Teksti suurus:

Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministri määruste muutmise määrus

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:07.06.2021
Avaldamismärge:RT I, 04.06.2021, 5

Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministri määruste muutmise määrus

Vastu võetud 28.05.2021 nr 26

Määrus kehtestatakse perioodi 2014–2020 struktuuritoetuse seaduse § 14 alusel.

§ 1.  Väliskaubandus- ja ettevõtlusministri 22. oktoobri 2014. a määruse nr 89 „Tehnoloogia arenduskeskuste toetamise tingimused” muutmine

Väliskaubandus- ja ettevõtlusministri 22. oktoobri 2014. a määruses nr 89 „Tehnoloogia arenduskeskuste toetamise tingimused” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 10 lõikes 2 asendada sõnad „detsembril 2022” sõnadega „detsembril 2023”;

2) paragrahvi 34 lõike 1 punkti 4 esimene lause sõnastatakse järgmiselt:

„kui toetuse saajat või partnerit ei loeta riigihangete seaduse § 5 kohaselt hankijaks, peab toetuse saaja või partner esitama koos maksetaotlusega vähemalt kolm võrreldavat hinnapakkumist üksteisest sõltumatutelt pakkujatelt ja pakkumise lähteülesande kirjelduse kõikide kulude puhul, mille korral taotleja teostab projekti elluviimiseks üheliigiliste teenuste, materiaalsete või mittemateriaalsete varade ostutehingu, kui tehingu summa käibemaksuta on võrdne struktuuritoetuse seaduse § 26 lõikes 6 nimetatud summaga või sellest suurem.”.

§ 2.  Väliskaubandus- ja ettevõtlusministri 9. märtsi 2015. a määruse nr 20 „Starditoetus” muutmine

Väliskaubandus- ja ettevõtlusministri 9. märtsi 2015. a määruses nr 20 „Starditoetus” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 13 lõike 2 punkt 5 sõnastatakse järgmiselt:

„5) nii taotleja müügitulu kui bilansimaht olid taotluse esitamise majandusaastale eelnenud majandusaastal 80 000 eurot või väiksemad;”;

2) paragrahvi 13 lõiget 2 täiendatakse punktiga 51 järgmises sõnastuses:

„51) nii taotleja müügitulu kui bilansimaht on taotluse esitamise majandusaastal taotluse esitamise kvartalile eelnenud kvartali lõpu seisuga 80 000 eurot või väiksemad;”;

3) paragrahvi 31 täiendatakse lõikega 4 järgmises sõnastuses:

„(4) Taotluse, mis on esitatud enne § 13 lõike 2 punkti 5 2021. a mais jõustunud muudatuse ja punkti 51 jõustumist, esitanud taotlejale kohaldatakse enne nimetatud muudatuste jõustumist kehtinud § 13 lõike 2 punkti 5 redaktsiooni ja ei kohaldata § 13 lõike 2 punkti 51.”.

§ 3.  Ettevõtlusministri 15. mai 2015. a määruse nr 46 „Klastrite arendamise toetamise tingimused ja kord” muutmine

Ettevõtlusministri 15. mai 2015. a määruses nr 46 „Klastrite arendamise toetamise tingimused ja kord” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 6 lõike 2 punkt 2 sõnastatakse järgmiselt:

„2) klastri ühisturundustegevuste läbiviimine ja koordineerimine, sealhulgas sihtturu uuringud või ekspertiisid, infoallikate ja andmebaaside kasutamine ning klastri partnerite toodete ja teenuste tutvustamiseks turundusürituste läbiviimine või nendel osalemine;”;

2) paragrahvi 7 lõike 3 sissejuhatav lauseosa sõnastatakse järgmiselt:

„Abikõlblikud on vastavalt §-s 9 sätestatud piirmäärale ja taotluse rahuldamise otsusele §-s 2 sätestatud toetuse andmise eesmärgi ja tulemusnäitajate saavutamisele suunatud ning § 6 lõike 2 punktis 1 nimetatud klastri arendustegevuse ja § 6 lõike 2 punktis 11 nimetatud klastri arendusprojekti läbiviimise kulud:”;

3) paragrahvi 23 lõikes 3 asendatakse tekstiosa „§ 10 kohaselt hankijaks ning ostutehingu summa ilma käibemaksuta on vähemalt 5000 eurot” tekstiosaga „§ 5 kohaselt hankijaks ning ostutehingu summa on võrdne struktuuritoetuse seaduse § 26 lõikes 6 nimetatud summaga või sellest suurem”;

4) paragrahvi 26 täiendatakse lõikega 6 järgmises sõnastuses:

„(6) Taotluse osas, mis esitati enne § 7 lõike 3 sissejuhatava lauseosa 2021. aasta mais jõustunud muudatuse jõustumist, kohaldatakse nimetatud sätte redaktsiooni, mis kehtis taotluse esitamise ajal.”.

§ 4.  Ettevõtlusministri 12. novembri 2015. a määruse nr 131 „Innovatsiooni- ja arendusosaku toetuse andmise tingimused ja kord” muutmine

Ettevõtlusministri 12. novembri 2015. a määruses nr 131 „Innovatsiooni- ja arendusosaku toetuse andmise tingimused ja kord” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 1 lõige 4 tunnistatakse kehtetuks;

2) paragrahvi 4 lõike 6 punkt 6 sõnastatakse järgmiselt:

„6) positiivselt evalveeritud teadus- ja arendusasutus (edaspidi TA asutus) teadus- ja arendustegevuse korralduse seaduse § 3 tähenduses;”;

3) paragrahvi 4 lõikes 7 asendatakse arv „8” arvuga „6”;

4) paragrahvi 22 lõikes 7 asendatakse arv „7” arvuga „6”;

5) paragrahvi 26 tekst loetakse lõikeks 1 ja paragrahvi täiendatakse lõikega 2 järgmises sõnastuses:

„(2) Taotluse osas, mis esitati enne § 4 lõike 6 punkti 6 2021. aasta mais jõustunud muudatuse jõustumist, kohaldatakse nimetatud sätte redaktsiooni, mis kehtis taotluse esitamise ajal.”.

§ 5.  Ettevõtlusministri 5. jaanuari 2016. a määruse nr 2 „Ettevõtte arenguprogrammi toetusmeede” muutmine

Ettevõtlusministri 5. jaanuari 2016. a määruses nr 2 „Ettevõtte arenguprogrammi toetusmeede” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 1 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Määrus kehtestatakse ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskava 2014–2020 prioriteetse suuna „Kasvuvõimeline ettevõtlus ja seda toetav teadus- ja arendustegevus” meetme „Ettevõtja arenguplaani toetusmeede ettevõtete arendus- ja eksporditegevustele kaasaaitamiseks ning juhtimisvõimekuse tõstmiseks” tegevuse „Arenguvajaduste välja selgitamine ja ettevõtete arendustegevused” ning prioriteetse suuna „COVID-19 kriisiga võitlemine” meetme „Majanduse elavdamine” eesmärkide elluviimiseks.”;

2) paragrahvi 8 lõike 5 punktis 3 ja lõike 6 punktis 1 asendatakse tekstiosa „1, 2, 4 ja 5” tekstiosaga „1, 4 ja 5”;

3) paragrahvi 11 lõiked 9 ja 10 sõnastatakse järgmiselt:

„(9) Rakendusüksus võib peatada taotluste vastuvõtmise, kui käesoleva määruse alusel toetust saanud ettevõtjate arenguplaanide kohaste tegevuste jaoks planeeritud taotletava toetuse ja meetme rahastamise eelarve vaba jääk saab võrdseks menetluses olevate taotluste, mille suhtes ei ole otsust tehtud, mahuga.

(10) Hetkest, mil toetust saanud ettevõtjate arenguplaanide kohaste tegevuste jaoks planeeritud taotletav toetus ja rakendusüksuse poolt heakskiidetud arenguplaanide jaoks taotletava toetuse rahaline summa saab võrdseks meetme eelarve vaba jäägiga, menetletakse taotlusi nende esitamise ajalises järjekorras.”;

4) paragrahvi 24 punktis 4 asendatakse tekstiosa „on 5000 eurot või rohkem” tekstiosaga „on võrdne struktuuritoetuse seaduse § 26 lõikes 6 nimetatud summaga või sellest suurem”;

5) paragrahvi 28 täiendatakse lõikega 2 järgmises sõnastuses:

„(2) Taotluse osas, mis esitati enne § 8 lõigete 5 ja 6 2021. aasta mais jõustunud muudatuse jõustumist, kohaldatakse nimetatud sätte redaktsiooni, mis kehtis taotluse esitamise ajal.”.

§ 6.  Ettevõtlusministri 5. veebruari 2016. a määruse nr 12 „Tugiteenus- ja arenduskeskuse investeeringu toetuse andmise tingimused ja kord” muutmine

Ettevõtlusministri 5. veebruari 2016. a määruses nr 12 „Tugiteenus- ja arenduskeskuse investeeringu toetuse andmise tingimused ja kord” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 1 lõige 4 sõnastatakse järgmiselt:

„(4) Üldise grupierandi määruse kohaselt ei toetata käesoleva määruse alusel raskustes olevat ettevõtjat üldise grupierandi määruse artikli 2 punkti 18 mõistes.”;

2) paragrahvi 24 lõike 1 punktis 4 asendatakse tekstiosa „ületab 5000 eurot käibemaksuta” tekstiosaga „on võrdne struktuuritoetuse seaduse § 26 lõikes 6 nimetatud summaga või sellest suurem”.

§ 7.  Ettevõtlusministri 16. veebruari 2016. a määruse nr 15 „Rahvusvahelise suursündmuse toetamise tingimused ja kord” muutmine

Ettevõtlusministri 16. veebruari 2016. a määruses nr 15 „Rahvusvahelise suursündmuse toetamise tingimused ja kord” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 1 lõige 6 sõnastatakse järgmiselt:

„(6) Käesolevat määrust ei kohaldata lisaks käesoleva paragrahvi lõikes 5 nimetatule ka muudel üldise grupierandi määruse artikli 1 lõigetes 2–5 ja VTA määruse artikli 1 lõikes 1 kehtestatud juhtudel, samuti ei anta üldise grupierandi määruse alusel toetust raskuses olevale ettevõtjale üldise grupierandi määruse artikli 2 punkti 18 mõistes.”;

2) paragrahvi 27 lõike 2 punkt 15 tunnistatakse kehtetuks;

3) paragrahvi 27 lõike 2 punktis 16 asendatakse tekstiosa „ületab 5000 eurot” tekstiosaga „on võrdne struktuuritoetuse seaduse § 26 lõikes 6 nimetatud summaga või sellest suurem”.

§ 8.  Ettevõtlusministri 28. juuni 2016. a määruse nr 44 „Rahvusvahelise pereturismi atraktsiooni toetamise tingimused ja kord” muutmine

Ettevõtlusministri 28. juuni 2016. a määruses nr 44 „Rahvusvahelise pereturismi atraktsioonide toetamise tingimused ja kord” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 29 lõike 2 punkt 14 tunnistatakse kehtetuks;

2) paragrahvi 29 lõike 2 punktis 15 asendatakse tekstiosa „on võrdne või ületab 5000 eurot” tekstiosaga „on võrdne struktuuritoetuse seaduse § 26 lõikes 6 nimetatud summaga või sellest suurem”.

§ 9.  Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministri 31. mai 2017. a määruse nr 26 „Turismiettevõtte uue ärimudeli rakendamise toetamise tingimused ja kord” muutmine

Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministri 31. mai 2017. a määruse nr 26 „Turismiettevõtte uue ärimudeli rakendamise toetamise tingimused ja kord” § 1 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Määrus kehtestatakse ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskava 2014–2020 prioriteetse suuna „Väikese ja keskmise suurusega ettevõtete arendamine ja piirkondade konkurentsivõime tugevdamine” meetme „Ettevõtlikkuse kasvatamine, ettevõtluse kasvu soodustamine, ettevõtluskeskkonna arendamine” tegevuse „Turismiettevõtete ärimudelite arendamine” ning prioriteetse suuna „COVID-19 kriisiga võitlemine” meetme „Majanduse elavdamine” eesmärkide elluviimiseks.”.

§ 10.  Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministri 12. juuni 2018. a määruse nr 32 „Perioodi 2014–2020 välismessitoetuse andmise tingimused ja kord” muutmine

Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministri 12. juuni 2018. a määruses nr 32 „Perioodi 2014–2020 välismessitoetuse andmise tingimused ja kord” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 1 lõige 5 sõnastatakse järgmiselt:

„(5) Üldise grupierandi määruse kohaselt ei toetata käesoleva määruse alusel raskustes olevat ettevõtjat üldise grupierandi määruse artikli 2 punkti 18 mõistes.”;

2) paragrahvi 22 lõike 3 punktis 3 asendatakse tekstiosa „on 5000 eurot või rohkem” tekstiosaga „on võrdne struktuuritoetuse seaduse § 26 lõikes 6 nimetatud summaga või sellest suurem”.

§ 11.  Väliskaubandus- ja infotehnoloogiaministri 27. mai 2019. a määruse nr 35 „Perioodi 2014–2020 ettevõtja tootearenduse toetus” muutmine

Väliskaubandus- ja infotehnoloogiaministri 27. mai 2019. a määruses nr 35 „Perioodi 2014–2020 ettevõtja tootearenduse toetus” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 1 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Määrus kehtestatakse ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskava 2014–2020 prioriteetse suuna „Kasvuvõimeline ettevõtlus ja seda toetav teadus- ja arendustegevus” meetme „Ettevõtja arenguplaani toetusmeede ettevõtete arendus- ja eksporditegevustele kaasaaitamiseks ning juhtimisvõimekuse tõstmiseks” (edaspidi meede) tegevuse „Arenguvajaduste välja selgitamine ja ettevõtete arendustegevused” ning prioriteetse suuna „COVID-19 kriisiga võitlemine” meetme „Majanduse elavdamine” eesmärkide elluviimiseks.”;

2) paragrahvi 1 lõige 4 sõnastatakse järgmiselt:

„(4) Määruse alusel antav toetus on teadus- ja arendustegevuseks (edaspidi TA tegevus) antav abi Euroopa Komisjoni määruse (EL) nr 651/2014 ELi aluslepingu artiklite 107 ja 108 kohaldamise kohta, millega teatavat liiki abi tunnistatakse siseturuga kokkusobivaks (ELT L 187, 26.06.2014, lk 1–78, muudetud komisjoni määrusega (EL) 2017/1084 (ELT L 156, 20.06.2017, lk 1–18)) (edaspidi üldine grupierandi määrus), artikli 25 mõistes ja sellele kohaldatakse nimetatud määruses ja konkurentsiseaduse §-s 342 sätestatut või riigiabi Euroopa Komisjoni 19. märtsi 2020. a teatise „Riigiabi ajutine raamistik majanduse toetamiseks praeguse COVID-19 puhangu kontekstis” (ELT C 91 I, 20.3.2020, lk 1–9, muudetud ELT C 112 I, 4.04.2020, lk 1–9; ELT C 164, 13.05.2020, lk 3–15; ELT C 218, 2.07.2020, lk 3–8, ELT C 340 I, 13.10.2020, lk 1–10, ELT C 34, 01.02.2021, lk 6–15) (edaspidi COVID-19 raamistik) mõistes, mida antakse nimetatud raamistiku osade 3.1 ja 3.6 alusel ja sellele kohaldatakse COVID-19 raamistikus ning konkurentsiseaduse §-s 341 sätestatut.”;

3) paragrahvi 1 lõikes 7 asendatakse tekstiosa „Euroopa Komisjoni 19. märtsi 2020 teatise „Riigiabi ajutine raamistik majanduse toetamiseks praeguse COVID-19 puhangu kontekstis” (ELT C 91 I, 20.3.2020, lk 1–9) (edaspidi COVID-19 raamistik)” tekstiosaga „COVID-19 raamistiku”;

4) paragrahvi 1 täiendatakse lõikega 8 järgmises sõnastuses:

„(8) Paragrahvis 102 sätestatud toetus on riigiabi COVID-19 raamistiku mõistes, mida antakse nimetatud raamistiku osa 3.6 alusel ja sellele kohaldatakse COVID-19 raamistikus ning konkurentsiseaduse §-s 341 sätestatut.”;

5) paragrahvi 2 täiendatakse lõikega 5 järgmises sõnastuses:

„(5) COVID-19 raamistiku alusel toetust saanud projektid panustavad Euroopa Komisjoni määratud COVID indikaatorisse, milleks on CV33 „COVID-19 vastases võitluses osalevate toetust saanud üksuste arv”.”;

6) paragrahvi 4 punktis 1 asendatakse tekstiosa „toote või teenuse” tekstiosaga „toote, teenuse või protsessi”;

7) määrust täiendatakse §-ga 102 järgmises sõnastuses:

§ 102. COVID-19 haigust põhjustava koroonaviirusega võitlemisega seotud teadus-arendustegevuse erand

(1) COVID-19 haigust põhjustava koroonaviirusega võitlemisega seotud teadus- ja arendustegevuse erandi (edaspidi COVID-19 teadus- ja arendustegevuse erand) alusel saavad toetust taotleda COVID-19 seotud ja muude viirusevastaste teadusuuringutega tegelevad ettevõtjad, sealhulgas väikse ja keskmise suurusega ettevõtjad, kes on saanud programmi „Horisont 2020” raames projektile COVID-19 spetsiifilise kvaliteedimärgise.

(2) Lisaks §-s 12 toodud nõuetele peab COVID-19 teadus- ja arendustegevuse erandi alusel toetuse taotleja vastama järgmistele tingimustele:
1) toetust saab taotleda COVID-19 haigust põhjustava koroonaviirusega võitlemisega seotud teadus- ja arendustegevuseks juhul, kui abisaaja võtab kohustuse anda mittediskrimineerivatel turutingimustel lihtlitsentse kolmandatele isikutele Euroopa Majanduspiirkonnas;
2) taotleja ei ole raskustes ettevõtja üldise grupierandi määruse artikli 2 punkti 18 mõistes seisuga 31. detsember 2019. a;
3) erandina punktis 2 sätestatust võib taotlejaks olla mikro- või väikeettevõtja üldise grupierandi määruse I lisa tähenduses, kes oli raskustes juba 31. detsembril 2019. a, tingimusel, et tema suhtes ei kohaldata maksejõuetusmenetlust ja et nad ei ole saanud päästmisabi ega ümberkorraldamisabi.

(3) COVID-19 teadus- ja arendustegevuse erandi alusel on toetuse osakaal projekti abikõlblike kulude kogumaksumusest:
1) väikeettevõtjast toetuse saajal 60 protsenti;
2) keskmise suurusega ettevõtjast toetuse saajal 50 protsenti;
3) suurettevõtjast toetuse saajal 40 protsenti.

(4) Paragrahvi 1 lõiget 6 ning § 9 lõiget 3 ei kohaldata COVID-19 teadus- ja arendustegevuse erandi alusel toetuse taotlemisele.”;

8) paragrahvi 16 lõige 6 sõnastatakse järgmiselt:

„(6) Nõuetele vastavaks tunnistatud taotlust hinnatakse järgmiste valikukriteeriumide ja osakaalude alusel:
1) 40 protsenti koondhindest moodustab projekti mõju käesoleva määruse ja meetme eesmärkide ja tulemuste saavutamisele, milles hinnatakse projekti panust toetuse andmise eesmärkide ja tulemuste täitmisse ja projekti mõju ettevõtja majandustulemustele;
2) 20 protsenti koondhindest moodustab projekti kvaliteet, milles hinnatakse projekti realistlikkust, selgust ja tulemuste mõõdetavust;
3) 30 protsenti koondhindest moodustab taotleja võimekus projekti ellu viia, milles hinnatakse taotleja tootearenduse alast ja finantsvõimekust ning riskide juhtimise oskust;
4) 10 protsenti koondihindest moodustab projekti mõju keskkonnahoiule ja kliimale, milles hinnatakse projekti panust jäätmetekke vähendamisele, ressursitõhususele, madala süsinikusisaldusega kliimamuutustele vastupidava majanduse tekkele ning kasvuhoonegaaside heitkoguste vähendamisele.”;

9) paragrahvi 17 lõike 2 punkt 2 sõnastatakse järgmiselt:

„2) ei ole § 16 lõike 6 punktides 1–3 sätestatud valikukriteeriumis saanud madalamat hinnet kui 2,00.”;

10) paragrahvi 21 lõige 2 tunnistatakse kehtetuks;

11) paragrahvi 21 lõike 4 punkt 1 sõnastatakse järgmiselt:

„1) projekti tegevuste läbiviimine, abikõlblike kulude tekkimine ja vastavate kulude tasumine vähemalt omafinantseeringu ulatuses;”;

12) paragrahvi 22 lõikes 2 asendatakse tekstiosa „vähemalt 5000 eurot” tekstiosaga „võrdne struktuuritoetuse seaduse § 26 lõikes 6 nimetatud summaga või sellest suurem”;

13) paragrahv 25 sõnastatakse järgmiselt:

§ 25. Paragrahvide 101 ja 102 rakendamine

COVID-19 raamistiku alusel saab toetust taotleda alates Euroopa Komisjoni vastava riigiabi lubava otsuse vastuvõtmisest kuni riigiabi loas sätestatud tähtpäevani, kuid mitte kauem kui taotluste vastuvõtmise lõpetamiseni.”.

§ 12.  Väliskaubandus- ja infotehnoloogiaministri 29. detsembri 2020. a määruse nr 97 „Ettevõtjate rakendusuuringute ja tootearenduse toetamine” muutmine

Väliskaubandus- ja infotehnoloogiaministri 29. detsembri 2020. a määruses nr 97 „Ettevõtjate rakendusuuringute ja tootearenduse toetamine” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 1 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Määrus kehtestatakse ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskava 2014–2020 prioriteetse suuna „Kasvuvõimeline ettevõtlus ja seda toetav teadus- ja arendustegevus” meetme 4.2 „TA&I süsteemi kohaliku sotsiaalmajandusliku mõju suurendamine ja nutikas spetsialiseerumine kasvualade arendamiseks” (edaspidi meede) tegevuse 4.2.4 „Riigi rahastatavad koostööstruktuurid” eesmärkide elluviimiseks ning prioriteetse suuna „COVID-19 kriisiga võitlemine” meetme „Majanduse elavdamine” eesmärkide elluviimiseks.”;

2) paragrahvi 10 lõikes 1 asendatakse arv „3” arvuga „2”;

3) paragrahvi 11 lõiget 1 täiendatakse pärast sõna „jooksvalt” sõnadega „või voorupõhiselt”;

4) paragrahvi 11 täiendatakse lõikega 21 järgmises sõnastuses:

„(21) Voorulise taotlemise puhul teavitab rakendusüksus taotluste vastuvõtmise algus- ja lõppkuupäevast oma kodulehel 20 kalendripäeva enne taotlusvooru algust.”;

5) paragrahvi 11 täiendatakse lõikega 10 järgmises sõnastuses:

„(10) Lõikeid 7, 8 ja 9 kohaldatakse jooksva taotlemise korral.”;

6) paragrahvi 12 lõike 3 punktis 6 asendatakse arv „800 000” arvuga „1 800 000”;

7) paragrahvi 15 täiendatakse lõikega 31 järgmises sõnastuses:

„(31) Voorulise taotlemise korral on taotluse menetlemise tähtaeg 60 tööpäeva alates taotlusvooru lõppemisest. Taotluse menetlemise aega võib põhjendatud juhtudel pikendada kuni 10 tööpäeva võrra, millest teavitatakse taotlejat.”;

8) paragrahvi 18 täiendatakse lõikega 51 järgmises sõnastuses:

„(51) Voorulise taotlemise puhul reastab rakendusüksus taotlused lõpliku paremusjärjestuse saamiseks hindamiskomisjonis saadud koondhinnete põhjal pingeritta alates suurima koondhinde saanud taotlusest. Võrdse koondhinde saanud taotluste korral saab pingereas kõrgema koha väiksema taotletava toetuse summaga projekt.”;

9) paragrahvi 19 täiendatakse lõikega 31 järgmises sõnastuses:

„(31) Voorulise taotlemise puhul reastab rakendusüksuse taotlused hindamiskomisjonis saadud koondhinnete põhjal ühtsesse § 18 lõikes 51 sätestatud pingeritta § 18 alusel hinnatud taotlustega.”;

10) paragrahvi 20 täiendatakse lõikega 21 järgmises sõnastuses:

„(21) Voorulise taotlemise korral lähtub rakendusüksus lõikes 1 sätestatud otsuse tegemisel § 18 lõike 51 ja § 19 lõike 31 kohaselt koostatud ühtsest pingereast.”.

Andres Sutt
Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister

Ando Leppiman
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json