Teksti suurus:

Individuaalse töövaidluse lahendamise seaduse, töötervishoiu ja tööohutuse seaduse ning tööturuteenuste ja -toetuste seaduse muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.09.2014
Avaldamismärge:RT I, 04.06.2014, 2

Välja kuulutanud
Vabariigi President
30.05.2014 otsus nr 441

Individuaalse töövaidluse lahendamise seaduse, töötervishoiu ja tööohutuse seaduse ning tööturuteenuste ja -toetuste seaduse muutmise seadus

Vastu võetud 21.05.2014

§ 1.  Individuaalse töövaidluse lahendamise seaduse muutmine

Individuaalse töövaidluse lahendamise seaduse 1. peatükki täiendatakse §-ga 91 järgmises sõnastuses:

§ 91. Töövaidluskomisjoni töövaidluse andmete töötlemine

Töövaidluskomisjoni töövaidluse andmeid töödeldakse töötervishoiu ja tööohutuse seaduse alusel loodud töökeskkonna andmekogus.”.

§ 2.  Töötervishoiu ja tööohutuse seaduse muutmine

Töötervishoiu ja tööohutuse seaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 13 lõike 1 punkt 17 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„17) teavitama Tööinspektsiooni kohalikku asutust kirjalikult või Tööinspektsiooni kliendiportaali kaudu kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis oma tegevuse alustamisest või tegevusala muutmisest;”;

2) paragrahvi 13 lõike 1 punkt 19 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„19) täitma tööinspektori ettekirjutuse tähtaegselt ja teavitama tööinspektorit kirjalikult või Tööinspektsiooni kliendiportaali kaudu kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis selle täitmisest.”;

3) paragrahvi 16 lõige 10 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(10) Tööandja teavitab määratud töökeskkonnaspetsialistist Tööinspektsiooni kohalikku asutust kirjalikult või Tööinspektsiooni kliendiportaali kaudu kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis kümne päeva jooksul määramisest arvates, esitades tema ees- ja perekonnanime, ametikoha ning kontaktandmed.”;

4) seadust täiendatakse §-ga 161 järgmises sõnastuses:

§ 161. Ohutu tööelu andmekogu

(1) Ohutu tööelu andmekogu on riigi infosüsteemi kuuluv andmekogu, mille vastutav töötleja on Sotsiaalministeerium.

(2) Ohutu tööelu andmekogu eesmärk on abistada tööandjat ohutu töökeskkonna loomiseks vajalike töötervishoiu ja tööohutusega seotud andmete töötlemisel.

(3) Ohutu tööelu andmekogu kasutamine on ettevõttele vabatahtlik. Juurdepääs andmekogus sisalduvatele andmetele on tööandjal ja töötajal. Tööandjal on juurdepääs tema enda ja tema töötajate kohta käivatele andmetele. Töötajal on juurdepääs tema kohta käivatele andmetele.

(4) Andmekogu asutab ja selle põhimääruse kehtestab sotsiaalminister määrusega.”;

5) paragrahvi 17 lõike 4 neljas lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Tööandja teeb valitud töökeskkonnavolinike nimed ja ametid Tööinspektsiooni kohalikule asutusele teatavaks kirjalikult või Tööinspektsiooni kliendiportaali kaudu kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis kümne päeva jooksul valimistest arvates.”;

6) paragrahvi 18 lõige 51 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(51) Tööandja teavitab töökeskkonnanõukogu moodustamisest Tööinspektsiooni kohalikku asutust kirjalikult või Tööinspektsiooni kliendiportaali kaudu kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis kümne päeva jooksul nõukogu moodustamisest arvates, esitades järgmised andmed:
1) nõukogu esimehe ees- ja perekonnanimi, amet ning kontaktandmed;
2) nõukogu liikmete ees- ja perekonnanimed ning ametid;
3) nõukogu liikmete volituste kehtivuse aeg.”;

7) paragrahvi 18 lõige 11 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(11) Töökeskkonnanõukogu teavitab oma viimase 12 kuu tegevusest Tööinspektsiooni kohalikku asutust kirjalikult või Tööinspektsiooni kliendiportaali kaudu kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis iga aasta 1. detsembriks.”;

8) paragrahvi 22 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Arst teatab raskest ja surmaga lõppenud tööõnnetusest ning töötajale tööõnnetuse tagajärjel ajutise töövõimetuse määramisest viivitamata kirjalikult või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis Tööinspektsiooni kohalikule asutusele.”;

9) paragrahvi 22 täiendatakse lõikega 31 järgmises sõnastuses:

„(31) Tööinspektsioon teavitab tööandjat viivitamata kirjalikult või Tööinspektsiooni kliendiportaali kaudu kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis käesoleva paragrahvi lõikes 3 nimetatud teate saamisest.”;

10) paragrahvi 24 lõike 2 esimene lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Tööandja esitab uurimistulemuste kohta raporti kannatanule või tema huvide kaitsjale ja Tööinspektsiooni kohalikule asutusele.”;

11) paragrahvi 24 lõiked 7 ja 8 tunnistatakse kehtetuks;

12) seaduse 5. peatükki täiendatakse §-ga 241 järgmises sõnastuses:

§ 241. Töökeskkonna andmekogu

(1) Töökeskkonna andmekogu on riigi infosüsteemi kuuluv andmekogu, mille vastutav töötleja on Tööinspektsioon.

(2) Töökeskkonna andmekogu eesmärk on Tööinspektsiooni riikliku järelevalve teostamisega seotud andmete ja kliendiportaali kaudu edastatud andmete töötlemine.

(3) Juurdepääs andmetele võimaldatakse kooskõlas avaliku teabe seaduse ja isikuandmete kaitse seadusega.

(4) Tööinspektsioon võimaldab Eesti Haigekassale juurdepääsu andmekogus registreeritud tööõnnetuse ja kutsehaigestumise raportitele.

(5) Andmekogu asutab ja selle põhimääruse kehtestab sotsiaalminister määrusega.”.

§ 3.  Tööturuteenuste ja -toetuste seaduse muutmine

Tööturuteenuste ja -toetuste seaduse § 41 lõikes 1 asendatakse tekstiosa „§ 18 lõikes 7” tekstiosaga „§ 18 lõikes 9”.

§ 4.  Seaduse jõustumine

  (1) Käesolev seadus jõustub 2014. aasta 1. septembril.

  (2) Käesoleva seaduse § 3 jõustub järgmisel päeval pärast seaduse Riigi Teatajas avaldamist.

Eiki Nestor
Riigikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json