Teksti suurus:

Avaliku teenistuse seaduse ja töötuskindlustuse seaduse muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:14.06.2022
Avaldamismärge:RT I, 04.06.2022, 3

Välja kuulutanud
Vabariigi President
30.05.2022 otsus nr 117

Avaliku teenistuse seaduse ja töötuskindlustuse seaduse muutmise seadus

Vastu võetud 18.05.2022

§ 1.  Avaliku teenistuse seaduse muutmine

Avaliku teenistuse seaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 16 täiendatakse lõikega 41 järgmises sõnastuses:

„(41) Konkursi võib jätta korraldamata, kui ajutiselt äraolev ametnik on teatanud, et ta ei naase oma ametisse, ning on põhjendatud alus arvata, et vabanevale ametikohale on otstarbekas tähtajatult nimetada ametnik, kes seni on täitnud ametikoha ülesandeid asendajana ja asendaja on andnud oma nõusoleku tähtajatult ametisse nimetamiseks. Otstarbekust eeldatakse, kui asendaja oskused ja senised töötulemused ametikohal vastavad teenistusülesannete täitmiseks kehtestatud nõuetele määral, mis võimaldavad tal sellel ametikohal täita teenistusülesandeid eeldatavalt paremini kui avalikult väljakuulutatud konkursil osalevatel isikutel.”;

2) paragrahvi 16 lõikes 6 asendatakse tekstiosa „2–5” tekstiosaga „2–5 ja 9”;

3) paragrahvi 16 täiendatakse lõikega 9 järgmises sõnastuses:

„(9) Konkursi võib jätta korraldamata, kui ametiasutusel on võimalik ametikoht täita isikuga, kes on varem kandideerinud sama ametiasutuse muule ametikohale, kuid ei ole osutunud valituks, ning kui täidetava ametikoha teenistusülesanded on olulises ulatuses sarnased ning nõuded ametikoha täitja oskustele, teadmistele ja kogemusele on samad, mis konkursi korras täidetud ametikoha puhul. Konkursi väljakuulutamisest ametikohale, millele isik kandideeris, ei tohi sellisel juhul olla möödunud üle 150 kalendripäeva ja konkursil osalenud isikutest peab olema koostatud paremusjärjestus. Isik, keda ametiasutus soovib ilma konkurssi korraldamata ametisse nimetada, peab olema nimetatud paremusjärjestuses esimese kolme kandidaadi hulgas, kellele ei tehtud ettepanekut ametikohale asumiseks.”;

4) paragrahvi 19 täiendatakse lõikega 21 järgmises sõnastuses:

„(21) Konkursi luhtumise tähtaja kulgemine peatub seaduses sätestatud ametikohale nimetamise eeltingimuseks oleva asjaolu väljaselgitamise ajaks.”;

5) paragrahvi 33 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

„(11) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud viisil võib ametniku üle viia ka osaliselt.”;

6) paragrahvi 33 lõiget 5 täiendatakse pärast sõna „viidi” sõnadega „, välja arvatud ametniku osalise tähtajalise üleviimise korral”;

7) paragrahvi 49 täiendatakse lõikega 41 järgmises sõnastuses:

„(41) Kui ametnik hukkub või sureb teenistusülesannete täitmise ajal välisriigis, korraldab Välisministeerium riigi kulul põrmu toomise Eestisse, kui sellise kulutuse hüvitamine ei ole ette nähtud kindlustuslepingus.”;

8) paragrahvi 63 lõike 4 esimene lause muudetakse, lõiget täiendatakse uue teise lausega järgmises sõnastuses ja senine teine lause loetakse kolmandaks lauseks:

„Minister või tema volituse alusel ministeeriumi valitsemisalas oleva ametiasutuse juht ja riigisekretär kehtestavad käesoleva seaduse § 10 lõike 1 punktis 5 nimetatud määrusest lähtudes ning kooskõlastatult Rahandusministeeriumiga vastavalt ministeeriumi, ministeeriumi valitsemisalas oleva ametiasutuse ja Riigikantselei palgajuhendi. Minister võib ministeeriumi palgajuhendi kehtestamise volitada kantslerile.”;

9) paragrahvi 90 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Ametnik võib nõuda teenistusest vabastamist koondamise tõttu, kui esineb üks järgmistest asjaoludest:
1) muudetakse ametijuhendit ulatuses, mis eeldab ametniku nõusolekut, ja ametnik ei ole seda andnud;
2) muutub ametniku ametikoha asukoht, mis toob kaasa ametniku elukohavahetuse või ebamõistliku aja- või rahakulu.”.

§ 2.  Töötuskindlustuse seaduse muutmine

Töötuskindlustuse seaduse § 6 lõike 2 punkti 1 täiendatakse pärast tekstiosa „§ 107 lõikes 2” tekstiosaga „või teenistussuhte lõpetamisel avaliku teenistuse seaduse § 105 lõigetes 1 ja 2”.

Jüri Ratas
Riigikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json