Teksti suurus:

Majandus- ja taristuministri 2. veebruari 2016. a määruse nr 10 „Kemikaali ohtlikkuse alammäär ja ohtliku kemikaali künniskoguse ning ettevõtte ohtlikkuse kategooria määramise kord” ja 1. märtsi 2016. a määruse nr 18 „Nõuded ohtliku ja suurõnnetuse ohuga ettevõtte kohustuslikele dokumentidele ja nende koostamisele ning avalikkusele edastatavale teabele ja õnnetusest teavitamisele” muutmine

Väljaandja:Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:07.06.2021
Avaldamismärge:RT I, 04.06.2021, 17

Majandus- ja taristuministri 2. veebruari 2016. a määruse nr 10 „Kemikaali ohtlikkuse alammäär ja ohtliku kemikaali künniskoguse ning ettevõtte ohtlikkuse kategooria määramise kord” ja 1. märtsi 2016. a määruse nr 18 „Nõuded ohtliku ja suurõnnetuse ohuga ettevõtte kohustuslikele dokumentidele ja nende koostamisele ning avalikkusele edastatavale teabele ja õnnetusest teavitamisele” muutmine

Vastu võetud 28.05.2021 nr 27

Määrus kehtestatakse kemikaaliseaduse § 22 lõike 7, § 23 lõike 8 ja § 24 lõike 6 alusel.

§ 1.  Majandus ja taristuministri 2. veebruari 2016. a määruses nr 10 „Kemikaali ohtlikkuse alammäär ja ohtliku kemikaali künniskoguse ning ettevõtte ohtlikkuse kategooria määramise kord” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 1 lõikeid 1 ja 2 täiendatakse pärast arvu 20 sõnaga „Celsiuse”;

2) paragrahvi 2 lõikes 4 asendatakse sõna „piirmäärast” sõnadega „alammäärast või künniskogusest”;

3) paragrahvi 2 lõikes 7 asendatakse sõna „füüsilist” sõnaga „füüsikalist”;

4) paragrahvi 2 lõikes 8 asendatakse sõna „ohulausega” sõnadega „ohukategooria lühendiga”;

5) paragrahvi 2 lõigetes 9 ja 10 asendatakse sõna „ohukategooriasse” sõnaga „ohukategooriatesse”;

6) paragrahvi 4 lõiget 1 täiendatakse pärast sõna „aga” sõnadega „käideldav kogus”;

7) paragrahvi 5 lõikes 1 asendatakse sõnad „tabelis 2” sõnadega „tabeli 2 veerus 1”;

8) paragrahvi 5 lõikest 1 jäetakse välja sõnad „B-kategooria ettevõtte”;

9) määruse lisa kehtestatakse uues sõnastuses (lisatud).

§ 2.  Majandus- ja taristuministri 1. märtsi 2016. a määruses nr 18 „Nõuded ohtliku ja suurõnnetuse ohuga ettevõtte kohustuslikele dokumentidele ja nende koostamisele ning avalikkusele edastatavale teabele ja õnnetusest teavitamisele” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 1 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Teabelehele lisatakse käitise lähiümbruse mõõtkavaga plaan ja asendiplaan, millele märgitakse ohtliku kemikaali käitamise kohad ning ohtliku kemikaali käitlemiskoha juurde- ja läbipääsuteed.”;

2) paragrahvi 2 punkti 5 täiendatakse pärast sõna „piirkonna” sõnaga „mõõtkavaga”;

3) paragrahvi 3 lõiget 1 täiendatakse pärast sõna „vältimise” sõnaga „poliitika”;

4) paragrahvi 3 lõike 3 punktid 2–4 sõnastatakse järgmiselt:

„2) suurõnnetuse ohu kindlaksmääramine ja hindamine – kirjeldatakse tava- ja erandkäitamist, alltöövõtjate olemasolul nende tegevusest põhjustatud võimaliku suurõnnetuse ohu süstemaatilise kindlaksmääramise meetodite rakendamist ning suurõnnetuse ohu tõenäosuse ja tõsiduse hindamiseks vajalike meetodite kindlaksmääramist, vastuvõtmist ja rakendamist;
3) töökorralduslikud meetmed – kirjeldatakse kemikaali käitlemisega seotud üksikute protsesside ning seadmete ohutuks toimimiseks vajalikke tegevusi, erandolukorras toimimist ja ajutist seiskamist käsitlevat korda, tehnohooldust, tegutsemismeetodite ja -juhiste vastuvõtmist, rakendamist ning õpetamist;
4) muudatuse juhtimine – kirjeldatakse reegleid ja tegutsemisviise, millest lähtutakse uue käitise, seadme, protsessi, tehnoloogia või hoidla planeerimisel või muutmise kavandamise vastuvõtmisel ja rakendamisel;”;

5) paragrahvi 3 lõike 3 punktid 6 ja 7 sõnastatakse järgmiselt:

„6) tegevuse jälgimine – kirjeldatakse menetluse rakendamist, mille põhjal hinnatakse suurõnnetuse vältimise poliitika ja ohutuse tagamise süsteemi tõhusust ning puuduste avastamisel nende analüüsimist ja kõrvaldamist, hõlmates suurõnnetuse ja õnnetuselähedase juhtumi aruandlust ja järelmeetmete võtmist ka siis, kui kaitsemeetmetes on olnud puudujääke;
7) audit ja juhtkonnapoolne ülevaatus – kirjeldatakse suurõnnetuse vältimise poliitika ja ohutuse tagamise süsteemi tõhususe ja sobivuse perioodilise hindamise menetluste vastuvõtmist, rakendamist ja süstemaatilist auditeerimist ning suurõnnetuse vältimise poliitika ja ohutuse tagamise süsteemi elluviimist ja ajakohastamist ning auditi ja läbivaatamisega kindlaks tehtud vajalike muudatuste kavandamist ja kasutusse võtmist.”;

6) paragrahvi 5 lõiget 1 täiendatakse punktiga 4 järgmises sõnastuses:

„4) kirjeldada vajalikke meetmeid, kaitsmaks inimese elu, tervist, keskkonda ja vara suurõnnetuse mõju eest.”;

7) paragrahvi 8 senine tekst loetakse lõikeks 1, mille sissejuhatav lauseosa sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Ohtliku kemikaaliga toimunud õnnetuse kohta esitab suurõnnetuse ohuga ettevõtte ja ohtliku ettevõtte käitaja esimesel võimalusel, kuid hiljemalt 30. kalendripäeval Päästeametile, Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ametile ja kohaliku omavalitsuse üksusele järgmise teabe:”;

8) paragrahvi 8 täiendatakse lõikega 2 järgmises sõnastuses:

„(2) Kui hilisema uurimise käigus ilmnevad täiendavad asjaolud, mille tõttu lõikes 1 nimetatud teave muutub, tuleb ajakohastatud teave esitada esimesel võimalusel Päästeametile, Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ametile ja kohaliku omavalitsuse üksusele.”.

Andres Sutt
Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister

Ando Leppiman
Kantsler

Lisa Ohtlike kemikaalide ohukategooriad ning alammäär ja künniskogus ohtliku ettevõtte ohtlikkuse kategooria määramiseks

/otsingu_soovitused.json