Teksti suurus:

Töötajate üleühenduselise kaasamise seaduse muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:14.07.2011
Avaldamismärge:RT I, 04.07.2011, 1

Välja kuulutanud
Vabariigi President
21.06.2011 otsus nr 907

Töötajate üleühenduselise kaasamise seaduse muutmise seadus

Vastu võetud 16.06.2011

Töötajate üleühenduselise kaasamise seaduses (RT I 2005, 6, 21; 2010, 22, 108) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 3 punktid 1 ja 2 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

„1) informeerimine tähendab töötajate esindajatele asjakohasel tasandil teabe edastamist viisil, mis võimaldab töötajatel saada õigeaegselt selget ja piisavalt põhjalikku ülevaadet ettevõtja struktuurist, majanduslikust ja tööhõive olukorrast ning nende võimalikust arengust ja muudest töötajate huve puudutavatest asjaoludest, samuti saada aru olukorra ja muude asjaolude mõjudest töötajatele ning vajaduse korral valmistuda konsulteerimiseks;
2) konsulteerimine tähendab töötajate esindajate ja ettevõtja vahelist seisukohtade vahetamist ning dialoogi pidamist asjakohasel tasandil ja viisil, mis võimaldab töötajate esindajatel esitada mõistliku aja jooksul arvamusi konsulteerimise teemaks olevate kavandatavate meetmete kohta, mida ettevõtja võib otsustamisprotsessis arvesse võtta, ning saada ettevõtjalt põhjendatud vastuseid esitatud arvamustele;”;

2) paragrahvi 4 lõike 1 punkti 3 täiendatakse pärast sõnu „ettevõte või” sõnadega „suurima töötajate arvuga”;

3) seadust täiendatakse §-ga 41 järgmises sõnastuses:

§ 41. Informeerimise ja konsulteerimise sisseseadmine

Töötajate kaasamise edendamiseks üleühenduselise ettevõtja või üleühenduselise ettevõtjate grupi tasandil asutatakse Euroopa töönõukogu või seatakse sisse muu informeerimis- ja konsulteerimismenetlus. Informeerimis- ja konsulteerimismenetlus tuleb kehtestada ning rakendada viisil, mis tagab informeerimis- ja konsulteerimismenetluse ning üleühenduselise ettevõtja või üleühenduselise ettevõtjate grupi otsustusprotsessi tõhususe.”;

4) paragrahv 6 tunnistatakse kehtetuks;

5) paragrahvi 10 lõige 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(5) Olenemata käesoleva paragrahvi lõigetes 1 ja 2 sätestatust, ei loeta ettevõtjat kontrollivaks teise ettevõtja suhtes, kus ettevõtjal on osalus, kui esimesena nimetatud ettevõtja on nõukogu määruse (EÜ) nr 139/2004 kontrolli kehtestamise kohta ettevõtjate koondumiste üle (ELT L 24, 29.01.2004, lk 1–22) artikli 3 lõike 5 punktis a või c sätestatud äriühing.”;

6) seadust täiendatakse §-ga 131 järgmises sõnastuses:

§ 131. Euroopa töönõukogu pädevus või muu informeerimis- ja konsulteerimismenetluse ulatus

(1) Euroopa töönõukogu pädevus informeerimisel ja konsulteerimisel või muu informeerimis- ja konsulteerimismenetlus piirdub riigiüleste küsimustega.

(2) Riigiülesed küsimused puudutavad üleühenduselist ettevõtjat või ettevõtjate gruppi tervikuna või vähemalt kahte eri liikmesriikides asuvat ettevõtet või ettevõtjate gruppi kuuluvat ettevõtjat.”;

7) paragrahvi 15 lõiget 2 täiendatakse pärast sõnu „keskjuhatuselt teavet” sõnaga „eelkõige”;

8) paragrahvi 15 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Lisaks käesoleva paragrahvi lõikes 2 sätestatule on töötajatel või nende esindajatel, samuti ettevõtjate gruppi kuuluvatel ettevõtjatel õigus saada ettevõtetelt, ettevõtjatelt ja ettevõtjate gruppi kuuluvatelt ettevõtjatelt teavet, mis on vajalik üleühenduselise ettevõtja või üleühenduselisse ettevõtjate gruppi kuulumise kontrollimiseks ja keskjuhatuse ülesannete täitja väljaselgitamiseks. Teave hõlmab eelkõige käesoleva paragrahvi lõikes 2 sätestatud teavet.”;

9) paragrahvi 16 lõige 2 tunnistatakse kehtetuks;

10) paragrahvi 16 lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(4) Lisaks käesoleva paragrahvi lõikes 3 sätestatule jaotatakse töötajate esindajate kohad läbirääkimiste erikomisjonis proportsionaalselt üleühenduselise ettevõtja või üleühenduseliste ettevõtjate grupi töötajate arvuga igas liikmesriigis, eraldades igale liikmesriigile täiendavalt ühe koha sellise töötajate arvu kohta, mis moodustab kõikide liikmesriikide töötajate koguarvust 10%.”;

11) paragrahvi 18 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Läbirääkimiste erikomisjon annab keskjuhatusele ja asjaomastele Euroopa töötajate ning tööandjate ühingutele viivitamata teada läbirääkimiste alustamisest ja oma liikmetest, näidates nende nimed ja kontaktandmed, samuti ettevõtja või ettevõtte, kelle töötajaid liige esindab. Asjaomaste Euroopa töötajate ja tööandjate ühingute nimekirja avaldab Euroopa Komisjon.”;

12) paragrahvi 20 lõiked 4 ja 5 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

„(4) Läbirääkimiste erikomisjon võib ülesannete tulemuslikumaks täitmiseks läbirääkimistele omal valikul kaasata abistavaid eksperte, kes osalevad läbirääkimistel nõuandjatena. Ekspertideks võivad muu hulgas olla ühenduse tasandi ametiühingute esindajad.

(5) Läbirääkimiste erikomisjonil on õigus enne ja pärast kohtumist keskjuhatusega korraldada oma liikmete koosolek, kus keskjuhatuse esindajad ei osale, ning kutsuda sinna omal valikul osalejaid ja kasutada selleks vajalikke kommunikatsioonivahendeid.”;

13) paragrahvi 21 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Läbirääkimiste erikomisjoni ja keskjuhatuse kokkulepe Euroopa töönõukogu asutamise kohta peab olema kirjalik ning selles peavad sisalduma vähemalt järgmised tingimused:
1) kokkuleppega hõlmatud üleühenduselisse ettevõtjate gruppi kuuluvad ettevõtjad või üleühenduselise ettevõtja ettevõtted;
2) Euroopa töönõukogu koosseis, liikmete arv, ametiaeg ja kohtade jaotus, mis arvestab võimaluse korral töötajate proportsionaalset esindatust nende tegevusvaldkonna, kategooriate ja soo alusel;
3) Euroopa töönõukogu ülesanded, selle informeerimis- ja konsulteerimiskord;
4) Euroopa töönõukogu informeerimis- ja konsulteerimiskorra kooskõlastamine Eesti töötajate esindusorganitega, arvestades nende pädevust ja tegevusvaldkondi, samuti, et informeerimine ja konsulteerimine peab toimuma asjakohasel tasandil ning hõlmama riigiüleseid küsimusi;
5) Euroopa töönõukogu koosolekute pidamise koht, sagedus ja kestus;
6) vajaduse korral Euroopa töönõukogu juhtkomisjoni koosseis, liikmete nimetamise kord, ülesanded ja töökord;
7) Euroopa töönõukogule eraldatud rahalised ja materiaalsed vahendid;
8) kokkuleppe jõustumise kuupäev, kokkuleppe kestus, kokkuleppe muutmise ja lõppemise kord ning uute läbirääkimiste alustamise kord ja tingimused, sealhulgas juhul, kui toimuvad struktuurimuudatused.

(2) Käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 4 nimetatud kooskõlastamine ei tohi kitsendada riigisiseseid sätteid töötajate informeerimise ja nendega konsulteerimise kohta.

(3) Käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 4 nimetatud kooskõlastamise puudumisel informeeritakse Euroopa töönõukogu ja Eesti töötajate esindusorganeid ning konsulteeritakse nendega, kui kavandatakse otsuseid, millega muudetakse oluliselt töökorraldust või lepingulisi suhteid.”;

14) seadust täiendatakse §-dega 221 ja 222 järgmises sõnastuses:

§ 221. Uute läbirääkimiste alustamise kohustus

(1) Kui üleühenduselise ettevõtja või üleühenduselise ettevõtjate grupi struktuuri oluliselt muudetakse ja kui kokkuleppes puuduvad sätted uute läbirääkimiste alustamise kohta või kui kahe või enama kokkuleppe sätted on vastuolulised, alustab keskjuhatus läbirääkimisi vastavalt käesoleva seaduse § 15 lõikele 1.

(2) Lisaks käesoleva seaduse § 16 lõike 4 kohaselt määratud liikmetele kuulub läbirääkimiste erikomisjoni kolm liiget tegutsevast Euroopa töönõukogust või igast tegutsevast Euroopa töönõukogust.

(3) Läbirääkimiste ajal jätkab tegutsev Euroopa töönõukogu oma tegevust kooskõlas Euroopa töönõukogu ja keskjuhatuse vahel sõlmitavate kokkulepetega.

§ 222. Kohalike töötajate esindajate informeerimine

Arvestades käesoleva seaduse §-s 38 sätestatut, informeerib Euroopa töönõukogu või vajaduse korral informeerivad juhtkomisjoni liikmed üleühenduseliste ettevõtjate ettevõtete või ettevõtjate gruppi kuuluvate ettevõtjate töötajate esindajaid, nende puudumisel töötajaid, informeerimise ja konsulteerimise sisust ja tulemustest.”;

15) paragrahvi 24 lõige 2 tunnistatakse kehtetuks;

16) paragrahvi 24 lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(4) Lisaks käesoleva paragrahvi lõikes 3 sätestatule jaotatakse töötajate esindajate kohad Euroopa töönõukogus proportsionaalselt üleühenduselise ettevõtja või üleühenduseliste ettevõtjate grupi töötajate arvuga igas liikmesriigis, eraldades igale liikmesriigile täiendavalt ühe koha sellise töötajate arvu kohta, mis moodustab kõikide liikmesriikide töötajate koguarvust 10%.”;

17) paragrahvi 30 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Euroopa töönõukogu valib oma liikmete hulgast kuni viieliikmelise juhtkomisjoni, kes juhib Euroopa töönõukogu igapäevast tegevust. Juhtkomisjoni tegevuseks peavad olema loodud vajalikud tingimused.

(2) Juhtkomisjoni kuuluvad Euroopa töönõukogu esimees, samuti kuni neli valitud liiget, kes esindavad ettevõtjaid või ettevõtteid eri liikmesriikidest.

(3) Juhtkomisjon võtab vastu töökorra.

(4) Kui juhtkomisjoni ei moodustata, juhib Euroopa töönõukogu igapäevast tegevust Euroopa töönõukogu esimees või töönõukogu määratud muu liige.”;

18) paragrahvi 33 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Euroopa töönõukogul on õigus informeerida ja konsulteerida, arvestades käesoleva seaduse §-s 131 sätestatut.”;

19) paragrahvi 35 lõiget 1 täiendatakse pärast sõna „asjaolude” sõnadega „või otsuste”;

20) paragrahvi 35 lõiked 2 ja 3 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Juhtkomisjonil on õigus taotleda kohtumist keskjuhatuse või juhtkonnaga või üleühenduselise ettevõtja või ettevõtjate grupi juhtimistasandi iseseisvat otsustamisõigust omava muu isiku või isikutega ning saada informatsiooni ja konsultatsiooni.

(3) Euroopa töönõukogu liikmed, kelle on valinud üleühenduseliste ettevõtjate või ettevõtete töötajad, keda kõnealused asjaolud või otsused otseselt mõjutavad, võivad koos juhtkomisjoniga koosolekutest osa võtta.”;

21) paragrahvi 36 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Kohalike töötajate esindajaid informeeritakse käesoleva alljaotise sätete kohase informeerimise ja konsulteerimise sisust ja tulemustest vastavalt käesoleva seaduse §-s 222 sätestatule.”;

22) seadust täiendatakse §-ga 361 järgmises sõnastuses:

§ 361. Euroopa töönõukogu informeerimise ja töönõukoguga konsulteerimise kooskõlastamine Eesti töötajate esindusorganitega

Euroopa töönõukogu informeerimise ja töönõukoguga konsulteerimise kord kooskõlastatakse Eesti töötajate esindusorganitega, arvestades käesoleva seaduse § 21 lõike 1 punktis 4 ning lõigetes 2 ja 3 sätestatut.”;

23) paragrahvi 40 täiendatakse lõikega 3 järgmises sõnastuses:

„(3) Euroopa töönõukogu liikmetele peavad olema tagatud vahendid, mis on vajalikud nende käesolevast seadusest tulenevate ülesannete täitmiseks, sealhulgas üleühenduselise ettevõtja või üleühenduselise ettevõtjate grupi töötajate huvide kollektiivseks esindamiseks.”;

24) seadust täiendatakse §-ga 401 järgmises sõnastuses:

§ 401. Läbirääkimiste erikomisjoni ja Euroopa töönõukogu liikme õigus koolitusele

Läbirääkimiste erikomisjoni ja Euroopa töönõukogu liikmele tuleb tagada koolitus seesuguse sisuga ja ulatuses, mis on vajalik tema ülesannete täitmiseks rahvusvahelisel tasandil. Koolituses osalemise aja eest säilitatakse keskmine töötasu.”;

25) seaduse 3. peatüki pealkiri muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

3. peatükk
TÖÖTAJATE KAASAMINE EUROOPA ÄRIÜHINGU JA EUROOPA ÜHISTU TASANDIL NING ÄRIÜHINGUTE PIIRIÜLESE ÜHINEMISE KORRAL
”;

26) paragrahvi 89 täiendatakse lõigetega 11 ja 12 järgmises sõnastuses:

„(11) Käesoleva seaduse 2. peatükki, välja arvatud käesoleva seaduse § 221, ei kohaldata üleühenduselisele ettevõtjale või ettevõtjate grupile, kus:
1) nõukogu direktiivi 94/45/EÜ Euroopa töönõukogu asutamise või töötajate teavitamis- ja nõustamiskorra sisseseadmise kohta liikmesriigiülestes ettevõtetes või kontsernides (EÜT L 254, 30.09.1994, lk 64–72) artikli 13 lõike 1 või nõukogu direktiivi 97/74/EÜ, millega laiendatakse Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi suhtes direktiivi 94/45/EÜ Euroopa töönõukogu asutamise või töötajate teavitamis- ja nõustamiskorra sisseseadmise kohta liikmesriigiülestes ettevõtetes või kontsernides (EÜT L 10, 16.01.1998, lk 22–23) artikli 3 lõike 1 alusel on sõlmitud kokkulepe, mis hõlmab üleühenduselise ettevõtja või ettevõtjate grupi töötajate informeerimist ja konsulteerimist, või
2) nõukogu direktiivi 94/45/EÜ Euroopa töönõukogu asutamise või töötajate teavitamis- ja nõustamiskorra sisseseadmise kohta liikmesriigiülestes ettevõtetes või kontsernides (EÜT L 254, 30.09.1994, lk 64–72) artikli 6 alusel sõlmitud kokkulepe on alla kirjutatud või läbi vaadatud ajavahemikul 5. juunist 2009 kuni 4. juunini 2011.

(12) Käesoleva paragrahvi lõike 11 punktis 2 nimetatud ettevõtjate suhtes kohaldatakse sätteid, mis kehtisid kokkuleppe allakirjutamise või läbivaatamise ajal.”;

27) paragrahvi 89 lõike 2 tekstiosa „lõikes 1” asendatakse tekstiosaga „lõigetes 1 ja 11”;

28) seaduse normitehniline märkus muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2009/38/EÜ Euroopa töönõukogu asutamise või töötajate teavitamise ja nendega konsulteerimise korra sisseseadmise kohta liikmesriigiülestes ettevõtetes või kontsernides (ELT L 122, 16.05.2009, lk 28–44);
Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2005/56/EÜ piiratud vastutusega äriühingute piiriülese ühinemise kohta (ELT L 310, 25.11.2005, lk 1–9);
nõukogu direktiiv 2003/72/EÜ, millega täiendatakse Euroopa ühistu põhikirja töötajate kaasamise osas (ELT L 207, 18.08.2003, lk 25–36);
nõukogu direktiiv 2001/86/EÜ, millega täiendatakse Euroopa äriühingu põhikirja töötajate kaasamise suhtes (EÜT L 294, 10.11.2001, lk 22–32).
Viiteid direktiiviga 2009/38/EÜ kehtetuks tunnistatud direktiividele käsitatakse viidetena direktiivile 2009/38/EÜ.”

Ene Ergma
Riigikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json