määrus kehtestatakse jäätmeseaduse § 29 lõike 4 punktide 2 ja 3, § 73 lõike 5 ning § 117 lõike 1 alusel.

§ 1. Keskkonnaministri 15. jaanuari 2010. a määruse nr 1 „Jäätmearuande vorm, esitatavate andmete ulatus ja aruande esitamise kord“ muutmine

Keskkonnaministri 15. jaanuari 2010. a määruses nr 1 „Jäätmearuande vorm, esitatavate andmete ulatus ja aruande esitamise kord“ tehakse järgmised muudatused:

1) määruse lisa 1 tabeli 1 all olevate selgituste punkt 4 sõnastatakse järgmiselt:

“4. Tulpa 3 kantakse jäätmekäitluses tekkinud uued (sekundaarsed) jäätmed (näiteks jäätmete põletamisel tekkinud tuhk, vedeljäätmete käitlemisel tekkinud setted, sideainetega tahkestamisel saadud tahkestatud jäätmed jne) ning nende kogused. Sekundaarsete jäätmetena käsitletakse ka segajäätmete sortimisel tekkinud fraktsioone, mida tuleb vaadelda uute jäätmeliikidena, nt prügi (kood 20 03 01) sortimisel tekkinud jäätmed, mis tuleb tekkinud jäätmeliikide kaupa klassifitseerida enamasti jäätmenimistu alljaotisesse 19 12 (näiteks 19 12 01 – paber ja kartong, 19 12 02 – mustmetall jne). Liigiti kogutud pakendijäätmete järelsortimisel tekkinud pakendifraktsioonid ja segajäätmetest välja sorditud pakendijäätmed tuleb aga klassifitseerida jäätmenimistu alljaotisesse 15 01 (pakendid, sealhulgas lahus kogutud olmepakendijäätmed). Sekundaarsete jäätmetena tuleb aruandes käsitleda ka jäätmesegude koostamisel ja jäätmete segamisel tekkinud jäätmeid (näiteks eri jäätmeliikidest valmistatud jäätmekütuseid 19 12 10, 19 12 11* jt). Jaotis 19 jäätmenimistus ongi üldjuhul ette nähtud sekundaarsete jäätmete liigitamiseks. Kõik sellesse jaotisse, v.a alljaotistesse 19 08 ja 19 09 kuuluvad jäätmed, klassifitseeritakse tulpa 3 kui sekundaarsed jäätmed.”;

2) määruse lisa 1 tabeli 1 all olevate selgituste punkt 10 sõnastatakse järgmiselt:

“10. Tulpadesse 9 ja 10 kantakse ettevõttes (käitises) taaskasutatud jäätmekogused ning taaskasutustoimingute koodid (R-koodid) vastavalt Vabariigi Valitsuse 8. detsembri 2011. a määrusele nr 148 “Jäätmete taaskasutamis- ja kõrvaldamistoimingute nimistud”. Nendesse tulpadesse ei kanta taaskasutamistoimingutega R12v ja R13 hõlmatud jäätmekoguseid, mis on seotud eelkõige jäätmete taaskasutamiseks kogumise, üleandmise ja vastuvõtmisega, mille juures jäätmete olemus ja koostis ei muutu ning mis kajastuvad seega tabeli 1 lahtrites 5–7, 15 ja 16 (jäätmete vahetamise korral) või 18 (jäätmete vaheladustamise korral). Taaskasutamistoimingut R12y (taaskasutamisele eelnev ümberpakkimine), kui selle juures ei muutu jäätmete olemus, tabelisse ei kanta. Kui on tegemist jäätmete eeltöötlemist kajastavate taaskasutustoimingutega R12p, R12o, R12x ja R12s, mille tulemusena tekivad sekundaarsed jäätmed, mida on võimalik iseloomustada uue jäätmekoodiga, siis tuleb iga tekkiva jäätmeliigi kohta täita tabelis 1 uus veerg, kanda tekkivad jäätmekogused tulba 3 lahtritesse ning iseloomustada nendega seotud edasisi toiminguid lahtrites 9, 10, 12 ja 13. Näiteks tulpa 3 kantakse jäätmekäitlustoimingu R12s puhul, mida kasutatakse segajäätmete sortimisel, kõik segajäätmetest tekkinud eri fraktsioonid. Sama toimingukoodi võib kasutada ka jäätmematerjali mehhaanilise purustamise korral, kui purustatud materjal jagatakse seejärel eraldi fraktsioonideks, mis samuti kantakse tabelisse kui tekkivad jäätmeliigid. Nii tuleb ehituspuidu (jäätmekood 17 02 01) purustamisel kasutada toimingukoodi R12s, kui tekivad ja eraldatakse sekundaarsed puidujäätmed (19 12 07), mustmetall (19 12 02) ja mineraaljäätmed, liiv ja kivid (19 12 09). Tekkinud jäätmeliikide koguste summa peab seejuures võrduma purustatavate jäätmete kogusega. Kui purustamisel muutub ainult jäätmeosakeste suurus, kuid jäätmete olemus ei muutu, ei kanta purustamist jäätmekäitlustoiminguna tabelisse.”;

3) määruse lisa 1 tabeli 1 all olevate selgituste punkt 12 sõnastatakse järgmiselt:

“12. Kui tegemist on kõrvaldamistoimingutega D2, D8, D9, D10, D11, D13x ja D13s, mille tulemusena tekivad sekundaarsed jäätmed, mida on võimalik iseloomustada uue jäätmekoodiga, siis tuleb tekkivate jäätmete kohta täita tabelis 1 uus veerg, kanda tekkivad jäätmekogused tulba 3 lahtritesse ning iseloomustada nendega seotud edasisi toiminguid lahtrites 9, 10, 12 ja 13. Kõrvaldamistoimingut D14 (kõrvaldamisele eelnev ümberpakkimine), kui selle juures ei muutu jäätmete olemus, tabelisse ei kanta. Vaheladustatud jäätmekogused koodiga D15 kantakse lahtrisse 18.”;

4) määruse lisa 1 tabeli 2 all olevate selgituste punkt 4 sõnastatakse järgmiselt:

“4. Jäätmete uputamise korral veekogusse või paigutamise korral vette (kõrvaldamistoimingud D3, D6, D7) veeseaduse §-s 25 sätestatud tingimustel kantakse lahtrisse 24 veekogu nimetus vastavalt veeseaduse § 7 lõike 2 volitusel Vabariigi Valitsuse kinnitatud “Avalikult kasutatavate veekogude nimekirjale”, samuti haldusüksuse nimetus, mille piires jäätmete kõrvaldamine toimub, ning selle territoriaalkood. Lahtrisse 25 kantakse veekogu kood vastavalt eelnimetatud määrusele.”.

§ 2. Keskkonnaministri 21. aprilli 2004. a määruse nr 21 „Teatud liiki ja teatud koguses tavajäätmete, mille vastava käitlemise korral pole jäätmeloa omamine kohustuslik, taaskasutamise või tekkekohas kõrvaldamise nõuded“ muutmine

Keskkonnaministri 21. aprilli 2004. a määruses nr 21 „Teatud liiki ja teatud koguses tavajäätmete, mille vastava käitlemise korral pole jäätmeloa omamine kohustuslik, taaskasutamise või tekkekohas kõrvaldamise nõuded“ tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 4 senine tekst loetakse lõikeks 1 ja paragrahvi täiendatakse lõikega 2 järgmises sõnastuses:

„(2) Lisas 1 nimetatud taaskasutamistoimingutega võib kaasneda jäätmete vaheladustamine (taaskasutamistoiming R13 vastavalt Vabariigi Valitsuse 8. detsembri 2011. a määrusele nr 148 „Jäätmete taaskasutamis- ja kõrvaldamistoimingute nimistud“) kui Keskkonnaamet ei nõua selleks toiminguks jäätmeloa taotlemist käesoleva määruse § 5 alusel.“;

2) määruse lisa 1 asendatakse käesoleva määruse lisaga.

§ 3. Keskkonnaministri 21. aprilli 2004. a määruse nr 22 „Asbesti sisaldavate jäätmete käitlusnõuded“ muutmine

Keskkonnaministri 21. aprilli 2004. a määruse nr 22 „Asbesti sisaldavate jäätmete käitlusnõuded“ § 6 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Asbestijäätmete kõrvaldamisel rakendatakse Vabariigi Valitsuse 8. detsembri 2011. a määrusega nr 148 „Jäätmete taaskasutamis- ja kõrvaldamistoimingute nimistud“ kehtestatud jäätmete kõrvaldamistoiminguid, mis on tähistatud koodinumbritega D1, D5, D9, D12–D15.“.

§ 4Keskkonnaministri 22. aprilli 2004. a määruse nr 25 „Polüklooritud bifenüüle ja polüklooritud terfenüüle sisaldavate jäätmete käitlusnõuded“ muutmine

Keskkonnaministri 22. aprilli 2004. a määruse nr 25 „Polüklooritud bifenüüle ja polüklooritud terfenüüle sisaldavate jäätmete käitlusnõuded“ § 1 lõige 5 sõnastatakse järgmiselt:

„(5) Kõrvaldamine on käesoleva määruse mõistes Vabariigi Valitsuse 8. detsembri 2011. a määrusega nr 148 „Jäätmete taaskasutamis- ja kõrvaldamistoimingute nimistud“ kinnitatud jäätmete kõrvaldamistoimingute nimistus koodinumbriga D8, D9, D10 ja D15 tähistatud toiming.“.

§ 5. Rakendussäte

Käesoleva määruse § 1 jõustub 1. jaanuaril 2014.

Keit Pentus-Rosimannus
Minister

Rita Annus
Kantsler

Lisa 1 

/otsingu_soovitused.json