Teksti suurus:

Polüklooritud bifenüüle ja polüklooritud terfenüüle sisaldavate jäätmete käitlusnõuded

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:07.06.2013
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 04.06.2013, 11

Polüklooritud bifenüüle ja polüklooritud terfenüüle sisaldavate jäätmete käitlusnõuded1

Vastu võetud 22.04.2004 nr 25
RTL 2004, 53, 899
jõustumine 01.05.2004

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
02.11.2005RTL 2005, 112, 171820.11.2005
26.03.2010RTL 2010, 18, 31612.04.2010
23.05.2013RT I, 29.05.2013, 501.06.2013
29.05.2013RT I, 04.06.2013, 407.06.2013

Määrus kehtestatakse «Jäätmeseaduse» § 29 lõike 4 punkti 2 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala ja mõisted

  (1) Määrus kehtestab polüklooritud bifenüülidel ja polüklooritud terfenüülidel ning neile keemiliselt struktuurilt sarnastel ainetel põhinevate kemikaalide (edaspidi PCB-d) ja PCB-sid sisaldavate jäätmete kogumise ja kõrvaldamise, samuti PCB-sid sisaldavate seadmete saastest vabastamise või kõrvaldamise nõuded, eesmärgiga eemaldada PCB-d täielikult ja lõplikult kasutusest, et sellega vältida PCB-dest põhjustatavat ohtu inimese tervisele ja keskkonnale.

  (2) PCB-d on:
  1) polüklooritud bifenüülid;
  2) polüklooritud terfenüülid;
  3) monometüültetraklorodifenüülmetaan;
  4) monometüüldiklorodifenüülmetaan;
  5) monometüüldibromodifenüülmetaan;
  6) mistahes valmistis või segu, mis sisaldab mis tahes punktides 1–5 nimetatud ainet kokku üle 0,005 massiprotsendi.

  (3) PCB-d sisaldav seade on iga seade, mis sisaldab või on sisaldanud PCB-sid (näiteks trafod, kondensaatorid, PCB-de jääke sisaldavad mahutid) ja mis ei ole saastest vabastatud. Seadmeid, mille suhtes on alust arvata, et need sisaldavad või sisaldasid PCB-sid, käsitletakse samuti kui PCB-sid sisaldavaid seadmeid, välja arvatud juhul, kui on tõestatud PCB-de puudumine seadmetes.

  (4) Saastest vabastamine on toiming, mis võimaldab PCB-ga saastunud seadmeid, esemeid, materjale ja vedelikke ohutult korduskasutada, ringlusse võtta või kõrvaldada, sealhulgas asendada PCB-d sobiva PCB-sid mittesisaldava vedelikuga.

  (5) Kõrvaldamine on käesoleva määruse mõistes Vabariigi Valitsuse 8. detsembri 2011. a määrusega nr 148 «Jäätmete taaskasutamis- ja kõrvaldamistoimingute nimistud» kinnitatud jäätmete kõrvaldamistoimingute nimistus koodinumbriga D8, D9, D10 ja D15 tähistatud toiming.
[RT I, 04.06.2013, 4 - jõust. 07.06.2013]

§ 2.   PCB-sid sisaldavate seadmete inventariseerimine ja märgistamine

  (1) Kõikidest seadmetest, mis sisaldavad PCB-sid üle 5 dm3, peab nende valdaja teavitama Keskkonnaagentuuri. Jõukondensaatorite puhul tähendab 5 dm3 künnis üksikute elementide mahtude liitmisel saadud üldmahtu.
[RT I, 29.05.2013, 5 - jõust. 01.06.2013]

  (2) Teavitamisel koostab seadme valdaja iga PCB-sid sisaldava seadme kohta inventariseerimislehe käesoleva määruse lisaga 1 kehtestatud vormile.

  (3) PCB-sid sisaldava inventariseeritud seadme valduse üleandmisel saadab seadme üleandja viivitamatult asjakohase teatise Keskkonnaagentuurile. Seadme uus valdaja on kohustatud täitma inventariseerimislehe ning esitama selle Keskkonnaagentuurile seitsme päeva jooksul seadme üleandmisest arvates.
[RT I, 29.05.2013, 5 - jõust. 01.06.2013]

  (4) Keskkonnaagentuur peab pidevat arvestust PCB-sid sisaldavate seadmete kohta ning kontrollib ja ajakohastab koondandmeid igal aastal 1. juuliks.
[RT I, 29.05.2013, 5 - jõust. 01.06.2013]

  (5) Kui seadme tüübi, seadme rakendusala või muu teabe alusel on põhjust arvata, et seade või seadmest eraldatud jäätmetena kvalifitseeritav vedelik sisaldab PCB-sid, peab seadme valdaja välja selgitama seadme või jäätmete PCB-de sisalduse ja hulga.

  (6) PCB-sid sisaldava seadme peab selle valdaja märgistama sildiga, millel on kiri «PCB-sid sisaldav seade». Lisaks kannab seadme valdaja sildile PCB-de käitlemise riskilaused (R-laused), käitlemise ohutuslaused (S-laused) ja ohusümbolid vastavalt sotsiaalministri 3. detsembri 2004. a määrusele nr 122 «Ohtlike kemikaalide identifitseerimise, klassifitseerimise, pakendamise ja märgistamise nõuded ning kord». R- ja S-lausete ning ohusümbolite määramisel tuleb arvesse võtta Euroopa Majandusühenduse nõukogu direktiivi 67/548/EMÜ ohtlike ainete klassifitseerimist, pakendamist ja märgistamist käsitlevate seaduste, määruste ja administratiivsete sätete ühtlustamise kohta esimeses lisas (EÜT P 196, 16.08.1967, lk 1-98) sätestatut. Seadme valdaja peab PCB-de arvestust vastavalt sotsiaalministri 17. detsembri 2004. a määruse nr 131 «Ohtlike kemikaalide arvestuse korra» kohaselt.
[RTL 2005, 112, 1718 - jõust. 20.11.2005]

  (7) Märgistus kantakse PCB-d sisaldavale seadmele ning kui seade asub ruumis, siis ka ruumi uksele.

§ 3.   PCB-sid sisaldavate seadmete saastest vabastamine ja PCB-sid sisaldavate jäätmete kõrvaldamine

  (1) PCB-sid sisaldava trafo valdaja peab selle saastest vabastama, viies PCB-de sisalduse trafovedelikus alla 0,005 massiprotsendi, järgmistel tingimustel:
  1) kui seade vabastatakse saastest selles sisalduva vedeliku asendamise teel, siis PCB-sid asendavast vedelikust põhjustatav tervise- või keskkonnaoht peab olema oluliselt väiksem kui PCB-dest põhjustatav oht;
  2) vedeliku asendamine ei tohi ebasoovitavalt mõjutada järgnevat PCB-de kõrvaldamist;
  3) pärast saastest vabastamist tuleb trafole vastavalt käesoleva määruse § 2 lõikele 6 kantud märgistus asendada käesoleva määruse lisas 2 toodud märgistusega.

  (2) PCB-sid sisaldav seade, mis kuulub mingi muu seadme koostisse, tuleb võimaluse korral muust seadmest lahutada ning käidelda eraldi.

  (3) PCB-sid sisaldavaid jäätmeid, sealhulgas PCB-dega saastunud seadmeid, esemeid ja materjale võib kõrvaldada vaid käesoleva määruse § 1 lõikes 5 nimetatud toimingute abil, järgides «Jäätmeseaduse» § 29 lõigetega 1–3 kehtestatud nõudeid.

  (4) Keelatud on jäätmetest PCB-de eraldamine PCB-de korduskasutuse eesmärgil ja PCB-sid sisaldavate jäätmete põletamine laevadel.

  (5) PCB-sid sisaldavate seadmete või jäätmete hoidmisel, säilitamisel või käitlemisel tuleb rakendada kõiki vajalikke meetmeid tuleohu vältimiseks, sealhulgas hoida nad eemal kergestisüttivatest ainetest.

  (6) PCB-sid sisaldavate jäätmete kõrvaldamise või PCB-sid sisaldavate seadmete saastest vabastamise tehniliste võimaluste puudumise tõttu Eestis peab nende valdaja, võttes arvesse «Jäätmeseaduse» 9. peatükis sätestatut, tegema «Jäätmeseaduse» § 27 alusel kehtestatud piirangute täitmiseks koostööd välisriikides asuvate jäätmekäitlejatega, kellel on need võimalused olemas.
[RTL 2005, 112, 1718 - jõust. 20.11.2005]

§ 4.   Määruse kehtetuks tunnistamine

[Käesolevast tekstist välja jäetud.]

§ 5.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. mail 2004. a.


1 Euroopa Liidu nõukogu direktiiv 1996/59/EÜ polüklooritud bifenüülide ja polüklooritud terfenüülide (PCB/PCT) kõrvaldamise kohta (Euroopa Liidu Teataja L 243, 24.09.1976, lk 31–35)

Lisa 1 PCB-de Inventariseerimisleht

Lisa 2 PCB-sid sisaldanud saastest vabastatud seadmete märgistamine

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json