Teksti suurus:

Haridus- ja teadusministri 18. detsembri 2014. a määruse nr 83 „Metsanduserialade riiklik õppekava” muutmine

Väljaandja:Haridus- ja teadusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:07.06.2021
Avaldamismärge:RT I, 04.06.2021, 1

Haridus- ja teadusministri 18. detsembri 2014. a määruse nr 83 „Metsanduserialade riiklik õppekava” muutmine

Vastu võetud 28.05.2021 nr 15

Määrus kehtestatakse kutseõppeasutuse seaduse § 24 lõike 3 alusel.

§ 1.  Haridus- ja teadusministri 18. detsembri 2014. a määruses nr 83 „Metsanduserialade riiklik õppekava” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 1 lõiget 2 täiendatakse punktiga 4 järgmises sõnastuses:

„4) metsur (inglise keeles Forest worker), EKR tase 4, õppemaht 180 EKAPd.”;

2) paragrahvi 2 täiendatakse lõikega 7 järgmises sõnastuses:

„(7) Metsuri eriala põhiõpingute moodulite loend, õppemaht, õpiväljundid ja hindamiskriteeriumid lävendi tasemel on esitatud määruse lisas 5.”;

3) määrust täiendatakse peatükiga 41 järgmises sõnastuses:

41. peatükk
Metsuri eriala õppekava üldosa

§ 151. Metsuri eriala kutsekeskharidusõppe eesmärk ja õpiväljundid

(1) Õpetusega taotletakse, et õpilane omandab kompetentsid, mis võimaldavad töötada metsurina metsakasvatuse ja puiduvarumisega tegelevates organisatsioonides ning loob eeldused õpingute jätkamiseks ja elukestvaks õppeks.

(2) Pärast õppekava läbimist õpilane:
1) mõistab oma rolli metsakasvatuses ja tulevikupuistu kujundamises ning puiduvarumise tehnoloogilises ahelas – raie, kokkuvedu, väljavedu ja sortimendi kasutuse eesmärk;
2) teeb ise ja juhendab oma meeskonna metsakasvatuse ja puidu varumisega seotud tööd, juhindudes oma töös püstitatud metsakasvatuslikest eesmärkidest;
3) kasutab ja hooldab võsa- ja kettsaagi ning teisi töö- ja turvavahendeid, järgides töökeskkonna ja -ohutusnõudeid, kasutades töökaitsevahendeid ja ohutuid töövõtteid;
4) vastutab enda ja osaliselt meeskonna töötulemuste eest;
5) on avatud koostööle, arendab sotsiaalseid ja enesekohaseid pädevusi ning käitub vastastikust suhtlemist toetaval viisil;
6) kasutab vastutustundlikult info- ja kommunikatsioonitehnoloogiat ning interneti võimalusi isiklikel ja tööalastel eesmärkidel;
7) mõistab loetud tekste ning väljendab ennast selgelt ja arusaadavalt nii suuliselt kui ka kirjalikult;
8) suhtleb õpitavas võõrkeeles iseseisva keelekasutajana;
9) kasutab oma matemaatikateadmisi nii erialaselt kui ka elus edukalt toimetulekuks;
10) mõistab loodusteaduslikku maailmapilti, väärtustab ja järgib jätkusuutliku arengu põhimõtteid;
11) mõistab ühiskonna arengu põhjuslikke seoseid ja lähtub ühiskonnas kehtivatest väärtustest;
12) kasutab kunstialaseid teadmisi ja kogemusi erialaselt ja oma elukvaliteedi tõstmiseks ning isiksuse arendamiseks.

§ 152. Nõuded õpingute alustamiseks ja lõpetamiseks

(1) Õppima võib asuda põhiharidusega isik või vähemalt 22-aastane põhihariduseta isik, kellel on põhihariduse tasemele vastavad kompetentsid.

(2) Õpingud loetakse lõpetatuks, kui õpilane on omandanud metsuri eriala õppekava õpiväljundid vähemalt lävendi tasemel.

§ 153. Õppekava õppemaht ja põhiõpingute moodulite loetelu ja õppemaht

(1) Metsuri eriala õppekava õppemaht on 180 EKAPd, mis jaguneb järgmiselt:
1) üldõpingud 30 EKAPd;
2) põhiõpingud 122 EKAPd, sealhulgas lõimitud võtmepädevuste õpe 30 EKAPd ja praktika 45 EKAPd;
3) valikõpingud 28 EKAPd.

(2) Eriala põhiõpingute moodulid ja õppemaht on järgmine:
1) metsanduse alused 15 EKAPd;
2) metsauuenduse rajamine ja hooldamine 10 EKAPd;
3) metsa kasvatamine 22 EKAPd;
4) raietööd 16 EKAPd;
5) metsa haldamine 9 EKAPd;
6) praktika 45 EKAPd;
7) õpitee ja töö muutuvas keskkonnas 5 EKAPd.

§ 154. Õpingute läbimisel omandatav kutse

Õppekava moodulite õpiväljundite saavutamisel on õppija omandanud kutsele „Metsur, tase 4” vastavad kompetentsid.”;

4) määrust täiendatakse lisaga 5 „Metsuri eriala põhiõpingute moodulite kirjeldused”.

§ 2.  Määruse rakendamine

Kooli õppekavad viiakse määrusega vastavusse kuue kuu jooksul pärast määruse jõustumist.

Liina Kersna
Minister

Mart Laidmets
Kantsler

Lisa 5 Metsuri eriala põhiõpingute moodulite kirjeldused

/otsingu_soovitused.json