Teksti suurus:

Metsanduserialade riiklik õppekava

Väljaandja:Haridus- ja teadusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:07.06.2021
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 04.06.2021, 3

Metsanduserialade riiklik õppekava

Vastu võetud 18.12.2014 nr 83
RT I, 29.12.2014, 8
jõustumine 01.01.2015

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
12.10.2018RT I, 25.10.2018, 128.10.2018
15.07.2019RT I, 16.07.2019, 419.07.2019
23.04.2020RT I, 30.04.2020, 103.05.2020
28.05.2021RT I, 04.06.2021, 107.06.2021

Määrus kehtestatakse kutseõppeasutuse seaduse § 24 lõike 3 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  (1) Metsanduserialade riiklik õppekava (edaspidi riiklik õppekava) määrab kindlaks metsanduse õppekavarühma kuuluvate erialade kutsekeskhariduse õppekavade eesmärgid, saavutatavad õpiväljundid, seosed Eesti kvalifikatsiooniraamistikuga (edaspidi EKR), õpingute alustamise ja lõpetamise nõuded, õppekava moodulid ning nende õppemahu Eesti kutsehariduse arvestuspunktides (edaspidi EKAP) koos õpiväljundite ja hindamiskriteeriumitega, moodulite valiku võimalused ja tingimused ning õpingute käigus omandatavad kutsed.

  (2) Riikliku õppekavaga kehtestatakse kohustuslik õppesisu järgmiste erialade kutsekeskharidusõppele:
  1) metsatehnik (inglise keeles Forestry technician), EKR tase 4, õppemaht 180 EKAPd;
[RT I, 16.07.2019, 4 - jõust. 19.07.2019]
  2) forvarderioperaator (inglise keeles Forwarder operator), EKR tase 4, õppemaht 180 EKAPd;
  3) harvesterioperaator (inglise keeles Harvester operator), EKR tase 4, õppemaht 180 EKAPd;
  4) metsur (inglise keeles Forest worker), EKR tase 4, õppemaht 180 EKAPd.
[RT I, 04.06.2021, 1 - jõust. 07.06.2021]

§ 2.   Riikliku õppekava sisu

  (1) Riiklik õppekava koosneb erialade õppekavade üldosast ja lisadest. Lisades esitatakse erialade õppesisu moodulitena.

  (2) Õppekava moodulite õpiväljundid kirjeldatakse Vabariigi Valitsuse 26. augusti 2013. a määruse nr 130 „Kutseharidusstandard” § 8 lõike 8 alusel kutse- ja erialaste teadmiste, oskuste, iseseisvuse ja vastutuse ulatuse, õpipädevuse, suhtluspädevuse, enesemääratluspädevuse, tegevuspädevuse, infotehnoloogilise pädevuse ning algatusvõime ja ettevõtlikkuspädevuse kaudu.

  (3) Kutsekeskhariduse omandamist võimaldav õppekava sisaldab 60 EKAP mahus võtmepädevuste õpet, mis jaguneb erialaste põhiõpingute moodulitesse lõimitud õppe ja kõigile erialadele ühiste üldõpingute moodulite vahel. Üldõpingute moodulite loend, õppemaht, õpiväljundid ja hindamiskriteeriumid lävendi tasemel on esitatud määruse lisas 1.

  (4) Metsatehniku eriala põhiõpingute moodulite loend, õppemaht, õpiväljundid ja hindamiskriteeriumid lävendi tasemel on esitatud määruse lisas 2.
[RT I, 16.07.2019, 4 - jõust. 19.07.2019]

  (5) Forvarderioperaatori eriala põhiõpingute moodulite loend, õppemaht, õpiväljundid ja hindamiskriteeriumid lävendi tasemel on esitatud määruse lisas 3.

  (6) Harvesterioperaatori eriala põhiõpingute moodulite loend, õppemaht, õpiväljundid ja hindamiskriteeriumid lävendi tasemel on esitatud määruse lisas 4.

  (7) Metsuri eriala põhiõpingute moodulite loend, õppemaht, õpiväljundid ja hindamiskriteeriumid lävendi tasemel on esitatud määruse lisas 5.
[RT I, 04.06.2021, 1 - jõust. 07.06.2021]

§ 3.   Kooli õppekava koostamine

  Kool koostab riikliku õppekava alusel eriala kutsekeskhariduse õppekava, võttes aluseks riiklikus õppekavas esitatud kohustuslikud eriala üld- ja põhiõpingute moodulid ning lisades valikõpingute moodulid.

2. peatükk Metsatehniku eriala õppekava üldosa 
[RT I, 16.07.2019, 4 - jõust. 19.07.2019]

§ 4.   Metsatehniku eriala kutsekeskharidusõppe eesmärk ja õpiväljundid

  (1) Õpetusega taotletakse, et õpilane omandab kompetentsid, mis on võimaldavad töötada metsatehnikuna metsakorralduse ja metsamajandamisega tegelevates organisatsioonides ning loob eeldused õpingute jätkamiseks ja elukestvaks õppeks.

  (2) Pärast õppekava läbimist õpilane:
  1) väärtustab metsa kui looduskeskkonda, on kursis kutseala arengusuundadega ning mõistab oma rolli ja vastutust metsade jätkusuutlikus majandamises;
  2) inventeerib metsa ja annab soovitusi metsa majandamiseks, arvestades metsas kui ökosüsteemis toimivaid protsesse ning metsandus- ja looduskaitsevaldkonna õigusaktides esitatud nõudeid;
  3) töötab eesmärgipäraselt, täites tööülesandeid muutuvates olukordades, vastutades nende nõuetekohase ja tähtajalise täitmise eest;
  4) järgib töötamisel töötervishoiu-, tööohutuse- ja keskkonnaohutusnõudeid ning metsandusvaldkonna õigusaktides esitatut;
  5) on avatud koostööle, arendab sotsiaalseid ja enesekohaseid pädevusi ning käitub vastastikust suhtlemist toetaval viisil;
  6) kasutab vastutustundlikult info- ja kommunikatsioonitehnoloogiat ning interneti võimalusi isiklikel ja tööalastel eesmärkidel;
  7) mõistab loetud tekste ning väljendab ennast selgelt ja arusaadavalt nii suuliselt kui ka kirjalikult;
  8) suhtleb õpitavas võõrkeeles iseseisva keelekasutajana;
  9) kasutab oma matemaatikateadmisi nii erialaselt kui elus edukalt toimetulekuks;
  10) mõistab loodusteaduslikku maailmapilti, väärtustab ja järgib jätkusuutliku arengu põhimõtteid;
  11) mõistab ühiskonna arengu põhjuslikke seoseid ja lähtub ühiskonnas kehtivatest väärtustest;
  12) kasutab kunstialaseid teadmisi ja kogemusi erialaselt ja oma elukvaliteedi tõstmiseks ning isiksuse arendamiseks.
[RT I, 16.07.2019, 4 - jõust. 19.07.2019]

§ 5.   Nõuded õpingute alustamiseks ja lõpetamiseks

  (1) Õppima võib asuda põhiharidusega isik või vähemalt 22-aastane põhihariduseta isik, kellel on põhihariduse tasemele vastavad kompetentsid.

  (2) Õpingud loetakse lõpetatuks, kui õpilane on omandanud metsatehniku eriala õppekava õpiväljundid vähemalt lävendi tasemel.
[RT I, 16.07.2019, 4 - jõust. 19.07.2019]

§ 6.   Õppekava maht ja põhiõpingute moodulite loetelu ja õppemaht

  (1) Metsatehniku eriala õppekava õppemaht on 180 EKAPd, mis jaguneb järgmiselt:
  1) üldõpingud 30 EKAPd;
  2) põhiõpingud 122 EKAPd, sealhulgas lõimitud võtmepädevuste õpe 30 EKAPd ja praktika 30 EKAPd;
[RT I, 30.04.2020, 1 - jõust. 03.05.2020]
  3) valikõpingud 28 EKAPd.
[RT I, 30.04.2020, 1 - jõust. 03.05.2020]

  (2) Eriala põhiõpingute moodulid ja õppemaht on järgmine:
  1) metsanduse alused 15 EKAPd;
  2) metsauuenduse rajamine ja hooldamine 10 EKAPd;
  3) metsa kasvatamine 22 EKAPd;
  4) metsa takseerimine 15 EKAPd;
  5) metsa korraldamine 25 EKAPd;
  6) praktika 30 EKAPd;
  7) õpitee ja töö muutuvas keskkonnas 5 EKAPd.
[RT I, 30.04.2020, 1 - jõust. 03.05.2020]

§ 7.   Õpingute läbimisel omandatav kutse

  Õppekava moodulite õpiväljundite saavutamisel on õppija omandanud kutsele „Metsatehnik, tase 4” vastavad kompetentsid.
[RT I, 16.07.2019, 4 - jõust. 19.07.2019]

3. peatükk Forvarderioperaatori eriala õppekava üldosa 

§ 8.   Forvarderioperaatori eriala kutsekeskharidusõppe eesmärk ja õpiväljundid

  (1) Õpetusega taotletakse, et õpilane omandab kompetentsid, mis on võimaldavad töötada iseseisvalt metsa kokkuveotraktori- ehk forvarderioperaatorina puidu varumisega seotud ettevõtetes ning loob eeldused õpingute jätkamiseks ja elukestvaks õppeks.
[RT I, 16.07.2019, 4 - jõust. 19.07.2019]

  (2) Pärast õppekava läbimist õpilane:
  1) väärtustab valitud kutset ja eriala, on kursis selle arengusuundadega ning mõistab oma rolli ja vastutust puiduvarumise tehnoloogilises ahelas;
[RT I, 16.07.2019, 4 - jõust. 19.07.2019]
  2) kavandab oma tegevuse raielangil ning sorteerib, veab kokku ja virnastab metsamaterjali sortimendid laoplatsil, arvestades säästva metsanduse põhimõtteid ja tootmisülesandes esitatud kvaliteedinõudeid;
[RT I, 16.07.2019, 4 - jõust. 19.07.2019]
  3) hooldab forvarderi ja selle tööseadist regulaarselt, lähtudes masina kasutusjuhendist ja hoolduse vajadusest, kasutades töövahendeid ja materjale heaperemehelikult ja säästlikult;
[RT I, 16.07.2019, 4 - jõust. 19.07.2019]
  4) töötab eesmärgipäraselt ja efektiivselt, täites tööülesandeid muutuvates olukordades, vastutades tööülesannete nõuetekohase ja tähtajalise täitmise eest;
[RT I, 16.07.2019, 4 - jõust. 19.07.2019]
  5) järgib töötamisel töötervishoiu, tööohutuse ja keskkonnaohutusnõudeid ning metsandusvaldkonna õigusaktides esitatud nõudeid;
[RT I, 16.07.2019, 4 - jõust. 19.07.2019]
  6) kasutab vastutustundlikult info- ja kommunikatsioonitehnoloogiat ning interneti võimalusi tööalastel eesmärkidel;
[RT I, 16.07.2019, 4 - jõust. 19.07.2019]
  7) koostab juhendamisel endale lühi- ja pikaajalise karjääriplaani, on algatusvõimeline ja leiab iseseisvalt võimalusi erialaseks täiendamiseks ning tööturul rakendumiseks;
  8) mõistab loetud tekste ning väljendab ennast õppekeeles selgelt ja arusaadavalt nii suuliselt kui ka kirjalikult;
  9) suhtleb õpitavas võõrkeeles iseseisva keelekasutajana;
  10) kasutab oma matemaatikateadmisi nii erialaselt kui elus edukalt toimetulekuks;
  11) mõistab loodusteaduslikku maailmapilti, väärtustab ja järgib jätkusuutliku arengu põhimõtteid;
  12) mõistab ühiskonna arengu põhjuslikke seoseid ja lähtub ühiskonnas kehtivatest väärtustest;
  13) kasutab kunstialaseid teadmisi ja kogemusi erialaselt ja oma elukvaliteedi tõstmiseks ning isiksuse arendamiseks.

§ 9.   Nõuded õpingute alustamiseks ja lõpetamiseks

  (1) Õppima võib asuda põhiharidusega isik või vähemalt 22-aastane põhihariduseta isik, kellel on põhihariduse tasemele vastavad kompetentsid.

  (2) Õpingud loetakse lõpetatuks kui õpilane on omandanud forvarderioperaatori eriala õppekava õpiväljundid vähemalt lävendi tasemel.

§ 10.   Õppekava maht ja põhiõpingute moodulite loetelu ja õppemaht

  (1) Forvarderioperaatori eriala õppekava õppemaht on 180 EKAPd, mis jaguneb järgmiselt:
  1) üldõpingud 30 EKAPd;
  2) põhiõpingud 117 EKAPd, sealhulgas lõimitud võtmepädevuste õpe 30 EKAPd ja praktika 32 EKAPd;
[RT I, 30.04.2020, 1 - jõust. 03.05.2020]
  3) valikõpingud 33 EKAPd.
[RT I, 30.04.2020, 1 - jõust. 03.05.2020]

  (2) Eriala põhiõpingute moodulid ja nende õppemaht on järgmine:
  1) forvarderioperaatori alusteadmised 15 EKAPd;
  2) raietehnoloogia 20 EKAPd;
  3) forvarderi juhtimine ja hooldus 20 EKAPd;
  4) hooldus- ja uuendusraiete tegemine 25 EKAPd;
  5) praktika 32 EKAPd;
  6) õpitee ja töö muutuvas keskkonnas 5 EKAPd.
[RT I, 30.04.2020, 1 - jõust. 03.05.2020]

§ 11.   Õpingute läbimisel omandatav kutse

  Õppekava moodulite õpiväljundite saavutamisel on õppija omandanud kutsele „Forvarderioperaator, tase 4” vastavad kompetentsid.
[RT I, 16.07.2019, 4 - jõust. 19.07.2019]

4. peatükk Harvesterioperaatori eriala õppekava üldosa 

§ 12.   Harvesterioperaatori eriala kutsekeskharidusõppe eesmärk ja õpiväljundid

  (1) Õpetusega taotletakse, et õpilane omandab kompetentsid, mis võimaldavad töötada iseseisvalt metsalangetustraktori- ehk harvesterioperaatorina metsakasvatuse ja puidu varumisega seotud ettevõtetes ning loob eeldused õpingute jätkamiseks ja elukestvaks õppeks.
[RT I, 16.07.2019, 4 - jõust. 19.07.2019]

  (2) Pärast õppekava läbimist õpilane:
  1) väärtustab valitud kutset ja eriala, on kursis selle arengusuundadega ning mõistab oma rolli ja vastutust puiduvarumise tehnoloogilises ahelas;
[RT I, 16.07.2019, 4 - jõust. 19.07.2019]
  2) kavandab oma tegevuse raielangil, valib lähtuvalt metsakasvatuslikust eesmärgist harvesteriga raiutavad puud ning langetab, laasib ja järkab tüved nõutava kvaliteedi ja parameetritega sortimentideks, tagades optimaalse majandusliku tulemi ning metsade ökoloogilise ja majandusliku kestvuse;
[RT I, 16.07.2019, 4 - jõust. 19.07.2019]
  3) jälgib tööprotsessis masina korrasolekut, viib läbi kasutusjuhendi järgsed tehnohooldused ning käitub asjakohaselt võimalike rikete avastamisel;
[RT I, 16.07.2019, 4 - jõust. 19.07.2019]
  4) töötab vastutustundlikult ja efektiivselt, täites tööülesandeid muutuvates olukordades, vastutades tööülesannete nõuetekohase ja tähtajalise täitmise eest;
[RT I, 16.07.2019, 4 - jõust. 19.07.2019]
  5) järgib töötamisel töötervishoiu, tööohutuse ja keskkonnaohutusnõudeid ning metsandusvaldkonna õigusaktides esitatud nõudeid;
[RT I, 16.07.2019, 4 - jõust. 19.07.2019]
  6) kasutab vastutustundlikult info- ja kommunikatsioonitehnoloogiat ning interneti võimalusi tööalastel eesmärkidel;
[RT I, 16.07.2019, 4 - jõust. 19.07.2019]
  7) väärtustab tervislikke eluviise, oskab hoida ja vajaduse korral taastada oma vaimset ning füüsilist vormi;
  8) koostab juhendamisel endale lühi- ja pikaajalise karjääriplaani, on algatusvõimeline ja leiab iseseisvalt võimalusi erialaseks täiendamiseks ning tööturul rakendumiseks;
  9) mõistab loetud tekste ning väljendab ennast õppekeeles selgelt ja arusaadavalt nii suuliselt kui ka kirjalikult;
  10) suhtleb õpitavas võõrkeeles iseseisva keelekasutajana;
  11) kasutab oma matemaatikateadmisi nii erialaselt kui elus edukalt toimetulekuks;
  12) mõistab loodusteaduslikku maailmapilti, väärtustab ja järgib jätkusuutliku arengu põhimõtteid;
  13) mõistab ühiskonna arengu põhjuslikke seoseid ja lähtub ühiskonnas kehtivatest väärtustest;
  14) kasutab kunstialaseid teadmisi ja kogemusi erialaselt ja oma elukvaliteedi tõstmiseks ning isiksuse arendamiseks.

§ 13.   Nõuded õpingute alustamiseks ja lõpetamiseks

  (1) Õppima võib asuda põhiharidusega isik või vähemalt 22-aastane põhihariduseta isik, kellel on põhihariduse tasemele vastavad kompetentsid.

  (2) Õpingud loetakse lõpetatuks, kui õpilane on omandanud harvesterioperaatori eriala õppekava õpiväljundid vähemalt lävendi tasemel.

§ 14.   Õppekava õppemaht ja põhiõpingute moodulite loetelu ja õppemaht

  (1) Harvesterioperaatori eriala õppekava õppemaht on 180 EKAPd, mis jaguneb järgmiselt:
  1) üldõpingud 30 EKAPd;
  2) põhiõpingud 122 EKAPd, sealhulgas lõimitud võtmepädevuste õpe 30 EKAPd ja praktika 32 EKAPd;
[RT I, 30.04.2020, 1 - jõust. 03.05.2020]
  3) valikõpingud 28 EKAPd.
[RT I, 30.04.2020, 1 - jõust. 03.05.2020]

  (2) Eriala põhiõpingute moodulid ja õppemaht on järgmine:
  1) harvesterioperaatori alusteadmised 15 EKAPd;
  2) raietehnoloogia 20 EKAPd;
  3) harvesteri juhtimine ja hooldus 25 EKAPd;
  4) hooldus- ja uuendusraiete tegemine 25 EKAPd;
  5) praktika 32 EKAPd;
  6) õpitee ja töö muutuvas keskkonnas 5 EKAPd.
[RT I, 30.04.2020, 1 - jõust. 03.05.2020]

§ 15.   Õpingute läbimisel omandatav kutse

  Õppekava moodulite õpiväljundite saavutamisel on õppija omandanud kutsele „Harvesterioperaator, tase 4” vastavad kompetentsid.
[RT I, 16.07.2019, 4 - jõust. 19.07.2019]

41. peatükk Metsuri eriala õppekava üldosa 
[RT I, 04.06.2021, 1 - jõust. 07.06.2021]

§ 151.   Metsuri eriala kutsekeskharidusõppe eesmärk ja õpiväljundid

  (1) Õpetusega taotletakse, et õpilane omandab kompetentsid, mis võimaldavad töötada metsurina metsakasvatuse ja puiduvarumisega tegelevates organisatsioonides ning loob eeldused õpingute jätkamiseks ja elukestvaks õppeks.

  (2) Pärast õppekava läbimist õpilane:
  1) mõistab oma rolli metsakasvatuses ja tulevikupuistu kujundamises ning puiduvarumise tehnoloogilises ahelas – raie, kokkuvedu, väljavedu ja sortimendi kasutuse eesmärk;
  2) teeb ise ja juhendab oma meeskonna metsakasvatuse ja puidu varumisega seotud tööd, juhindudes oma töös püstitatud metsakasvatuslikest eesmärkidest;
  3) kasutab ja hooldab võsa- ja kettsaagi ning teisi töö- ja turvavahendeid, järgides töökeskkonna ja -ohutusnõudeid, kasutades töökaitsevahendeid ja ohutuid töövõtteid;
  4) vastutab enda ja osaliselt meeskonna töötulemuste eest;
  5) on avatud koostööle, arendab sotsiaalseid ja enesekohaseid pädevusi ning käitub vastastikust suhtlemist toetaval viisil;
  6) kasutab vastutustundlikult info- ja kommunikatsioonitehnoloogiat ning interneti võimalusi isiklikel ja tööalastel eesmärkidel;
  7) mõistab loetud tekste ning väljendab ennast selgelt ja arusaadavalt nii suuliselt kui ka kirjalikult;
  8) suhtleb õpitavas võõrkeeles iseseisva keelekasutajana;
  9) kasutab oma matemaatikateadmisi nii erialaselt kui ka elus edukalt toimetulekuks;
  10) mõistab loodusteaduslikku maailmapilti, väärtustab ja järgib jätkusuutliku arengu põhimõtteid;
  11) mõistab ühiskonna arengu põhjuslikke seoseid ja lähtub ühiskonnas kehtivatest väärtustest;
  12) kasutab kunstialaseid teadmisi ja kogemusi erialaselt ja oma elukvaliteedi tõstmiseks ning isiksuse arendamiseks.
[RT I, 04.06.2021, 1 - jõust. 07.06.2021]

§ 152.   Nõuded õpingute alustamiseks ja lõpetamiseks

  (1) Õppima võib asuda põhiharidusega isik või vähemalt 22-aastane põhihariduseta isik, kellel on põhihariduse tasemele vastavad kompetentsid.

  (2) Õpingud loetakse lõpetatuks, kui õpilane on omandanud metsuri eriala õppekava õpiväljundid vähemalt lävendi tasemel.
[RT I, 04.06.2021, 1 - jõust. 07.06.2021]

§ 153.   Õppekava õppemaht ja põhiõpingute moodulite loetelu ja õppemaht

  (1) Metsuri eriala õppekava õppemaht on 180 EKAPd, mis jaguneb järgmiselt:
  1) üldõpingud 30 EKAPd;
  2) põhiõpingud 122 EKAPd, sealhulgas lõimitud võtmepädevuste õpe 30 EKAPd ja praktika 45 EKAPd;
  3) valikõpingud 28 EKAPd.

  (2) Eriala põhiõpingute moodulid ja õppemaht on järgmine:
  1) metsanduse alused 15 EKAPd;
  2) metsauuenduse rajamine ja hooldamine 10 EKAPd;
  3) metsa kasvatamine 22 EKAPd;
  4) raietööd 16 EKAPd;
  5) metsa haldamine 9 EKAPd;
  6) praktika 45 EKAPd;
  7) õpitee ja töö muutuvas keskkonnas 5 EKAPd.
[RT I, 04.06.2021, 1 - jõust. 07.06.2021]

§ 154.   Õpingute läbimisel omandatav kutse

  Õppekava moodulite õpiväljundite saavutamisel on õppija omandanud kutsele „Metsur, tase 4” vastavad kompetentsid.
[RT I, 04.06.2021, 1 - jõust. 07.06.2021]

5. peatükk Rakendussätted 

§ 16.   Kooli õppekavade määrusega vastavusse viimine

  Kooli õppekavad viiakse määrusega vastavusse kuue kuu jooksul pärast määruse jõustumist.

§ 17.   Määruse kehtetuks tunnistamine

[Käesolevast tekstist välja jäetud.]

Lisa 1 Üldõpingute moodulite kirjeldused
[RT I, 25.10.2018, 1 - jõust. 28.10.2018]

Lisa 2 Metsatehniku eriala põhiõpingute moodulite kirjeldused
[RT I, 30.04.2020, 1 - jõust. 03.05.2020]

Lisa 3 Forvarderioperaatori eriala põhiõpingute moodulite kirjeldused
[RT I, 30.04.2020, 1 - jõust. 03.05.2020]

Lisa 4 Harvesterioperaatori eriala põhiõpingute moodulite kirjeldused
[RT I, 30.04.2020, 1 - jõust. 03.05.2020]

Lisa 5 Metsuri eriala põhiõpingute moodulite kirjeldused
[RT I, 04.06.2021, 1 - jõust. 07.06.2021]

/otsingu_soovitused.json