Teksti suurus:

Põllumajandusministri 14. jaanuari 2013. a määruse nr 3 „Loomkatseprojekti loakomisjoni moodustamise kord ja töökord, loomkatseprojekti loataotluse ja loomkatse protokolli vormid” muutmine

Väljaandja:Maaeluminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:07.06.2019
Avaldamismärge:RT I, 04.06.2019, 1

Põllumajandusministri 14. jaanuari 2013. a määruse nr 3 „Loomkatseprojekti loakomisjoni moodustamise kord ja töökord, loomkatseprojekti loataotluse ja loomkatse protokolli vormid” muutmine

Vastu võetud 30.05.2019 nr 50

Määrus kehtestatakse loomakaitseseaduse § 44 lõike 3, § 45 lõike 3 ja § 47 lõike 3 alusel.

Põllumajandusministri 14. jaanuari 2013. a määrust nr 3 „Loomkatseprojekti loakomisjoni moodustamise kord ja töökord, loomkatseprojekti loataotluse ja loomkatse protokolli vormid” muudetakse järgmiselt:

1) paragrahvi 2 lõike 3 punktis 7 asendatakse sõnad „paljundamise ja kasvatamise kogemus” sõnadega „paljundamise, kasvatamise ja hooldamise kogemus”;

2) paragrahvi 2 lõike 3 punkti 14 täiendatakse pärast sõna „alternatiivmeetodite” sõnadega „ning loomkatsete asendamise, vähendamise ja täiustamise”;

3) paragrahvi 3 lõikes 1 asendatakse sõna „vastutuav” sõnaga „vastutav”;

4) paragrahvi 4 pealkiri sõnastatakse järgmiselt:

§ 4. Komisjoni esimees ja aseesimees ning eksperdi kaasamine”;

5) paragrahvi 4 lõike 2 punkt 5 sõnastatakse järgmiselt:

„5) vajadusel kaasab komisjoni töösse komisjoni liikmete ja nende asendusliikmete pädevusest välja jäävate eriteadmisi nõudvate teadusvaldkondade, loomkatses kasutada kavatsetavate loomaliikide ja looduses vabalt elavate loomade veterinaaria eksperte, kes ei kuulu komisjoni koosseisu;”;

6) paragrahvi 4 täiendatakse lõikega 3 järgmises sõnastuses:

„(3) Lõike 2 punktis 5 nimetatud eksperdi kaasamise korral edastab komisjon loomkatseprojekti loataotluse koos selles märgitud andmeid tõendavate dokumentidega arvamuse andmiseks eksperdile ning määrab arvamuse andmise tähtaja. Ekspert esitab oma arvamuse kirjalikult. Komisjon arvestab loomkatseprojekti loa andmise või loa andmisest keeldumise otsustamisel eksperdi arvamust.”;

7) lisa 1 kehtestatakse uues sõnastuses (lisatud).

Mart Järvik
Maaeluminister

Illar Lemetti
Kantsler

Lisa 1 Loomkatseprojekti loataotlus

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json