Teksti suurus:

Rahandusministri 19. juuni 2017. a määruse nr 37 „Täpsustavad juhised tollideklaratsiooni esitamiseks ja aktsepteerimiseks” muutmine

Väljaandja:Rahandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.07.2021
Avaldamismärge:RT I, 04.06.2021, 2

Rahandusministri 19. juuni 2017. a määruse nr 37 „Täpsustavad juhised tollideklaratsiooni esitamiseks ja aktsepteerimiseks” muutmine

Vastu võetud 31.05.2021 nr 14

Määrus kehtestatakse tolliseaduse § 27 alusel.

§ 1.  Rahandusministri 19. juuni 2017. a määruses nr 37 „Täpsustavad juhised tollideklaratsiooni esitamiseks ja aktsepteerimiseks” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 punkt 8 sõnastatakse järgmiselt:

„8) vabasse ringlusse lubamise, lõppkasutuse, seestöötlemise, ajutise impordi ja tolliladustamise tolliprotseduuril lahtrid vastavalt määruse lisale 5.”;

2) paragrahvi 2 punktid 9 ja 10 tunnistatakse kehtetuks;

3) paragrahvi 4 teist lauset täiendatakse pärast tekstiosa „lisast 3,” tekstiosaga „tolliprotseduuri riikliku lisakoodi märkimisel määruse lisast 4,”;

4) paragrahv 6 tunnistatakse kehtetuks;

5) paragrahvis 8 asendatakse sõnad „tollideklaratsiooni lahtrisse „D/J”” sõnaga „tollideklaratsioonile”;

6) määruse 3. peatükki täiendatakse §-ga 91 järgmises sõnastuses:

§ 91. Asendustoiming

(1) Asendustoiming on tollideklaratsiooni esitamine paberkandjal või Maksu- ja Tolliameti heaks kiidetud andmesidekanalite kaudu.

(2) Kui isik kasutas impordi tollideklaratsiooni esitamisel asendustoimingut, tuleb deklaratsioon impordi tollideklaratsioonide töötlemise süsteemi töö taastumisel sisestada sellesse viivitamata tagantjärele.”;

7) paragrahv 11 tunnistatakse kehtetuks;

8) paragrahvi 12 tekst sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Loa taotlemisel tolliseadustiku artiklis 166 sätestatud lihtsustatud deklaratsiooni kasutamiseks ja artiklis 182 sätestatud tollideklaratsiooni esitamiseks deklarandi arvestuskande vormis märgitakse tolliotsuste süsteemis lahtrisse „Üldised märkused” soovitav lisadeklaratsiooni liik.

(2) Perioodilise ja kokkuvõtliku lisadeklaratsiooni kasutamise korral märgitakse lahtrisse „Üldised märkused” lisaks lõikes 1 sätestatule ka ajavahemik, mille jooksul lihtsustatud deklaratsiooniga või deklarandi arvestuskande vormis deklareeritud kauba kohta lisadeklaratsioon esitatakse.”;

9) määruse lisad 4, 5 ja 6 asendatakse käesoleva määruse lisadega (lisatud).

§ 2.  Määrus jõustub 2021. aasta 1. juulil.

Keit Pentus-Rosimannus
Rahandusminister

Merike Saks
Kantsler

Lisa 4 Tolliprotseduuri riiklikud lisakoodid

Lisa 5 Tollideklaratsiooni lahtrite täitmine vabasse ringlusse lubamise, seestöötlemise, ajutise impordi, lõppkasutuse ja tolliladustamise tolliprotseduuril

Lisa 6 Erikoodid erisätete alusel imporditavale kaubale

/otsingu_soovitused.json