Teksti suurus:

Täpsustavad juhised tollideklaratsiooni esitamiseks ja aktsepteerimiseks

Väljaandja:Rahandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.07.2021
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:
Avaldamismärge:RT I, 04.06.2021, 4

Vali redaktsioon:

Eelmine...

Hetkel kehtiv

Täpsustavad juhised tollideklaratsiooni esitamiseks ja aktsepteerimiseks

Vastu võetud 19.06.2017 nr 37
RT I, 21.06.2017, 22
jõustumine 01.07.2017

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
31.05.2021RT I, 04.06.2021, 201.07.2021

Määrus kehtestatakse tolliseaduse § 27 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  (1) Määruses sätestatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EL) nr 952/2013, millega kehtestatakse liidu tolliseadustik (ELT L 269, 10.10.2013, lk 1–101) (edaspidi tolliseadustik), komisjoni delegeeritud määruses (EL) 2015/2446, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EL) nr 952/2013 seoses liidu tolliseadustiku teatavaid sätteid täpsustavate üksikasjalike eeskirjadega (ELT L 343, 29.12.2015, lk 1–557), komisjoni rakendusmääruses (EL) 2015/2447, millega nähakse ette Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 952/2013 (millega kehtestatakse liidu tolliseadustik) teatavate sätete üksikasjalikud rakenduseeskirjad (ELT L 343, 29.12.2015, lk 558–893) ning komisjoni delegeeritud määruses (EL) 2016/341, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 952/2013 seoses liidu tolliseadustiku teatavate sätete üleminekueeskirjadega, kui vajalikud elektroonilised süsteemid veel ei toimi, ja muudetakse komisjoni delegeeritud määrust (EL) 2015/2446 (ELT L 69, 15.03.2016, lk 1–313) (edaspidi tolliseadustiku üleminekueeskirjad), sätestatud tollideklaratsiooni täitmise, esitamise ja aktsepteerimisega seonduvad täpsustavad juhised.

  (2) Määruse lisades sätestatakse tollideklaratsiooni täitmise riiklikud erisused ja tollideklaratsioonil kasutatavad riiklikud koodid, mida kasutatakse lisaks lõikes 1 nimetatud liidu õigusaktides sätestatule.

  (3) Elektroonilises andmetöötlussüsteemis (edaspidi andmetöötlussüsteem) tollideklaratsioonide täitmise juhend avaldatakse Maksu- ja Tolliameti veebilehel.

2. peatükk Tollideklaratsiooni täitmine 

§ 2.   Täidetavad lahtrid

  Lisaks liidu õigusaktides sätestatud kohustuslikele lahtritele täidetakse täiendavalt:
  1) ekspordi tolliprotseduuril/lähetamisel lahtrid 2, 6, 8, 14, 15a, 18, 20, 22, 29, 30, 33 (5. alajaotis), 35, 49;
  2) eksporditavate ja eelfinantseeritavate liidu kaupade tolliladustamise tolliprotseduuril lahtrid 8, 14, 26, 30, 33 (5. alajaotis);
  3) reekspordil pärast seestöötlemise ja ajutise impordi tolliprotseduuri lahtrid 2, 5, 6, 8, 14, 15a, 18, 22, 25, 29, 30, 33 (5. alajaotis), 35, 49;
  4) reekspordil pärast tolliladustamise tolliprotseduuri lahtrid 2, 6, 8, 14, 15a, 17a, 25, 26, 29, 30;
  5) välistöötlemise tolliprotseduuril lahtrid 2, 6, 8, 14, 15a, 18, 20, 22, 24, 30, 33 (5. alajaotis), 35, 49;
  6) transiidi tolliprotseduuril lahtrid 2 ja 6;
  7) kaupade ühenduse staatuse tõendamisel lahter 14;
  8) vabasse ringlusse lubamise, lõppkasutuse, seestöötlemise, ajutise impordi ja tolliladustamise tolliprotseduuril lahtrid vastavalt määruse lisale 5.
[RT I, 04.06.2021, 2 - jõust. 01.07.2021]
  9) [Kehtetu - RT I, 04.06.2021, 2 - jõust. 01.07.2021]
  10) [Kehtetu - RT I, 04.06.2021, 2 - jõust. 01.07.2021]

§ 3.   Tollideklaratsiooni lahtrite täitmine ekspordil, eksporditava ja eelfinantseeritava liidu kauba tolliladustamisel, reekspordil, välistöötlemisel, transiidil ja liidu kauba tollistaatuse tõendamisel

  Ekspordi tolliprotseduuril/lähetamisel, eksporditava ja eelfinantseeritava liidu kauba tolliladustamise tolliprotseduuril, reekspordil, välistöötlemise tolliprotseduuril, liidu transiidi tolliprotseduuril ja liidu kauba tollistaatuse tõendamisel täidetakse tollideklaratsioon määruse § 1 lõikes 1 nimetatud liidu õigusaktide alusel, arvestades määruse lisas 1 toodud riiklikke erisusi. Seejuures lähtutakse ühise põllumajanduspoliitika alla kuuluvate põllumajandustoodete eksportimisel ekspordiliigi märkimisel määruse lisast 2, riiklike meetmetega seotud lisakoodi märkimisel määruse lisast 3 ja tolliprotseduuri riikliku lisakoodi märkimisel määruse lisast 4.

§ 4.   Tollideklaratsiooni lahtrite täitmine vabasse ringlusse lubamise, seestöötlemise, ajutise impordi, lõppkasutuse ja tolliladustamise tolliprotseduuril

  Vabasse ringlusse lubamise, seestöötlemise, ajutise impordi, lõppkasutuse ja tolliladustamise tolliprotseduuril täidetakse tollideklaratsioon määruse § 1 lõikes 1 nimetatud liidu õigusaktide alusel, arvestades määruse lisas 5 toodud riiklikke erisusi. Seejuures lähtutakse riiklike meetmetega seotud lisakoodi märkimisel määruse lisast 3, tolliprotseduuri riikliku lisakoodi märkimisel määruse lisast 4, teatud erisätete alusel imporditava kauba erikoodi märkimisel määruse lisast 6 ja riikliku maksuliigi koodi märkimisel määruse lisast 7.
[RT I, 04.06.2021, 2 - jõust. 01.07.2021]

§ 5.   Tollideklaratsiooni lahtrite täitmine transiidi tolliprotseduuri korral

  Transiidi tolliprotseduuri korral täidetakse tollideklaratsioon määruse § 1 lõikes 1 nimetatud liidu õigusaktide alusel, arvestades määruse lisas 8 toodud riiklikke erisusi. Kui transiidideklaratsiooni ei ole Maksu- ja Tolliameti andmetöötlussüsteemi tehnilisest rikkest tulenevalt võimalik esitada, on asendustoimingu raames lubatud transiidi tollideklaratsiooni lisalehena esitada marsruutrongiga või grupisaadetisega veetava kauba deklareerimisel tollideklaratsiooni iga eksemplari 1, 4 ja 5 või transiidisaatelehe TAD juures määruse lisas 9 sätestatud vorm „Lisaleht marsruutrongile või grupisaadetisele”.

3. peatükk Tollideklaratsiooni esitamine ja aktsepteerimine 

§ 6.   Dokumentide esitamine tollile
[Kehtetu - RT I, 04.06.2021, 2 - jõust. 01.07.2021]

§ 7.   Aktsepteeritud tollideklaratsiooni kontrollimine tolli poolt

  (1) Kui tollideklaratsioon suunatakse kontrollimisele, võtab toll deklarandi või tema esindajaga ühendust.

  (2) Aktsepteeritud tollideklaratsiooni kontrollitakse vastavalt tolliseadustiku artiklile 188 üldjuhul kolme tööpäeva jooksul tollideklaratsiooni aktsepteerimise päevast arvates.

  (3) Kui deklarandiks on tolliseadustiku artikli 38 mõistes volitatud ettevõtja staatust omav isik, viiakse tollideklaratsiooni kontroll läbi eelisjärjekorras.

§ 8.   Kauba vabastamine

  Kauba vabastamise kohta teeb toll märke tollideklaratsioonile.
[RT I, 04.06.2021, 2 - jõust. 01.07.2021]

§ 9.   Tollialastes õigusaktides ette nähtud lisadokumentide säilitamine

  (1) Deklarant hoiab tollialastes õigusaktides ette nähtud lisadokumendid tollile kättesaadavana raamatupidamise seaduses dokumentide säilitamiseks ette nähtud tähtaja jooksul.

  (2) Kaudse esindamise korral on dokumentide säilitamise kohustus deklarandi asemel isikul, kelle eest tollideklaratsioon esitati.

§ 91.   Asendustoiming

  (1) Asendustoiming on tollideklaratsiooni esitamine paberkandjal või Maksu- ja Tolliameti heaks kiidetud andmesidekanalite kaudu.

  (2) Kui isik kasutas impordi tollideklaratsiooni esitamisel asendustoimingut, tuleb deklaratsioon impordi tollideklaratsioonide töötlemise süsteemi töö taastumisel sisestada sellesse viivitamata tagantjärele.
[RT I, 04.06.2021, 2 - jõust. 01.07.2021]

4. peatükk Elektrienergia ja maagaasi deklareerimine 

§ 10.   Erikord elektrienergia ja maagaasi deklareerimisel

  (1) Elektriülekandeliine ja torujuhtmeid mööda toimetatav elektrienergia ja maagaas deklareeritakse iga kuu 15. kuupäevaks sellele eelneva kuu impordi ja ekspordi kohta peetud arvestuse alusel.

  (2) Elektrienergia või maagaasi käitaja raamatupidamine peab võimaldama tollil käitaja tegevust kontrollida.

  (3) Elektrienergia ja maagaasi mõõtmisel peab mõõtetulemuste jälgitavus olema tõendatud mõõteseaduse alusel.

5. peatükk Lihtsustatud kord 

§ 11.   Lihtsustatud tollideklaratsioonid ja deklarandi arvestuskanne
[Kehtetu - RT I, 04.06.2021, 2 - jõust. 01.07.2021]

§ 12.   Loa taotluses sisalduvad andmed

  (1) Loa taotlemisel tolliseadustiku artiklis 166 sätestatud lihtsustatud deklaratsiooni kasutamiseks ja artiklis 182 sätestatud tollideklaratsiooni esitamiseks deklarandi arvestuskande vormis märgitakse tolliotsuste süsteemis lahtrisse „Üldised märkused” soovitav lisadeklaratsiooni liik.

  (2) Perioodilise ja kokkuvõtliku lisadeklaratsiooni kasutamise korral märgitakse lahtrisse „Üldised märkused” lisaks lõikes 1 sätestatule ka ajavahemik, mille jooksul lihtsustatud deklaratsiooniga või deklarandi arvestuskande vormis deklareeritud kauba kohta lisadeklaratsioon esitatakse.
[RT I, 04.06.2021, 2 - jõust. 01.07.2021]

§ 13.   Lisadeklaratsioon

  Olenemata lisadeklaratsiooni esitamise tähtpäevast võib toll nõuda deklarandilt lisadeklaratsiooni esitamist kalendrikuu viimasel tööpäeval enne maksumäära või impordimaksude määramisel rakendatava euro vahetuskursi muutumist.

6. peatükk Rakendussätted 

§ 14.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 2017. aasta 1. juulil.

Lisa 1 Tollideklaratsiooni lahtrite täitmine ekspordil, eksporditava ja eelfinantseeritava liidu kauba tolliladustamisel, reekspordil, välistöötlemisel, transiidil ja liidu kauba tollistaatuse tõendamisel

Lisa 2 Ekspordiliikide koodid

Lisa 3 Kaubakoodi riiklikud lisakoodid

Lisa 4 Tolliprotseduuri riiklikud lisakoodid
[RT I, 04.06.2021, 2 - jõust. 01.07.2021]

Lisa 5 Tollideklaratsiooni lahtrite täitmine vabasse ringlusse lubamise, seestöötlemise, ajutise impordi, lõppkasutuse ja tolliladustamise tolliprotseduuril
[RT I, 04.06.2021, 2 - jõust. 01.07.2021]

Lisa 6 Erikoodid erisätete alusel imporditavale kaubale
[RT I, 04.06.2021, 2 - jõust. 01.07.2021]

Lisa 7 Riiklikud maksuliikide koodid

Lisa 8 Tollideklaratsiooni lahtrite täitmine transiidi tolliprotseduuri korral

Lisa 9 Lisaleht marsruutrongile või grupisaadetisele

/otsingu_soovitused.json